COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Manylion Eiddo

Uned 5, Cei Brunel, Marina Neyland, Neyland SA73 1PY

*** AR OSOD ***

Uned 5 Cei Brunel - 99m2 - £6,200.00 y flwyddyn

Wedi'i lleoli’n agos iawn at Farina Neyland.  Mewn lleoliad gwych i wasanaethu ardaloedd gogledd a de’r sir diolch i Bont Cleddau gerllaw.

Lleoliad: Lleolir Uned 5 yng Nghei Brunel, Marina Neyland, sy'n rhan o Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau

Disgrifiad: Adeilad diwydiannol ar un llawr yw Uned 5 sy'n mesur oddeutu 99 o fetrau sgwâr (1,065 troedfedd sgwâr). Mae'r eiddo yn elwa ar fynediad i gerbydau trwy ddrws caead rholer a chegin fach / ardal storio a thŷ bach.

Rhent: £6,200.00 y flwyddyn heb gynnwys TAW ac ardrethi busnes. (gweler isod ar gyfer gwybodaeth am y cynllun rhyddhad ardrethi busnes)

Allanol: Man parcio a mynediad i gerbydau

Gwasanaethau: Deellir bod dŵr o’r prif gyflenwad, trydan a charthffosiaeth wedi’u cysylltu.

Costau cyfreithiol: Bydd y tenant yn gwneud cyfraniad o £420.00 tuag at gostau cyfreithiol y Cyngor yn dibynnu ar swm y tenantiaid a enwir ar y Cytundeb Prydles.

Ardrethi sy'n daladwy: Gwerth Ardrethol: 1 Ebrill 2017 hyd heddiw - £4,050.00 (nid y swm hwn byddwch yn ei dalu). Yn gymwys, o bosibl, i dderbyn rhyddhad ardrethi busnesau bach, argymhellir bod hyn yn cael ei gadarnhau gan adran refeniw'r Cyngor.

Cyfnod: i'w benderfynu

Ymweliad: Trwy apwyntiad ymlaen llaw yn unig trwy'r Is-adran Eiddo yng Nghyngor Sir Penfro neu  Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:  Susie Adams 01437 775366 neu Susie.adams@pembrokeshire.gov.uk

 

 

 


ID: 7499, revised 19/02/2021