COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Manylion Eiddo

UNED 1 PARC BUSNES THORNTON ABERDAUGLEDDAU SA73 2RY

*** DAN GYNNIG ***

Wedi’i lleoli o fewn Ardal Fenter Dyfrffordd Daugleddau, mae Uned 1 yn cynnwys uned ddiwydiannol unllawr sy’n ymestyn tua 47.3m2 (509tr2)

Manylion y safle

Lleoliad
UNED 1 PARC BUSNES THORNTON ABERDAUGLEDDAU SA73 2RY

Wedi’i lleoli mewn lleoliad cyfleus ar gyrion Aberdaugleddau, gyda mynediad cerbydol hawdd i’r A4076 sy’n cysylltu â thref Hwlffordd, a’r A477 i Ddoc Penfro.

Disgrifiad
Mae Uned 1 yn cynnwys uned ddiwydiannol unllawr sy’n ymestyn tua 47.3 m2 (509 tr sg). Mae gan yr eiddo fantais mynediad i gerbydau (trwy ddrws esgyn), ynghyd â thoiled a basn ymolchi dwylo.

Rhent
£3,200 y flwyddyn heb gynnwys ardrethi busnes, a TAW.

Allanol
Lle parcio.

Gwasanaethau
Mae dŵr pibell, prif wifren trydan a charthffosiaeth wedi’u cysylltu.

Costau Cyfreithiol
Bydd y tenant yn cyfrannu tuag at gostau cyfreithiol y Cyngor.

Trethi Taladwy
Ar hyn o bryd yn gymwys ar gyfer 100% rhyddhad ardrethi busnesau ban.

Telerau
i’w cytuno

Ardal Fenter Dyfrffordd Daugleddau
Mae Ardaloedd Menter yn ardaloedd daearyddol sy’n cefnogi busnesau newydd a’r rhai sy’n ehangu trwy ddarparu rhwydwaith mewnol o’r radd flaenaf ac ysgogiad symbylol i fusnesau. Am fwy o wybodaeth: ffoniwch 03000 6 03000 neu e-bostio  businesssupport@wales.gsi.gov.uk - https://businesswales.gov.wales/enterprisezones/

Gwybodaeth

Mae'r manylion hyn wedi'u paratoi er mwyn darparu trosolwg cyffredinol o nodweddion yr eiddo neu'r cynnig sydd ar gael. Dydy'r Cyngor ddim yn ymgymryd bod y manylion, nag unrhyw wybodaeth a roddir ar lafar nac yn ysgrifenedig gan ei gweithwyr, yn rhydd o gamsyniadau nag esgeulustra, na bod yr eiddo mewn cyflwr adeiladol da nag yn rhydd o ddeunyddiau niweidiol, na bod unrhyw offerynnau  gwasanaethau neu gyfarpar arall yn addas i bwrpas nac yn gweithio'n iawn. Felly, mae'n rhaid i'r prynwr, tenant, neu'r deiliad trwydded posib gwneud eu hymholiadau annibynnol eu hunain ac archwilio'r eiddo er mwyn sicrhau eu bod yn llwyr ymwybodol o'r holl wybodaeth cyn llunio contract gwerthiant  neu brydlesu. Mae'r manylion hyn wedi'u heithrio'n un swydd o unrhyw gontract gwerthiant, prydles neu gonsesiwn hawl. Gall y Cyngor dynnu'n ôl y cynnig i   werthu, prydlesu neu ddyfarnu consesiwn hawl ar unrhyw adeg ac ni fydden nhw'n ysgwyddo baich unrhyw dreuliau deiliad diddordeb o gwbl.


ID: 1475, revised 01/12/2020