COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Contractau cymysg

In the guide

Deallwch eich rhwymedigaethau pan fyddwch yn gwerthu nwyddau, gwasanaethau a/neu gynnwys digidol wrth ei gilydd

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Lloegr, yr Alban a Chymru

Mewn llawer o achosion, ni fydd cytundeb rhwng defnyddiwr a masnachwr ar gyfer nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol yn unig ond bydd yn cynnwys agweddau ar fwy nag un o'r rhain-er enghraifft, gall offer electronig gynnwys deunydd digidol, neu gall garej osod rhannau yn ystod gwasanaethu car.

Ar gyfer contractau ' cymysg ' fel y rhain, y rheol gyffredinol yw bod yr holl rannau perthnasol o Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn gymwys-er enghraifft, mae elfennau nwyddau'r contract yn denu'r hawliau a'r rhwymedau sy'n gysylltiedig nwyddau, ac mae elfennau'r gwasanaethau yn denu'r hawliau a rhwymedau am wasanaethau.

Yn ogystal 'r rheol gyffredinol, mae rheolau arbennig ar gyfer contractau ar gyfer cyflenwi a gosod nwyddau ac ar gyfer cyflenwi nwyddau sy'n cynnwys cynnwys digidol.

Penderfynu pa hawliau sy'n berthnasol

Mae'r Ddeddf Hawliau Defnyddwyr yn darparu hawliau a rhwymedau ar wahn ar gyfer contractau i gyflenwi nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol (ceir rhagor o fanylion am y gwahanol fathau o gontractau yn' Y gwerthiant a chyflenwad o nwyddau ',' Cyflenwi gwasanaethau 'a' Cynnwys digidol '). Pan fydd y contract yn cyflenwi mwy nag un o'r rhain, bydd pob un neu yr oll setiau o hawliau yn berthnasol.

Mewn unrhyw achos penodol, bydd y rhwymedau sydd ar gael i ddefnyddiwr yn dibynnu ar natur yr hyn a aeth o'i le. Felly, os yw'r contract i gyflenwi nwyddau a gwasanaethau, a bod rhywbeth o'i le ar y gwasanaeth, bydd y rhwymedau am wasanaethau yn gymwys; os oes rhywbeth o'i le ar y nwyddau, bydd y rhwymedau am nwyddau yn gymwys. Yn ymarferol, mae'n bosibl y bydd rhywfaint o orgyffwrdd rhwng yr atebion sydd ar gael, ac yn y rhan fwyaf o achosion bydd defnyddwyr a masnachwyr wedyn yn cytuno 'r dull gweithredu priodol.

Enghraifft: nwyddau a gwasanaethau

Pan gyflenwir nwyddau a gwasanaethau, bydd yr hawliau am nwyddau a'r hawliau am wasanaethau yn gymwys.

Er enghraifft, pan fydd defnyddiwr yn prynu pryd o fwyd mewn bwyty, mae nwyddau'n cael eu gwerthu (y bwyd a'r diod) a chyflenwad o wasanaethau (gan gynnwys gwasanaeth gweini).

Os nad yw'r bwyd ei hun o ansawdd boddhaol (er enghraifft, mae wedi mynd ' i ffwrdd '), neu ddim fel y disgrifiwyd (er enghraifft, cig eidion lle mae'r fwydlen yn dweud cig oen), neu heb fod yn addas at ddiben a roddwyd (er enghraifft, mae'n cynnwys cnau mwnci er bod y cwsmer wedi dweud bod ganddo alergedd gnau daear), yna gall y defnyddiwr ddefnyddio'r rhwymedau ' nwyddau ': yr hawl tymor byr i wrthod, atgyweirio neu amnewid. Yn ymarferol, mae'r defnyddiwr naill ai'n debygol o wrthod y bwyd drwy wrthod ei fwyta, neu o ofyn am rywun i gymryd ei le; mae ' trwsio ' yn llai tebygol o fod yn briodol oni bai, er enghraifft, bod elfen fach o'r pryd ar goll ac y gellir ei hychwanegu'n hawdd.

Os yw'r bwyd yn dderbyniol ond bod y gwasanaeth yn wael, yna gall y defnyddiwr ddefnyddio'r rhwymedau ' gwasanaethau ': ailadrodd perfformiad neu, mewn rhai achosion, lleihau prisiau. Yn ymarferol, mae ailadrodd perfformiad yn briodol lle, er enghraifft, bydd gweinydd yn gwneud mn wall y gellir ei gywiro'n hawdd, a gallai gostyngiad yn y pris fod yn fwy priodol ar gyfer gwasanaeth gwael lle mae'n rhy hwyr i'w gywiro.

Yn y naill achos neu'r llall, efallai y bydd gan y defnyddiwr hawl i ddigollediad (iawndal) am golledion nad ydynt yn cael eu cwmpasu'n llawn gan y rhwymedau hyn. Gallai hyn ddigwydd lle mae'r bwyd yn achosi salwch neu anaf, neu lle mae gwasanaeth gwael yn difetha nid yn unig y pryd ond achlysur mwy, megis ble mae'r pryd o fwyd yn cael ei weini i westeion mewn dathliad priodas.

Enghraifft: gwasanaethau a chynnwys digidol

Lle y caiff y gwasanaethau a'r cynnwys digidol eu darparu, bydd yr hawliau ar gyfer gwasanaethau a'r hawliau ar gyfer cynnwys digidol yn berthnasol.

Er enghraifft, gall manwerthwr cyfrifiaduron gynnig gwasanaeth i ddefnyddwyr i gefnogi eu holl data cyfrifiadurol. Gall y wasanaeth hwn weithio drwy ddarn o feddalwedd (cynnwys digidol) sy'n rhaid i ei osod ar gyfrifiadur y defnyddiwr ac yn cael ei gyflenwi gan y manwerthwr fel rhan o'r contract.

Os yw'r meddalwedd yn ddiffygiol ac nad yw'n gweithio'n iawn ar y cyfrifiadur, gall y defnyddiwr ddefnyddio'r rhwymedau ' cynnwys digidol ' o drwsio, amnewid neu mewn rhai achosion lleihad mewn pris. Os oes un pris ar yr holl gontract, gall fod yn anodd penderfynu pa ran o'r pris sy'n ymwneud 'r cynnwys digidol. Yn yr achos hwn, efallai y byddai'n haws i'r defnyddiwr hawlio iawndal am ei golledion, a fyddai yn y pen draw yn gost prynu cynnyrch/gwasanaeth wrth gefn tebyg mewn mannau eraill.

Os yw'r feddalwedd yn gweithio ond bod y gwasanaeth yn methu, megis lle mae'r cyflenwr yn colli data'r defnyddiwr o ganlyniad i fesurau diogelu annigonol neu gopau wrth gefn eu hunain, yna gall y defnyddiwr ddefnyddio'r rhwymedau ' gwasanaethau ' i ailadrodd perfformiad neu, mewn rhai achosion, lleihau prisiau. Os caiff data ei golli eisoes, efallai y bydd yn amhosibl ' ailadrodd ' perfformiad y contract drwy adennill y data, ac os felly bydd gostyngiad yn y pris (efallai cymaint 100%) yn fwy priodol. Yn ogystal, efallai y bydd y defnyddiwr yn gallu hawlio iawndal am golledion a achosir gan golli data, os gellir meintioli'r colledion hyn.

Enghraifft: nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol

Yn yr achos hwn, bydd yr hawliau ar gyfer nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol i gyd yn berthnasol.

Er enghraifft, gall cwmni yswiriant gynnig polisi yswiriant modur lle mae'n rhaid i'r defnyddiwr ffitio dyfais ' bocs DU ' i'w car. Mae'r ddyfais hon yn cofnodi data ar sut, pryd a ble mae'r car yn cael ei yrru, ac yn trosglwyddo'r data hwn i'r yswiriwr. Efallai y bydd premiymau s wedyn ar gael i yrwyr ' da ', neu'r rhai milltiroedd isel neu sy'n osgoi cael eu defnyddio ar adeg o'r dydd sydd risg uchel. Yn nodweddiadol, caiff cyflenwad y ddyfais (nwyddau) a'r feddalwedd ynddi (cynnwys digidol) ei bwndelu gyda'r contract yswiriant (gwasanaeth).

Os yw'r ddyfais ei hun yn ddiffygiol, yna gall y defnyddiwr ddefnyddio'r rhwymedau ' nwyddau ': trwsio neu amnewid, neu mewn rhai achosion yr hawl tymor byr neu derfynol i wrthod, neu leihau pris. Yn ymarferol, os yw'r defnyddiwr am i'r yswiriant barhau, gwaith atgyweirio neu adnewyddu fyddai'r ateb mwyaf priodol. Gan nad oes pris arian parod ar gyfer y ddyfais, ni fyddai gostyngiad mewn prisiau'n berthnasol, ond mae'n bosibl y gall y defnyddiwr hawlio iawndal am ei golledion (er enghraifft, os bydd methiant y ddyfais yn effeithio ar y premiwm yswiriant).

Os nad yw'r meddalwedd (cynnwys digidol) yn y ddyfais yn gweithio'n iawn, er enghraifft drwy gofnodi'r data'n anghywir, gall y defnyddiwr ddefnyddio'r rhwymedau ' cynnwys digidol ': trwsio, amnewid neu mewn rhai achosion lleihau prisiau. Yn yr achos hwn, mae trwsio (er enghraifft, gan yr yswiriwr yn ' clytio ' y meddalwedd) yn debygol o fod yr ateb mwyaf priodol. Eto, gan nad oes pris arian parod ar gyfer y feddalwedd, ni fyddai gostyngiad mewn prisiau'n berthnasol, ond mae'n bosibl y gall y defnyddiwr hawlio iawndal am unrhyw golledion sy'n codi.

Os aiff rhywbeth o'i le gyda darparu'r yswiriant ei hun, megis yr yswiriwr yn methu delio hawliad yn gywir neu o fewn amser rhesymol, yna gall y defnyddiwr ddefnyddio'r rhwymedau ' gwasanaethau ' o ailadrodd perfformiad neu, mewn rhai achosion, lleihau prisiau.

Gosod nwyddau

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn cymhwyso rheol ychwanegol lle mae nwyddau i gael eu cyflenwi a'u gosod fel rhan o'r un contract. Yn yr achos hwn, os yw'r nwyddau wedi'u gosod yn anghywir, nid yn unig y gall y defnyddiwr drin hyn yn groes i'r gofynion ar gyfer gwasanaethau, ond gallant ei drin hefyd fel torri'r gofynion am nwyddau.

Golyga hyn, lle caiff nwyddau eu gosod yn anghywir, y gall y defnyddiwr ddewis defnyddio'r rhwymedau ' gwasanaethau ' neu, gydag un eithriad, y rhwymedau ' nwyddau '. Yr eithriad yw nad yw'r hawl tymor byr i wrthod ar gael os nad yw'r gofynion ar gyfer nwyddau wedi'u torri yn gywir oni bai eu bod wedi'u gosod yn anghywir.

Enghraifft syml o hyn fyddai lle mae manwerthwr yn cytuno i gyflenwi a gosod peiriant golchi newydd. Os nad yw'r peiriant yn gweithio ar l ei osod, a hynny am fod y peiriant ei hun yn ddiffygiol, gall y defnyddiwr ei wrthod neu gofyn i gael ei drwsio neu amnewid. Os mai'r rheswm nad yw'n gweithio yw ei fod wedi'i osod yn anghywir, gall y defnyddiwr ofyn am waith atgyweirio neu amnewid (o dan y rhwymedau ' nwyddau ') neu am ailadrodd y gwaith gosod (o dan y rhwymedau ' gwasanaethau '). Yn ymarferol, ychydig iawn o wahaniaeth, os o gwbl, fydd yn y modd y darperir y rhwymedau hyn; yn syml, bydd rhaid i'r manwerthwr ailosod y peiriant yn gywir (gan gynnwys trwsio neu amnewid y peiriant os cafodd ei ddifrodi gan y gosodiad anghywir gwreiddiol).

Enghraifft fwy cymhleth fyddai contract ar gyfer cynnal a chadw cartrefi neu welliannau, megis cyflenwi a gosod gwydr dwbl. Yma, gall elfen gwasanaeth y contract fod yn llawer mwy arwyddocaol, gan gynnwys rhai gwasanaethau sy'n cynnwys gosod nwyddau yn uniongyrchol (er enghraifft, ffitio'r ffenestri) ac eraill nad ydynt yn gwneud (er enghraifft, mesur a chynllunio'r gosodiad). Eto i gyd, yr un fyddai'r egwyddorion. Os yw'r nwyddau'n ddiffygiol, mae'r defnyddiwr yn defnyddio'r rhwymedau ' nwyddau '; os caiff y gwasanaethau gosod eu gwneud yn anghywir, gall y defnyddiwr ddefnyddio naill ai'r rhwymedau ' nwyddau ' neu ' wasanaethau '; ac os caiff gwasanaethau eraill eu gwneud yn anghywir, gall y defnyddiwr ddefnyddio'r rhwymedau ' gwasanaethau '.

Nwyddau chynnwys digidol

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn cymhwyso rheol ychwanegol arall lle mae nwyddau i'w cyflenwi a'r nwyddau hynny'n cynnwys cynnwys digidol. Yn yr achos hwn, os nad yw'r cynnwys digidol yn bodloni'r gofynion y byddai'n rhaid iddo eu bodloni pe bai wedi'i gyflenwi ganddo'i hun, yna gall y defnyddiwr drin hyn fel achos o dorri'r gofynion ar gyfer cyflenwi nwyddau (p'un a maent hefyd yn ei drin fel pe bai'n torri'r gofynion ar gyfer cyflenwi cynnwys digidol).

Golyga hyn, os yw'r cynnwys digidol mewn nwyddau yn ddiffygiol, y gall y defnyddiwr ddewis defnyddio'r rhwymedau ' cynnwys digidol ' neu'r rhwymedau ' nwyddau ', gan gynnwys yr hawl tymor byr i wrthod.

Un enghraifft fyddai lle mae manwerthwr yn darparu teledu ' SMART ' sy'n cynnwys meddalwedd i gael gafael ar rai rhaglenni cerddoriaeth a darlledu fideo. Os nad yw'r feddalwedd honno'n gweithio, ac o ganlyniad nad yw'r defnyddiwr yn gallu cael gafael ar y gwasanaethau hynny, gallant:

  • ofyn am atgyweiriad neu amnewidiad
  • mewn rhai achosion defnyddio'r hawl tymor byr neu derfynol i wrthod
  • ceisio lleihau prisiau o dan y rhwymedau ' nwyddau ' (neu drwsio/amnewid, fel y bo'n briodol)
  • mewn rhai achosion ceisio lleihau prisiau o dan y rhwymedau ' cynnwys digidol '

Y brif effaith yw y gall defnyddiwr weithiau wrthod nwyddau, gan gynnwys cynnwys digidol, lle na fyddai unrhyw hawl i wrthod yr un cynnwys digidol pe bai wedi'i ddarparu ar ei ben ei hun.

Goblygiadau ymarferol

Er y gallai ymddangos fel pe bai'n gymhleth gweithio allan pa hawliau sy'n berthnasol i ba rannau o'r contractau, yn ymarferol, mae'r rheolau yn eithaf syml. Mae rheolau penodol ar gyfer nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol, a lle bynnag y byddwch yn darparu un o'r rhain (p'un a ydych yn cyflenwi unrhyw beth arall ar yr un pryd) bydd y rheolau'n berthnasol. Mae hawliau ychwanegol cyfyngedig yn gymwys ar gyfer contractau i gyflenwi a gosod nwyddau, ac ar gyfer contractau ar gyfer cyflenwi nwyddau gan gynnwys deunydd digidol.

Er y gall deall y rheolau manwl fod o fudd i fasnachwyr a defnyddwyr, gellir canfod datrysiad ymarferol a derbyniol fel arfer lle bynnag y mae rhywbeth yn mynd o'i le.

Cosbau

Mae'r Ddeddf Menter 2002 yn creu'r gallu i gyrff gorfodi megis gwasanaethau safonau masnach geisio cael gorchymyn llys i atal y methiant i gydymffurfio darpariaethau sifil a throseddol gwahanol ddarnau o ddeddfwriaethau diogelu defnyddwyr, gan gynnwys Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015. Os methwch chydymffurfio gorchymyn llys o'r fath y gosb uchaf yw dirwy a dwy flynedd o garchar.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd/Diweddarwyd ddiwethaf: Medi 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 327052, ID: 528, updated 29/01/2020