Llyfrgelloedd Sir Benfro

Glan-yr-afon: Llyfrgell, Oriel a Gwybodaeth i Ymwelwyr

Bydd Glan-yr-afon, canolfan ddiwylliannol arloesol newydd yng nghanol tref Hwlffordd, yn agor i’r cyhoedd fis nesaf.

Bydd y cyfleuster blaenllaw, ar lan yr afon yn y dref, yn croesawu ymwelwyr am y tro cyntaf ar ddydd Gwener 7 Rhagfyr, o 10am.

Mae’r datblygiad, sy’n cynnwys llyfrgell, oriel, gwybodaeth i ymwelwyr a siop goffi, yn ganlyniad partneriaeth gyffrous rhwng Cyngor Sir Penfro a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Daeth arian i adeiladu’r cyfleuster o amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys Cyngor Sir Penfro, Llywodraeth Cymru, Sefydliad Wolfson, Sefydliad Foyle ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae Cyngor Tref Hwlffordd wedi rhoi pecyn ariannu pum mlynedd er mwyn sicrhau bod y llyfrgell yn gallu agor ar brynhawniau Sadwrn drwy gydol y flwyddyn, yn wahanol i’r hen lyfrgell a oedd ond ar agor yn ystod y bore ar ddyddiau Sadwrn.

Dywedodd Paul Miller, Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro dros yr Economi, Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant, ei fod yn gyfleuster newydd cyffrous, nid yn unig i Hwlffordd, ond i Sir Benfro’n gyffredinol.

Dywedodd y Cynghorydd Miller hefyd: “Mae’n darparu glasbrint ar gyfer y ffordd y mae angen i ni ymgysylltu â’n cwsmeriaid. Rwy’n edrych ymlaen at ddatblygiadau arloesol eraill yn y dyfodol fydd yn adfywio canol ein trefi.”

Dywedodd Mike Cavanagh, Pennaeth Gwasanaethau Diwylliannol, Hamdden, Twristiaeth a Chofrestru, y byddai Glan-yr-afon yn ganolbwynt diwylliannol y gall y dref a’r sir fod yn falch ohono.

“Mae’r arlwy eclectig yn darparu ar gyfer anghenion ein defnyddwyr llyfrgell leol, tra’i fod hefyd yn gyrchfan atyniadol i’r sawl sy’n ymweld â Sir Benfro.”

“Rydym yn rhagweld y  byddwn yn croesawu 200,000 o ymwelwyr i’n lleoliad ar lan yr afon bob blwyddyn, ac yn gobeithio y bydd yn chwarae rôl flaenllaw wrth roi hwb i adfywio canol Hwlffordd.”

Yng nghanol Glan-yr-afon bydd gofod llyfrgell yr 21ain ganrif, fydd yn cyfuno stoc llyfrau traddodiadol gyda mynediad ar-lein a thechnoleg hunanwasanaeth.

Am y tro cyntaf mewn llyfrgell yn Sir Benfro, bydd cwsmeriaid yn gallu benthyg, dychwelyd ac adnewyddu eu heitemau gan ddefnyddio ciosgau hunanwasanaeth sy’n gweithio’n rhyfeddol!

Bydd wal stori ryngweithiol yn ganolbwynt i’r arlwy gwych ar gyfer plant, gan gynnwys darluniau gan yr artist lleol, Jackie Morris.

Bydd y wal stori wedi’i gosod mewn ardal i blant sydd ar thema castell, ynghyd â thŵr darllen i’r plant ar gyfer darllen, dysgu a chwarae.

Bydd y llyfrgell hefyd yn cynnig gofod cyfforddus ar gyfer pobl ifanc, gan gynnwys bythau darllen, nofelau graffig a gemau.

Bydd ardal newydd, arwahanol o’r enw Canolbwynt Bywyd /The Life Hub yn cynnwys cyfoeth o wybodaeth am Iechyd a Lles, a Sgiliau Ariannol a Gwaith. Bydd gan y lle hwn hefyd ystafell weithgareddau benodol a fydd ar gael i’w llogi gan sefydliadau ac elusennau y mae eu gwaith yn cynnwys gweithgareddau sy’n gysylltiedig â iechyd neu gyflogaeth.

Bydd oriel o bwysigrwydd cenedlaethol yn dod â rhai o weithiau celf a gwrthrychau pwysicaf Cymru i’r sir.

Mewn partneriaeth â Llyfrgell Genedlaethol Cymru, bydd yr oriel yn cynnal rhaglen o arddangosfeydd thematig chwe mis o hyd a fydd yn arddangos casgliadau eiconig y llyfrgell, yn ogystal ag arddangosfa barhaol ar hanes, diwylliant, celf a chwedlau Sir Benfro.

“Rydym yn falch iawn o fod yn rhan o’r prosiect newydd, cyffrous hwn ar y cyd â Chyngor Sir Penfro,” meddai Linda Tomos, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd y Llyfrgell Genedlaethol.

“Mae ymestyn a gwella mynediad i’n cronfa enfawr o dreftadaeth ddiwylliannol, cynyddu ymgysylltiad cyhoeddus a mynd i’r afael ag anghydraddoldebau cymdeithasol drwy ddiwylliant a rhannu gwybodaeth oll yn flaenoriaethau cydnabyddedig yn ein Cynllun Strategol ar gyfer 2017-2021: Cof y Genedl: Llunio’r Dyfodol.”

“Rydym yn edrych ymlaen at rannu ein casgliadau gyda phobl Sir Benfro a thu hwnt.”

Bydd yr arddangosfa agoriadol, Kyffin Williams: Y Tir a’r Môr, yn cynnwys y casgliad gorau o waith gan arlunydd enwocaf Cymru, Syr Kyffin Williams, i ddathlu can mlynedd ers ei eni.

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru’n darparu rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau addysg cyffrous i gyd-fynd â’r arddangosfa hon.

Bydd Glan-yr-afon hefyd yn fan aros allweddol i rai o 4,300,000 ymwelwyr blynyddol y Sir, diolch i bartneriaeth gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Bydd cyfoeth o wybodaeth ar gael i ymwelwyr, gan gynnwys mapiau, taflenni a thabledi wedi’u llwytho o flaen llaw gyda chysylltiadau cyflym.

Bydd gwirfoddolwyr wrth law hefyd i gynorthwyo gydag ymholiadau gan ymwelwyr yn ystor tymor yr ymwelwyr.

Caiff ymwelwyr ymlacio gyda phaned a golygfa o lan yr afon yn siop goffi’r lleoliad ei hun.

Bydd Tŷ Coffi, a redir gan Café Rio, yn cynnig amrywiaeth o goffi o ansawdd uchel sydd wedi’u rhostio yng Nghymru a bwydlen yn cynnwys cynhwysion o ffynonellau lleol.

Gellir trefnu archebion grŵp, gan gynnwys cyfarfodydd a dathliadau, trwy ffonio 01437 765411.

Bydd agoriad Glan-yr-afon yn cael ei nodi gyda rhaglen o wythnos o weithgareddau, gan gynnwys Diwrnod Hwyl i’r Teulu ar ddydd Sadwrn 8 Rhagfyr.

Cyhoeddir manylion llawn am y gweithgareddau i ddathlu’r agoriad yn fuan.

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 3123, revised 04/12/2018