COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Maethu

Gwahanol fathau o ofal

Mae yna lawer o fathau gwahanol o ofal maeth y gall gofalwyr ddewis arbenigo ynddynt. Mae'n bwysig archwilio pa fath o ofal maeth fyddai'n gweddu orau i chi a'ch teulu.

Maethu Brys

Mae angen i ofalwyr maeth brys fod yn barod i gymryd plentyn i'w cartref ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos, a chynnig llety iddo am ychydig ddyddiau. Mae'r math hwn o faethu yn ofal heb ei gynllunio, ac fe'i defnyddir ar fyr rybudd, er enghraifft, os bydd rhiant sengl yn gorfod mynd i'r ysbyty ac os nad oes unrhyw un ar gael i ofalu am ei blentyn.

Gall pobl ifanc deimlo'n ofnus ac yn anniogel wrth symud i leoliad newydd gan nad ydynt yn gwybod lle y maent yn mynd na gyda phwy y byddant yn byw.

 • Ni fyddant yn gwybod pwy fydd yr unigolyn a fydd yn gofalu amdanynt.
 • Ni fyddant yn gwybod yr un dim am y bobl hynny.
 • Ni fyddant yn gwybod pa fath o fwyd fydd y teulu hwnnw yn ei fwyta.
 • Ni fyddant yn gwybod faint o'r gloch y byddant yn bwyta.
 • Ni fyddant yn gwybod faint o'r gloch y bydd angen mynd i'r gwely na beth yw'r drefn o ran golchi dillad.
 Byrdymor

Gallai hyn olygu gofalu am blentyn am rai nosweithiau, misoedd, neu weithiau am fwy na blwyddyn. Bydd gofalwyr byrdymor yn symud plentyn/plant i un o'r canlynol:

 • Yn ôl adref at ei rieni biolegol
 • At aelod o'i deulu estynedig
 • At deulu sy'n mabwysiadu
 • At ofalwyr maeth hirdymor
 • At annibyniaeth
Hirdymor

Weithiau ni all plant ddychwelyd i fyw gyda'u teuluoedd biolegol ac nid yw mabwysiadu'n briodol. Fel arfer, mae hyn yn berthnasol i blant sy'n cael eu hystyried yn rhy hen i'w mabwysiadu. Mae ar y plant hyn angen gofal maeth hirdymor a fydd yn eu galluogi i gael bywyd teuluol sefydlog, gan gynnal cysylltiadau â'u teulu biolegol ar yr un pryd.

Yn gyffredinol, mae gofalwyr maeth hirdymor yn gofalu am blentyn tan y bydd yn annibynnol, a byddant yn parhau i weithio'n rhan o dîm a fydd yn cynnwys yr awdurdod lleol a'r teulu biolegol.

Gofal Seibiant neu Seibiant Byr

Fel rheol, diben lleoliadau gofal seibiant neu seibiant byr yw cefnogi teuluoedd er mwyn eu galluogi i barhau i fagu eu plant eu hunain, a hynny fel arfer trwy gynnig cyfres o arosiadau dros nos, arosiadau dros y penwythnos neu wyliau wedi'u cynllunio. Weithiau, fe'u defnyddir i gefnogi teuluoedd maeth. Mae nifer o ddefnyddwyr lleoliadau seibiant byr yn cynnwys teuluoedd plant anabl, ond efallai y bydd ar blant ag anghenion eraill angen seibiannau byr.  Nid yw plant sy'n manteisio ar seibiannau byr bob amser yn blant sy'n derbyn gofal.

Rhiant a Phlentyn

Mae arnom angen lleoliadau ar gyfer rhieni a phlant, ac mae arnom angen rhagor o ofalwyr maeth sy'n barod i ymgymryd â'r math hwn o leoliad.

 • Bydd y rhieni'n byw gyda'u plant yng nghartref gofalwyr maeth. Bydd hyn yn eu galluogi i aros gyda'i gilydd a meithrin perthynas gref yn ystod cam datblygu hanfodol yn eu bywydau.
 • Bydd y gofalwr maeth yn cefnogi ac yn cynnig arweiniad i'r rhiant ddatblygu ei sgiliau magu plant, a hynny mewn amgylchedd teuluol naturiol, cynnes a meithriniol.
 • Efallai y bydd ar rai rhieni angen gofalwyr maeth sy'n gallu eu cefnogi a'u helpu i ofalu am eu babanod.  Mae arnyn nhw angen gofalwyr sy'n gallu eu haddysgu a'u hannog heb gymryd drosodd eu cyfrifoldebau fel rhieni.

Mae angen i bob gofalwr ddod o hyd i'r cydbwysedd rhwng cynnal ffiniau proffesiynol gan fod yn gynnes ac yn gefnogol ar yr un pryd, ac mae arnynt angen amynedd a'r gallu i gynnig beirniadaeth adeiladol a modelu arferion rhianta da. I wneud hyn, bydd angen i chi feddu ar bersonoliaeth sensitif, meithriniol a digynnwrf, ynghyd â gwerthoedd da a'r parodrwydd i gynnig cymorth proffesiynol.

Darparwyr Llety â Chymorth Mae llety â chymorth yn gynllun llety ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 21 mlwydd oed sy'n gadael lleoliadau gofal, ond nad ydynt yn barod eto i fyw ar eu pennau eu hunain. Y nod yw cynnig cyfle i bobl ifanc fyw yng nghartref person cymeradwy a fydd yn eu helpu i baratoi ar gyfer byw'n annibynnol.

Y peth pwysicaf yw eich bod yn hoffi bod yng nghwmni pobl ifanc yn eu harddegau ac yn deall rhai o'r materion y gallent eu hwynebu, a bod gennych yr amser a'r hyblygrwydd i gynnig cyngor a chymorth.

 

 www.facebook.com/pembsfostering

  fostering@pembrokeshire.gov.uk

  www.maethu.canolbarthagorllewin.cymru/pembrokeshire/


Cysylltiadau Defnyddiol

Ewch i'n gwefan ranbarthol https://foster.midandwest.wales/pembrokeshire/, a gwylliwch fideos o ofalwyr maeth eraill yn siarad am eu rolau a'u profiadau.

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 1832, adolygwyd 04/08/2020