Llywodraethwyr Ysgol

Y gofynion o ran bod yn Llywodraethwr Ysgol

Ar ôl penodiad llwyddiannus, mae nifer o ofynion y disgwylir i lywodraethwr ysgol newydd gydymffurfio â nhw. Gall hyn fod o ganlyniad i ddeddfwriaeth neu o ganlyniad i benderfyniad gan y corff llywodraethu.

 

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Mae holl gyrff llywodraethu Sir Benfro wedi penderfynu bod yn rhaid i’w llywodraethwyr fod yn destun archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, a adwaenid yn flaenorol fel y Swyddfa Cofnodion Troseddol, er mwyn diogelu plant a phobl ifanc Sir Benfro. Mae’r Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) yn datgan yn bendant os yw Corff Llywodraethu yn gofyn i lywodraethwr fod yn destun archwiliad o’r fath a bod y llywodraethwr yn gwrthod, bydd ef/hi wedi’i (h)anghymwyso rhag gwasanaethu fel llywodraethwr. 

 

Os ydych yn ansicr ynghylch a fyddech yn fodlon bod yn destun archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, bydd angen ichi ystyried yn ofalus a ydych yn ymgeisio, neu beidio, am swydd llywodraethwr ysgol. I gael rhagor o wybodaeth am y broses, cysylltwch ag aelod o’r tîm Gwasanaethau Cymorth i Lywodraethwyr.

 

Hyfforddiant i Lywodraethwyr

Mae’n ofynnol i bob llywodraethwr newydd gwblhau dau sesiwn hyfforddiant gorfodol, sef y Sesiwn Sefydlu i Lywodraethwyr Newydd a Defnyddio Data i Wella Ysgol, a hynny o fewn 1 flwyddyn i’r penodiad/etholiad. Cynhelir y cyrsiau hyn yn rheolaidd gan y Gwasanaethau Cymorth i Lywodraethwyr, ond maen nhw ar gael ar-lein hefyd. Os yw llywodraethwr yn methu cwblhau’r cyrsiau hyn o fewn y cyfnod penodedig caiff ei atal rhag bod yn llywodraethwr am hyd at chwe mis, a hynny hyd nes y cwblheir yr hyfforddiant. Os nad yw llywodraethwr yn cwblhau’r hyfforddiant erbyn diwedd y cyfnod atal, caiff ei anghymwyso.

 

Os ydych yn ansicr ynghylch a fyddech yn fodlon mynychu’r sesiynau hyfforddiant hyn, bydd angen ichi ystyried yn ofalus a ydych yn ymgeisio, neu beidio, am swydd llywodraethwr ysgol. I gael rhagor o wybodaeth am y broses, cysylltwch ag aelod o’r tîm Gwasanaethau Cymorth i Lywodraethwyr.

 

Hefyd mae Rheoliadau Llywodraeth Cymru yn mynnu bod llywodraethwr yn cydymffurfio â’r gofynion canlynol:

 • Bod yn 18 oed neu’n hŷn adeg ethol neu benodi’r llywodraethwr. Gall disgyblion fod yn llywodraethwyr ond prin yw’r rhai sy’n debygol o fod yn gymwys
 • Nid yw’n llywodraethwr mwy na dwy ysgol (ac eithrio bod yn llywodraethwr ex officio neu dros dro neu’n llywodraethwr ychwanegol mewn ysgol sy’n destun gofid)
 • Nid yw’n llywodraethwr ex officio a ddynodwyd yn offeryn llywodraethu mwy na dwy ysgol
 • Nid yw’n fethdalwr neu’n anghymwys o dan Ddeddf Anghymwyso Cyfarwyddwyr Cwmnïau 1986 neu orchymyn a wnaed yn unol ag adran 429(2)(b) o Ddeddf Ansolfedd 1986
 • Nid yw wedi’i ddiswyddo o swydd ymddiriedolwr elusen neu ymddiriedolwr ar ran elusen gan y Comisiynwyr Elusennau neu'r Uchel Lys ar sail unrhyw gamymddygiad neu gamreoli, neu o dan adran 7 o Ddeddf Diwygio'r Gyfraith (Darpariaethau Amrywiol) (Yr Alban) 1990 rhag ymwneud â rheoli neu reolaeth ar unrhyw gorff
 • Nid yw ar restr (a elwir yn Rhestr 99 ar hyn o bryd) o athrawon neu weithwyr a waharddwyd rhag gweithio gyda phlant neu bobl ifanc, neu sydd o dan gyfyngiadau o ran hynny
 • Nid yw’n agored i gael ei gadw’n gaeth o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983
 • Nid yw wedi’i anghymwyso rhag bod yn athro/athrawes, yn weithiwr cyflog mewn ysgol neu’n berchennog ysgol annibynnol
 • Nid yw wedi’i ddedfrydu i 3 mis neu ragor yng ngharchar (heb ddewis i dalu dirwy) yn ystod y 5 mlynedd cyn dod yn llywodraethwr neu ers dod yn llywodraethwr
 • Nid yw wedi’i ddedfrydu i garchar am 2½ o flynyddoedd neu fwy yn ystod yr 20 mlynedd cyn dod yn llywodraethwr
 • Nid yw ar unrhyw adeg wedi’i ddedfrydu i garchar am 5 mlynedd neu fwy
 • Nid yw wedi’i ddirwyo am achosi niwsans neu aflonyddwch ar safle addysgol yn ystod y 5 mlynedd cyn y penodiad neu’r etholiad yn llywodraethwr nac ers hynny.

 

Os oes gennych ddiddordeb, ar ôl darllen yr holl wybodaeth a ddarparwyd, mewn bod yn llywodraethwr ysgol, cyflwynwch gais ar-lein: Ffurflen gais am fod yn Llywodraethwr Ysgol.

Byddwch yn derbyn cadarnhad electronig pan fyddwch chi’n cyflwyno’r ffurflen hon. Os na chewch chi e-bost personol, dilynol oddi wrth dîm gweinyddol GSS o fewn 24 awr wedi i chi gyflwyno’r e-bost, cysylltwch â’r swyddfa ar gssadmin@pembrokeshire.gov.uk

 

Diolch unwaith eto ichi am eich diddordeb.

ID: 4058, adolygwyd 05/09/2019