Llygredd Golau

Pa ffactorau sy’n penderfynu a yw goau artiffisial yn niwsans statudol neu beidio?

Penderfynir niwsans statudol ar sail nifer o ffactorau, gan gynnwys:

·       Natur y cylch, h.y. gwledig / trefol / masnachol

·       Faint o ddigwyddiadau niwsans golau a fu hyd yma

·       Pa mor aml mae’r golau i’w weld

·       O ba adeg o’r nos mae’r golau i’w weld o a phryd gaiff ei ddiffodd

·       Am ba hyd mae’r golau’n para

·       Beth yw effaith y golau, e.e. pa mor llachar yw yn eich tŷ ac ar ba ystafelloedd mae’n effeithio

·       A gymrwyd unrhyw gamau gan yr achwynydd i liniaru effaith y golau, e.e. defnyddio llenni neu fleindiau. 

ID: 2412, adolygwyd 18/09/2017