Llywodraethwyr Ysgol

Cysylltwch tim Cefnogi'r Llywodraethwyr

Charlie Blythe – Prif Swyddog Cymorth i Lywodraethwyr

Charlie sy’n arwain y tîm sy’n rhoi cymorth a chyngor i lywodraethwyr ynghylch gweithdrefnau cyrff llywodraethu a rheoliadau Llywodraeth Cymru.

Mae Charlie yn gweithio’n agos gydag ymgynghorwyr gwella ysgolion ar agweddau ar wella ysgolion, mae’n lledaenu gwybodaeth a chanllawiau, yn arwain rhai cyrsiau hyfforddi llywodraethwyr ac yn ysgrifennu deunyddiau hyfforddi. Mae hi’n rhoi cymorth i sefydlu cyrff llywodraethu dros dro ysgolion newydd, gan fynychu eu cyfarfodydd a chynorthwyo ysgolion sy’n ystyried trefniadau ffedereiddio.

Yn ogystal â rhoi cyngor, cymorth a gwybodaeth i lywodraethwyr, mae Charlie hefyd yn mynychu nifer o gyfarfodydd cyrff llywodraethu i roi cymorth.

Mae Charlie yn paratoi amserlenni cyfarfodydd, agendâu ar gyfer cyfarfodydd a dogfennaeth arall, ac yn goruchwylio’r broses o gynhyrchu cofnodion, adroddiadau a rhaglenni hyfforddi.

Ffôn: (01437) 775132
e-bost: Charlotte.Blythe@pembrokeshire.gov.uk

 

Meinir Williams, Rhian Derrick a Lauren Clewes – Swyddogion Cymorth i Lywodraethwyr

Meinir, Rhian a Lauren yw’r Swyddogion Cymorth i Lywodraethwyr, a hwythau’n cefnogi Charlie yn ei rôl. Mae’r tîm yn gweithredu fel clercod cofnodion ar gyfer nifer o gyrff llywodraethu ac yn paratoi’r pecynnau cyfarfodydd ar gyfer holl gyfarfodydd tymhorol cyrff llywodraethu llawn. Maent yn gyfrifol am eu hysgolion eu hunain a hwy yw’r pwynt cyswllt cyntaf os bydd gan lywodraethwyr unrhyw ymholiadau. Maent yn gyfrifol am gynhyrchu’r rhaglen hyfforddi, a sicrhau bod yr holl hyfforddiant i lywodraethwyr yn cael ei weinyddu’n effeithiol gan gynnwys trefnu sesiynau hunanadolygu a hyfforddiant pwrpasol, a chynnal a diweddaru cofnodion hyfforddi llywodraethwyr.

Mae’r tîm yn cynnal y gronfa ddata o aelodau cyrff llywodraethu, ac yn cynorthwyo gyda rhoi cyngor, cymorth ac arweiniad i lywodraethwyr.

Ffôn: (01437) 775939

e-bost: Meinir.Williams@pembrokeshire.gov.uk

 

Rhian Derrick

(01437) 775103

Rhian.Derrick@pembrokesire.gov.uk

Lauren Clewes

(01437) 775162

Lauren.Clewes@pembrokeshire.gov.uk

 

E-bost ar gyfer Ymholiadau Cyffredinol: GSSAdmin@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1263, adolygwyd 26/07/2023