Llwybrau Bysiau ac Amserlenni

Y Cynllun Pas Teithio Mantais

Mae'r cynllun hwn yn rhoi'r hawl i bobl hŷn 60 neu fwy a phobl gydag anableddau sy'n byw yng Nghymru deithio am ddim ar wasanaethau bysiau lleol ym mhob rhan o Gymru.

I bobl sy'n byw yn Sir Benfro mae'r pas teithio ar gael am ddim gan eich Swyddfeydd Post neu yn Swyddfeydd y Cyngor Sir. Mae'n rhaid i bawb sydd eisiau un lenwi ffurflen gais, sydd ar gael hefyd gan Swyddfa'r Post. Cyflwynwch y ffurflen wedi ei llenwi wrth y cownter gyda phrawf o'ch hawl, prawf o'ch cyfeiriad ac un llun maint pasbort ohonoch chi fel ydych ar hyn o bryd. Os bydd yn cael ei gymeradwyo bydd eich pas fel arfer yn cael ei anfon i'ch cyfeiriad post o fewn 12 diwrnod gwaith wedi i'r Swyddfa dderbyn eich ffurflen gais wedi ei llenwi.

Sylwch y bydd rhaid efallai i rai ymgeiswyr sy'n gwneud cais ar sail anabledd gael ffurflen Cais am Gerdyn Teithio Mantais – Asesiad Cymhwyster Anabledd, gan y Cyngor Sir. Dull cyffredin ar gyfer Cymhwysedd

I gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi alw Uned Gludiant y Cyngor ar 0800 783 1584 (Rhadffon).  E-bost: public.transport@pembrokeshire.gov.uk

I lawrlwytho Ffurflen Gais, cliciwch ar y ddolen isod, os gwelwch yn dda:

 Ffurflen Gais Tocyn Teithio Rhad

Diweddariad Mawrth 2019

Rydw i wedi cael gwybod bod fy mhâs bws ar fin dod i ben. Oes angen pâs bws newydd arnaf?

Does dim angen poeni. Mae eich pâs bws dal yn ddilys a gallwch ei ddefnyddio tan y flwyddyn nesaf.

Bydd manylion ar sut i gael pâs bws newydd ar gael yn hwyrach eleni. Cadwch lygad ar agor am wybodaeth ar wefan y cyngor, yn y newyddion ac ar y bysiau rydych yn teithio arnynt.

Tan hynny, parhewch i deithio fel arfer.

Mae'r awdurdod hwn dan ddyletswydd i ddiogelu'r arian cyhoeddus y mae'n ei weinyddu, ac i'r diben hwn gall ddefnyddio'r wybodaeth yr ydych yn ei rhoi ar y ffurflen gais am gerdynnau teithio rhatach er mwyn atal a chanfod twyll. Gall hefyd rannu'r wybodaeth hon gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus i'r dibenion hyn. I gael rhagor o wybodaeth, gwelwch  neu gysylltu â Mr Jonathan Haswell, Pennaeth Archwilio Mewnol neu Miss Charlotte Hodges, Uwch Archwilydd (Gwrth-Dwyll)

 

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

ID: 223, adolygwyd 20/05/2019