Canllaw i fasnachwyr ar labelu esgidiau

In the guide

Rhaid labelu esgidiau 'r prif ddeunydd a ddefnyddiwyd i wneud y rhan uchaf, y leinin a'r hosan, a'r sawdl allanol.

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Rhaid labelu esgidiau i ddynodi'r prif ddeunydd a ddefnyddiwyd i wneud y rhan uchaf, y leinin a'r hosan, a'r sawdl allanol, naill ai phictogramau (symbolau) neu eiriau.

Dylid bachu'r label wrth o leiaf un esgid o bob pr a gall ymddangos ar y deunydd pacio hefyd.

Beth sydd wedi'i gynnwys yn y Rheoliadau?

Mae Rheoliadau Labelu Esgidiau (Nodi Cyfansoddiad) 1995 yn berthnasol i esgidiau o bob disgrifiad, yn amrywio o sandalau syml i fotasau cluniau, ac eithrio:

  • esgidiau ail law neu rai sydd wedi'u gwisgo
  • esgidiau amddiffynnol
  • esgidiau sy'n cynnwys asbestos
  • esgidiau tegan a ddefnyddir i chwarae (er enghraifft, gwisg ffansi) gan blant o dan bedair ar ddeg oed

Pwy sy'n gyfrifol am labelu?

Cyfrifoldeb y gwneuthurwr neu'r mewnforiwr yw sicrhau fod yr esgidiau wedi'u labelu'n gywir, a darparu labeli cywir nad ydynt yn gamarweiniol.

Cyfrifoldeb y gwerthwr yw sicrhau fod yr esgidiau a werthant wedi'u labelu'n gywir ac yn unol 'r Rheoliadau. Felly, argymhellir bod gan werthwyr system i wirio labelu esgidiau cyn eu gwerthu, a bod y gwiriadau hyn yn cael eu cofnodi. Gall gwerthwyr gael gwybodaeth am gyfansoddiad yr esgidiau a werthant oddi wrth wneuthurwyr neu fewnforwyr.

Gofynion labelu

Rhaid i'r label ddatgan, yn Saesneg neu ar ffurf pictogram clir, pa ddeunydd sy'n llunio 80% o:

  • arwyneb y rhan uchaf
  • arwyneb y leinin a'r hosan (sef leinin y rhan uchaf a'r mewnwadn, sy'n ffurfio'r tu mewn i'r esgid)
  • y sawdl allanol

Pan ddefnyddir sawl deunydd, rhaid datgan y ddau brif ddeunydd yng nghyfansoddiad yr esgid.

Dylai'r label fod ar un esgid o bob pr o leiaf a gellir ei argraffu, ei lynu, ei foglynnu neu gellir clymu label wrth esgid; dylai fod yn weladwy, wedi'i osod yn ddiogel ac yn hygyrch. Gall y label fod ar y deunydd pacio, ond mae'n rhaid iddo ymddangos ar yr esgid ei hun hefyd.

Os defnyddir pictogramau mewn siop adwerthu, rhaid i adwerthwyr arddangos hysbysiad sy'n egluro i gwsmeriaid beth yw ystyr y symbolau. Rhaid i'r hysbysiad fod yn ddigon mawr i gwsmeriaid ei weld a'i ddeall.

Os defnyddir labeli pictogram mewn man gwerthu esgidiau lle na dderbynnir cwsmeriaid (er enghraifft, gwerthu trwy'r post/ar-lein) mae'n rhaid hysbysu cwsmeriaid yn glir am ystyr y pictogramau a ddefnyddir.

Tabl yn dangos y dynodiadau ysgrifenedig neu'r pictogramau sy'n ymwneud rhannau o'resgidiau:

Rhannau o'resgidiau pictogram
Rhan uchaf:
Leinin a hosan:
y sawdl allanol:

id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t"
path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">

alt="Upper" style='width:99pt;height:49.5pt;visibility:visible;
mso-wrap-style:square'>
o:title="Upper"/>

Tabl yn dangos y dynodiadau ysgrifenedig neu'r pictogramau sy'n ymwneud 'r deunyddiau a ddefnyddir yng nghyfansoddiad esgidiau:

id="Picture_x0020_9" o:spid="_x0000_i1030" type="#_x0000_t75" alt="Lining and sock"
style='width:97.5pt;height:47.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'>
o:title="Lining and sock"/>

id="Picture_x0020_10" o:spid="_x0000_i1029" type="#_x0000_t75" alt="Outer sole"
style='width:95.5pt;height:52.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'>
o:title="Outer sole"/>

Cyfansoddiad pictogram
Lledr:
Lledr haenedig:
Tecstilau:
Deunyddiau eraill:

id="Picture_x0020_4" o:spid="_x0000_i1028" type="#_x0000_t75" alt="Leather"
style='width:45pt;height:60.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'>
o:title="Leather"/>

Cosbau

id="Picture_x0020_5" o:spid="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" alt="Coated leather"
style='width:45pt;height:58.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'>
o:title="Coated leather"/>

id="Picture_x0020_6" o:spid="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" alt="Textile"
style='width:45pt;height:44.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'>
o:title="Textile"/>

id="Picture_x0020_7" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="Other materials"
style='width:45pt;height:57pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'>
o:title="Other materials"/>

Mae methu cydymffurfio Rheoliadau Labelu Esgidiau (Nodi Cyfansoddiad) 1995 yn drosedd. Dirwy yw'r gosb.

Os bydd unrhyw honiadau camarweiniol ynglyn 'r esgidiau, gall y rhain dorri gofynion Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008. Gweler 'Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg' i gael rhagor o wybodaeth am y Rheoliadau hyn.

Deddfwriaeth allweddol:

Rheoliadau Labelu Esgidiau (Nodi Cyfansoddiad) 1995

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Mai 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen; fel arfer, caiff diwygiadau i ddeddfwriaeth yr UE eu hymgorffori yn y testun.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2019 itsa Ltd.

TSI: 260371, ID: 528, updated 21/05/2019