Llywodraethwyr Ysgol

Dod yn Llywodraethwr Ysgol

Ethol cynrychiolwyr rhieini- lywodraethwyr

Datganiad a Ganlyniadau’r Pôl

YR WYF FI, sydd â’m llofnod isod, sef Swyddog Canlyniadau yn Etholiad Cynrychiolydd Rhieni-Lywodraethwr a gynhaliwyd ar y 27 Chwefror 2024 drwy hyn yn hysbysu bod nifer y Pleidleisiau a gofnodwyd I bob Ymgeisydd yn y dywededig Etholiad fel a ganlyn:-

 

 Cyfenw

 Enwau Eraill Yn Llawn

 Rhiant-Lywodraethwr yn

Nifer y Pleidleisiau 

Parkin

James

St Oswald’s V.A School

 

14 ETHOLWYD

Moore

 Nicola, Sian

 

Ysgol Gymunedol Egwlyswrw

10

 

Nifer o papurau pleidleisiau a wyrthodwyd: 0

Ac yr wyf drwy hyn datgan bod y dywededig

James Parkin

is duly elected Parent Governor Representative

Swyddog Canlyniadau (Ethol CRhL - Gwasanaethau Cymorth i Lywodraethwyr) 

Dated 27 February 2024

ELECTORATE / ETHOLEATH   176      

                                                                                                                        % TURNOUT                           13.6%

Dod yn Llywodraethwr Ysgol

Diolch am eich diddordeb mewn dod yn llywodraethwr ysgol. Gobeithio y bydd yr wybodaeth yr ydym wedi ei darparu’n eich helpu i wneud eich penderfyniad. 

Mae sawl math o bobl yn dod yn llywodraethwyr ysgolion. Mae ganddynt i gyd reswm penodol dros wasanaethu ar y corff llywodraethu. Caiff cyfansoddiad corff llywodraethu ei reoleiddio gan Lywodraeth Cymru ac mae’n amrywio yn ôl categori’r ysgol a maint yr ysgol. Mae gan bob ysgol lywodraethwyr yn y categorïau canlynol:

 • Rhiant-lywodraethwyr – a etholwyd gan rieni i ddisgyblion yn yr ysgol
 • Athro-lywodraethwyr – a etholwyd gan athrawon yn yr ysgol
 • Llywodraethwyr Awdurdod Lleol – a benodwyd gan yr awdurdod lleol (ALl)

Bydd gan gyrff llywodraethu rai o’r llywodraethwyr canlynol hefyd, gan ddibynnu ar y math o ysgol:

 • Llywodraethwyr cymunedol – a benodwyd gan y corff llywodraethu ei hun
 • Llywodraethwyr cymunedol ychwanegol – sy’n cynrychioli’r cyngor tref/cymuned lleol
 • Llywodraethwyr cynrychioliadol – mewn ysgolion arbennig yn unig
 • Llywodraethwyr sefydledig – a benodwyd gan y Sefydliad sy’n gysylltiedig â’r ysgol, yr Eglwys fel arfer
 • Llywodraethwyr o blith y staff – a etholwyd gan y staff yn yr ysgol nad ydynt yn addysgu
 • Disgybl-lywodraethwyr cyswllt (ysgolion uwchradd) – a benodwyd gan y Cyngor Ysgol.

Gan bod amodau’n gysylltiedig â llawer o gategorïau llywodraethwyr, gallai’r wybodaeth hon fod yn fwyaf defnyddiol i’r rhai sy’n ystyried dod yn rhiant-lywodraethwyr, yn llywodraethwyr cymunedol neu’n llywodraethwyr awdurdod lleol a all ymgeisio i gael eu hystyried ar gyfer y rôl ar gorff llywodraethu.

Rhiant-lywodraethwyr

I fod yn rhiant-lywodraethwr rhaid bod gennych blentyn sy’n ddisgybl yn yr ysgol yr ydych ar ei chorff llywodraethu ar adeg eich ethol. Caiff rhiant-lywodraethwyr eu hethol fel cynrychiolwyr buddiannau rhieni i ddisgyblion sy’n mynychu’r ysgol ar hyn o bryd ac i roi safbwynt rhiant am benderfyniadau y gall y corff llywodraethu fod yn eu gwneud. Caiff rhieni eu hysbysu ynghylch lle gwag ar gyfer rôl rhiant-lywodraethwr trwy lythyr a ddosberthir gan yr ysgol. Gall gwybodaeth gael ei rhannu gyda rhieni mewn ffyrdd eraill hefyd. Os ydych yn dymuno cael gwybod pan fydd y lle gwag nesaf ar gael yn ysgol eich plentyn, cysylltwch â GSSAdmin@pembrokeshire.gov.uk

Gall rhiant-lywodraethwr barhau i wasanaethu fel llywodraethwr tan ddiwedd ei gyfnod o bedair blynedd yn y rôl, hyd yn oed os bydd ei blentyn yn gadael yr ysgol yn ystod y cyfnod hwnnw.

Llywodraethwyr Awdurdod Lleol

Caiff llywodraethwyr awdurdod lleol eu penodi gan yr ALl sy’n cynnal yr ysgol. Gall llywodraethwyr ALl gyflwyno barn yr ALl ond nid cenhadon yr ALl ydynt ac ni all yr ALl orchymyn eu bod yn arddel barn benodol.

Llywodraethwyr Cymunedol

Caiff y llywodraethwyr hyn eu gwahodd gan lywodraethwyr eraill i ymuno â’r corff llywodraethu ac fe’u penodir i’r corff llywodraethu. Mae aelodau cymunedol yn dod â’u profiad neu eu sgiliau hwy eu hunain i’r corff llywodraethu a gallant weithredu fel cyswllt â’r gymuned y mae’r ysgol yn ei gwasanaethu. Mae llywodraethwyr cymunedol yn byw neu’n gweithio yng nghymuned ardal yr ysgol fel arfer ac maent yn ymrwymedig i lywodraethu’r ysgol yn dda ac i’w llwyddiant.

Sgiliau a Phrofiad

Dylai cyrff llywodraethu a’r ALl amcanu at benodi llywodraethwyr â gwybodaeth, profiad a sgiliau penodol i sicrhau bod gan y corff llywodraethu fynediad at sgiliau eang ar y cyfan. Dyma rai o'r meysydd allweddol y gallai fod gan gorff llywodraethu ddiddordeb ynddynt:

 • Her ac Atebolrwydd
 • Cyfathrebu
 • Disgresiwn
 • Rheolaeth ariannol
 • Iechyd a Diogelwch
 • Adnoddau Dynol a Recriwtio
 • Didueddrwydd
 • Dehongli data
 • Arweinyddiaeth
 • Monitro a Gwerthuso
 • Cynllunio strategol

Ymrwymiad Amser

Yn ôl y gyfraith, rhaid i gorff llywodraethu gwrdd o leiaf unwaith y tymor. Mae’r cyfarfod hwn yn debygol o gymryd rhwng un a dwy awr. Mae rhai ysgolion yn cynnal eu cyfarfodydd ar ddiwedd y diwrnod ysgol, eraill yn gynnar gyda’r nos. O bryd i’w gilydd, efallai y bydd angen i gorff llywodraethu gwrdd yn amlach na hyn. Rydych hefyd yn debygol o fod ar bwyllgor sydd, unwaith eto, yn debygol o gwrdd unwaith y tymor. Rhaid i chi hefyd neilltuo amser i baratoi ar gyfer cyfarfodydd trwy ddarllen gwaith papur ymlaen llaw a dylech hefyd fod yn barod i fynychu digwyddiadau eraill gan yr ysgol ac, o bryd i’w gilydd, i ymweld â’r ysgol yn ystod y diwrnod gwaith, trwy drefniant gyda’r Pennaeth. Efallai y gofynnir i chi hefyd a ydych ar gael i wasanaethu ar bwyllgor statudol i ymdrin â mater gwahardd disgybl neu ddisgyblu staff. Yn ffodus, anaml y cynhelir y rhain.

Fel y gwyddoch mwy na thebyg, gwirfoddolwyr di-dâl yw’r holl lywodraethwyr, felly gallai fod angen i chi wirio gyda’ch cyflogwr ynglŷn â chael amser o’r gwaith ar gyfer cyfarfodydd. Mae’n bwysig iawn, yn ogystal â’r sgiliau, bod gennych yr amser a’r ymrwymiad i’w rhoi i’r corff llywodraethu. Tîm yw’r corff llywodraethu ac mae’n ddibynnol ar gyfraniad llawn yr holl aelodau.

Os ydych yn dal i fod â diddordeb mewn dod yn llywodraethwr ysgol, darllenwch yr adrannau eraill cyn cwblhau’r ffurflen gais ar-lein. Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau ar gyfer rôl llywodraethwyr ALl a chymunedol i ehangu’r gronfa o bobl y gellir penodi ohoni, hyd yn oed os nad oes lle gwag mewn ysgol yn agos atoch chi ar hyn o bryd. Byddwn yn cadw eich gwybodaeth ar ffeil nes bydd lle gwag yn codi ac ar yr adeg honno byddwn yn ei rhannu gyda’r rhai sy’n gwneud y penodiad.

Mae gwybodaeth am sut y mae’r Gwasanaeth Cymorth i Lywodraethwyr yn trin data ar gael.

I drafod rôl llywodraethwr ysgol ymhellach, cysylltwch â:

Gwasanaethau Cymorth i Lywodraethwyr

01437 775132

GSSadmin@pembrokeshire.gov.uk

ID: 4054, adolygwyd 01/05/2024