COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Croesfwu, arfau aer, ac ati

In the guide

Ni cheir gwerthu croesfwu, arfau aer nac arfau tanio ffug i gwsmeriaid o dan oed

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru a Lloegr

Mae yna gyfreithiau sy'n rheoli gwerthu, cyflenwi a llogi ystod eang o arfau. Mae'r canllaw hwn yn nodi'r cyfreithiau sy'n berthnasol i fwu croes, arfau aer a drylliau dynwared, gan gyfeirio'n benodol at y troseddau a'r amddiffyniadau ar gyfer eu gwerthu, eu cyflenwi a'u hurio (fel y bo'n gymwys) i bersonau o dan yr oedran cyfreithiol isaf

Mae'r gyfraith yn y maes hwn yn gymhleth felly dylech ofyn am gyngor arbenigol os ydych yn ystyried cofrestru fel deliwr arfau tanio neu stocio'r cynhyrchion hyn i'w gwerthu, eu cyflenwi neu eu hurio.

Dylai manwerthwyr teganau ofalu nad ydynt yn gwerthu'n anfwriadol yr hyn sydd, yn eu barn hwy, yn gwbwl ddiniwed ond yr hyn y gallai'r gyfraith ei weld fel arf tanio ffug ac felly'n destun cyfyngiad oedran.

Yr hyn y dylech ei wybod

Nod y gyfraith sy'n ymwneud bwu croes yw delio, ymysg pethau eraill, gwerthu neu hurio bwu croes i bobl dan oed ac atal eu defnydd anghyfrifol. Er bod gan y gyfraith eithriadau o ran gwerthu a hurio bwu croes o dan bwysau tynnu penodedig, fel manwerthwr cyfrifol, efallai yr hoffech ystyried yn ofalus a yw hwn yn fath o gynnyrch yr ydych am ei werthu.

Dim ond gwerthwyr arfau tanio cofrestredig sy'n gallu gwerthu arfau aer. Mae gwerthu a hurio arfau aer a bwledi yn cael eu rheoli'n dynn ac yn ddarostyngedig i gyfyngiadau oedran. Sylwch fod yn rhaid i'r gwerthiant a'r hurio o'r arfau hyn fod gan rywun sy'n 18 oed neu'n hyn.

Gall arfau tanio ddynwared edrych fel y peth go iawn a gall troseddwyr eu defnyddio i gyflawni trosedd. Gwaherddir gwerthu drylliau dynwared realistig. Mae gwerthu a llogi arfau tanio ffug, a all gynnwys rhai gynnau peli (BB) a rhai gynnau tegan, hefyd yn cael eu rheoli'n dynn ac yn ddarostyngedig i gyfyngiadau oedran.

Fel rhan o unrhyw amddiffyniad i honiad bod trosedd wedi'i chyflawni, dylai fod gennych reolaethau rheoli effeithiol ar waith i ddangos sut rydych yn osgoi gwerthu, cyflenwi neu logi cynhyrchion chyfyngiad oedran i bobl o dan yr oedran cyfreithiol isaf. Fe welwch ganllawiau ar hyn yn yr adran'cadw o fewn y gyfraith'yn y canllaw hwn.

Mae'r canllaw hwn yn canolbwyntio ar yr agweddau ar y gyfraith sy'n ymwneud chyfyngiad oed sy'n gysylltiedig gwerthu, cyflenwi a hurio'r mathau hyn o gynhyrchion.

Bwu croes

Mae'n drosedd o dan Ddeddf Bwu Croes 1987 i berson werthu neu osod croesfwa neu ran o groesgad i berson o dan 18 oed (mae hefyd yn drosedd i berson o dan 18 oed brynu neu logi bwa croes neu ran o fwa croes). Mae eithriad i'r ffaith nad yw'r Ddeddf yn berthnasol i fwu croes gyda phwysau lluniadu o lai na 1.4 kg.

Arfau aer

Mae Deddf Drylliau Tanio 1968 yn gwahardd person heblaw deliwr arfau tanio cofrestredig rhag gwerthu neu drosglwyddo, amlygu i'w werthu neu ei drosglwyddo a meddu ar werthu neu drosglwyddo arf aer.

Mae'n drosedd o dan y Ddeddf hon i werthu unrhyw arf tanio neu fwledi i berson o dan 18 oed neu ei roi ar fenthyg.

Mae Deddf Lleihau Troseddau Treisgar 2006 yn datgan bod yn rhaid i'r deliwr gynnau werthu a throsglwyddo'r arf aer i'r cwsmer wyneb yn wyneb ac nid o bell (er enghraifft, drwy gatalog neu'r rhyngrwyd).

Arfau tanio ffug

Mae Deddf Lleihau Troseddau Treisgar 2006 yn diffinio'r hyn a olygir wrth arf tanio ffug realistig. Tybir bod ganddo ymddangosiad (maint, sip a lliw) sydd mor realistig mae'n ymarferol yn anwahanol i arf tanio go iawn ac nid yw'n arf tanio wedi'i ddad-ysgogi nac yn hynafolion. Gwaherddir gweithgynhyrchu, mewnforio a gwerthu drylliau dynwared realistig ond os ydych yn cael eich cyhuddo o drosedd mae gennych yr amddiffyniad bod y arf tanio ffug ar gael at ddiben neu ddibenion fel y nodir yn y gyfraith.

Mae'r Rheoliadau Deddf Lleihau Troseddau Treisgar 2006 (Drylliau Dynwared Realistig) 2007 yn ystyried bod drylliau ffug yn afrealistig ar gyfer drylliau go iawn dim ond os ydynt yn llai na 38 mm o uchder ac yn 70 mm o hyd a naill ai'n goch llachar, yn oren, yn felyn, yn wyrdd, yn binc, yn borffor ac yn glas neu eu bod wedi'u gwneud o ddeunydd tryloyw.

Sylwch y gellir ystyried bod rhai teganau plant yn'ddrylliau ffug'oni bai eu bod yn bell oddi wrth yr hyn y gellid ei ystyried yn wn- er enghraifft, 'supersoaker' dwr.

Mae Deddf Drylliau Tanio 1968 yn ei gwneud yn drosedd i werthu dryll ffug i berson o dan 18 oed.

Cadw o fewn y gyfraith

Er mwyn cadw o fewn y gyfraith ac felly bodloni'r amddiffyniadau cyfreithiol, mae'n rhaid i chi gyflwyno polisi dilysu oedran a chael systemau effeithiol i atal gwerthiannau i bobl o dan yr oedran cyfreithiol gofynnol. Dylai'r systemau hyn gael eu monitro a'u diweddaru'n rheolaidd fel bo'r angen i nodi a rhoi unrhyw broblemau neu wendidau ar waith, neu i gadw i fyny ag unrhyw ddatblygiadau mewn technoleg.

Mae nodweddion arfer gorau allweddol system effeithiol yn cynnwys y canlynol.

GWIRIADAU DILYSU OEDRAN

Gofynnwch i bobl ifanc gynhyrchu prawf o'u hoed bob amser. Mae'r Sefydliad Safonau Masnach Siartredig, y Swyddfa Gartref a Chyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu yn cefnogi Cynllun Safonau Prawf Oedran Cenedlaethol y DU (PASS), sy'n cynnwys nifer o ddarparwyr cardiau. Gallwch fod yn hyderus bod cerdyn sy'n cael ei gyhoeddi o dan y cynllun ac sy'n dwyn yr hologram PASS yn brawf derbyniol o oedran.

Mae pasport neu drwydded yrru cerdyn llun hefyd yn dderbyniol, ond gwnewch yn siwr bod y cerdyn yn cyfateb i'r person sy'n ei ddefnyddio a, lle bo'n berthnasol, mae'r dyddiad geni yn dangos ei fod yn 18 oed neu drosodd. Gellir defnyddio cardiau adnabod milwrol fel prawf oedran ond, fel gyda mathau eraill o adnabod, gwnewch yn siwr fod y llun yn cyfateb i'r person sy'n cyflwyno'r cerdyn a'i fod yn gwirio'r dyddiad geni. Dylech fod yn ymwybodol y gall cardiau adnabod milwrol yn cael eu dal gan bobl sydd yn rhan o'r gwasanaethu milwrol ac yn 16 ac 17 oed.

Nid oes rhaid i chi dderbyn pob un o'r ffurfiau uchod o adnabod ac efallai mai'r peth gorau fyddai eithrio unrhyw fath o ddogfen nad yw eich staff yn gyfarwydd hi.

Efallai y bydd rhai pobl ifanc yn cyflwyno cardiau adnabod ffug felly mae'n ddoeth i wirio golwg a theimlad cerdyn hefyd. Er enghraifft, dylai'r hologram PASS fod yn rhan annatod o gerdyn PASS ac nid yn ychwanegyn.

Os na all yr unigolyn brofi ei fod o leiaf yr oedran cyfreithiol isaf - neu os oes gennych unrhyw amheuaeth-dylid gwrthod y gwerthiant.

Gweler Canllawiau Huniaethiad Ffug y Swyddfa Gartref i gael rhagor o wybodaeth.

GWEITHREDU POLISIAU HER 21 NEU HER 25

Mae hyn yn golygu, os yw'r person yn ymddangos i fod o dan 21 neu 25 oed, y bydd gofyn iddynt gadarnhau eu bod o leiaf yr oedran cyfreithiol lleiaf drwy ddangos prawf oedran dilys.

HYFFORDDI STAFF

Sicrhewch fod eich staff wedi'u hyfforddi'n briodol. Dylen nhw wybod pa gynhyrchion sydd wedi'u cyfyngu i oedran, beth yw'r cyfyngiad oedran a'r camau y mae'n rhaid iddyn nhw eu cymryd os ydyn nhw'n credu bod rhywun o dan yr oedran cyfreithiol isaf yn ceisio prynu. Mae'n bwysig eich bod yn gallu profi bod eich staff wedi deall yr hyn sy'n ofynnol ganddynt o dan y ddeddfwriaeth. Gellir gwneud hyn drwy gadw cofnod o'r hyfforddiant a gofyn i aelodau'r staff lofnodi i ddweud eu bod wedi'i ddeall. Yna, dylid gwirio'r cofnodion hyn a'u llofnodi'n rheolaidd gan y rheolwyr neu'r perchennog.

CADW COFNOD GWRTHOD

Dylid cofnodi pob gwrthodiad (dyddiad, amser, digwyddiad, disgrifiad o ddarpar brynwr). Bydd cadw log gwrthod yn helpu i ddangos eich bod yn mynd ati i wrthod gwerthu a bod system effeithiol ar waith. Dylai'r cofnodion gael eu harchwilio gan y rheolwr/perchennog i sicrhau bod pob aelod o staff yn eu defnyddio.

Amgaeir cofnod gwrthod enghreifftiol .

Mae gan rai tiliau system gwrthod wedi'u hadeiladu i mewn iddynt. Os ydych yn defnyddio system sy'n seiliedig ar dil, dylech sicrhau bod modd adalw'ch gwrthodiad yn ddiweddarach. Dylech hefyd fod yn ymwybodol bod rhai gwrthodiadau'n cael eu gwneud cyn sganio'r cynnyrch.

CYNLLUN Y SIOP A'R CYNNYRCH

Nodwch y cynhyrchion sydd chyfyngiad oedran yn eich siop a chadwch nhw'n ddiogel, megis mewn cwpwrdd wedi'i gloi. Ystyriwch arddangos pecynnau ffug fel bod pobl yn gorfod gofyn am y cynhyrchion os ydynt am eu prynu.

YSGOGIADAU TIL

Os ydych yn meddu ar system EPoS, efallai y bydd yn bosibl ei defnyddio i atgoffa staff o gyfyngiadau oedran drwy ddull prydlon. Fel arall, gellir defnyddio sticeri ar gyfer rhai codau bar.

ARWYDDION

Arddangoswch posteri yn dangos terfynau oedran a datganiad ynghylch gwrthod gwerthiannau o'r fath. Gall hyn atal darpar brynwyr a gweithredu i atgoffa staff.

TELEDU CYLCH CYFYNG (CCTV)

Gall system teledu cylch cyfyng weithredu fel dull o atal a lleihau nifer yr achosion o werthu i rai dan oed. Bydd hefyd yn eich helpu i fonitro'mannau dall'yn eich siop os nad yw'n bosibl newid y cynllun neu adleoli'r cynhyrchion y tu l i'r cownter.

COSBAU

Gall methu chydymffurfio safonau masnach a chyfreithiau eraill arwain at gamau gorfodi a chosbau a all gynnwys dirwy a/neu garchar. I gael rhagor o wybodaeth, gweler ' Safonau masnach: pwerau, gorfodi a chosbau '.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Deddf Drylliau Tanio 1968

Deddf Bwu Croes 1987

Deddf Lleihau Troseddau Treisgar 2006

Rheoliadau Deddf Lleihau Troseddau Treisgar 2006 (Drylliau Dynwared Realistig) 2007

Adolygwyd/Diweddarwyd ddiwethaf: Awst 2019

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 314254, ID: 528, updated 29/01/2020