Marwolaethau

Profedigaeth

Pan fydd rhywun yn marw ac mae meddyg wedi ardystio'r farwolaeth, mae'n rhaid i'r Cofrestrydd roi tystysgrif marwolaeth. Byddwch hefyd yn derbyn tystysgrif a fydd yn rhoi caniatâd i gynnal yr angladd.  Trefniadau angladd am y tro yn unig y dylid eu gwneud hyd nes bydd y farwolaeth wedi ei chofrestru. Gall eich trefnydd angladdau eich helpu chi gyda'r trefniadau hyn.  

Angladdau

Mae dewis y trefnydd angladdau yn fater pwysig. Mae gan y Cyngor Safonau Angladdau, Cymdeithas Genedlaethol y Trefnwyr Angladdau a Chymdeithas y Trefnwyr Angladdau Cysylltiedig ac Annibynnol (yn agor mewn tab newydd) bob un eu cod arferion. Dylai aelodau'r cyrff masnachol hyn roi amcangyfrif o gostau i chi - eu ffioedd eu hunain a'r ffioedd hynny y dylid eu hychwanegu at eich cyfrif (fel ffioedd gweinidogion). Gallwch dalu am eich angladd o flaen llaw os dymunwch.

I gael rhagor o wybodaeth am hyn, galwch Drefnydd Angladdau ag enw da - un sy'n aelod o un o'r cymdeithasau cydnabyddedig. 

Angladdau crefyddol

Mae angladd yn nodi diwedd bywyd dynol ar y ddaear. Mae'n gyfle i gyfeillion a'r teulu fynegi eu galar, diolch am y bywyd sydd nawr wedi cwblhau ei daith yn y byd hwn a throsglwyddo'r ymadawedig i ofal Duw. 

Gellir cynnal gwasanaeth yr angladd yng nghartref yr ymadawedig, mewn eglwys, mynwent, amlosgfa, capel, mosg neu deml.  Mae'n gallu bod yn fyr iawn a thawel gydag ychydig o aelodau'r teulu yn unig yno neu'n ddathliad mwy sylweddol o orfoledd a diolchgarwch am fywyd. 

Angladdau digrefydd

Os ydych chi'n dymuno angladd digrefydd, yna mae'r Gymdeithas Ddyneiddiol Brydeinig (yn agor mewn tab newydd) yn cynnal llinell gymorth (020 7079 3580) a fydd yn fodd i chi gysylltu â gweinyddwr seciwlar lleol. 

Angladdau Gwahanol

Cynhelir nifer fach ond cynyddol bob blwyddyn o angladdau annibynnol neu angladdau y mae pobl yn eu cynnal a'u gweithredu eu hunain. Mae rhai pobl yn dymuno ymwneud yn bersonol â phob rhan o'r ffarwelio â'r ymadawedig. Mae rhai pobl eisiau angladd rhatach neu fwy gwyrdd na'r math arferol. Gallwch ofalu am y trefniadau i gyd (o amser y farwolaeth hyd at y claddu) neu fe allwch chi ofalu am ran o'r ddefod yn unig. Mae'r Ganolfan Marwolaeth Naturiol (yn agor mewn tab newydd) yn cyhoeddi rhestr o adnoddau ar gyfer claddedigaethau y mae pobl yn eu cynnal eu hunain.  Ffoniwch hwy ar 020 7359 8391

Amlosgiadau a chofebion

Mynwentydd ac angladdau

 

ID: 143, adolygwyd 20/07/2023