Manylion Eiddo

PLAS LYDSTEP, LYDSTEP, SA70 7SG

*** AR WERTH ***

Mae Plas Lydstep yn Heneb gofrestredig ac yn dŷ canoloesol rhestredig Gradd I. Mae ganddo neuadd llawr cyntaf ac mae'n un o ddau dŷ canoloesol sydd wedi'u lleoli yng nghanol y pentref gyferbyn â Thafarn Lydstep.

Leoliad
Lydstep, SA70 7SG

Disgrifiad
Mae Plas Lydstep yn Heneb gofrestredig ac yn dŷ canoloesol rhestredig Gradd I. Mae ganddo neuadd llawr cyntaf ac mae'n un o ddau dŷ canoloesol sydd wedi'u lleoli yng nghanol y pentref gyferbyn â Thafarn Lydstep.

Materion bioamrywiaeth
Credir bod rhywogaethau gwarchodedig yn/wedi bod yn bresennol yn yr eiddo, felly argymhellir gwneud Arolwg Rhywogaethau Gwarchodedig i gyd-fynd ag unrhyw waith cynnal a chadw, cais cynllunio neu gynnig datblygiad yn y dyfodol. Gwahoddir cynigion am ddiddordeb rhydd-ddaliadol yn y ddau eiddo hyn gyda meddiant gwag.

Archwilio
Trwy apwyntiad ymlaen llaw, cysylltwch â'r Ddesg Gymorth Eiddo ar 01437 775874

Gwybodaeth bellach

Desg Gymorth Eiddo, 01437 775874, Propertyhelpdesk@pembrokeshire.gov.uk

 

Polisi Trafodion

Mae polisi trafodion Cyngor Sir Penfro I’w weld yma: https://www.pembrokeshire.gov.uk/strategic-asset-management-plan


Manylion
Plas Lydstep Manylion

Amodau Gwerthiant

  1. 1.     Mae'r prynwr yn gyfrifol am sicrhau eu bod yn fodlon, drwy archwiliad neu fel arall, bod y manylion hyn yn gywir, nad ydyn nhw'n cynnwys unrhyw ran o'r contract.
  2. 2.     Nid yw'r Cyngor yn rhoi ac nid oes gan gyflogeion y Cyngor yr awdurdod i wneud neu roi unrhyw gynrychiolaeth neu warant sy'n ymwneud â'r eiddo.
  3. 3.     Amcangyfrifo yw'r mesuriadau a'r ardaloedd ac fe'u rhoddir fel canllaw yn unig.
  4. 4.     Mae'n ddyletswydd ar y Cyngor ystyried unrhyw gynigion a wneir cyn cyfnewid contractau.
  5. 5.     Nid yw'r gwerthwr yn ymgymryd â derbyn y cynnig uchaf neu unrhyw gynnig ac ni ddylid gwneud unrhyw gynnig sydd wedi'i gyfrifo drwy gyfeirio at gynnig parti arall.
  6. 6.     Cymerwyd pob gofal i baratoi'r manylion hyn ond nid yw eu cywirdeb yn warantedig a dylai'r rhai sydd â diddordeb fodloni'u hunain ar y materion sy'n sail i'w cynnig.  

 

Mae'r manylion hyn wedi'u paratoi i roi disgrifiad teg o'r eiddo, ond maent wedi'u nodi at ddibenion arweiniad yn unig. Ni ellir gwarantu eu cywirdeb a rhaid i unrhyw ddarpar brynwr, tenant neu drwyddedai wneud eu hymholiadau eu hunain a / neu archwilio'r eiddo i fodloni eu hunain ynglŷn â'u cywirdeb. Mae'n ofynnol i Gyngor Sir Penfro ystyried yr holl gynigion a dderbynnir mewn perthynas â'r eiddo hwn hyd at pan gyfnewidir contractau. Nid yw'n ofynnol i'r Cyngor dderbyn y cynnig uchaf nac unrhyw gynnig arall a wneir am yr eiddo.


ID: 1388, revised 30/11/2022