COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Marwolaethau

Claddedigaethau Cartref a Phreifat

1. Does dim cyfraith yn rhwystro claddu ar dir preifat.

2. Does dim angen caniatâd cynllunio na'r un caniatâd arall wrth yr Awdurdod hwn ond ni ddylai dull y claddu achosi niwsans statudol na'r un niwsans arall.

3. Mae'n bosib y bydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer codi cofeb.

4. Os cleddir mwy na dau gorff gall hyn gael ei weld fel newid defnydd gan yr adran gynllunio am ei fod mewn gwirionedd yn 'fynwent' a byddai angen caniatâd ar ei chyfer.

5. Rhaid hysbysu Asiantaeth yr Amgylchedd (ffôn 08708 506506) rhag ofn bod yna gwrs dŵr gerllaw a allai gael ei ddifwyno. Yn ôl pob tebyg byddai Asiantaeth yr Amgylchedd am weld 100m o bellter rhwng claddfa a dyfrdwll, ffynnon neu darddell.

6. Does gan Adran yr Amgylchedd (Adran Hydrolegol, 01473 727712) ddim gwrthwynebiadau ond mae ganddyn nhw dair safon y mae'n rhaid eu parchu (i) Ddim o fewn 10m i gwter, ffos neu gwrs dŵr. (ii) Ddim o fewn 50m i ddyfrdwll neu ffynnon (iii) Ddim mewn tir gwlyb

7. Rhaid dilyn canllawiau'r Weinyddiaeth Gyfiawnder o ran claddedigaeth briodol. Rhaid cyflawni claddedigaeth trwy roi sylw priodol i wedduster cyhoeddus a chludo'r corff a'i osod yn y ddaear mewn arch neu amdo. Rhaid taenu o leiaf 3tr o bridd dros y corff oni bai bod trefniadau arbennig eraill wedi'u gwneud megis darparu cromgell wedi'i selio.

8. Yn ddelfrydol dylid ymgynghori â'r Swyddog Iechyd yr Amgylchedd lleol i sicrhau na achosir perygl i iechyd cyhoeddus wrth gludo a storio'r corff. Os oes yna bryder ynghylch clefydau heintus yna dylid cymryd y camau priodol.

9. Dylai gosod nod ar y fangre a nodi'r lleoliad ar weithredoedd y tŷ leihau'r posibilrwydd o'r perchnogion nesaf yn canfod gweddillion dynol yn yr ardd ac yna'n galw'r heddlu. Mae yna hefyd ddyletswydd ymhlyg i gofnodi claddedigaeth ar y gweithredoedd o dan y Ddeddf Cofnodi Claddedigaethau 1864.

10. Rhaid gwneud gwiriadau i ganfod os oes yna gyfamod ar yr eiddo yn atal claddu a sicrhau nad oes yr un is-ddeddf yn cael ei thorri.

11. Rhaid cadw Rhan B o'r Dystysgrif a roddwyd gan y Cofrestrydd Genedigaethau a Marwolaethau (neu'r Crwner) yn caniatáu claddedigaeth gyda gweithredoedd y tŷ. Rhaid cofnodi manylion y claddu ar Ran C y Dystysgrif a dychwelyd y rhan honno i'r Cofrestrydd yn unol â'r drefn.

12. Mae'n ddyletswydd hysbysu'r Awdurdod o dan y Ddeddf Diwygio Cyfreithiau Claddu 1870. Gellir gwneud cais am gyflwyno'r holl ddogfennaeth sydd eu hangen o dan y gyfraith cyn caniatáu'r claddu.

13. Mae'n ddoeth hysbysu'r heddlu er mwyn iddyn nhw sicrhau nad oes yr un drosedd yn cael ei chyflawni.

14. Mae yna bryderon ymarferol o ran y dyfodol. Er enghraifft, pwy fyddai am brynu eiddo gyda chorff yn yr ardd. Mae'n bosib y byddai perchennog yn y dyfodol yn symud y corff yn groes i ddymuniadau'r teulu.

15. Os bydd angen symud y corff yn y dyfodol, yna, bydd angen Trwydded y Weinyddiaeth Gyfiawnder i wneud hynny.

16. Ni chofrestrir claddedigaethau o'r fath ar Gofrestr Pridiannau Tir Lleol ond mae'n bosib sefydlu trefniant gyda'r Cofrestrydd Genedigaethau a Marwolaethau trwy'r hwn yr hysbysir staff y Pridiannau Tir Lleol o unrhyw achos lle cleddir corff y tu allan i fynwent neu gladdfa reolaidd er mwyn cynnwys 'Gwybodaeth yn Unig' yn y gofrestr.

ID: 155, adolygwyd 22/09/2017