COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Map y Wefan

Map Safle'r Gwefan

Llifogydd

Gwacáu

Tywydd Mawr

Damweiniau diwydiannol

Cofrestr Risg Gymunedol

Cynlluniau a gweithdrefnau argyfwng

Dilyniant Busnes

Cydnerthu Cymunedol

Newidiadau i wasanaethau

Gwasanaeth Cynnal a Chadw'r Gaeaf

Pethau pwysig i'w cofio

Pa heolydd maen nhw'n dodi halen arnyn nhw

Pryd maen nhw'n dodi halen

Sut maen nhw'n dodi halen

Biniau halen

Heolydd dan ddŵr

Gofal o amgylch cerbydau cynnal a chadw'r gaeaf

Ynglŷn â Gwasanaeth Cynnal a Chadw'r Gaeaf

Mapiau Rhwydwaith Halltu

Sut i wneud cais i gael prawf Covid-19

Busnesau: Cyngor ar brofi a POD i chi a’ch gweithwyr

Profi, Olrhain, Diogelu: Byddwch yn ymwybodol o Alwadau Twyllodrus

Hysbysiad preifatrwydd Profi, Olrhain, Diogelu

Canllawiau yn ôl Ysgol

Covid-19 - Cwestiynau Cyffredin Ysgolion

Gwybodaeth am drafnidiaeth ysgol

Prydau Ysgol am Ddim ac Arlwyo Heb Arian

Trefniadau 'swigen' ysgolion a hunanynysu

Dysgu o bell

Profion ac asesiadau

Sefydliadau Lletya Anifeiliaid

Sefydliadau Bridio Cŵn

Sefydliadau Marchogaeth

Sŵau

Anifeiliaid Gwyllt Peryglus

Anifeiliaid Perfformio

Siopau Anifeiliaid Anwes

Trwyddedu Sefydliadau Anifeiliaid

Ffioedd Trwyddedau Anifeiliad a Ffurflen Gais

Sut mae Cyngor Sir Penfro yn mynd i'r afael â halogiad ar dir?

Cofrestr Tir Halogedig

Osgoi Llygredd o Danciau Olew Gwresogi

Sut mae Cyngor Sir Penfro yn mynd i'r afael â halogiad ar dir?

Sut i wneud Cais am Wasanaeth

Safonau'r Gwasanaeth

Plâu Rydym yn Trin

Plâu Nad Ydym yn Cael Gwared â Hwy

Crynodeb Plaladdwyr

Cŵn sydd ar goll, wedi dod o hyd iddo ac sy'n crwydro

Cŵn Peryglus

Microsglodyn

Sbaddu

Cŵn Mewn Ceir a Chŵn Wedi Eu Gadael Mewn Tai

Gwahardd Oddi Ar Draethau Yn Yr Haf

Deddfau Iechyd yr Amgylchedd Iechyd y Choedd a Rheoli Cwn

Pam fod datgladdiadau ’n digwydd?

Oes yna unrhyw gyfyngiadau ar ddatgladdu corff?

Trwydded y Swyddfa Gartref

A yw un o swyddogion y Cyngor yn gorfod bod yn bresennol?

Beth sydd i’w wneud ynghylch Niwsans Statudol?

Beth sy’n digwydd os bydd y niwsans yn parhau ar ôl rhoi Rhybudd Gostegu?

Cwynion Ynghylch Sŵn

Cwynion Ynghylch Aroglau

Sut mae cwyno wrth y Cyngor ynghylch niwsans statudol?

Gaf i fod yn ddienw?

A allaf i ddwyn fy achos fy hun?

Beth yw llygredd golau?

Beth yw ffynonellau llygredd golau?

Beth yw effaith llygredd golau?

Sut mae mynd i’r afael â’r broblem?

Beth yw’r gyfraith o ran llygredd golau?

Beth ddylwn i wneud os wy’n dioddef o lygredd golau?

Pa ffactorau sy’n penderfynu a yw goau artiffisial yn niwsans statudol neu beidio?

Sut mae’r Cyngor yn ymchwilio i gwynion ynghylch llygredd golau?

Sut mae cwyno’n swyddogol wrth y Cyngor?

Gaf i hawlio?

Sut mae ei gyfrifo?

Cyfradd lwfans tai lleol

Faint o ystafelloedd gwely sydd arnaf angen?

Hawliadau àl-ddyddiedig

Pryd fydd fy mudd-dal yn dechrau?

Hysbysu newid mewn amgylchiadau a allai effeithio ar eich Budd-dal Tai

Sut gaiff Budd-dal Tai ei dalu?

Tenantiaid y Cyngor

Tenantiaid preifat

Taliadau Tai Dewisol

Apeliadau

Prosiectau yn Sir Benfro a ariennir gan y Gronfa Gydgyfeirio

Cyfleoedd i Gyflwyno Tendr

Sir Benfro Ymlaen

Strategaeth Datblygu Lleol

Prosiectau Cynllun Busnes

Y Llyfr Coffadwriaeth

Y Llyfr Coffa Electronig

Waledi Coffa

Placiau Wal a Chwrbyn Gwenithfaen

Rhoddion

Ffioedd a Thaliadau Mynwentydd

Cwestiynau y mae pobl yn eu gofyn am gladdedigaethau

Siarter Cwsmer - Mynwentydd

Priodi

Ffurfio Partneriaeth Sifil

Adnewyddu eich addunedau

Ble i gynnal eich seremoni

Cynllunio'ch seremoni

Rhoi rhybudd o briodas neu bartneriaeth

Faint fydd y gost?

Lleoliadau cymeradwy ar gyfer seremonïau sifil

Hysbysiad Cyhoeddus Safleoedd Cymeradwy

Olrhain hanes eich teulu

Seremonïau enwi

Seremonïau dinasyddiaeth

Beth sydd mewn tystysgrif

Sut i wneud cais am gopïau o dystysgrifau

Sut i wneud cais i ddod yn Ddinesydd Brydeinig

Dechrau ar Hanes y Teulu

10 Syniad gyda Choginio

10 gweithgaredd i wneud heb offer

10 dull o greu gwagle

10 syniad gyda theiars a chylchynau

10 syniad gyda phapur crêp

10 peth i wneud gyda chreonau cwyr

Therapi chwarae

Beth yw Chwarae?

Chwarae a risg

Beth sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith

Pam fod angen agwedd gytbwys?

Beth fydd yn atal mabwysiadu agwedd gytbwys?

Beth yn union yw agwedd gytbwys?

Beth allwch chi ei wneud

Iechyd yn ystod ac ar ôl beichiogrwydd

Peidio ag ysmygu yn ystod beichiogrwydd

Bwydo ar y fron

Y blynyddoedd cyntaf

Llinell Amser Datblygiad y Blynyddoedd Cynnar

Dechrau am Oes

Imiwneiddio plant

Bwyta’n Iach

Rhoi'r gorau i ysmygu

Camddefnyddio Sylweddau

Camddefnyddio Sylweddau

Iechyd Rhywiol

Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

Ffliw - Amddiffyn eich Plentyn

Hunanladdiad

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Gwasanaethau Eiriolaeth Cenedlaethol

Gwassanaethau Cenedlaethol y Lluoedd Arfog

Gwasanaethau Cenedlaethol Cartrefu

Gwasanaethau Cenedlaethol Maethu a Mabwysiadu

Gwasanaethau Cenedlaethol Cymorth Rhieni Ifanc

Cymorth Rhianta Cenedlaethol

Gwasanaethau Cenedlaethol Cam-drin Domestig

Gwasanaethau Cenedlaethol Tadau

Ysgaru a Gwahanu

Gwasanaethau Cenedlaethol Profedigaeth

Cynnal Rhwymau Teuluol Plant Carcharorion

Fideos Parentchannel Byw gyda phlant anabl

Gwasanaethau cenedlaethol ar gyfer plant a phobl ifanc anabl

Rôl Asiantaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)

Swyddogion Datblygu - Sefydliadau Partner

Ymchwil i'r Farchnad

A ydych yn ystyried sefydlu meithrinfa ddydd?

Dechrau Cylch Chwarae sef Gofal Sesiynol

Meddwl am sefydlu clwb y to allan i oriau ysgol?

Dod yn warchodwr plant cofrestredig

Cychwyn grwp rhiant a phlentyn bach

Gweithio yn y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol Mudiad Meithrin

Dod yn Warchodwr Plant

Bod yn Weithiwr Chwarae

Gweithio mewn Meithrinfa Dydd

Gweithio mewn Clwb y Tu Allan i Oriau Ysgol

Tîm Cynghori Gofal Plant

Gwasanaeth Iechyd

Iaith a Chwarae

Cymorth Rhianta

Codau Post cymwys

Sefydlu neu newid eich Debyd Uniongyrchol y Dreth Gyngor

System Ffàn Awtomatig

Canolfan Gyswllt - Taliadau Dros y Ffôn

Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid

Gostyngiad Unigolyn Sengl

Ail Gartrefi

Eiddo Gwag

Pobl ag Anableddau

Pobl nad ydynt yn cael eu cyfrif (eu hanwybyddu) ar gyfer Treth y Cyngor

Myfyrwyr llawn-amser a nyrsys dan hyfforddiant

Prentisiaid a Hyfforddeion Hyfforddiant Ieuenctid

Pobl y mae Budd-dal Plant yn daladwy ar eu cyfer ac ymadawyr ysgol dan 20 oed

Pobl gydag Amhariad Meddyliol Difrifol

Gostyngiad gofalwr

Pobl sy’n darparu neu’n derbyn gofal yn rhywle arall

Cartrefi Gofal, Nyrsio a Phreswyl

Cleifion mewn ysbyty

Carcharorion a phobl eraill a gadwyd yn y ddalfa

Aelodau cymunedau crefyddol cydnabyddedig

Diplomyddion estron

Pobl sy’n Gadael Gofal

Manteision e-Filiau

Cwestiynau Cyffredin

Eiddo Anaddas i Fyw Ynddo

Gwag ym Mherchenogaeth Elusen

Gwag a heb ddodrefn

Yr unigolyn atebol yn y ddalfa

Yr unigolyn atebol mewn cartref gofal

Yr unigolyn atebol wedi marw

Y gyfraith yn gwahardd byw yn yr eiddo

Yr unigolyn atebol angen gofal

Gwag yn aros am weinidog yr efengyl

Yr unigolyn atebol i ffwrdd yn rhoi gofal

Gadawyd yn wag gan fyfyriwr

Anheddau a ailfeddiannwyd

Neuaddau preswyl myfyrwyr

Myfyrwyr

Aelodau Lluoedd Arfog y DU

Gadawyd yn wag gan fethdalwr

Diplomyddion ac Uwch-swyddogion

Llain carafan/angorfa wag

Dim ond rhai dan 18 sy'n byw yno

Rhandy heb neb yn byw ynddo

Gydag amhariad meddyliol difrifol

Aelodau lluoedd arfog ar ymweliad

Rhandy â rhywun yn byw ynddo - perthynas dibynnol

Wedi'i feddiannu gan Bobl sy’n Gadael Gofal

Sut gaiff Treth Gyngor ei gyfrifo?

Beth yw band Treth Gyngor fy eiddo?

Faint fyddaf i'n ei dalu?

Cyfrifiad Treth Gyngor 2020/21

Praeseptau Lleol

Sut mae'r Dreth Gyngor yn Cael ei Gwario

Pwy sy'n gorfod talu Treth Gyngor

Dywedwch wrthym am newid

Pwy all wneud cais am Ostyngiad Treth Gyngor?

Faint allaf i gael?

Sut i wneud cais

Addysg a Gwasanaethau Plant

Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion

Gwasanaethau'r Amgylchedd

Cynllunio a Datblygu

Gwasanaethau Tai

Gwasanaethau Diwylliannol a Chysylltiedig

Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Edrychwch allan am y Nod Cynnyrch Sir Benfro

Rhestr Aelodau Nod Cynnyrch Sir Benfro

Busnesau Bwyd Sir Benfro

Rhestri Busnesau Bwyd

Cyfarwyddiadur Bwyd a Diod Sir Benfro

Marchnad Ffermwyr Hwlffordd

Lle mae Marchnad Ffermwyr Hwlffordd?

Gwneud Cais am Drwydded Marchnad Ffermwyr Hwlffordd

Marchnad Ffermwyr Hwlffordd - Rhestr Masnachwyr

Wythnos Bysgod Sir Benfro 2017 ychwanegwch eich achlysur

Dadfeiliad mewn Tai sy'n cael eu Rhentu'n Breifat

Tai amlbreswyliaeth

Cysylltiadau Tenantiaeth

Nwy Radon

Rhentu Doeth Cymru - ydych chi'n cydymffurfio?

Yswiriant cynnwys y cartref

Anifeiliaid Anwes - Cadw Anifeiliaid

Gwelliannau i'r cartref

Eich ardd

Cyngor ynghylch Diogelwch yn y Cartref

Cymorth gydag addurno

Gwarchod Peipiau'ch Cartref

Tamprwydd a Llwydni

Atgyweiriadau

Cynnal a chadw cynlluniedig

Gwelliannau i'r cartref

Safon Ansawdd Tai Cymru

Hysbysiad Preifatrwydd

Arolwg Sipsiwn a Theithwyr: Eich Dyfodol Eich Barn

Gwybodaeth Covid-19 i'r Gymuned Sipsiwn a Theithwyr

Hostel

Tai Gwarchod

Addasiadau

Rheolau Safle

Beth yw Cymorth sy’n Gysylltiedig â Thai?

Gwneud Cais am Swydd Wag

Polisi Recriwtio a Dethol

Datganiad Cyfle Cyfartal

Diogelu plant ac oedolion sy'n agored i niwed

Datganiad Polisi At Recriwtio Cyn-Drosed

Yr Iaith Gymraeg

Datganiad Polisi Cyflog

Pensiwn a Buddion eraill

‘Cefnogi’r Lluoedd Arfog

Cefnogi ein Cymuned: Gwaith mewn Gofal Cymdeithasol

Amdanom ni

Cefndir

Ein Rhaglenni

Rhaglen Waith

Cymunedau am Waith

Hyfforddeiaethau

Prentisiaethau

Profiad Gwaith

Lleoliadau a Chysylltiadau

Ymunwch nawr

Amserlenni

Cyfleusterau

Cysylltu â ni

Amserlenni

Cyfleusterau

Cysylltu â ni

Amserlenni

Cyfleusterau

Cysylltu â ni

Amserlenni

Cyfleusterau

Cysylltu â ni

Amserlenni

Cyfleusterau

Cysylltu â ni

Amserlenni

Cyfleusterau

Cysylltu â ni

Amserlenni

Cyfleusterau

Cysylltu â ni

Canolfan Denis

Cysylltu â ni

Cyfleusterau

Cysylltu â ni

Cyfleusterau

Cysylltu â ni

Archebu a Chadw lle Ar lein

Amserlenni Dosbarth

Cychwyn Cywir

Dringwr ydw i!

Dydw i ddim yn ddringwr ond hoffwn ddechrau!

Dringo ar gyfer Plant

Hyfforddwr allanol ydw i a buaswn yn hoffi dod â grŵp i mewn

Archebu Cae Pêl-Droed neu Gwrt Sboncen/Tenis

Neuaddau Chwaraeon

Ystafelloedd Sawna/Stêm

Rhaglen cerdded

Teithio Gweithredol

Cynllun Atgyfeirio Ymarfer

Pasbort Gofalwyr i Hamdden

Achlysron

Categorïau Triathlon

Digwyddiadau Iau

Barod amdani?

Holl wybodaeth am ddigwyddiadau a mapiau

Canlyniadau

Angen tipyn o gymorth a neu gyngor ar hyfforddiant?

Sylwadau ac Adborth

Gweithgareddau/Amserlenni Iau

Partïon Plant

Taith Gerdded Tremarchog

Taith gerdded fer ar bwys yr afon yn Hwlffordd

Ceunant Trefgarn

Cwm Gwaun

Taith Gylchol Blackbridge (Aberdaugleddau)

Taith Gwaith Dur Stepaside (Dinbych-y-pysgod - Saundersfoot)

Taith Gylchol o Amgylch Maes Awyr Tredeml

Cylchdaith Gerdded Gwaith Haearn Stepaside

Taith Gerdded Coedwig Canaston

Taith Gylchol Parc Bywyd Gwyllt Cilgerran

Taith Gerdded Gylchol Cil-maen (Penfro a Doc Penfro)

Y Daith Gerdded o Arberth i Blackpool Mill

Taith Gylchol Bro Cleddau (Doc Penfro)

Taith Gylchol Ceunant Cilgerran

Taith Gylchol Mynydd Tre-wman

Llwybr Y Glowyr (fersiwn hir)

Taith Gerdded Cae Ras Hwlffordd

Taith Gerdded Fortunes Frolic Hwlffordd

Am dro o amgylch Hubberston (Aberdaugleddau)

Llwybr Brunel

Llwybr y Cardi Bach

Llwybr o Gastell i Gastell

Llwybr Gorllewin y Ddinas

Llwybr y Tramffordd

Llwybr yr Ymosodiad Olaf

Taith Ddirgel Ganoloesol

Llwybr Man Cyfarfod y Dyfroedd

Llwybr Meini Preseli

Llwybr Westfield

Llwybr Wizo

Llwybr Antur De Sir Benfro

Llwybr Cwm Gwaun

Llwybr yr Aberoedd

Llwybr yr Aberoedd

Llwybr Cresswell

Llwybr Treftadaeth y Porthladd

Llwybr Crymych

Llwybr Maes Awyr Tyddewi

Llwybr Cemaes

Llwybr Dewisland

Llwybr Cefnwlad y Preseli

Llwybr Arfordir Treftadaeth

Llwybr Melin Blackpool

Llwybr Arfordir a Ffin

Opsiynau Aelodaeth Eraill Ar Gael i Chi

Polisi Hamdden

Cynnig Aelodaeth

Digwyddiadau gyda Hamdden Sir Benfro

Hysbysiad Preifatrwydd

Sut rydym ni’n perfformio?

Cyfleusterau TG

Polisïau

Ffioedd

Digwyddiadau Llyfrgell

e lyfrgell 24 7

Adnoddau Ar Lein mewn Canghennau

Gwirfoddolwyr Hyrwyddo Digidol

Llyfrgell Anabledd a Synhwyraidd Aberdaugleddau

Plant dan 5 oed

Plant 6-11 oed

Pobl Ifanc 12-16 oed

Sgiliau Gwaith ac Arian

Gwefannau Defnyddiol

Cymru a’r Môr

Cei ac aml-lawr Riverside

St Thomas Green

Rifleman's Field

Union Hill

Y Parêd

Parade Steps

Llyfrgell Hwlffordd

Y Castell, Hwlffordd

Twll yn y Wal

Y tu cefn i Heol Dewi

Tower Hill

Marchnad Riverside

Scotchwell

Cei Newydd

Perrots Road

Bridgend Square

Cherry Grove

Prendergast

Traeth y De

Y Salterns

Aml-lawr Dinbych-y-pysgod

Yr Harbwr

Canolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod

The Green

The Croft

West Street

Y Comins

St Michaels Square

Wesley Square

Elm Tree Square

Y Parêd

Long Entry

Cei y De

Golden Lane

Commercial row

Bush Street

Llanreath

Fort Road

Queen Street

Lower Meyrick Street

Gordon Street

Western Way

Front Street

Cleddau Reach

Hobbs Point

De Pont Cleddau

Pembroke Ferry

Marina - Cei Brunel

Stryd Fawr

Marina - Llwybr Seicio

Marina - Bro Gaddarn

Cylchfan Honeyborough

Hazelbeach

Skirmisher

Y Cwm

Y Wesh

Caer Abergwaun

Marine Walk

West Street

Rhostir Wdig

Y Parrog

Gorsaf Wdig

Station Hill

Harbour Village

Lower Charles

Robert Street

Tai Brics

Canolfan Hamdden Y Meads

Lower Hill Street

Spikes Lane

St Annes Road

Gorsaf Arberth

Merrivale

Traeth y De

Gerddi Alexandra

Meini Prawf Cymhwyster

Gwneud cais am Fathodyn Glas

Rhybudd Prosesu Teg

Deddfwriaeth berthnasol

Sut i wrthwynebu

PATROL - Gwasanaeth Dyfarnu Annibynnol

Amdan y Bont

Pass Plus Cymru

Gyrru am Oes - Cwrs Gloywi Gyrwyr Hŷn

Diogelwch Plant mewn Ceir

Rheoliadau i-Size seddau plant mewn ceir

Y rheolau seddau hybu newydd

Dragon Rider Cymru

Ridersafe

Ridersafe - Modiwl 1

Ridersafe -Modiwl 2

Ridersafe -Modiwl 3

Hyfforddiant Safonau Beicio Cenedlaethol

Hyfforddiant Beicio Plant Lefel 1

Hyfforddiant Beicio Plant Lefel 2

Hyfforddiant Beicio Plant Lefel 3

Kerbcraft

Adnoddau ar-lein i blant

Gwaith Ffordd yn Nhrefn Dyddiad Cychwyn

Adroddiad Ffordd Gwaith yn Nhrefn Tref

Gallwch ddisgwyl

Sut gallwch chi ein helpu ni

Gyrru yn y Gaeaf

Cynnal a Chadw'r Ffyrdd - Mapiau Rhwydwaith Halltu

Cynllunio rhag Argyfyngau

Glanhau Stydoedd

Goleuadau Stryd - Atgyweirio

Torri Ymylon Priffyrdd

Cludiant Bws Mini Gwasanaethau Cymdeithasol

Cynllun Gyrwyr Gwirfoddol y Gwasanaethau Cymdeithasol

Tacsis a Cheir Llog Preifat

Cludiant Cymunedol

Cludiant i'r Ysbyty

Gwasanaethau Fferi Abergwaun

Gwasanaethau Fferi Doc Penfro

Newidiadau i Wasanaethau Bysiau oherwydd Covid-19

Llwybrau Bysiau - Gogledd Orllewin Sir Benfro

Llwybrau Bysiau - Gogledd-ddwyrain Sir Benfro

Llwybrau Bysiau - De-ddwyrain Sir Benfro

Llwybrau Bysiau - De-orllewin Sir Benfro

Llwybrau Bysiau - Rhestr yr Holl Fysiau

Llwybrau Bysiau - Rhestr y Bysiau Arfordirol

Y Cynllun Pas Teithio Mantais

Cysylltiadau Gweithredwyr Bws Sir Benfro

Map Llwybr Bws

Fy Nhrên Cymru

Fy Nhrên Cymru - Galw holl Ysgolion!

Fy Nhrên Cymru - Grwpiau Cymdeithasol

Cysylltiadau Defnyddiol Rheilffordd

Tocyn Rheilffordd Sir Benfro

Cefnen Raean Niwgwl

Cofnodion Priffyrdd

Sut mae gwneud cais Rheoliadau Adeiladu?

Pryd allaf i ddechrau gweithio ar y safle?

Datganiad Mynediad ar gyfer Rheoli Adeiladu

Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu

Adeileddau Peryglus

Rhybuddion Dymchwel

Sut i gael copi o dystysgrif gwblhau

Talu am Gais Rheoliadau Adeiladu

Cysylltwch â Rheoli Adeiladu

Pryd mae angen caniatad cynllunio?

Pwy all wneud cais cynllunio?

Sut wyf yn gwneud cais cynllunio?

Beth sy'n digwydd i'm cais cynllunio?

Faint o amser fydd ei angen ar gyfer fy nghais?

Sut wyf yn gallu darganfod manylion cais?

A gaf wneud sylw ar gais?

Pa fathau o ganiatâd cynllunio sy'n bodoli?

Beth sy'n digwydd os yw fy nhir ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro?

Beth os bydd rhywun wedi datblygu heb ganiatâd cynllunio?

Offeryn asesu Model Dichonoldeb Datblygu

Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol y CDLl

Nodiadau Cyngor Arfer Da

Sylfaen Dystiolaeth ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol

Gweithredu a Monitro

Adroddiad yr Arolygydd

Gwerthusiad Cynaliadwyedd ac Asesiad Amgylcheddol Strategol

Gwerthusiad Rheoliadau Cynefinoedd

Cytundebau Adran 106

CDLI 2 Aail Dystiolaeth

Adroddiad Adolygu

Cytundeb Cyflawni gan gynnwys Cynllun Cyfranogiad y Gymuned

Gwerthusiad Cynaladwyedd ac Asesiad Amgylcheddol Stragegol

Arfarniad Rheoli Cynefinoedd

Asesiad Effaith Cydraddoldeb

Safleoedd Ymgeisiol

Opsiynau Strategol

Strategaeth Ddewisol

Adneuo

Newidiadau Canolbwynteidig

Cyflwyno

Archwilio

Mabwysiadu

Arolygu ac Adolygu

Rhywogaethau Gwarchodedig

Safleoedd Gwarchodedig

Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop Ystlumod a Chynllunio

Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop Dyfrgwn a Chynllunio

Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop Pathewod a Chynllunio

Cylchlythyrau

Prosiectau ac Adroddiadau

Cyngor Rheoli Safleoedd

Cynlluniau a Chanllawiau

Ardaloedd Cadwraeth

Tirweddau, Parciau a Gerddi Hanesyddol

Adeiladau Rhestredig

Henebion Rhestredig

Edrychwch ar Y Map Diffiniol Cyfunol

Hawliau Tramwy Cyhoeddus - Cyfreithiol/Cyfreithfan

Beth yw Hawl Tramwy Cyhoeddus?

Y Map a'r Datganiad Diffiniol ynghylch Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Cofrestru Tir Comin

Hysbysiadau Cyhoeddus

Hysbysiadau Datganiadau Perchnogion Tir

Rhybudd Gwasanaethu

Manylion Cysylltu i wneud Cais

Bio-amrywiaeth

Tir Comin

Cyflogaeth a Chludiant

Cynllunio a Thai

Ardal Gadwraeth

Materion Dylunio

Mwynau a Gwastraff

Hawliau tramwy

Cynllun Datblygu Lleol

Materion Adwerthu

Data'r Arolwg Ordnans

Adeiladau Rhestredig

Coed - Manylion Cysylltu

Llungopïo - Cysylltiadau

Prif Ymatebion - Ceisiadau Cynllunio

Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau)

Pam Dysgu Chwarae Offeryn Cerddorol?

Cynllun Cymorth Prynu

Cyfleoedd Perfformio ac Ensembles

Cyngor ynghylch Ddewis Tiwtor Preifat

Arholiadau Allanol a Gwersi Preifat

Digwyddiadau cerdd

Valero a Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro

Swyddogion Cefnogi Disgyblion

Amddiffyn Plant

Herio Bwlio

Gwyliau Teuluol yn Ystod y Tymor

Plant ar goll o'r system addysg (CME)

Cyflogi Plant

Hysbysiadau Cosb

Cais am Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru Mynediad

Ysgol Bro Ingli

Ysgol Glannau Gwaun

Ysgol Gymunedol Wdig

Ysgol Llanychllwydog

Ysgol Gynradd Gymunedol Cas-mael

Ysgol Gynradd Gymunedol Cas-blaidd

Ysgol Ger y Llan

Ysgol Gynradd Gatholig yr Enw Sanctaidd

Ysgol Gynradd Gymunedol Prendergast

Ysgol Gymunedol y Garn

Ysgol WR yr Eglwys yn Nghymru Spittal

Ysgol WG yr Eglwys yng Nghymru Aeddan Sant

Ysgol Gynradd Aberllydan

Ysgol Gynradd Gymunedol Fenton

Ysgol Gynradd Gymunedol Hook

Ysgol Gynradd Gymunedol Mount Airey

Ysgol WR Gynradd Bro Cleddau

Ysgol WR yr Eglwys yn Nghymru Hwlffordd

Ysgol WG yr Eglwys yng Nghymru San Marc

Ysgol Mair Wiwlan

Ysgol y Glannau

Ysgol VC Eglwys yng Nghymru Gelliswick

Ysgol Gynradd Gymunedol Aberdaugleddau

Ysgol Gynradd Gatholig San Ffransis

Ysgol Gynradd Gymunedol Johnston

Ysgol Gymunedol Neyland

Ysgol Gymunedol Gelli Aur

Ysgol Gynradd Llandyfái

Ysgol Gynradd Gymunedol Cil-maen

Ysgol VC Eglwys yng Nghymru Penrhyn

Ysgol Gymunedol Doc Penfro

Ysgol Gymunedol Pennar

Ysgol WR Cosheston

Ysgol Gymunedol Brynconin

Ysgol Clydau

Ysgol Gynradd Gymunedol Eglwyswrw

Ysgol y Frenni

Ysgol Caer Elen

Ysgol Gymunedol Maenclochog

Ysgol Llandudoch

Ysgol Hafan y Môr - Dinbych-y-pysgod

Ysgol WR yr Eglwys yn Nghymru Cilgerran

Ysgol Gymunedol Croesgoch

Ysgol Gymunedol y Garn

Ysgol Gynradd Gymunedol Arberth

Ysgol Gynradd Gymunedol Sageston

Ysgol Gynradd Gymunedol Saundersfoot

Ysgol Gynradd Gymunedol Stepaside

Ysgol Gynradd Gymunedol Tafarn Ysbyty

Ysgol Gynradd Gymunedol Tredeml

Ysgol WR yr Eglwys yn Nghymru Maenorbŷr

Ysgol WR yr Eglwys yn Nghymru St Florence

Ysgol Gynradd Wirfoddol a Reolir Dinbych-y-pysgod

Ysgol WG yr Eglwys yng Nghymru Sant Oswallt

Ysgol Gynradd Gatholig Teilo Sant

Ysgolion Uwchradd

Taliadau Heb Arian Ar-lein

Taliadau ffôn

Canolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Cludiant Addysg - Cyflwyniad

Gwybodaeth Cludiant Ysgol a Ffurflenni Cais

Amserlenni bysiau i ysgol

Apeliadau Cludiant Ysgol

Wythnos Addysg Oedolion 2018 Beth Sydd Ymlaen

Taflen Cwrs

Sgiliau Digidol

Cymraeg

Sgiliau Hanfodol

Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill (ESOL)

Cyrsiau iechyd a lles

Sgiliau a Gweithgareddau Eraill

Cymwysterau

Gwasanaethau Busnes TG Cymunedol

Sbardun

Ffioedd y cwrs

Dyddiadau Tymor

Llawlyfr i Ddysgwyr

Cymorth i Ddysgwyr

Polisi Ad-daliadau

Sut i Gadw Lle

Sut u Dalu

Hysbysiadau Preifatrwydd

TG Cymunedol

Canolfan Ddysgu Gymunedol Abergwaun

Canolfannau Dysgu Cymunedol Canolbarth Sir Benfro

Canolfan Gymunedol Arberth

Canolfan Ddysgu Gymunedol Doc Penfro

Canolfan Ddysgu Gymunedol y Preseli

Canolfan Ddysgu Gymunedol Dinbych-y-pysgod

Barn y dysgwyr

Pwy all gymryd rhan?

Allech chi fy helpu i fynychu dosbarth?

Sut gallaf i gymryd rhan?

Beth mae Corff Llywodraethu (CLl) yn ei wneud?

Beth mae llywodraethwr yn ei wneud?

Y gofynion o ran bod yn Llywodraethwr Ysgol

Canllawiau Hwb Llywodraethwr

Cysylltwch â Tîm Cefnogi'r Llywodraethwyr

Ysgol Gynradd Aberllydan

Ysgol Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng Nghymru Gelliswick

Ysgol Gynradd Gymunedol Johnston

Ysgol Harri Tudur - Penfro

Ysgol Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn

Ysgolion Cynradd Dinbych-y-pysgod - Ysgol Hafan y Môr & Ysgol Gynradd WR yr Eglwys yng Nghymru Dinbych-y-pysgod

Ysgol Bro Gwaun - Abergwaun

Ysgol Caer Elen (Ysgol Cyfrwng Cymraeg 3-16, Hwlffordd)

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn Dewi (Ysgol 3-16 Tyddewi)

Ysgol Uwchradd Wirfoddol a Reolir Hwlffordd

Cymorth i Glybiau Chwaraeon

Gwasanaeth Peripatetig Addysg Gorfforol

Chwaraeon Anabledd

Pobl Ifanc Egnïol

Galw holl hyfforddwyr

Golff

Criced

Valero a Chwaraeon Sir Benfro

Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro

Cymorth i’w gael

Mynediad a Chymhwyster

Pontio

Pwy sy’n gallu gwneud cais? Ydw i’n gymwys?

Am faint o oriau ydw i’n gymwys o dan y Cynnig Gofal Plant?

A fydd rhaid i mi dalu am unrhyw beth?

Pryd mae fy mhlentyn yn gymwys ar gyfer y Cynnig Gofal Plant?

Ble gallaf i fanteisio ar Y Cynnig Gofal Plant?

Hawl i’r Cynnig Gofal Plant ar gyfer wythnosau gwyliau ysgol

Mythiau a Ffeithiau

Ffurflen gais rhiant/gwarcheidwad

Grant ar gyfer 10 awr mewn Meithrinfa Cyfnod Sylfaen

Pam ein bod ni angen Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid?

Beth yw colli rhyddid?

Mae colli rhyddid yn ymwneud â:

Pa bryd y bydd Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid yn cael eu defnyddio?

Beth sy'n digwydd os ydych chi'n colli eich rhyddid?

Beth fydd yn digwydd ar ôl adroddiad yr Aseswr Buddiannau Gorau?

Beth fydd yn digwydd os byddaf i'n derbyn Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid?

Diwydiannau Norman

Gweithgareddau yn ystod y dydd

Caffis Dementia

Cyfeillio

Cyfleoedd Dydd mewn Mentrau Cymdeithasol

Cyfleoedd Dydd sy’n cael eu darparu gan Ofal Oedolion

Cyfleoedd Dydd mewn Cartrefi Gofal

Traethau Hygyrch

Teithiau Cerdded i Bawb

Gweithgareddau 60 +

Atgyfeirio i wneud Ymarfer Corff ac Adsefydlu Cardiaidd

Pasport i Hamdden

Asesu Anghenion Cymwys

Gallu diwallu’r angen

Pobl gydag anghenion iechyd a gofal cymdeithasol cymhleth

Help wrth adael yr ysbyty

Gofal personol

Gwaith tŷ

Garddio

Prydau Bwyd

Clybiau cinio

Grwpiau Cymdogion Da

Cynllun Ymwelydd Cymunedol

Gofalu am anifeiliaid anwes

Telecare

Cyfarpar i wneud eich cartref yn ddiogelach

Atal Cwympiadau

Gwerthwyr drws i ddrws a galwyr ffug

Dewis masnachwr dibynadwy

LLyfryn Osgoi Sgamiau

Tai cymdeithasol

Tai gwarchod

Gofal ychwanegol

Lleoli oedolion

Symud i gartref preswyl

Cefnogi Pobl

Cymdeithas Tai Wales and West

Gweithredu ar gyfer y Digartref yn Sir Benfro (PATH)

Cadw'n gynnes yn y gaeaf

Cymorth ariannol â chostau gwresogi

Gwrthlithro

Plygu ac Estyn

Gafael a Dal

Nam ar y Golwg

Trosglwyddo

Symudedd

Nam Gwybyddol

Diet

Gweithgarwch corfforol

Neges Iechyd mewn Potel

Galw Iechyd Cymru

Eich Fferyllydd

Fferyllfa y tu allan i oriau

Meddygfeydd

Gwasanaeth Meddyg Teulu y Tu Allan i Oriau / Meddygon ar Alwad

Triniaeth Ddeintyddol Frys

Mân Anafiadau

Gofal Brys mewn Ysbyty

Gwasanaeth Ambiwlans Brys

Cynllun Pili Pala

Rhyddhau

Cynllunio ar gyfer rhyddhau

Gwasanaethau Nyrsio Cymunedol

Cymorth gan Wasanaethau Oedolion

Dogfennau sain, Braille a phrint bras documents

Sefydliadau arbenigol

Gwasanaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth Sir Benfro

Cymhorthion clyw

Cymorth gan y Gwasanaethau Oedolion

Sefydliadau arbenigol

Gwybodaeth, cyngor a chymorth annibynnol

Strategaeth Anabledd Dysgu

Pwy all ddarparu cymorth yn eich cartref?

Mathau o Ofal

Gwasanaethau Eraill

Safonau gofal

Cymdeithasau cyflogwyr

Dewis gwasanaeth gofal cartref

Cwestiynau i'w gofyn wrth ddewis gwasanaeth gofal cartref

Pwy sy'n gymwys i gael cymorth ariannol?

Beth yw taliadau uniongyrchol?

Pwy all dderbyn taliadau uniongyrchol?

Pwy allaf i ei gyflogi?

A fydd taliadau uniongyrchol yn effithio ar fy mudd-daliadau?

Os oes gennych salwch neu anabledd

Os ydych yn gofalu am rywun

Os ydych ar incwm isel

Credyd Pensiwn

Cynllun Incwm Isel y GIG

Budd-dal Tai a Budd-dal Treth Gyngor

Cymorth ar gyfer costau untro - y Gronfa Gymdeithasol

Benthyciad Cyllidebu

Taliadau Angladdau

Taliad Tywydd Oer

Taliadau Tanwydd Gaeaf

Taliadau a chynlluniau eraill

Newidiadau i fudd-daliadau

A allech chi hawlio treth yn ôl ar eich cynilion?

Help i reoli eich arian yn y dyfodol

Eiriolwyr Annibynnol o ran Galluoedd Meddyliol

Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol IMHA

Asesiad gofalwr

Gwybodaeth i Ofalwyr

Taliadau Uniongyrchol

Gwasanaethau gan y Gwasanaeth Iechyd

Buddsoddwyr mewn Gofalwyr

Gofalu am eich cefn

Nam ar y clyw neu'r golwg

Cael seibiant

Cymorth i Ofalwyr

Stori Doreen

Stori Pauline

Viv a Steve

Haen 1 Diogelu Plant

Sut ydym ni'n rhoi cymorth?

Beth yw asesiad?

Beth ddylwn i ei wneud os wyf i'n becso am blentyn?

Sut allwch chi gysylltu â ni os taw plentyn ydych chi?

I'w lawrlwytho

Rhifau Cysylltu a Dolenni ar gyfer gwasanaethau cymorth:

Pwy sydd â hawl i gymorth?

Darganfod pa gymorth sydd arnoch ei angen

Sut allwn ni helpu

Pryd mae'r Canolfannau Dydd ar agor?

Beth mae'r Canolfannau Dydd yn ei ddarparu?

Faint fydd hyn yn ei gostio?

Cludiant

Rhagor o wybodaeth am Ganolfannau Dydd

Gofal Seibiant

Canolfan Tŷ Milffwrd

Cartref Gofal Havenhurst

Cartref Preswyl Hillside

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol

Diweddariad ar y Prosiect

Cwestiynau Cyffredin

Sawl Canolfan sydd yn y Sir i gyd?

Pwy sy'n gallu eu defnyddio?

Oes rhaid imi dalu?

Pa brisiau fydd yn rhaid imi eu talu?

Beth y mae'n rhaid imi ei wneud os yw cludo gwastraff yn rhan o'm busnes?

Pa bethau allaf i fynd a hwy i'r Canolfannau?

Eitemau nid allwn eu derbyn

Oriau Agor Canolfannau a Chyfarwyddiadau

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Winsel

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Hermon

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Marnawan

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Crane Cross

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Tyddewi

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Doc Penfro (Waterloo)

Hysbysu Casgliad Bin a Fethwyd

Casgliadau Gwastraff Ardd

Gwasanaeth Casglu Nwyddau Swmpus o Gartrefi

Casgliadau Ailgylchu Gwastraff Bwyd

Casglu Gwydr Wrth Ymyl y Ffordd

Bagiau Gwrthsefyll Gwylanod

Bagiau a bocsys ychwanegol

#mewn2funud

Calendrau Casglu Gwastraff ac Ailgylchu

Yr ateb i'ch cwestiynau

Prosiect Cewynnau Go Iawn Sir Benfro - Cynllun Arian yn nôl

Ble i brynu cewynnau go iawn

Beth yw compost?

Beth ddylwn i ddodi yn y bin compost?

Beth ddylwn i wneud ynghylch...

Sut mae gwneud compost?

Pryd fydd y compost yn barod?

Beth wnaf i pan fydd y bin yn llawn?

Sut mae defnyddio compost?

Datrys problemau

Gweithio gyda'n gilydd

Pa mor dda ydym ni'n perfformio?

Beth fyddai hyn yn ei olygu i Sir Benfro?

Gwelliannau yn y Gwasanaethau Gwastraff ac Ailgylchu

Beth yw'r camau nesaf inni?

Llywybr Eco #1 Lleihau

Llywybr Eco #2 Ailddefnyddio

Llywybr Eco #3 Ailgylchu

Llywybr Eco #4 Plastig

Llywybr Eco #5 Papur & Cerdyn

Llywybr Eco #6 Tuniau & Caniau

Llywybr Eco #7 Gwydr

Llywybr #8 Gwastraff Bwyd

Llywybr Eco #9 Potiau iogwrt, Tetrapaks & Batris

Llywybr Eco #10 Ffurflen Ateb

Cynnyrch Hylendid Amsugnol - FAQ

Telerau ac Amodau

Casgliad Gwastraff ac Ailgylchu Nesaf

Holi ac Ateb ynghylch Casgliadau o Ymyl y Ffordd

Digwyddiadau Sioe Deithiol y Gwasanaeth Casglu Gwastraff

Casgliadau gwastraff gweddilliol (anailgylchadwy)

Ailgylchu Didoli ar Ymyl y Ffordd

Gwirio os yw’ch cynhwysyddion newydd wedi’u danfon

Telerau ac Amodau Lwfans Aelwydydd Mwy

Y Blwch Troli y gellir ei Stacio

Canllawiau a Wybodaeth

Agendâu a Chofnodion

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Camddefnyddio Sylweddau

Cam-drin Domestig

Rheoli Troseddwyr Integredig

Atal Eithafiaeth Dreisgar

Gweinidogion Stryd

Daeth Adolygiadau Dynladdiad yn y Cartref

Tîm Sir Benfro Ddiogelach

Cysylltiadau Defnyddiol

Cwestiynau Cyffredin

Porth Pecyn Cymorth Gwybodaeth a Arweinir gan y Gymuned (CLIP)

Diogelu

Yswiriant Prosiect

Rheoli Risg

Paratoi Cynllun Prosiect

Cadwraeth a Gwelliant Bywyd Gwyllt a Natur

Hyrwyddo Prosiect

Trefnu digwyddiad

Syniadau ac Ysbrydoliaeth ar gyfer Adfywio'r Tir

Safleoedd Segur

Bancio Amser

Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol

Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Iechyd Ariannol

Ffurfio Grŵp a Gyfansoddwyd

Roliaur Pwyllgor Rheoli a Chyfrifoldebau

Cynllunio a Strategaeth Ymadael

Cyfansoddiad y Grwpiau

Dewis Strwythur Cyfreithiol

Statws elusennol

Dolenni Defnyddiol

Rhoir cyfle gorau ich cais

Noddwyr Allweddol LLeol

Noddwyr Allweddol Rhanbarthol

Cenedlaethol

Casglu Arian yn Lleol

Dolenni Defnyddiol

Sicrhau gwirfoddolwyr

Cymorth Gwirfoddolwyr PAVS

Pobl Ifanc syn Wirfoddolwyr

Profir farchnad fel busnes newydd

Manylion penodol

Manteision siop pop-yp

Pethau iw hystyried

Dolenni defnyddiol

Mathau o Drwyddedau

Dolenni Defnyddiol

Creu Cytundeb Ffurfiol

Negodi a pherchnogion tir neu eiddo

Mathau o Drwyddedau

Dolenni Defnyddiol

Tai

Iechyd

Cyflogaeth

Adran Gwaith A Phensiynau (DWP)

Cefnogaeth

Cynorthwyo Plant Milwyr Mewn Addysg yng Nghymru (SSCE) Cymru

Cefnogi Personél Milwrol yn y System Cyfiawnder Troseddol

Adfwyio Hwlffordd

Gwybodaeth Gymunedol

Rwyf angen help

Rwyf eisiau helpu

Gwybodaeth i Grwpiau Cymorth Cymunedol

Chwilio Cymunedol

Cyfeiriadur Cymorth Sirol / Cenedlaethol

Cwestiynau gan y Cyhoedd mewn cyfarfodydd y Cyngor Llawn – Nodiadau Cyfarwyddyd

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020 - 24

Asesiad Effaith Integredig

Lleisiau Sir Benfro Gydraddoldeb

Pam rydym yn gofyn cwestiynau monitro cydraddoldeb a’r iaith Gymraeg

Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus

Penfro – Sgwrsfot Sir Benfro

Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaeth Ar-lein

Galluogi TLS ar Hen Borwyr

Hysbysu

Eisiau ymuno â'n tîm TG?

Datganiad Hygyrchedd

Dewisiadau’r wefan

Gwasanaethau i Gwsmeriaid Doc Penfro

Gwasanaethau i Gwsmeriaid Hwlffordd

Menter Twyll Cenedlaethol (MTC)

Cyfriflenni

Archwilio Cyfrifon

Ffioedd a Thaliadau 2019-2020

Cynllun Lwfansau Aelodau 2018-2019

Taliadau Credydwyr

Datganiadau Addysg Ysgolion

Chwilio'r Cofnod Datgeliadau

Sut i Wneud Cais

Sut i Apelio yn Erbyn Ymateb

Ffioedd a Thaliadau ynghylch Rhyddid Gwybodaeth

Ail-ddefnyddio Gwybodaeth a Gyhoeddwyd

Adborth gan Ddefnyddwyr

Pwy ydym ni a'r hyn yr ydym yn ei wneud

Beth ydym ni yn ei wario a sut ydym ni yn ei wario

Beth yw ein blaenoriaethu a sut ydym ni'n gwneud

Sut ydym ni'n gwneud penderfyniadau

Ein polisïau a gweithdrefnau

Rhestrau a chofrestrau

Y gwasanaethau a gynigwn

Gwybodaeth sy’n cael ei cheisio’n aml’

Trethi Busnes

Pwy syn gallu cwyno

Am Beth Allai Gwyno

Sut Alla'i Gwyno?

Cwynion yn ymwneud ag Ysgolion

Cwynion yn ymwneud and Gwasanaethau Cymdeithasol

Cwynion syn ymwneud a Rhyddid Gwybodaeth

Cwynion Ynghylch Cynghorwyr

Gwneud Cwyn - Swyddogion Cyswllt

Sut y bydd gwybodaeth amdanoch chi’n cael ei defnyddio?

Am ba hyd y byddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Cael at fy ngwybodaeth bersonol

Eich Hawliau

Cwynion neu Ymholiadau

Rhybudd Preifatrwydd Adrannol

Polisi Cwcis

Pam fod y Ganolfan Gyswllt a Chanolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn gofyn am wybodaeth bersonol sylfaenol?

Pam mae gennym Hysbysiad Preifatrwydd?

Beth allwch ei ddisgwyl wrth ymweld an gwefan?

Cymorth pellach

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Chyn Penderfynu

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol

Pwyllgor Ysgolion a Dysgu

Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu

Cynllunio Gwelliant

Data ac Ystadegau

Mapiau o Sir Benfro

Prosesau penderfynu

Fframwaith Rheoli Perfformiad

Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion

Cyfarwyddwr Datblygu

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyfarwyddwr Cludiant a'r Amgylchedd

Rhifau ffyrdd yn Sir Benfro

Map Toiledau Cyhoeddus

Gorsafoedd Pleidleisio a Rhanbarthau

Map Tai

Map Trwyddedau Proses

map ardal chwarae

Sut gwyddom ni a ydym ni'n gwella ai peidio?

Pryd mae cynllunio gwelliant yn dod i ben?

Cynllun Corfforaethol 2019/20

Adolygu Gwelliant

Cyflwyniad i'r BGC

Cylch Gorchwyl ac Aelodaeth

Agendâu a Chofnodion

Asesiad Llesiant

Cynllun Lles

Gwobr Balchder yn Sir Benfro

Sut y caiff y Bwrdd ddwyn i gyfrif

Archif y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Adroddiadau Blynyddol

Prosiectau

Cyfleoedd Tendro

GwerthwchiGymru

Y Rhestr Contractau Cyfredol a'r Blaengynllun Contractau

Sut y Byddwn ni'n Prynu

Ystadegau Gwariant

Rheoliadau

Terminoleg Caffael

Cwestiynau Cyffredin

Beth I'w Wneud a Beth i Beidio â'i Wneud Wrth Dendro

Rhwymedigaethau’r Contractwr i Safonau’r Gymraeg

Crynodeb o Fandiau Gwerth a Mannau Hysbysebu

Siarter y Crwner

Cwestau

Canllawiau ar farwolaethau adroddadwy

Gorchmynion Diogelu rhag Colli Rhyddid ('DOLS')

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pobl yr ydym yn rhannu data a hwy

Cronfa Busnesau dan Gyfyngiadau

Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud – Ffurflen Gais

Cyngor a chymorth ar gyfer eich busnes

Sir Benfro mewn Busnes

Cymorth ariannol i'ch busnes

Recriwtio a chyflogi

Hyfforddi a datblygu ar gyfer eich busnes

Trwyddedu

Cynllunio

Twristiaeth

Cyngor i Fusnesau Bwyd

Camau Bach at Fenter, Pwy Ydyn Ni Wedi Eu Helpu?

Cyfleoedd Consesiynau Masnachu

Grant Diwylliant Caffi

Defnyddio'r Gymraeg yn Eich Busnes

Cynrychiolydd Cynllun Kickstart

Cronfa Gweithwyr Llawrydd

Mewnforio ac Allforio Nwyddau: Model Gweithredu’r Ffin

Sir Benfro yn paratoi ar gyfer Brexit

Beth sy'n digwydd i'r wybodaeth sy'n cael ei rhoi ar y Ffurflen Cofrestru Bwyd?

Beth am newidiadau ym mherchnogaeth y busnes?

A oes unrhyw fusnesau'n cael eu hesgusodi rhag cofrestru?

Sut wyf i'n cofrestru fy musnes?

A oes unrhyw gategorïau mangreoedd yn cael eu hesgusodi rhag cael cymeradwyaeth?

Beth mae cael cymeradwyaeth yn ei olygu?

Sut wyf i'n gwneud cais am gael cymeradwyaeth?

Beth fydd yn digwydd ar ôl imi anfon ffurflen gais am gymeradwyaeth?

Sut mae cwyno am eitem o fwyd

Cyngor ynghylch ymdrin â chwynion am fwyd

Sut mae cwyno am fangre bwyd

Beth yw ein dull o ymdrin ag ymchwiliad i gwynion am fwyd a mangreoedd bwyd?

Cwynion afresymol o ddi-baid ac ymddygiad afresymol gan gwsmer

Cwynion am y gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu

Dewisiadau Cynghori: Gwasanaeth ar Sail Ffi

Taliadau Gwasanaeth

Cyngor am Ddim

Gwasanaethau Cysylltiedig

Pam wnaethom ni gyflwyno taliadau?

Beth yw ystyr hyn yn ymarferol?

Sut allaf gael rhagor o gyngor ynghylch rheoli diogelwch bwyd?

Pa samplau bwyd sy'n cael eu cymryd ar gyfer goruchwyliaeth ficrobiolegol?

Pa samplau a gymerir i wirio cyfansoddiad a labeli bwydydd?

Ble alla'i gael rhagor o gyngor ynghylch y gwahanol fathau o wenwyn bwyd?

Sut ydw i'n holi ynghylch mater Gwenwyn Bwyd?

Beth y mae Sgôr Hylendid Bwyd yn ei olygu?

A yw pob busnes bwyd sy'n rhan o'r gyfraith angen arddangos sgoriau hylendid bwyd?

Pan fydd fy musnes yn cael ei sgorio, beth y byddaf yn ei dderbyn?

Rwy'n Weithredwr Busnes Bwyd. A allaf i apelio yn erbyn fy sgôr?

A allaf i geisio ymweliad pellach i ail-sgorio'r eiddo?

A oes gennyf Hawl i Ateb?

Ble allaf i weld pa sgoriau sydd gan fusnesau bwyd?

Beth sy'n digwydd os yw'r busnes bwyd yn methu cydymffurfio gydag un o'r gofynion o dan y cynllun?

Os ydw i’n hapus i’m sgôr hylendid bwyd gael ei uwchlwtho i wefan yr ASB cyn i’r cyfnod apelio fynd heibio, allaf i ofyn am hyn?

Gwybodaeth Bellach

I bwy?

Gwybodaeth i Beilotiaid

Cyfleusterau'r Maes Awyr

Tywydd y maes awyr

Archwiliadau rhagweithiol

Gorfodi cyfraith iechyd a diogelwch

Archwiliadau trwyddedu

Ymweliadau eraill

Cwynion – pa rai ydyn ni’n ymchwilio iddynt?

Polisi Ymateb

Yr YmchwiliadYr Ymchwiliad

Sut y gallaf gwyno am dorri deddfwriaeth?

Beth sy'n adroddadwy?

Pa bryd mae angen i mi wneud adroddiad?

Pa gofnodion ydw i'n gorfod eu cadw?

Pa ddamweiniau fyddwn ni'n ymchwilio iddynt?

Beth yw effeithiau Radon?

Beth yw gofynion gweithleoedd?

Sut ydw i'n mesur lefelau radon?

Pa waith sy'n cael ei wneud?

Trwyddedu Safleoedd Carafanau

Sut ydw i'n gwneud cais am drwydded safle carafanau gwyliau?

Sut ydw i'n gwneud cais am drwydded safle 'pebyll'?

Amodau

Trosglwyddo trwydded safle

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni

Archwilio

Rhagofalon Tân

Asesiadau Risg

Ceisiadau a Ffioedd

Cyflenwi tân gwyllt drwy gydol y flwyddyn

Cysylltu â’r Tîm Eiddo

Unedau Diwydiannol ar Osod

Swyddfeydd ar Osod

Siopau ar Osod

Marchnadoedd

Ffermydd, Tir Noeth a Thir Pori

Canolfan Arloesedd y Bont

Gardd ar osod

Harbwr Dinbych-y-pysgod

Yr Harbwr yng Nghwm Gwaun

Beth a ystyrir yn Weithgaredd Trwyddedadwy?

Pwy all Wneud Cais?

Pa mor aml y mae modd cynnal HDDD?

Sut mae gwneud cais am HDDD?

Sut i dalu am HDDD

Faint o rybudd sydd angen i mi ei roi?

Beth fydd yr Awdurdod Trwyddedu yn ei wneud nesaf?

Beth os bydd Gwrthwynebiad?

Oes modd i mi apelio?

Beth am Ddigwyddiadau ar Raddfa Fawr?

Cwestiynau Cyffredin ynghylch trwyddedu tacsis

Gyrrwr Hacni a Hurio Preifat

Cerbyd Hacni a Cherbydau Hurio Preifat

Gweithredwr Llogi Preifat

Cerbydau Hygyrch ar gyfer Cadeiriau Olwyn

Cyfarfod y Fasnach Dacsis

Deddf Gamblo 2005 - Ffurflenni Cais

Polisi Gamblo 2019

Yr hyn y gallwn ei gynnig i chi

Sut mae'r gwasanaeth yn gweithio

Mae Casgliadau Ailgylchu yn gallu arbed chi arian

Beth allaf i ei ailgylchu

Casgliadau Gwastraff Cyffredinol

Mesuriadau'r Cynhwysydd

Dyletswydd Gofal

Gorfodi Dyletswydd Gofal

Dyletswydd Gyfreithiol i Ailgylchu

Cwestiynau Cyffredin

Gwybodaeth ychwanegol

Archwilio Llongau

Rheoli Plâu ar Longau

Hylendid Bwyd ar Longau Pysgota

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Cefnogi Sir Benfro, Pobl a’r Blaned

Pa faint a math o ddigwyddiad ydych chi'n gobeithio ei gynnal?

Amserlen

Amseru digwyddiad

Cydsyni Tir a Phriffyrdd

Digwyddiadau ar Lwybr Arfordir Sir Benfro

Rôl yr ESAG

Proses ESAG

Trafnidiaeth

Cwestiynau Allweddol

Ydych chi wedi cynllunio ar gyfer digwyddiadau ac argyfyngau?

Y Lleoliad a Dylunior Safle

Strwythurau Dros Dro y gellir eu Tynnu i Lawr (TDS)

Rheoli Torfeyd

Defnyddio rhwystrau mewn digwyddiadau

Syrthio o Uchder

Diogelwch Trydanol

Diogelwch Tan

Effeithiau arbennig mewn digwyddiadau

Swn

Ffeiriau / teganau gwynt

Lles gweithwyr

Trin gwastraff

Diogelwch coed

Clefyd Coed

Beth yw Adloniant Rheoledig?

Adloniant nad oes angen trwydded arnoch

Trwyddedu ar gyfer digwyddiadau am un tro yn unig ac achlysuron arbennig

Trwyddedu ar gyfer Digwyddiadau Dros Dro Mawr

Gofal meddygol i'r gynulleidfa

Darparu Cyfleusterau Toiledau

Materion sy'n ymwneud ag alcohol (cyffuriau a sylweddau eraill)

Cyflenwad Dŵr Glân

Arlwyo a Diogelwch Bwyd

Diogelwch plant

Rheoli Llygredd - Sŵn

Rheoli Llygredd - Goleuadau Llachar

Gwastraff / sbwriel

Baw anifeiliaid

Cwn mewn digwyddiadau ac yng nghefn gwlad

Bioddiogelwch y Mor, Dyfrffyrdd ac Afonydd

Traethau a Diogelwch Dwr

Ffilmio a dronau

Cynllunio eich Digwyddiad

Gyda phwy ydw i'n ymgynghori ynghylch caniatad tir, priffyrdd, hawliau tramwy neu dir mynediad agored?

Faint o rybudd sydd angen i mi ei roi i chi am fy nigwyddiad?

Rydw i’n cynllunio digwyddiad. Sut gallaf wirio a fydd yn gwrthdaro â rhywbeth arall ai peidio?

Sut ydw i'n rhoi gwybod i fusnesau a thrigolion lleol?

A all cyfranogwyr wersylla / wersylla’n wyllt yn ystod fy nigwyddiad?

Pa mor gryf ydy’r signal ffôn symudol yn Sir Benfro?

A allaf i werthu bwyd yn fy achlysur?

A oes angen i mi wneud addasiadau i bobl anabl?

A fydd angen diogelwch ar fy achlysur?

Faint o doiledau sydd angen i mi eu darparu ar gyfer fy nigwyddiad awyr agored?

A oes angen trwydded arnaf i'm digwyddiad?

Casglu arian parod

Ble alla i gael cyngor ar ddewis ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch?

Pwy sy'n gorfodi cyfraith iechyd a diogelwch mewn digwyddiad?

Alla i ryddhau llusernau awyr neu tan gwyllt fel rhan o'm digwyddiad?

A oes angen i mi ysgrifennu asesiad risg?

Beth yw Cynllun Rheoli Digwyddiad (EMP)?

A oes arnaf angen Yswiriant Atebolrwydd?

A oes angen gweithiwr cymorth cyntaf neu ddarpariaeth feddygol arall arnaf yn fy achlysur?

Pa arian a chyngor busnes sydd ar gael ar gyfer fy nigwyddiad?

Alla’ i ddosbarthu taflenni ar y stryd i hyrwyddo fy achlysur?

Alla’ i ddefnyddio posteri, arwyddion neu faneri i nodi fy nigwyddiad?

Ble alla’ i gael cyngor ar farchnata a hyrwyddo?

Dros y ffôn

Drwy’r post

Yn bersonol

Gyda Debyd Uniongyrchol

Archebion Sefydlog/Bancio Ar-lein

ID: 1526, revised 22/11/2017