Llywodraethwyr Ysgol

Beth mae llywodraethwr yn ei wneud?

Mae gan yr holl lywodraethwyr, beth bynnag fo’u categori, yr un grymoedd, yr un dyletswyddau a’r un cyfrifoldebau. Rydych yn llywodraethwr er budd holl blant yr ysgol. Ni ddylech ystyried hynny’n gyfle i gael unrhyw fanteision i blentyn penodol.

Un o’r prif agweddau ar fod yn llywodraethwr yw gofyn cwestiynau. Yn rhinwedd bod yn llywodraethwr rydych yn dod i’r CLl â’ch safbwyntiau penodol chi ac, efallai, safbwyntiau’r rhan honno o’r gymuned rydych yn ei chynrychioli, a gallwch rannu’r safbwyntiau hynny ag aelodau eraill y CLl.  Fodd bynnag, mae’n bosibl y byddwch yn derbyn gwybodaeth nad yw’n hysbys i bobl eraill yn y gymuned, a gallai hynny ddylanwadu ar y modd rydych yn pleidleisio. Dylai sut y bu i unigolion ar y Corff Llywodraethu bleidleisio aros yn gyfrinachol. Cofnodir y penderfyniadau yn y cofnodion, sy’n gofnod cyhoeddus, ond ni chofnodir manylion trafodaethau na chwaith beth a ddywedwyd gan bwy.

 

Rôl Rhiant-lywodraethwr

Mae gan Riant-lywodraethwyr yr un grymoedd, yr un dyletswyddau a’r un cyfrifoldebau â phob llywodraethwr arall. Maen nhw’n llywodraethwyr er budd holl blant yr ysgol, ac ni ddylai Rhiant-lywodraethwyr ystyried hynny’n gyfle i gael unrhyw fanteision i’w plentyn eu hunain.

Mae Rhiant-lywodraethwyr yn cynrychioli safbwynt penodol rhiant i’r Corff Llywodraethu, gan sicrhau bod yr holl lywodraethwyr yn gwybod beth yw barn y rhieni.  Fodd bynnag er bod Rhiant-lywodraethwr yn cynrychioli’r rhieni, nid yw’n gennad ar ran y rhieni. Hynny yw, er y dylai Rhiant-lywodraethwyr gynrychioli barn y rhieni, maen nhw’n gallu mynegi eu barn eu hunain a phleidleisio yn unol â’u daliadau eu hunain ar unrhyw fater. 

Mae hyn yn wir hefyd am lywodraethwyr sy’n cynrychioli staff yr ysgol neu eu cyngor lleol.

 

ID: 4057, adolygwyd 29/09/2022