COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Costau danfon

In the guide

Rhaid i gostau danfon i ddefnyddwyr fod yn glir a pheidio bod yn gamarweiniol

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Pan fydd masnachwr yn gwerthu nwyddau o bell – er enghraifft, trwy wefan neu farchnad y rhyngrwyd neu drwy archeb bost – rhaid i'r nwyddau gael eu danfon i'r defnyddiwr, neu'u casglu ganddo. Mewn rhai achosion, bydd masnachwyr yn trefnu bod nwyddau'n cael eu danfon hyd yn oed os yw'r defnyddiwr yn prynu nwyddau ei hun – er enghraifft, gan fod y nwyddau'n swmpus neu gan fod rhaid eu gwneud neu'u cael yn unol ag archeb y cwsmer.

Pryd bynnag y bydd cost am drefniadau danfon neu gasglu, rhaid gwneud y gost honno'n glir i'r defnyddiwr, a rhaid i ddatganiadau am gostau a threfniadau beidio bod yn gamarweiniol. Ar gyfer gwerthiannau a wneir o bell, mae rheolau sy'n berthnasol i gost ddanfon allanol a dychwelyd pan fydd y defnyddiwr yn canslo'r contract, ac mae rheolau am nwyddau sy'n cael eu colli neu'u difrodi ar y daith hefyd.

Pa wybodaeth y mae'n rhaid ei rhoi i ddefnyddwyr?

Pan fydd cost ddanfon yn berthnasol, rhaid i chi roi gwybod i'r defnyddiwr am y ffaith hon, yn ogystal nodi swm y gost. Hefyd, rhaid i chi ddarparu gwybodaeth am y trefniadau ar gyfer danfon, gan gynnwys erbyn pa amser y byddwch yn danfon y nwyddau.

Ar gyfer contractau o bell a chontractau oddi ar y safle (contractau a gytunwyd oddi ar safle busnes y masnachwr – yng nghartref defnyddiwr, er enghraifft) lle mae gan y defnyddiwr yr hawl i ganslo, rhaid i chi ddarparu gwybodaeth am y gweithdrefnau ar gyfer ymarfer yr hawl i ganslo.

Mewn achosion lle nad yw'n rhesymol i chi allu cyfrifo costau danfon ymlaen llaw, does ond angen i chi roi gwybod i'r defnyddiwr y bydd cost am ddanfon. Fodd bynnag, mae achosion o'r fath yn debygol o fod yn brin – er enghraifft, pan na fydd masnachwr fel arfer yn danfon ond yn cytuno gwneud hynny fel trefniant untro gyda defnyddiwr unigol.

I gael mwy o wybodaeth am y gofynion ar gyfer contractau o bell ac oddi ar y safle, gweler'Contractau defnyddwyr: gwerthiannau o bell'a'Contractau defnyddwyr: gwerthiannau oddi ar y safle'.

Pryd a sut y mae'n rhaid rhoi'r wybodaeth?

Os bydd rhaid i bob defnyddwyr, neu'r rhan fwyaf ohonynt, dalu cost ddanfon (am nad ydych yn cynnig casglu am ddim, er enghraifft, neu eich bod yn cynnig y gwasanaeth hwn o ystod gyfyngedig o leoliadau yn unig), yna pris y nwyddau yw'r pris yn cynnwys danfon.

Pan fydd y gost ddanfon wedi'i phennu ar gyfer eitem benodol, dylid cynnwys y gost honno yn y pris a hysbysebir ar gyfer y nwyddau ac nid ei nodi fel cost ar wahn, yn yr un modd ag unrhyw gost ychwanegol arall nad yw'n ddewisol, fel TAW.

Fodd bynnag, os byddwch yn cyfrifo costau danfon mewn ffordd wahanol – er enghraifft, trwy godi cost fesul archeb ni waeth faint o eitemau sy'n cael eu prynu, gallech ddatgan y costau hynny ar wahn i bris y nwyddau. Os byddwch yn gwneud hyn, rhaid nodi'r costau danfon yn glir a diamwys – er enghraifft, ar dudalen ar eich gwefan sydd wedi'i chysylltu'n glir phob tudalen sy'n cynnwys disgrifiad o'r nwyddau, a'u pris.

Dylai defnyddwyr allu cael gwybodaeth am gostau danfon, gan gynnwys symiau'r costau hynny, cyn gynted ag y byddant yn gweld y gwahoddiad i brynu (disgrifiad o'r cynnyrch, a'i bris). Ni ddylai fod rhaid i'r defnyddiwr gymryd unrhyw gamau tuag at brynu (fel gosod nwyddau mewn basged, darparu gwybodaeth bersonol i chi neu agor cyfrif) er mwyn cael gwybodaeth lawn am y pris, gan gynnwys costau danfon. Os bydd rhaid i ddefnyddiwr gymryd camau o'r fath ('penderfyniadau trafodaethol'), yna byddai pris y nwyddau'n cael ei ystyried yn gamarweiniol o dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 (CPRs). Gweler'Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg'i gael mwy o wybodaeth am y Rheoliadau hyn.

Fodd bynnag, mae'n dderbyniol gofyn i'r defnyddiwr am wybodaeth gyfyngedig, fel y wlad ddanfon neu ran gyntaf y cod post, os bydd hyn yn helpu i roi gwybodaeth iddo sy'n berthnasol i'w ofynion.

Rhaid i chi ddarparu'r wybodaeth ychwanegol am drefniadau ar gyfer danfon, a'r manylion am sut i ddychwelyd nwyddau, cyn gwneud y contract(hynny yw, cyn i'r defnyddiwr brynu'r nwyddau). Os bydd y trefniadau hynny'n anarferol, yna rhaid eu hesbonio i'r defnyddiwr cyn gwneud unrhyw benderfyniad trafodaethol.

Lleoliadau danfon, gan gynnwys Ucheldiroedd yr Alban ac ardaloedd anghysbell eraill y DU

Mae rhai masnachwyr yn codi'r un gost am ddanfon i unrhyw gwsmer, ni waeth ble mae'r cwsmer yn byw neu i ble y dosberthir y nwyddau. Mae masnachwyr eraill yn codi cyfraddau gwahanol yn dibynnu ar y lleoliad danfon, neu mewn rhai achosion, maent yn eithrio rhai lleoliadau o ddanfon.

Rhaid i chi beidio chamarwain defnyddwyr am y lleoliadau y gellir danfon nwyddau iddynt, naill ai am bris penodol – gan gynnwys danfon 'am ddim' – neu o gwbl. Felly, rhaid i chi ofalu eich bod yn disgrifio lleoliadau neu barthau danfon yn gywir.

Os bydd defnyddiwr yn gweld danfon yn cael ei hysbysebu ar gyfer 'y DU', mae ganddo hawl i dybio bod hyn yn golygu'r DU gyfan, ac nid rhan ohoni yn unig; oni bai eich bod yn ei hysbysu'n glir fel arall, mae ganddo hawl i dybio bod hyn yn cynnwys yr Alban i gyd, Gogledd Iwerddon ac ynysoedd nad ydynt yn rhan o dir mawr Prydain Fawr.

Disgrifir rhai lleoliadau cyffredin isod:

DU / y Deyrnas Unedig Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon i gyd, gan gynnwys y tir mawr a'r holl ynysoedd, ac yn cynnwys Ucheldir yr Alban
GB / Prydain Fawr Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon i gyd, gan gynnwys y tir mawr a'r holl ynysoedd, ac yn cynnwys Ucheldir yr Alban
Tir mawr Prydain Fawr sy'n cynnwys Cymru, Lloegr a'r Alban, gan gynnwys holl dirfas Prydain Fawr ac yn cynnwys tir sydd wedi'i gysylltu ffordd / rheilffordd (fel Skye ac Ynys Mn) ond nad yw'n cynnwys ynysoedd y gellir eu cyrraedd trwy gludiant dwr / awyr yn unig. Peidiwch defnyddio 'Tir mawr y DU' oni bai bod hyn yn cynnwys Gogledd Iwerddon

sy'n cynnwys Cymru, Lloegr a'r Alban, gan gynnwys holl dirfas Prydain Fawr ac yn cynnwys tir sydd wedi'i gysylltu ffordd / rheilffordd (fel Skye ac Ynys Mn) ond nad yw'n cynnwys ynysoedd y gellir eu cyrraedd trwy gludiant dwr / awyr yn unig. Peidiwch defnyddio 'Tir mawr y DU' oni bai bod hyn yn cynnwys Gogledd Iwerddon

Ucheldiroedd ac Ynysoedd

nid oes un diffiniad o 'Ucheldiroedd ac Ynysoedd', felly rhaid i chi nodi'n glir pa ardaloedd sydd wedi eu cynnwys / eu heithrio – yn l cod post, er enghraifft

Dylech fod mor glir ag y bo modd wrth roi manylion am leoliadau danfon. Os nad yw eich cyfraddau danfon safonol yn cwmpasu'r DU gyfan, dylech nodi'n union pa ardaloedd sy'n cael eu cwmpasu gan ba gyfraddau, yn hytrach na thybio y bydd defnyddwyr yn deall disgrifiad byr yn y ffordd yr ydych yn bwriadu iddo gael ei ddeall.

Canslo gan y defnyddiwr

Pan fydd y defnyddiwr yn prynu o bell neu'n gwneud contract oddi ar y safle, gan amlaf, bydd ganddo hawl i ganslo'r contract heb roi rheswm. Y cyfnod i ailfeddwl yw 14 diwrnod o'r diwrnod danfon, a gellir arfer yr hawl hon yn ystod y cyfnod hwn. Pan fydd y defnyddiwr yn defnyddio'r hawl i ganslo, rhaid i'r masnachwr ad-dalu'r pris a dalwyd, yn ogystal 'r costau danfon allanol safonol.

Os bydd y defnyddiwr wedi talu am wasanaeth danfon premiwm – er enghraifft, i dderbyn y nwyddau'n gyflymach na'r arfer – does ond angen i chi ad-dalu'r swm a fyddai wedi cael ei godi am y math rhataf o ddosbarthiad safonol (hynny yw, cyffredin ac yn dderbyniol ar y cyfan) sydd ar gael i'r defnyddiwr hwnnw.

Os bu'n rhaid i'r defnyddiwr dalu cost ddanfon uwch na'ch dull rhataf, dim ond oherwydd y lleoliad danfon, yna rhaid ad-dalu'r cyfan o'r gost ddanfon honno.

Os bydd gan ddefnyddiwr hawl i ganslo archeb gan fod rhywbeth o'i le ar y nwyddau, er enghraifft eu bod yn ddiffygiol neu nid ydynt yn cyd-fynd 'r disgrifiad, yna mae ganddo hawl i gael ad-daliad llawn am yr holl gostau danfon, gan gynnwys costau danfon premiwm.

Costau dychwelyd nwyddau a ddosbarthwyd

Pan fydd y defnyddiwr yn arfer yr hawl i ganslo, chi sydd chyfrifoldeb am gostau dychwelyd nwyddau a ddosbarthwyd oni bai eich bod wedi hysbysu'r defnyddiwr, cyn gwneud y contract, y byddai'n rhaid iddo ddychwelyd nwyddau wrth ganslo.

Os byddwch yn pennu mai cyfrifoldeb y defnyddiwr yw dychwelyd nwyddau wrth ganslo, dylech ddarparu cyfarwyddiadau clir ynglyn sut y gellir eu dychwelyd, ond rhaid i chi beidio gosod cyfyngiadau neu ofynion afresymol. Er enghraifft, gallwch argymell cludwr, ond ni allwch rwystro'r defnyddiwr rhag defnyddio cludwr o'i ddewis ei hun.

Os byddwch yn trefnu casglu neu ddychwelyd cludiad eich hun, gallwch ond codi tl am gost uniongyrchol hyn. Dylech ystyried yn ofalus p'un a ddylech gynnig trefnu dychwelyd a chasglu eich hun, oherwydd gall gwneud hynny gynnig sawl mantais. Gallech gynnig y gwasanaeth am gost is nag a fyddai ar gael i ddefnyddiwr unigol a bydd gennych fwy o reolaeth dros y broses. Pan fydd y nwyddau'n swmpus, neu nid ydynt fel arfer yn cael eu cludo gan y gwasanaethau post neu gludo sydd ar gael i ddefnyddwyr am reswm arall, efallai na fydd dewis arall rhesymol ond eich bod chi'n trefnu a dychwelyd y nwyddau.

Pan fydd gan y defnyddiwr yr hawl i ddychwelyd nwyddau - er enghraifft, gan eu bod yn ddiffygiol neu wedi'u cam-ddisgrifio - mae ganddo hawl i gael y nwyddau wedi eu casglu am ddim neu gael ei ad-dalu am gostau rhesymol dychwelyd y nwyddau.

Colli neu ddifrodi nwyddau ar y daith

Pan fyddwch yn cytuno danfon nwyddau i ddefnyddiwr, chi sydd 'r cyfrifoldeb am risg o golli neu ddifrodi nwyddau ar y daith. Rhaid i chi beidio chynnig diogelu defnyddwyr yn erbyn colled neu ddifrod (fel 'dosbarthiad wedi'i yswirio') am gost ychwanegol. Fodd bynnag, rydych yn rhydd i ddiogelu'ch busnes yn erbyn y risgiau hyn trwy dalu eich hun – er enghraifft, trwy ddefnyddio gwasanaeth danfon sy'n cael ei olrhain a/neu wedi'i yswirio fel mater o drefn.

Mae'r gyfraith yn llai clir am y risg o golled neu ddifrod pan fydd nwyddau'n cael eu dychwelyd i chi. Mewn rhai achosion, gallai'r defnyddiwr fod yn gyfrifol, ond mewn achosion eraill, gallech chi fod yn gyfrifol am y risg. Os byddwch yn cymryd cyfrifoldeb am drefnu'r broses ddychwelyd, rydych yn debygol o allu rheoli'r risgiau hyn yn well na phe baech yn syml yn gofyn i'r defnyddiwr wneud ei drefniadau ei hun.

Darllen pellach

Mae Cyngor yr Ucheldir, ar ran y Bartneriaeth Diogelu Defnyddwyr, wedi lansio gwefan newydd -www.deliverylaw.uk– sy'n esbonio'r gyfraith ynglyn chostau danfon ac sy'n cynnwys adrannau ar wahn ar gyfer defnyddwyr, busnesau ac ymarferwyr.

Mae'r Awdurdod Safonau Hysbysebu /Pwyllgor Arfer Hysbysebu (ASA / CAP) wedi cyhoeddiarweiniad ar eu rheolau sy'n cwmpasu costau danfonac maent hefyd wedi cyhoeddiHysbysiad Gorfodi: Cyfyngiadau a Gordaliadau Danfon a Hysbysebir.

Cosbau

Mae peidio darparu gwybodaeth berthnasol am gostau danfon neu ddarparu gwybodaeth gamarweiniol am gostau danfon i ddefnyddwyr yn torri Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 ac yn droseddau. Y cosbau mwyaf am achosion o dorri rheolau o'r fath yw dirwy a dwy flynedd yn y carchar.

Hefyd, gall gorfodwyr wneud cais am orchymyn llys sy'n mynnu eich bod chi'n cydymffurfio. Os na chydymffurfir 'r gorchymyn, y gosb uchaf yw dirwy a dwy flynedd yn y carchar.

Mae'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr hefyd yn cynnwys troseddau sy'n gallu cael eu herlyn gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd, gwasanaethau safonau masnach a'r Arglwydd Adfocad yn yr Alban.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Chostau Ychwanegol) 2013

Adolygiad / diweddariad diwethaf: Mehefin 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 325091, ID: 528, updated 29/01/2020