Marwolaethau

Dweud Wrthym Unwaith

Rydym yn cynnig Dweudwch Wrthym Unwaith (yn agor mewn tab newydd) yn Sir Benfro. Felly, pan fydd rhywun yn marw, fe allwn ddweud wrth y bobl y mae angen iddyn nhw wybod.

Mae'r gwasanaeth hwn, sy'n rhad ac am ddim, yn rhoi'r cyfle i chi roi gwybod i rai Adrannau'r Llywodraeth am y farwolaeth.  Os byddwch yn cyflwyno pasbort/rhif pasbort, trwydded yrru/rhif trwydded yrru neu Fathodyn Glas yr ymadawedig yn ystod eich apwyntiad, gall y cofrestrydd eu diddymu. 

Pa wybodaeth y bydd arnaf ei hangen i ddefnyddio'r gwasanaeth?  

I sicrhau ein bod yn rhoi'r wybodaeth gywir i'r cyrff y byddwn yn cysylltu â nhw ar eich rhan, dylech ddod â'r wybodaeth ganlynol (os yw'n berthnasol) am yr ymadawedig:   

Rhif Yswiriant Gwladol a dyddiad geni'r ymadawedig:

 • Manylion o unrhyw fudd-daliadau neu wasanaethau llywodraeth ganolog neu leol roedd yn eu cael  
 • ei drwydded yrru
 • ei Basbort
 • ei Fathodyn Glas (bathodyn parcio person anabl)
 • ei Gerdyn Llyfrgell

Fe fyddwn hefyd yn gofyn i chi am fanylion cyswllt

 • ei berthynas agosaf
 • unrhyw ŵr, gwraig neu bartner sifil sy'n dal yn fyw
 • y person sy'n delio â'i ystâd (materion)

Mae'n rhaid i chi gael caniatâd y personau a restrir uchod os byddwch yn rhoi gwybodaeth i ni amdanyn nhw.   

Os na allwch ddod o hyd i'r holl wybodaeth, peidiwch â phoeni - gallwch barhau i ddefnyddio'r gwasanaeth ar gyfer y budd-daliadau/gwasanaethau y mae gennych wybodaeth amdanyn nhw.  Peidiwch ag oedi cyn trefnu'r apwyntiad i gofrestru'r farwolaeth.

Perthynas agosaf

Os chi yw perthynas agosaf y person sydd wedi marw (drwy waed neu briodas), gall  y budd-daliadau y gallwch eu hawlio newid, felly gofalwch fod eich rhif Yswiriant Gwladol gennych wrth ddefnyddio'r gwasanaeth Dweud Wrthym Unwaith. Sylwch nad yw cyn-wraig/cyn-ŵr yn cyfrif fel perthynas i'r person sydd wedi marw.  

Os nad chi yw'r perthynas agosaf, neu'r person sy'n delio ag ystâd y person sydd wedi marw, gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth hwn os cewch eu caniatâd i weithredu ar eu rhan.

Cofiwch mai eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y wybodaeth gywir a chyfredol gan yr holl sefydliadau sy'n talu budd-daliadau o unrhyw fath i'r person sydd wedi marw.   

Byddwn yn gallu rhoi gwybod i'r sefydliadau canlynol os bydd rhaid:

Adran Gwaith a Phensiynau

 • Y Gwasanaeth Pensiwn, Anabledd a Gofalwyr
 • Canolfan Byd Gwaith
 • Tîm Iechyd Tramor

Gweinyddiaeth Amddiffyn, Personél Gwasanaethau ac Asiantaeth y Lluoedd Arfog a Chyn-Filwyr

 • Cynllun Pensiynau Rhyfel

Cyllid a Thollau EM

 • Budd-dal Plant
 • Credydau Treth Plant a Chredyd Treth Gwaith
 • Treth Bersonol

Gwasanaeth Pasbort a Hunaniaeth

Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA)

Cynghorau Lleol

 • Swyddfa Budd-dal Tai
 • Swyddfa Budd-dal Treth Cyngor

Gallwn hefyd ddweud wrth y sefydliadau hyn os byddwch yn gofyn i ni wneud hynny:

 • Tai Cyngor
 • Treth Cyngor
 • Llyfrgelloedd
 • Bathodynnau Glas
 • Gwasanaethau Oedolion
 • Gwasanaethau Plant
 • Casglu taliadau am wasanaethau'r cyngor
 • Gwasanaethau Etholiadol

Am ragor o wybodaeth cofiwch ffonio 01437 775176.

ID: 85, adolygwyd 20/07/2023