Map Diffiniol

Y Map Diffiniol Cyfunol

Y Map Diffiniol yw cofnod cyfreithiol y Cyngor Sir o'r hawliau tramwy cyhoeddus sy'n bodoli yn Sir Benfro.  Mae e'n dangos llwybrau cyhoeddus, llwybrau ceffylau, cilffyrdd agored i bob traffig (BOATs) a chilffyrdd cyfyngedig.  Fe allai hawliau tramwy fodoli nad ydynt yn cael eu dangos ar y map.  Os yw llwybr yn cael ei ddangos ar y Map yna mae hynny'n brawf pendant o'i fodolaeth yn ôl y gyfraith.  Fodd bynnag nid yw hynny'n wir am y gwrthwyneb.  Os nad oes unrhyw hawl tramwy wedi'i chofnodi ar y map, ar hyd llwybr penodol, nid yw'r ffaith honno yn dystiolaeth i ddangos nad oes unrhyw hawl tramwy'n bodoli ar hyd y llwybr hwnnw.  Yn yr un modd, fe allai hawliau uwch, fel hawliau llwybrau ceffylau er enghraifft, fodoli ar hyd llwybr sy'n cael ei nodi yn llwybr cyhoeddus yn unig.

Mae Map Diffiniol Cyfunol 2010 a'r Datganiad yn disodli'r Map gwreiddiol.  Bellach mae e'n cynnwys yr ardaloedd hynny nad oeddent, o'r blaen, yn rhan o ardal weinyddol Cyngor Sir Penfro oherwydd newidiadau yn y ffin.  Mae ef hefyd yn cynnwys pob un o'r newidiadau cyfreithiol a thystiolaethol a gadarnhawyd, sef y newidiadau a wnaethpwyd rhwng 1960 a 2010.  Mae'r map presennol wedi cael ei gyhoeddi ar raddfa o 1:10,000 yn lle'r raddfa 1:25,000 ar gyfer y map blaenorol, er mwyn iddo fod yn rhwyddach i'w weld.  Bwriedir i'r map gael ei weld ar raddfa o 1:10,000 neu raddfa lai. 

Gweld y Map Diffiniol Cyfunol (yn agor mewn tab newydd)

Mae'r Map Diffiniol ar gael i'w weld yn ystod yr oriau swyddfa arferol yn Neuadd y Sir, Hwlffordd.  Byddwch cystal â threfnu apwyntiad er mwyn sicrhau y bydd yno rywun ar gael i'ch cynorthwyo gyda'ch ymholiadau. 

Y Datganiad Diffiniol

Disgrifiad ysgrifenedig o'r holl hawliau tramwy cyhoeddus yw'r Datganiad Ysgrifenedig.  Nid yw'r rhan fwyaf o'r datganiadau wedi cael eu diwygio ers i'r map diffiniol gwreiddiol gael ei baratoi. 

Y Dyddiad Perthnasol ar gyfer y Map Diffiniol Cyfunol a'r Datganiad

Y 'dyddiad perthnasol' ar gyfer y Map Diffiniol cyfunol a'r Datganiad hwn yw 14 Mehefin 2010.  Dyma'r dyddiad ar yr hwn y mae'r dogfennau yn dystiolaeth bendant ynghylch y manylion sydd ynddynt.  

ID: 2218, adolygwyd 31/10/2023