COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Canllaw i fusnesau ar labelu tecstilau

In the guide

Os ydych chi'n gwerthu tecstilau, mae angen i chi eu labelu'n gywir 'u cynnwys ffibr, gan gynnwys ffwr a rhannau eraill o anifeiliaid.

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Yn l Rheoliadau Cynhyrchion Tecstilau (Cyfansoddiad Labelu a Ffibr) 2012 mae'n ofynnol i bob cynnyrch tecstilau gario label sy'n nodi'r cynnwys ffibr, naill ai ar yr eitem neu ar y pecyn. Os yw cynnyrch yn cynnwys dwy neu fwy o gydrannau gyda chynnwys ffibr gwahanol, rhaid dangos cynnwys pob un. Dim ond enwau penodol y gellir eu defnyddio ar gyfer ffibrau tecstilau ac mae'r rhain wedi eu rhestru yn y rheoliadau ynghyd rhestr o gynhyrchion nad oes angen iddynt gario cynnwys ffibr.

Mae rhwymedigaeth gyffredinol i nodi cyfansoddiad llawn ffibr cynhyrchion tecstilau.

Beth yw cynnyrch tecstilau?

Gellir diffinio cynnyrch tecstilau mewn unrhyw un o'r ffyrdd canlynol:

 • amrwd, lled-weithian, wedi'i wneud, wedi'i led-weithgynhyrchu, wedi'i weithgynhyrchu, wedi'i rannol-lunio neu wedi'i wneud o gynhyrchion wedi'u gwneud o ffibrau tecstilau
 • cynhyrchion sy'n cynnwys o leiaf 80% yn l pwysau ffibrau tecstilau (gan gynnwys dodrefn, ymbarl a gorchuddion haul)
 • darnau tecstilau o garpedi, matresi a nwyddau gwersylla
 • tecstiliau wedi'u hymgorffori yn, ac yn ffurfio rhan integrol o gynhyrchion eraill lle nodir rhannau tecstilau

Sut y dylid labelu'r cynnyrch?

Cyfrifoldeb y gwneuthurwr neu'r mewnforiwr yw sicrhau bod cynhyrchion tecstilau yn cario label sy'n nodi'r cynnwys ffibr, naill ai ar yr eitem neu ar y pecyn.

Rhaid i'r label fod yn Saesneg, fodd bynnag, gellir labelu eitemau a fewnforir i'r DU ac a gynigir i'w gwerthu cyn diwrnod gadael yr UE, yn iaith gwneuthurwr yr UE a gallant barhau i gael eu cynnig i'w gwerthu am ddwy flynedd ar l diwrnod ymadael yr UE.

Dylai'r label fod yn wydn, yn hawdd ei ddarllen, yn weladwy ac yn hygyrch. Os yw'r cynnyrch yn cael ei gyflenwi i gyfanwerthwr, gellir cynnwys yr arwydd mewn dogfennau busnes - yr anfoneb, er enghraifft. Dylai cynnyrch tecstilau sy'n cynnwys dau neu fwy o ffibrau sy'n cyfrif am 85% o'r cynnyrch gorffenedig gael ei farcio 'r ffibr a ddilynir gan ganran - er enghraifft, ' cotwm 80%, polyester 15%, nygan 5% '.

Os yw'r cynnyrch yn cynnwys dwy gydran neu fwy gyda chynnwys ffibr gwahanol - er enghraifft, siaced gyda leinin - rhaid dangos cynnwys pob un. Ni chynhwysir unrhyw ddeunydd addurniadol sy'n gwneud 7% neu lai o'r cynnyrch o'r dangosiad o'r cynnwys ffibr. Dylid defnyddio'r gair ' pur ' dim ond pan fo'r garnedd wedi ei ffurfio o un ffibr yn unig. Ni ellir defnyddio'r gair ' sidan ' i ddisgrifio gwead unrhyw ffibr arall - er enghraifft, ni chaniateir ' Acen sidan '. Dim ond enwau penodol y gellir eu defnyddio ar gyfer ffibrau tecstilau a rhestrir y rhain yn Atodiad I i reoliad yr UE (eu) Rhif 1007/2011 ar enwau ffibr tecstilau a labelu a marcio cysylltiedig cyfansoddiad ffibr cynhyrchion tecstilau (gweler y ddolen yn ' allwedd ddeddfwriaeth ' isod). Efallai y bydd y rhestr hon yn cael ei diweddaru wrth i dechnoleg newydd gynhyrchu ffibrau newydd.

Os ydych yn defnyddio, prynu neu' gwerthu cynnyrch ffibr gydag enw sydd ddim yn ymddangos ar y rhestr hon, cysylltwch 'ch gwasanaeth safonau masnach lleol am gyngor.

Ceir darpariaethau arbennig sy'n ymwneud 'r dull gofynnol o labelu cynhyrchion corsetri, tecstilau wedi'u hargraffu a'u brodio, tecstiliau, felfed a thecstilau plwsh (neu decstiliau sy'n debyg i felfed neu meothus), a gorchuddion llawr a charpedi lle y mae'r cymorth a pentwr yn cynnwys ffibrau gwahanol.

Gall cynhyrchion tecstilau sy'n cael eu gwerthu mewn aml-becynnau - megis clytiau llawr, clytiau glanhau, hancesi, rhwydi byn a rhwydi gwallt, menig golchi dillad, golchion wyneb ac ati - o'r un math a chyfansoddiad ffibr, gynnwys labeli cynhwysol yn hytrach na rhai unigol. Ceir rhestr lawn o'r cynhyrchion y gellir rhoi'r lwfans hwn iddynt yn Atodiad VI i reoliad yr UE (eu) Rhif 1007/2011.

Mae Atodiad VII i reoliad yr UE (eu) Rhif 1007/2011 yn cynnwys gwybodaeth am gydrannau cynnyrch tecstilau sydd ddim yn cael eu hystyried wrth bennu cyfansoddiadau ffibr.

Ffwr a rhannau eraill o'r anifeiliaid

Rhaid sicrhau bod defnyddwyr yn ymwybodol pan fydd cynhyrchion tecstilau yn cynnwys rhannau o darddiad anifeiliaid, megis ffwr, lledr, asgwrn ac ati.

Rhaid i'r defnydd o rannau nad ydynt yn decstilau o darddiad anifeiliaid gael eu labelu'n glir neu eu marcio gan ddefnyddio'r ymadrodd ' yn cynnwys rhannau nad ydynt yn decstilau o darddiad anifeiliaid '. Gall y label gynnwys rhagor o wybodaeth am y rhannau hynny sy'n dod o anifeiliaid - er enghraifft, ffwr mincod neu lamcroen-ond rhaid defnyddio'r ymadrodd gorfodol bob tro.

Mae hyn hefyd yn golygu bod unrhyw gam-labelu - er enghraifft, labelu ffwr go iawn yn ffwr ffug - yn drosedd.

Yn ogystal, mae'n drosedd gwerthu, mewnforio neu allforio ffwr cath a chi, a chynhyrchion sy'n cynnwys ffwr o'r fath.Mae darpariaethau tebyg yn berthnasol i farchnata ffwr y mr (caiff y rhain eu gorfodi gan Gyllid a Thollau ei Mawrhydi (HMRC) yn hytrach na gwasanaethau Safonau Masnach).

Hysbysebion, catalogau ac e-fasnach

Pan fo cynhyrchion yn cael eu hysbysebu mewn modd sy'n golygu y gellir eu harchebu drwy gyfeirio at y disgrifiad yn yr hysbyseb yn unig, mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol nodi cynnwys ffibr i ymddangos yn yr hysbyseb. Mae hysbysebion yn cynnwys catalogau, y rhyngrwyd, cylchlythyrau, rhestri prisiau a llenyddiaeth fasnach.

CYNHYRCHION SYDD DDIM ANGEN DDWYN ARWYDD CYNNWYS FFIBR

 • strwythurau a gefnogir gan aer
 • dillad anifeiliaid
 • blodau artiffisial
 • gorchuddion llyfrau
 • botymau a bwclau
 • mathau penodol o gordyn, rhaff a llinyn a fwriedir fel cydrannau mewn eitemau eraill
 • erthyglau tafladwy (ac eithrio wadin)
 • clydion wyau
 • fflagiau a baneri
 • cynnyrch angladdau
 • caesarnau
 • labeli a bathodynnau
 • casau colur
 • ffonau symudol a gorchuddion i'r chwaraewr cyfryngau cludadwy (gydag arwynebedd o lai na 160 cm )
 • myffiau
 • hen gynnyrch tecstilau wedi'i gwneud
 • menig a chlytiau ffwrn
 • pecynnu (ddim yn newydd a'i werthu fel y cyfryw-er enghraifft, sachau tatws wedi'u defnyddio)
 • cynfas wedi'u paentio
 • clustogau PIN
 • angenrheidiau amddiffynnol chwaraeon (ac eithrio menig)
 • cyfrwyaeth
 • eitemau diogelwch (er enghraifft, siacedi bywyd, parasiwtiau)
 • hwyliau
 • casiau glanhau esgidiau
 • amddiffynwyr llawes
 • bandiau breichiau cefnogi llawes
 • clipiau llithro
 • casiau sbectolau, sigars a sigarenau, taniwr a chrib
 • dalwyr sosban wedi'i stwffio
 • matiau bwrdd ag amryw o gydrannau ac arwynebedd dim mwy na 500 cm
 • tapestriau, gan gynnwys deunyddiau ar gyfer eu cynhyrchu
 • te a choffi
 • tecstiliau rhannau o esgidiau
 • cynhyrchion tecstilau ar gyfer ffabrigau sylfaenol a gwaelodol a chaledu
 • codennau tybaco
 • casiau toiled
 • teganau
 • nwyddau teithio
 • strapiau oriawr

Deddfwriaeth arall

Yn ogystal 'r ddeddfwriaeth benodol ar decstiliau, mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 yn gwahardd camau camarweiniol a hepgoriadau wrth ddisgrifio cynhyrchion a gwasanaethau, yn ogystal phrisiau camarweiniol (gweler ' diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg ').

Gwybodaeth pellach

Mae'r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol wedi cynhyrchu canllawiau manylach ar y gofynion: Rheoliadau Labelu tecstilau: Canllawiau ar Reoliadau Cynhyrchion Tecstilau (Cyfansoddiad Labelu a Ffibr) 2012.

Cosbau

Gall methu chydymffurfio chyfraith safonau masnach arwain at gamau gorfodi ac at gosbau, a allai gynnwys dirwy a/neu garchar. I gael rhagor o wybodaeth gweler ' Safonau masnachu: pwerau, gorfodi a chosbau '.

Deddfwriaeth allweddol

Rheoliadau Ffwr a Chwn (Rheoli Mewnforio, Allforio a Rhoi ar y Farchnad) 2008

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Cynhyrchion Morloi 2010

Rheoliad UE (eu) Rhif 1007/2011 ar enwau ffibr tecstilau a labelu a marcio cysylltiedig o gyfansoddiad ffibr cynhyrchion tecstilau

Rheoliadau Cynhyrchion Tecstilau (Cyfansoddiad Labelu a Ffibr) 2012

Adolygwyd/Diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin 2019

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 260369, ID: 528, updated 29/01/2020