COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Marwolaethau

Dweud Wrthym Unwaith

Rydym yn cynnig Dweud Wrthym Unwaith yn Sir Benfro. Felly, pan fydd rhywun yn marw, fe allwn ddweud wrth y bobl y mae angen iddyn nhw wybod.
 
Mae'r gwasanaeth hwn, sy'n rhad ac am ddim, yn rhoi'r cyfle i chi roi gwybod i rai Adrannau'r Llywodraeth am y farwolaeth.  Os byddwch yn cyflwyno pasbort/rhif pasbort, trwydded yrru/rhif trwydded yrru neu Fathodyn Glas yr ymadawedig yn ystod eich apwyntiad, gall y cofrestrydd eu diddymu. 
 
Pa wybodaeth y bydd arnaf ei hangen i ddefnyddio'r gwasanaeth?  
 
I sicrhau ein bod yn rhoi'r wybodaeth gywir i'r cyrff y byddwn yn cysylltu â nhw ar eich rhan, dylech ddod â'r wybodaeth ganlynol (os yw'n berthnasol) am yr ymadawedig:   
 
Rhif Yswiriant Gwladol a dyddiad geni'r ymadawedig:

  • Manylion o unrhyw fudd-daliadau neu wasanaethau llywodraeth ganolog neu leol roedd yn eu cael  
  • ei drwydded yrru
  • ei Basbort
  • ei Fathodyn Glas (bathodyn parcio person anabl)
  • ei Gerdyn Llyfrgell
Fe fyddwn hefyd yn gofyn i chi am fanylion cyswllt
 
  • ei berthynas agosaf
  • unrhyw ŵr, gwraig neu bartner sifil sy'n dal yn fyw
  • y person sy'n delio â'i ystâd (materion)
Mae'n rhaid i chi gael caniatâd y personau a restrir uchod os byddwch yn rhoi gwybodaeth i ni amdanyn nhw.   
Os na allwch ddod o hyd i'r holl wybodaeth, peidiwch â phoeni - gallwch barhau i ddefnyddio'r gwasanaeth ar gyfer y budd-daliadau/gwasanaethau y mae gennych wybodaeth amdanyn nhw.  Peidiwch ag oedi cyn trefnu'r apwyntiad i gofrestru'r farwolaeth.
 
Perthynas agosaf
 
Os chi yw perthynas agosaf y person sydd wedi marw (drwy waed neu briodas), gall  y budd-daliadau y gallwch eu hawlio newid, felly gofalwch fod eich rhif Yswiriant Gwladol gennych wrth ddefnyddio'r gwasanaeth Dweud Wrthym Unwaith. Sylwch nad yw cyn-wraig/cyn-ŵr yn cyfrif fel perthynas i'r person sydd wedi marw.  
 
Os nad chi yw'r perthynas agosaf, neu'r person sy'n delio ag ystâd y person sydd wedi marw, gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth hwn os cewch eu caniatâd i weithredu ar eu rhan.
Cofiwch mai eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y wybodaeth gywir a chyfredol gan yr holl sefydliadau sy'n talu budd-daliadau o unrhyw fath i'r person sydd wedi marw.   
 

Byddwn yn gallu rhoi gwybod i'r sefydliadau canlynol os bydd rhaid:

Adran Gwaith a Phensiynau

• Y Gwasanaeth Pensiwn, Anabledd a Gofalwyr
• Canolfan Byd Gwaith
• Tîm Iechyd Tramor

Gweinyddiaeth Amddiffyn, Personél Gwasanaethau ac Asiantaeth y Lluoedd Arfog a Chyn-Filwyr

• Cynllun Pensiynau Rhyfel

Cyllid a Thollau EM

• Budd-dal Plant
• Credydau Treth Plant a Chredyd Treth Gwaith
• Treth Bersonol

Gwasanaeth Pasbort a Hunaniaeth

Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA)

Cynghorau Lleol

• Swyddfa Budd-dal Tai
• Swyddfa Budd-dal Treth Cyngor

Gallwn hefyd ddweud wrth y sefydliadau hyn os byddwch yn gofyn i ni wneud hynny:

• Tai Cyngor
• Treth Cyngor
• Llyfrgelloedd
• Bathodynnau Glas
• Gwasanaethau Oedolion
• Gwasanaethau Plant
• Casglu taliadau am wasanaethau'r cyngor
• Gwasanaethau Etholiadol

Am ragor o wybodaeth cofiwch ffonio 01437 775176.

ID: 85, adolygwyd 20/09/2017