Llywodraethiant Gwybodaeth

Diogelu Data a Mynediad Gwrthrych y Data

Mae ar Gyngor Sir Penfro angen casglu a defnyddio rhai mathau o wybodaeth ynglŷn â phobl y mae'n ymwneud â hwy.  Hefyd, efallai y bydd y gyfraith yn gofyn weithiau eu bod yn casglu a defnyddio gwybodaeth er mwyn cydymffurfio â gofynion adrannau'r llywodraeth a Llywodraeth Cymru.

Mae'r Rheoliad Cyffredinol y Deyrnas Unedig ar Ddiogelu Data (GDPR y DU) yn berthnasol yn unig i ddata personol sy'n fodd i adnabod pobl sy'n fyw.  Mae'r Rheoliad yn darparu hefyd ar gyfer rheoleiddio'r gwaith o brosesu'r cyfryw wybodaeth bersonol yn cynnwys cael, dal, defnyddio neu ddatgelu'r cyfryw wybodaeth.

Mae Cyngor Sir Penfro yn rhwym wrth y darpariaethau hynny ac yn gorfod cydymffurfio ag wyth egwyddor y Rheoliad Cyffredinol y Deyrnas Unedig ar Ddiogelu Data (GDPR y DU), sef:

Rhaid i data personol:-

 1. Wedi’u prosesu’n gyfreithiol, yn deg ac mewn modd tryloyw.
 2. Wedi’u casglu ar gyfer dibenion penodol, manwl a chyfreithlon yn unig.
 3. Yn ddigonol, yn berthnasol ac wedi’u cyfyngu i’r hyn sydd ei angen.
 4. Yn fanwl gywir, a lle y bo angen, yn gyfredol.
 5. Wedi’u cadw mewn ffurf sy’n golygu na ellir adnabod gwrthrychau’r data am fwy o amser nag sydd ei angen. 
 6. Wedi’u prosesu mewn modd sy’n sicrhau diogelu’r data personol mewn modd priodol.

Mae'r Ddeddf yn rhoi rha

 1. Hawl i wybodaeth
 2. Hawl i gael mynediad
 3. Hawl i gywiro
 4. Hawl i ddileu
 5. Hawl i gyfyngu ar brosesu
 6. Hawl i drosglwyddo
 7. Hawl i wrthwynebu
 8. Hawliau o ran gwneud penderfyniadau a phroffilio awtomatig.

I hawliau arbennig i bobl y mae'r Awdurdod yn cadw eu data, sy'n cynnwys:-

Yr hawl sylfaenol yw hawl mynediad y gwrthrych.  Mae hyn yn fodd i bobl ganfod yr hyn sy'n cael ei gadw amdanynt.  Gall y data personol a gedwir fod ar ffurf cofnodion cyfrifiadurol, e-bost, TCC, ffotograffau neu gofnodion ar bapur.

Gofynnir i unigolion sy'n dymuno gwneud cais am fynediad gwrthrych lenwi'r ffurflen atodedig, gan roi cymaint o wybodaeth ag y bo modd er mwyn adnabod y data sydd eu hangen arnynt.

Dolen i'r ffurflen CMG yma: Ffurflen Cais Hawl i Weld

Mae mis gyda Chyngor Sir Penfro wedi dyddiad derbyn y ffurflen i gydymffurfio â'r cais, ar yr amod bod yn fodlon ein bod yn gwybod pwy yw'r sawl sy'n gwneud y cais a bod digon o wybodaeth gyda ni i ddod o hyd i'r wybodaeth y mae cais amdani.

Bydd yn rhaid inni gael copi o ddogfen sy’n cadarnhau beth yw'ch dyddiad geni a phwy ydych chi (tystysgrif geni) yn ogystal â chopi o un o'r canlynol er mwyn cadarnhau beth yw'ch cyfeiriad: 

 • Cyfriflen Banc
 • Llythyr gan Gyfreithiwr
 • Pasbort
 • Trwydded Yrru
 • Bil Cyfleustod ar gyfer y tri mis diwethaf

Gyda rhai achosion, efallai y bydd cyfyngiadau o dan y Rheoliad ar hawl unigolyn i weld yr holl ddata personol a gedwir amdano/amdani.  Mae un arall o'r prif gyfyngiadau yn ymwneud â data trydydd parti - neu ddata nad yw'n ymwneud â'r unigolyn sy'n gwneud y cais.  Yn yr achos hwn, ni fydd yr wybodaeth a roddir yn cynnwys unrhyw gynnwys sy'n fodd i adnabod trydydd parti, oni bai fod y trydydd parti yn cytuno y gellir ei ryddhau. Os bydd unrhyw gyfyngiadau yn berthnasol i chi, cewch wybod am hyn.

Mae rhagor o wybodaeth am Rheoliad Cyffredinol y Deyrnas Unedig ar Ddiogelu Data (GDPR y DU) a rhagor o arweiniad i'w gweld ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth (yn agor mewn tab newydd)

Os ydych yn dymuno gwneud cais, llenwch y ffurflen os gwelwch yn dda a'i hanfon gyda'ch  taliad at y:

Tîm Mynediad i Gofnodion
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP

E-bost

accesstorecords@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn (ar gyfer unrhyw gyngor neu ymholiadau): 01437 775195 / 775216

Mae'r hawl gyffredinol gyda chi i weld gwybodaeth yr ydym yn ei dal nad yw'n ymwneud â chi fel unigolyn, ac nad ydym yn ei chyhoeddi'n rhan o'r drefn arferol, trwy wneud cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

 

ID: 486, adolygwyd 09/11/2023