Canllaw i fusnesau ar labelu tecstilau

In the guide

Os ydych chi'n gwerthu tecstilau, mae angen i chi eu labelu'n gywir 'u cynnwys ffibr, gan gynnwys ffwr a rhannau eraill o anifeiliaid.

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae Rheoliadau Cynhyrchion Tecstilau (Labelu a Nodi Cynnwys Ffibr) 2012 yn mynnu bod gan unrhyw gynnyrch tecstil label sy'n dynodi'r cynnwys ffibr, naill ai ar yr eitem neu ar y deunydd pacio. Os bydd eitem yn cynnwys dau gyfansoddyn neu ragor chynnwys ffibr gwahanol, bydd rhaid dangos cynnwys pob un. Gellir defnyddio enwau penodol yn unig i ddisgrifio ffibrau tecstilau ac mae'r rhain wedi'u rhestru yn y Rheoliadau, ynghyd rhestr o gynhyrchion nad oes rhaid dynodi eu cynnwys ffibr.

Mae dyletswydd gyffredinol i ddatgan cynnwys ffibr llawn cynhyrchion tecstil.

Beth yw cynnyrch tecstilau?

Gellir diffinio cynnyrch tecstilau fel a ganlyn:

 • cynnyrch crai, rhannol driniedig, triniedig, rhannol weithgynhyrchedig, gweithgynhyrchedig, rhannol orffenedig neu wedi'i wneud yn llwyr o ffibrau tecstilau
 • nwyddau sy'n cynnwys o leiaf 80% o ffibrau tecstil trwy bwysau (yn cynnwys dodrefn, a deunyddiau gorchuddio ymbarelau a chysgodlenni)
 • rhannau tecstil carpedi, matresi a nwyddau gwersylla
 • tecstilau sydd wedi'u hymgorffori mewn nwyddau eraill ac yn rhan anhepgor ohonynt, ble nodir y rhannau tecstil

Sut dylid labelu'r cynnyrch?

Rhaid i bob eitem fod label sy'n dynodi'r cynnwys ffibr naill ai ar yr eitem neu ar y pecynnu.

Dylai'r label fod yn barhaol, hawdd ei ddarllen, gweladwy a hygyrch. Os darperir y cynnyrch i gyfanwerthwr, gellir dynodi'r cynnwys mewn dogfennau busnes - er enghraifft yr anfoneb). Dylid marcio cynnyrch tecstil dau ffibr neu ragor sy'n cyfrif am 85% o'r cynnyrch terfynol ag enw ffibr wedi'i ddilyn gan ganran – er enghraifft 'cotwm 80%, polyester 15%, neilon 5%'.

Os bydd cynnyrch yn cynnwys dau gyfansoddyn neu ragor chynnwys ffibr gwahanol – er enghraifft siaced leinin – rhaid dynodi cynnwys pob un. Mae unrhyw addurniadau sy'n cyfrif am 7% neu lai o gynnyrch wedi'u heithrio rhag cael eu cynnwys yn y dynodiad o gynnwys ffibr. Dylid defnyddio'r gair 'pur' pan fydd y dilledyn wedi'i wneud o un ffibr yn unig. Ni ellir defnyddio'r gair 'sidan' i ddisgrifio gwead unrhyw ffibr arall – er enghraifft ni chaniateir 'sidan asetad'. Enwau penodol yn unig gellir eu defnyddio am ffibrau tecstilau, a rhestrir y rhain yn atodiad I Rheoliad UE (UE) Rhif 1007/2011 ar enwau ffibrau tecstilau a labelu a marcio cysylltiedig cyfansoddiad ffibr cynhyrchion tecstilau (gweler y ddolen o dan 'Deddfwriaeth Allweddol' isod). Gall y rhestr hon gael ei diweddaru wrth i dechnolegau newydd gynhyrchu ffibrau newydd.

Os byddwch yn defnyddio, yn prynu neu'n gwerthu cynnyrch ffibr ag enw sydd heb ei gynnwys yn y rhestr hon, cysylltwch 'ch gwasanaeth safonau masnach lleol am gyngor.

Mae darpariaethau arbennig yn gysylltiedig 'r dull gofynnol o labelu cynhyrchion corsedau, tecstilau wedi'u brodio neu phrint wedi'i ysgythru, tecstilau pl?sh a melfed (neu decstilau sy'n debyg i bl?sh neu felfed), a gorchuddion llawr a charpedi y mae eu cefn a'r peil wedi'u gwneud o ffibrau gwahanol.

Gall cynhyrchion tecstil sy'n cael eu gwerthu mewn aml-becyn – fel cadachau llawr, cadachau glanhau, hancesi, rhwydi bwn a rhwydi gwallt, menig ymolchi, clytiau ymolchi, ac ati - o'r un math ac 'r un cyfansoddiad ffibr fod label cyfansawdd yn hytrach na label unigol. Gellir gweld y rhestr lawn o'r cynhyrchion y mae hyn yn berthnasol iddynt yn atodiad VI Rheoliad yr UE (UE) Rhif 1007/2011.

Mae Atodiad VII Rheoliad yr UE (EU) Rhif 1007/2011 yn cynnwys gwybodaeth am gydrannau cynhyrchion tecstilau nad ydynt yn cael eu hystyried wrth bennu cyfansoddiad ffibr.

Ffwr a rhannau eraill o anifeiliaid

Rhaid rhoi gwybod i ddefnyddwyr pan fydd cynhyrchion tecstilau yn cynnwys rhannau sy'n deillio o anifeiliaid, fel ffwr, lledr, asgwrn ac ati.

Mae'n rhaid labelu neu nodi'r defnydd o rannau nad ydynt yn decstilau sy'n deillio o anifeiliaid gan ddefnyddio'r ymadrodd -'yn cynnwys rhannau nad ydynt yn decstilau sy'n deillio o anifeiliaid'. Gall y label gynnwys rhagor o wybodaeth am y rhannau sy'n deillio o anifeiliaid – fel ffwr minc neu groen oen – ond rhaid defnyddio'r ymadrodd gorfodol bob tro.

Mae hyn hefyd yn golygu bod unrhyw gam-labelu – er enghraifft labelu ffwr go iawn yn ffwr ffug – yn drosedd.

Yn ogystal, mae'n drosedd gwerthu, mewnforio neu allforio ffwr ci a chath, a chynhyrchion sy'n cynnwys ffwr o'r fath. Mae darpariaethau tebyg yn berthnasol i farchnata ffwr morloi (gorfodir y rhain gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) yn hytrach na'r gwasanaethau safonau masnach).

Hysbysebion, catalogau ac e-fasnach

Mae'r Rheoliadau'n datgan fod angen dynodiad o'r cynnwys ffibr lle caiff nwyddau eu hysbysebu yn y fath fodd fel y gellir eu harchebu trwy gyfeirio at y disgrifiad yn yr hysbyseb yn unig. Mae hysbysebion yn cynnwys catalogau, y rhyngrwyd, cylchlythyrau, rhestrau prisiau a llenyddiaeth fasnachol.

Nid oes rhaid dynodi cynnwys ffibr y nwyddau hyn:

 • ffurfiau wedi'u cynnal gan aer
 • dillad anifeiliaid
 • blodau artiffisial
 • cloriau llyfrau
 • botymau a byclau
 • mathau penodol o gortyn, rhaff a llinyn y bwriedir iddynt fod yn gyfansoddion mewn eitemau eraill
 • nwyddau tafladwy (ac eithrio wadin)
 • gorchudd wy
 • baneri a banerau
 • cynhyrchion angladdau
 • coesarnau
 • labeli a bathodynnau
 • casys colur
 • cloriau ffonau symudol a chwaraewyr cyfryngau cludadwy (gyda maint wyneb o lai na 160 cm)
 • mhyffiau
 • hen gynnyrch tecstilau
 • menig ffwrn
 • deunydd pacio (nid rhai newydd ac wedi'u gwerthu felly - er enghraifft, hen sachau tatws)
 • cynfasau wedi'u peintio
 • clustogau pinnau
 • anhepgorion diogelwch chwaraeon (heblaw am fenig)
 • sadleriaeth
 • eitemau diogelwch (er enghraifft, siacedi achub, parasiwtiau)
 • hwyliau
 • casys glanhau esgidiau
 • amddiffynyddion llewys
 • bandiau braich cynnal llewys
 • ffasnyddion llithr
 • casys sbectol, sigarts a sigrs, tanwyr a chribau
 • dalwyr pedyll wedi'u stwffio
 • matiau bwrdd sydd nifer o gyfansoddion ac arwynebedd arwyneb hyd at 500 cm2
 • tapestrau, gan gynnwys deunyddiau ar gyfer eu cynhyrchu
 • gorchuddion tebot a phot coffi
 • rhannau tecstil esgidiau
 • nwyddau tecstil ar gyfer ffabrigau gwaelodol a stiffnin
 • cydau tybaco
 • casys toiled
 • teganau
 • nwyddau teithio
 • strapiau oriawr

Cosbau

Mae'n drosedd cyflenwi neu gynnig cyflenwi cynhyrchion tecstilau nad ydynt yn cydymffurfio 'r gofynion uchod. Y gosb fwyaf yw dirwy.

Darllen pellach

Mae'r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol wedi llunio cyfarwyddyd manylach ar y gofynion: Rheoliadau labelu tecstilau: Arweiniad ar Gynhyrchion Tecstilau (Labelu a Nodi Cynnwys Ffibr) 2012.

Deddfwriaeth arall

Yn ogystal 'r ddeddfwriaeth benodol ynghylch tecstilau, mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 yn gwahardd gweithredoedd a hepgoriadau camarweiniol wrth ddisgrifio nwyddau a gwasanaethau, yn ogystal phrisiau camarweiniol (gweler 'Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg').

Deddfwriaeth Allweddol:

Rheoliadau Ffwr Cwn a Chathod (Rheoli Mewnforio, Allforio a'u Rhoi ar y Farchnad) 2008

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Cynhyrchion Morlo 2010

Rheoliad yr Undeb Ewropeaidd (EU) Rhif 1007/2011ar enwau ffibrau tecstilau a labelu a marcio cysylltiedig cyfansoddiad ffibr cynhyrchion tecstilau

Rheoliadau Cynhyrchion Tecstilau (Labelu a Nodi Cynnwys Ffibr) 2012

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Mawrth 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen; fel arfer, caiff diwygiadau i ddeddfwriaeth yr UE eu hymgorffori yn y testun.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2019 itsa Ltd.

TSI: 260369, ID: 528, updated 21/05/2019