COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Canllaw i fasnachwyr ar labelu esgidiau

In the guide

Rhaid labelu esgidiau 'r prif ddeunydd a ddefnyddiwyd i wneud y rhan uchaf, y leinin a'r hosan, a'r sawdl allanol.

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Rhaid i esgidiau gael eu labelu gydag awgrym o'r prif ddeunydd y mae'r uwch, leinin a hosan, a'r gwadn allanol yn cael eu gwneud ar ffurf pictogramau (symbolau) neu eiriau.

Dylid atodi'r label ar o leiaf un eitem o esgidiau fesul pr a gall ymddangos ar y pecynnu hefyd.

Y gyfraith

Mae Rheoliadau Esgidiau (Arwydd o Gyfansoddiad) 1995 yn berthnasol i esgidiau o bob disgrifiad, yn amrywio o sandalau syml i esgidiau hyd glun, ac eithrio:

  • esgidiau ail-law neu dreuliedig
  • esgidiau amddiffynnol
  • esgidiau sy'n cynnwys asbestos
  • esgidiau y bwriedir eu defnyddio wrth chwarae (er enghraifft, gwisg ffansi) gan blant o dan 14

Pwy sy'n gyfrifol am y labelu?

Cyfrifoldeb y gweithgynhyrchydd neu'r mewnforiwr yw sicrhau bod yr esgidiau wedi'u labelu'n gywir a rhoi labeli cywir nad ydynt yn gamarweiniol.

Cyfrifoldeb y manwerthwr yw sicrhau bod yr esgidiau y maent yn eu gwerthu wedi'u labelu'n gywir, yn unol 'r rheoliadau. Felly, argymhellir bod manwerthwyr yn sefydlu system ar gyfer gwirio labelu esgidiau cyn mynd ar werth, a bod y gwiriadau hyn yn cael eu cofnodi. Gall manwerthwyr gael gwybodaeth am gyfansoddiad eu hesgidiau oddi wrth weithgynhyrchwyr neu fewnforwyr.

Gofynion labelu

Rhaid i'r label nodi, yn Saesneg neu ar ffurf pictogram clir, pa ddeunydd sy'n gwneud 80% o:

  • arwynebedd arwyneb yr uwch
  • arwynebedd arwyneb y leinin a'r hosan (mae hyn yn golygu leinin yr uwch a'r gwadn fewnol, sy'n gyfystyr 'r tu mewn i'r esgid)
  • y gwadn allanol

Lle defnyddir deunyddiau lluosog, rhaid nodi'r ddau brif ddeunydd yng nghyfansoddiad yr esgidiau.

Rhaid i'r label fod wedi'i gysylltu ag o leiaf un eitem o esgidiau ym mhob pr a gellir ei osod ar ffurf printio, gludo, boglynnu neu ddefnyddio label atodedig; rhaid iddo fod yn weladwy, yn sownd yn ddiogel ac yn hygyrch. Gall y label hefyd ymddangos ar y pecynnu ond rhaid iddo fod ar yr esgidiau ei hun.

Os defnyddir pictogramau mewn siop fanwerthu rhaid arddangos hysbysiad sy'n egluro i'r defnyddwyr beth mae'r symbolau yn ei olygu. Mae'n rhaid i'r hysbysiad fod yn ddigon mawr fel bod defnyddwyr yn gallu gweld a deall y wybodaeth.

Os defnyddir labeli pictogram lle gwerthir esgidiau o'r lle ni fydd defnyddwyr yn gallu cael gafael ar (er enghraifft, archebu drwy'r post neu werthu ar y rhyngrwyd) rhaid hysbysu'r defnyddiwr yn glir o ystyr y pictogramau a ddefnyddir.

Tabl yn dangos y dangosiadau ysgrifenedig neu bictogramau yn ymwneud rhannau'r esgidiau:

Rhannau o'resgidiau pictogram
Uchaf: Upper
Leinin a hosan: Lining and sock
y gwadn allanol: Outer sole

Tabl yn dangos y dangosiadau ysgrifenedig neu bictogramau yn ymwneud 'r deunyddiau a ddefnyddir yng nghyfansoddiad esgidiau:

Cyfansoddiad pictogram
Lledr: Leather
Lledr wedi'i orchuddio: Coated leather
Tecstilau: Textile
Deunyddiau eraill: Other materials

Deddfwriaeth arall

Os gwneir unrhyw honiadau camarweiniol ynglyn ag esgidiau, efallai y ceir achosion o dorri gofynion Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 hefyd. Gweler ' Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg ' am ragor o wybodaeth am y Rheoliadau hyn.

Cosbau

Gall methu chydymffurfio chyfraith safonau masnach arwain at gamau gorfodi a chosbau, a all gynnwys dirwy a/neu garchar. I gael rhagor o wybodaeth, gweler ' Safonau masnach: pwerau, gorfodi a chosbau '.

Deddfwriaeth allweddol:

Rheoliadau Labelu Esgidiau (Nodi Cyfansoddiad) 1995

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Gorffenaf 2019

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 260371, ID: 528, updated 29/01/2020