COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Contractau defnyddwyr: gwerthiannau ar y safle

In the guide

Y rheolau pan rydych yn llunio contractau ar safle eich busnes, gan gynnwys gofynion gwybodaeth

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae'r Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Ffioedd Ychwanegol) 2013 yn berthnasol i gontractau a wneir ar safleoedd busnes ac i ffwrdd o safleoedd busnes, yn ogystal chontractau a wneir 'o bell'; mae rheolau hefyd ar gyfer busnesau sy'n darparu cynnwys digidol. Bydd y Rheoliadau hyn yn effeithio ar y mwyafrif o fusnesau sy'n gwneud contractau gyda defnyddwyr, heb ystyried ble a sut y gwneir y contract. Nid ydynt yn berthnasol i gontractau lle mae masnachwyr yn prynu nwyddau neu wasanaethau gan ddefnyddwyr, ac nid ydynt ychwaith yn berthnasol i gontractau rhwng defnyddwyr.

Mae'r Rheoliadau'n mynnu bod gwybodaeth fanwl yn cael ei rhoi i ddefnyddwyr a'u bod nhw'n cael cyfnod canslo o 14 diwrnod. Ar ben hynny, mae'r Rheoliadau'n gwahardd y defnydd o linellau cymorth ffn chyfradd bremiwm (ar gyfer cwsmeriaid sy'n cysylltu chi mewn cysylltiad chontract sydd ganddynt chi) a'r defnydd o opsiynau negyddol bondigrybwyll i werthu cynhyrchion ychwanegol i ddefnyddwyr sy'n atodol i'r prif gontract. Hefyd, mae'r Rheoliadau'n delio 'r amser rydych yn ei gymryd i ddanfon nwyddau a phwy sy'n cymryd y risg pan fydd nwyddau'n cael eu hanfon i ddefnyddiwr.

Beth sydd wedi'i gynnwys yn y Rheoliadau?

Cwmpasir y mwyafrif o gontractau sy'n cael eu gwneud a'u trafod rhwng masnachwyr a defnyddwyr, ac mae'r Rheoliadau'n rhannu'r contractau hyn yn dri math:

 • contractau oddi ar y safle. Mae pedwar math o'r contractau hyn:
  1.Contract a wneir lle mae defnyddiwr a masnachwr gyda'i gilydd ac yn cytuno ar y contract mewn man nad yw'n safle busnes y masnachwr – er enghraifft, yng nghartref neu weithle defnyddiwr
  2.Contract a wneir lle mae defnyddiwr a masnachwr gyda'i gilydd ac y gwneir cynnig gan y defnyddiwr mewn man nad yw'n safle busnes y masnachwr – er enghraifft, lle mae defnyddiwr yn llofnodi ffurflen archeb yn ystod ymweliad 'i gartref ac mae'r masnachwr yn cytuno ar y contract yn ddiweddarach
  3.Contract a gytunir ar safle busnes y masnachwr neu drwy unrhyw fath o gyfathrebu o bellter yn uniongyrchol wedi cwrdd defnyddiwr mewn lle nad yw'n safle busnes y masnachwr. Er enghraifft, mae gwerthwr yn cwrdd defnyddiwr ar y stryd fawr ac yn ei berswadio ynghylch buddion prynu hidlydd dwr; yna eir 'r defnyddiwr i swyddfa leol y masnachwr er mwyn llofnodi'r contract am y cyfarpar. Enghraifft o'r senario hwn, yn defnyddio cyfathrebu o bellter, fyddai pe byddai'r gwerthwr ar y stryd fawr yn cwrdd 'r defnyddiwr ac yn gwneud contract ag ef yn syth gan ddefnyddio cyfrifiadur lechen
  4.Contract a wneir gyda'r defnyddiwr yn ystod gwibdaith a drefnwyd gan y masnachwr gyda'r nod o werthu neu hyrwyddo ei nwyddau neu wasanaethau i'r defnyddiwr. Nid yw'r Rheoliadau'n diffinio 'gwibdaith'; fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd hyn yn ymdrin sefyllfa lle mae masnachwr yn cyfarfod defnyddiwr ar wyliau ac yn ei wahodd i deithio gyda'r masnachwr i leoliad gwahanol er mwyn gwerthu nwyddau neu wasanaethau iddo
 • contractau o bell.Contract a wneir rhwng masnachwr a defnyddiwr lle nad ydynt gyda'i gilydd, sy'n cael ei negodi a'i gytuno trwy un neu fwy o ddulliau wedi'u trefnu o gyfathrebu o bell – er enghraifft, dros y ffn, drwy'r post neu drwy'r rhyngrwyd. Mae'n rhaid bod cynllun o bell wedi'i drefnu ar gyfer gwerthu nwyddau a/neu wasanaethau, felly mae'r Rheoliadau'n annhebygol o effeithio ar fusnes sy'n gwerthu cynnyrch o bell ar sail untro. Er enghraifft, ni fyddai siop gwerthu edafedd nad yw fel arfer yn gwerthu o bell yn dod o fewn y diffiniad o gontract o bell pan fydd defnyddiwr yn ffonio i ofyn am gael pellen o edafedd wedi'i phostio ato oherwydd nad yw'n gallu galw heibio'r siop – mae hyn yn annhebygol o gael ei ystyried yn gynllun gwerthu o bell 'wedi'i drefnu'
 • contractau ar y safle.Mae'r Rheoliadau'n diffinio 'contract ar y safle' fel: 'contract nad yw'n gontract oddi ar y safle nac yn gontract o bell', sy'n golygu, i bob pwrpas, contract a wneir ar safle busnes, beth bynnag fo hwnnw

Bydd masnachwyr sy'n ymweld defnyddiwr yn ei gartref ac yn gadael dyfynbris (neu'n anfon un atynt nes ymlaen), gan ganiatu iddo benderfynu a llunio contract pan fydd yn barod i wneud hynny, yn llunio 'contract ar y safle'. Y rheswm am hyn yw oherwydd nad yw'r trafodyn hwn yn dod o fewn y diffiniad o 'gontract oddi ar y safle' oni bai bod y defnyddiwr yn cytuno ar y contract yn syth ar l i'r masnachwr adael ei gartref, ac nid yw'n 'gontract o bell' ychwaith. Mae hyn yn bwysig i lawer o fusnesau gwella'r cartref sy'n gweithio yn y modd hwn a bydd, felly, yn dod o fewn y gofynion ar gyfer contractau ar y safle. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i fusnesau sy'n gwerthu yn yr amgylchiadau hyn ddarparu'r wybodaeth a restrir yn y canllaw ar gyfer contractau ar y safle yn unig (yn hytrach na'r rhestr hwy ar gyfer contractau oddi ar y safle), ac nid oes rhaid iddynt roi hawliau canslo. Fodd bynnag, os yw'ch busnes yn defnyddio'r dull hwn, mae'n rhaid i chi gofio y byddwch yn llunio contractau oddi ar y safle yn y sefyllfaoedd hynny lle byddwch yn ymweld 'ch cwsmer ac yn cytuno ar gontract yn y fan a'r lle.

Mae 'safle busnes' yn cynnwys safle parhaol masnachwr yn ogystal safle dros dro (fel stondin farchnad) lle mae'r masnachwr yn gweithredu fel arfer. Mae'r diffiniad hwn yn un allweddol o ran y mathau uchod o gontractau, ond nid yw wedi'i ddiffinio'n glir gan y Rheoliadau.

Bydd y ddogfen senarios hon y gellir ei lawrlwytho yn eich helpu i benderfynu ble mae contractau'n cael eu gwneud.

Mae'r nodiadau hyn yn ymdrin gofynion y Rheoliadau pan fyddwch yn gwerthu nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol ar eich safle, neu mewn sefyllfaoedd eraill sy'n syrthio o fewn y diffiniad o 'gontract ar y safle' (gweler uchod). Os ydych hefyd yn gwerthu oddi ar eich safle busnes neu o bellter, gweler ein dau ganllaw arall:

Beth nad yw'r Rheoliadau'n ei gwmpasu?

Nid yw'r Rheoliadau'n cwmpasu contractau ar gyfer:

 • gamblo, gan gynnwys cymryd rhan yn y Loteri Genedlaethol (a gwmpasir gan ddeddfwriaeth gamblo)
 • gwasanaethau ariannol fel bancio, credyd, yswiriant neu bensiynau personol. Fodd bynnag, effeithir ar gyfleusterau credyd ac yswiriant os ydynt yn cael eu cyflenwi gyda chontractau ar gyfer nwyddau neu wasanaethau pan y'u cynigir fel ychwanegiad opsiynol mae'n rhaid i'r defnyddiwr optio allan ohonynt (gweler 'Opsiynau negyddol ar gyfer ffioedd ychwanegol' isod)
 • adeiladu adeiladau newydd (neu adeiladau sylweddol o newydd trwy drosi adeiladau presennol, fel trosi ysgubor) a gwerthu eiddo sefydlog. Fodd bynnag, cwmpasir adeiladu estyniadau i adeiladau presennol
 • contractau gosod preswyl, ond cwmpasir contractau asiantaeth dai am eu gwaith mewn cysylltiad gwerthu neu osod eiddo
 • y cyflenwad o ddefnyddiau traul gan bobl ar rowndiau rheolaidd, fel dosbarthu llaeth. Mae'n rhaid i'r ymweliadau hyn fod yn aml a rheolaidd chartref, preswylfa neu weithle defnyddiwr
 • contractau teithio pecyn
 • cyfrannau cyfnodol a chynhyrchion gwyliau hirdymor, gan gynnwys contractau ailwerthu a chyfnewid
 • pryniadau gan beiriannau gwerthu
 • cysylltiadau telathrebu sengl, fel ffonau talu a chysylltiadau caffi rhyngrwyd

Contractau gwerthu, contractau gwasanaeth a chynnwys digidol

Mae'r Rheoliadau'n rhannu cynnwys y contract yn dri math:

 • contractau gwerthu.Mae hyn yn cynnwys contractau ar gyfer gwerthu nwyddau a hefyd ar gyfer cyflenwi nwyddauagwasanaethau gyda'i gilydd. Felly, mae hyn yn cynnwys gwerthu llyfr, ffilm ar DVD, cyflenwi meddalwedd ar ddisg, a chyflenwi a ffitio patio
 • contractau gwasanaeth.Mae hyn yn cynnwys contractau ar gyfer gwasanaethau yn unig- er enghraifft, gwasanaethau hyfforddwr personol neu gyfreithiwr. Hefyd, cwmpasir cyflenwad o nwy a thrydan gan y cyflenwyr cyfleustodau gan y diffiniad hwn, tra bydd nwy a thrydan yn cael eu hystyried yn nwyddau pan ydynt yn cael eu gwerthu mewn meintiau cyfyngedig - er enghraifft, batris a nwy mewn cynhwyswyr
 • cynnwys digidol.Cyflenwi data trwy gyfrwng anniriaethol - er enghraifft - lawrlwythiadau cerddoriaeth a meddalwedd neu ffilmiau a ffrydir

Gofynion gwybodaeth

Mae'r Rheoliadau'n mynnu eich bod yn rhoi gwybodaeth benodol i ddefnyddwyr sy'n prynu nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol gennych ar eich safle busnes. Fodd bynnag, mae rhai mathau o gontract sydd wedi'u heithrio o'r gofyniad hwn:

 • cynhyrchion neu wasanaethau meddyginiaethol a ddosbarthir ar bresgripsiwn neu sydd ar gael am ddim dan drefniad gyda'r GIG
 • contract ar gyfer gwasanaethau cludo teithwyr – er enghraifft, tocynnau bws, rheilffordd neu hediad.

Ar ben hynny, nid yw'r gofynion gwybodaeth hyn yn berthnasol i drafodion dydd-i-ddydd a gyflawnir ar unwaith pan wneir y contract (mae'r defnyddiwr yn talu ac yn cael y nwyddau/gwasanaethau yn syth bin) - er enghraifft, ar gyfer pryniadau dyddiol fel bwydydd, papurau newydd, prynu coffi i fynd, glanhau eich esgidiau ac ati. Fodd bynnag, bydd deddfwriaeth safonau masnach arall yn dal i fynnu eich bod yn arddangos gwybodaeth ynghylch beth yw'r cynnyrch a'i bris ac, mewn rhai achosion, ei bris uned. Mae'n debygol y bydd yr eithriad hwn yn perthyn i eitemau chost isel.

Ym mhob achos arall, os ydych yn cynnig gwerthu nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol ar eich safle, mae angen i chi roi'r wybodaeth a restrir isod, neu sicrhau ei bod ar gael, i ddefnyddwyr cyn iddynt gytuno i unrhyw gontract:

 • prif nodweddion y nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol. Mewn llawer o achosion, bydd hyn yn amlwg o arddangosiad y nwyddau neu eu deunydd pacio ac ni fyddai angen ychwanegu unrhyw wybodaeth bellach
 • eich modd adnabod (fel eich enw masnachu), cyfeiriad daearyddol a rhif ffn. Efallai y bydd eich enw a chyfeiriad yn amlwg i gwsmeriaid ar eich safle ond hefyd dylid eu hysbysu o rif ffn ar gyfer cyswllt pellach
 • pris llawn y nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol, gan gynnwys yr holl drethi - er enghraifft, TAW, neu, os nad yw'r pris yn hysbys, sut y cyfrifir y pris
 • manylion ynghylch unrhyw ffioedd ychwanegol ar gyfer danfon neu, lle na ellir cyfrifo hyn o flaen llaw, arwydd y bydd ffi ar gyfer danfon yn daladwy
 • lle y bo'n berthnasol, y trefniadau ynghylch talu, danfon neu gyflawniad a'r amser y byddwch yn ei gymryd i ddanfon y nwyddau, cyflawni'r gwasanaeth neu gyflenwi'r cynnwys digidol (gweler 'Amser ar gyfer danfon nwyddau' isod)
 • os oes gennych un, eich polisi ar gyfer trafod cwynion. Dylai darparwyr gwasanaethau sicrhau bod polisi ar gyfer trafod cwynion yn ei le fel sy'n ofynnol dan Reoliadau Darparu Gwasanaethau 2009. Ar ben hynny, bydd codau ymarfer cymeradwy CTSI a rhai cymdeithasau masnach a chyrff proffesiynol hefyd angen i bolisi fod yn ei le, y mae'n rhaid trefnu ei fod ar gael i ddefnyddwyr
 • os ydych yn gwerthu nwyddau, dylech atgoffa defnyddwyr bod rhaid i'r nwyddau rydych yn eu gwerthu gydymffurfio 'r contract - er enghraifft, gallech ddweud: 'Ein cyfrifoldeb ni yw eich cyflenwi nwyddau sy'n bodloni eich hawliau fel defnyddiwr. Os oes gennych unrhyw bryderon nad ydym wedi cyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol byddwch cystal chysylltu ni'
 • os oes unrhyw wasanaethau neu warantau l-werthu ar gael, mae'n rhaid i chi drefnu bod defnyddwyr yn ymwybodol o hyn ac unrhyw amodau sy'n berthnasol. Mewn llawer o achosion bydd hyn yn amlwg o arddangosiad y nwyddau neu eu deunydd pacio ac ni fyddai angen ychwanegu unrhyw wybodaeth bellach
 • os bydd y defnyddiwr yn gwneud contract sydd o hyd sefydlog, mae'n rhaid ei hysbysu o hwn. Os nad oes gan y contract hyd sefydlog, neu os gellir ei ymestyn fel mater o drefn, mae'n rhaid ei hysbysu o'r amodau y gall roi terfyn arno oddi danynt
 • ymarferoldeb cynnwys digidol. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth ynghylch ei iaith, hyd, math o ffeil, mynediad, diweddariadau, olrhain, cysylltiad rhyngrwyd, cyfyngiadau daearyddol ac unrhyw bryniadau ychwanegol sydd eu hangen
 • cydweddoldeb cynnwys digidol (gwybodaeth ynghylch caledwedd a meddalwedd fel ei gilydd)

Nid yw'r Rheoliadau'n pennu sut mae'n rhaid trefnu bod y wybodaeth hon ar gael, y peth pwysig yw y rhoddir y wybodaeth hon i ddefnyddwyr neu y trefnir ei bod ar gael iddynt. Mae'n debygol y cyflawnir hyn trwy amrywiaeth o ffyrdd, fel y nwyddau eu hunain, hysbysiadau neu restrau prisiau a arddangosir, neu drefnu bod contract ar gael i ddefnyddiwr ei ddarllen cyn iddynt gytuno cael eu rhwymo iddo. Y prawf allweddol yw bod rhaid i'r wybodaeth hon fod yn glir a dealladwy i'r defnyddiwr cyn iddo gytuno i'r contract.

Os oes angen i chi newid unrhyw ran o'r wybodaeth hon cyn gwneud contract, neu ar gam diweddarach, mae'n rhaid i chi gytuno ar hyn gyda'r defnyddiwr. Bydd methu gwneud hyn yn golygu nad yw'r defnyddiwr wedi'i rwymo gan y newid gwybodaeth.

Byddai methu darparu'r wybodaeth a gyflwynir uchod yn caniatu i ddefnyddiwr honni eich bod wedi torri ar eich contract gydag ef a cheisio ateb priodol. Hefyd, byddai'r defnyddiwr yn gallu honni, o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, eich bod wedi torri ar eich contract pe byddai'n canfod bod unrhyw ran o'r wybodaeth uchod rydych wedi'i darparu'n anghywir.

Opsiynau negyddol ar gyfer ffioedd ychwanegol

Pan fydd eitemau ychwanegol yn gysylltiedig 'r prif gontract (er enghraifft, yswiriant a/neu hurio car gyda chontract ar gyfer gwyliau, neu lapio pan brynir anrheg), mae'n rhaid sicrhau nad yw talu am yr eitemau hyn hefyd yn ddewis diofyn. Dylid gofyn i ddefnyddwyr gydsynio'n benodol i daliadau ychwanegol bob amser. Er enghraifft, mae manwerthwr trydanol yn ychwanegu gwarantiad opsiynol fel mater o drefn at y pris prynu terfynol, mae manwerthwr ceir yn ychwanegu yswiriant bwlch opsiynol fel mater o drefn at y pris terfynol neu mae siop dodrefn yn ychwanegu yswiriant diogelu ffabrig at bris set dridarn.

Ni fydd defnyddwyr yn atebol am unrhyw daliadau ychwanegol nad ydynt wedi cydsynio iddynt yn benodol, ac mae ganddynt yr hawl i ofyn i'r taliadau hyn gael eu had-dalu iddynt.

Taliadau llinell ffn gymorth cyfradd sylfaenol

Os ydych yn darparu llinell ffn er mwyn i ddefnyddwyr gysylltu chi mewn perthynas chontract y maent wedi'i lunio gyda chi, ni allwch godi mwy na'r gyfradd sylfaenol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Felly, gallwch godi cyfraddau daearyddol neu symudol arferol yn unig. Ni ddylai defnyddiwr dalu mwy i gysylltu chi ynglyn 'r hyn y mae wedi'i brynu nag y byddai'n ei dalu i ffonio ffrind neu berthynas.

Caiff defnyddwyr hawlio unrhyw ordaliad yn l oddi wrthych os codir mwy na'r gyfradd sylfaenol arnynt.

Dylech wirio'n ofalus a yw eich llinell ffn yn costio mwy na'r cyfraddau sylfaenol i ddefnyddwyr. Yn ogystal rhifau sy'n cychwyn gyda 09, ni fyddai rhifau eraill sy'n rhannu refeniw fel 084, 0871, 0872 neu 0873 yn cydymffurfio. Ni fyddai rhifau 0870 yn cydymffurfio ychwaith, a fyddai'n amrywio yn l tariff ffn y defnyddiwr ei hunan.

Mae'r rhifau dilynol yn cydymffurfio 'r Rheoliadau:

 • rhifau daearyddol - yn cychwyn gyda 01 neu 02
 • rhifau annaearyddol - yn cychwyn gyda 03
 • rhifau rhadffn - yn cychwyn gyda 0800 neu 0808
 • rhifau symudol - yn cychwyn gyda 07 (ac eithrio rhifau sy'n cychwyn gyda 070, nad ydynt yn rhifau symudol)

Amser ar gyfer danfon nwyddau

Oni bai eich bod yn cytuno fel arall, eich cyfrifoldeb chi yw danfon y nwyddau rydych wedi'u gwerthu i ddefnyddiwr. Os nad ydych yn cytuno ar amser danfon, mae'n rhaid i chi ddanfon y nwyddau heb oedi gormodol ac yn sicr heb fod yn hwyrach na 30 niwrnod o'r diwrnod wedi i'r contract gael ei wneud.

Gall defnyddiwr drin contract fel un sydd wedi dod i ben a gofyn am ad-daliad llawn dan unrhyw rai o'r amgylchiadau dilynol:

 • rydych yn gwrthod danfon y nwyddau
 • rydych yn methu danfon o fewn yr amser a gytunwyd ac mae'n glir o'r amgylchiadau, neu o'r hyn mae'r defnyddiwr wedi'i ddweud wrthych, bod yr amser hwn a gytunwyd yn hanfodol
 • mae'r defnyddiwr wedi pennu cyfnod danfon priodol, nad ydych yn ei fodloni

Os yw eich contract yn cynnwys amrywiaeth o nwyddau, ac rydych yn methu danfon rhai ohonynt yn brydlon, mae gan y defnyddiwr yr hawl, fel dewis arall yn lle rhoi terfyn ar y contract, i ganslo'r rhan honno o'r archeb neu ddychwelyd y nwyddau sydd eisoes wedi'u danfon. Yna, mae'n rhaid i chi ei ad-dalu heb oedi gormodol am y nwyddau sydd wedi'u canslo neu wedi'u gwrthod. Os yw'r nwyddau'n ffurfio rhan o uned fasnachol a fyddai'n cael eu dibrisio neu y byddai ei chymeriad yn cael ei newid pe byddent yn cael eu gwahanu, gall y defnyddiwr ganslo'r archeb am y nwyddau neu eu gwrthod fel cyfanwaith yn unig.

Nid yw'r Rheoliadau'n atal defnyddwyr rhag ceisio camau unioni eraill hefyd y mae ganddynt hawl iddynt ar gyfer danfoniadau hwyr. Er enghraifft, gallai defnyddiwr sy'n dioddef oedi oherwydd bod rhannau cegin osod wedi'u danfon yn hwyr hawlio costau llafur ei osodwyr a wastraffwyd os gall feintioli hyn.

Mae'r gofyniad hwn ar gael yn Neddf Hawliau Defnyddwyr 2015 bellach; er bod y ddarpariaeth wedi symud, mae'r un fath ag yr oedd o dan y Rheoliadau.

Trosglwyddo risg

Oni bai bod defnyddiwr yn trefnu ei gludwr ei hun, chi fydd yn ysgwyddo'r risg am y nwyddau a ddanfonwch iddo hyd nes y deuant i feddiant y defnyddiwr neu'r unigolyn y mae'n gofyn i chi ddanfon y nwyddau iddo. Felly, os na fydd eich cludwr yn danfon y nwyddau, neu os bydd yn eu danfon i'r cyfeiriad anghywir, eich cyfrifoldeb chi yw hyn ac nid y defnyddiwr. Os na fyddwch yn unioni hyn, fe allech fod yn agored i hawliad am ddanfoniad hwyr (gweler uchod). Yn ogystal, byddech yn gyfrifol pe byddai eich cludwr yn difrodi'r nwyddau cyn iddynt gael eu danfon i'r defnyddiwr.

Os bydd y defnyddiwr yn defnyddio ei gludwr ei hun, byddwch yn peidio bod yn gyfrifol am y nwyddau pan fydd y cludwr yn eu derbyn.

Mae'r gofyniad hwn ar gael yn Neddf Hawliau Defnyddwyr 2015 bellach; er bod y ddarpariaeth wedi symud, mae'r un fath ag yr oedd o dan y Rheoliadau.

Costau danfon

I gael mwy o wybodaeth am y rheolau ynglyn chost danfon i ddefnyddwyr – yn enwedig yn ymwneud 'r costau a godwch am ddanfon i Ucheldiroedd yr Alban ac ardaloedd anghysbell eraill y DU - gweler 'Costau danfon'.

Darllen ychwanegol

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn yCyfarwyddyd Gweithredua gyhoeddir gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (a adwaenwyd fel yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau ar y pryd).

Cosbau

Os ydych yn methu chydymffurfio 'r Rheoliadau, ar ben atebion sydd ar gael i ddefnyddwyr am dorri ar gontract, gall gwasanaethau safonau masnach wneud cais am orchymyn llys sy'n ei gwneud yn ofynnol i chi gydymffurfio. Os na fyddwch yn cydymffurfio 'r gorchymyn, y gosb fwyaf yw dirwy a dwy flynedd yn y carchar.

Deddfwriaeth allweddol:

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Ffioedd Ychwanegol) 2013

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr (Diwygiad) 2014

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 310641, ID: 528, updated 29/01/2020