COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cyfansoddiad a defnydd o ddeunydd pacio

In the guide

Y gofyniad cyfreithiol i leihau, ailddefnyddio, adfer ac ailgylchu deunydd pacio, a pha dystiolaeth y mae arnoch ei hangen er mwyn dangos eich bod yn cydymffurfio.

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae Rheoliadau Pecynnu (Gofynion Hanfodol) 2015 yn ymwneud ag effeithiau amgylcheddol deunydd pacio a gwastraff deunydd pacio. Mae'n ofynnol yn l y gyfraith i fusnesau sy'n gwneud neu'n defnyddio deunydd pacio neu ei ddeunyddiau crai (gan gynnwys gweithgynhyrchwyr, pacwyr, llenwyr a manwerthwyr) sicrhau bod canran benodol o'r deunydd pacio a roddir ar y farchnad yn adenilladwy ac yn cael ei ailgylchu. Mae'r Rheoliadau hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i ddeunydd pacio gydymffurfio therfynau crynodiad ar fetelau trwm.

Rhaid i ddeunydd pacio fodloni ' gofynion hanfodol ' penodol sy'n ymwneud 'i faint, ei ddyluniad a'i weithgynhyrchiad. Y person sy'n gosod y deunydd pacio neu'r cydrannau pecynnu ar y farchnad am y tro cyntaf sy'n gyfrifol am gydymffurfio. Mae hyn yn cynnwys unrhyw un sy'n rhoi ei enw, ei farc neu ei farc masnach ar y pecyn, neu'r mewnforiwr.

Diffiniad o becynnu

Mae Rheoliadau Pecynnu (Gofynion Hanfodol) 2015 yn diffinio deunydd pacio fel "pob cynnyrch a wneir o unrhyw ddeunyddiau o unrhyw natur sydd i'w defnyddio ar gyfer cyfyngu, diogelu, trin, dosbarthu a chyflwyno nwyddau". Mae hyn yn cynnwys popeth "o ddefnyddiau crai i nwyddau wedi'u prosesu" ac mae'n cynnwys deunydd pacio ar unrhyw gam o'r taith cynnyrch, nid yn unig yr hyn a dderbynnir gan ddefnyddiwr.

MATHAU O BECYNNU:

 • pecynnu gwerthiannau neu ddeunydd pacio cynradd.Dyma'r pecynnu a ddefnyddir i gyfansoddi uned werthu derfynol pan gaiff y cynnyrch ei gyflwyno i'r defnyddiwr neu ddefnyddiwr terfynol-er enghraifft, potel blastig sy'n cynnwys siampw, lapiwr plastig neu bapur o amgylch bara neu cambren wedi'i werthu gard
 • pecynnau wedi'u grwpio neu ddeunydd pacio eilaidd.Dyma ddeunydd pacio sy'n cyflwyno cynhyrchion mewn grwpiau wrth y pwynt prynu a gellir eu tynnu o'r cynnyrch terfynol heb effeithio ar ei nodweddion. Gallai hyn gynnwys stondin cardfwrdd yn dal eitemau cosmetig unigol i'r defnyddiwr eu dewis.
 • pecynnu trafnidiaeth neu ddeunydd pacio trydyddol.Deunydd pacio yw hwn a luniwyd i hwyluso'r gwaith o gludo nifer o eitemau mewn gwerthiant neu becynnau wedi'u grwpio er mwyn atal trafnidiaeth gorfforol neu drin difrod. Gallai hyn gynnwys deunydd lapio plastig, paledi pren, gleiniau polystyren neu ddeunydd lapio swigod ond sydd ddim yn cynnwys cynwysyddion ffordd, rheilffordd, aer na llong

Rhagor o gynwysiadau o dan y diffiniad o ' becynnu ':

 • gall eitemau sy'n cyflawni swyddogaeth eilradd hefyd gael eu hystyried yn becynnau pan gnt eu cyflenwi gyda'r cynnyrch-er enghraifft, cambrenni a blychau fflach. Fodd bynnag, os yw'r eitem yn rhan annatod o gynnyrch a bod angen cynnwys, cefnogi neu gadw'r cynnyrch hwnnw drwy gydol ei oes a bod pob elfen wedi'i bwriadu i'w defnyddio, ei hyfed neu ei gwaredu gyda'i gilydd-er enghraifft, bagiau te, y cwyr o gwmpas caws neu'r cetris inc argraffydd-yna fyddai hyn ddim yn cael ei ystyried yn becynnu. Ni fyddai rhai eitemau a werthir ar wahn, fel cambrenni, yn cael eu hystyried yn becynnau ar ben eu hunain.
 • eitemau a ddyluniwyd neu y bwriedir eu llenwi yn y man gwerthu, gan gynnwys eitemau tafladwy at y diben hwn-er enghraifft, bagiau cario plastig
 • cydrannau pecynnu neu eitemau ategol wedi'u hintegreiddio i ddeunydd pacio neu'n cael eu hongian ar gynnyrch sy'n cyflawni swyddogaeth becynnu, er enghraifft, label neu ruban. Nid yw'r cydrannau sydd wedi'u cynllunio i fod yn rhan annatod o'r cynnyrch hwnnw a'r holl elfennau y bwriedir eu defnyddio neu eu gwaredu gyda'i gilydd yn cael eu hystyried yn becynnau

Cyfyngiadau crynodiad ar gyfer metelau trwm

Mae'r terfynau crynodiad yn gymwys i blwm, cadmiwm, mercwri a chromiwm chwefalent. Rhaid i gyfanswm lefel crynodiad y metelau hyn yn y pecynnu, neu mewn cydrannau pecynnu, beidio bod yn fwy na 100 rhan i bob miliwn (yn ddarostyngedig i eithriadau penodol).

Y gofynion hanfodol

Anelir y gofynion hanfodol at leihau pwysau a chyfaint pecynnu, a lleihau gwastraff deunydd pacio yn unol diogelwch, hylendid a derbyniad defnyddwyr y cynnyrch.

Cymerir deunydd pacio i fodloni'r gofynion hanfodol os yw'n bodloni'r safonau cenedlaethol yr ystyriwyd eu bod yn cydymffurfio 'r gofynion hanfodol neu sy'n gweithredu'r safonau cydunol perthnasol (BS EN 13427:Deunydd pacio. Y gofynion ar gyfer defnyddio Safonau Ewropeaidd ym maes pecynnu a phecynnu gwastraff a safonau cysylltiedig).

Rhoddir crynodeb o'r gofynion hanfodol isod.

Gweithgynhyrchu a chyfansoddiad

Rhaid bodloni'r gofynion canlynol:

 • rhaid i ddeunydd pacio gael ei weithgynhyrchu fel bod cyfaint a phwysau'r pecynnu wedi'u cyfyngu i'r swm digonol gofynnol i gynnal y lefel angenrheidiol o ddiogelwch, hylendid a derbyniad ar gyfer y cynnyrch pecyn ac ar gyfer y defnyddiwr
 • rhaid dylunio, cynhyrchu a gwerthu deunydd pacio fel bod modd ailddefnyddio neu adfer (gan gynnwys ailgylchu), ac mai bach iawn yw'r effaith a gaiff gwastraff deunydd pacio (deunydd pacio nad yw'n cael ei ailddefnyddio neu ei adfer) ar yr amgylchedd
 • rhaid i ddeunydd pacio gael ei weithgynhyrchu fel bod, wrth gael ei losgi neu ei dirlenwi, yn lleihau presenoldeb deunyddiau gwenwynig a sylweddau peryglus eraill mewn allyriadau, lludw neu drwytholch

Gofynion penodol

Rhaid bodloni pob un o'r gofynion canlynol hefyd.

Gofynion sy'n benodol i becynnu amldro:

 • mae'n rhaid i ddeunydd pacio gael ei gynllunio fel y gellir ei ailddefnyddio sawl gwaith o dan amodau defnydd arferol
 • mae'n rhaid i brosesu i ailddefnyddio fodloni gofynion iechyd a diogelwch ar gyfer y gweithlu
 • pan mae'n cyrraedd diwedd ei oes ddefnyddiol, rhaid i'r deunydd pacio fodloni un o'r gofynion o ran adfer a restrir isod

Gofynion sy'n benodol i natur adenilladwy deunydd pacio:

 • deunydd pacio y gellir ei adennill ar ffurf ailgylchu.Rhaid ailgylchu canran benodol o bwysau'r deunyddiau pacio, yn l safonau cyhoeddedig yn yr UE
 • deunydd pacio y gellir ei adennill ar ffurf adfer ynni.Rhaid i'r gwastraff deunydd pacio a brosesir i gynhyrchu ynni gael gwerth caloriffig gofynnol
 • deunydd pacio y gellir ei adennill ar ffurf compostio.Rhaid i wastraff deunydd pacio a brosesir at ddibenion compostio fod mor fioddiraddiadwy fel nad yw'n cael effaith andwyol ar y broses gompostio neu gasglu compost
 • pecynnu bioddiraddiadwy.Yn y pen draw, rhaid i wastraff deunydd pacio pydradwy bydru yn bennaf i garbon deuocsid, biomas a dwr.

Pwy sy'n gyfrifol?

Y person sy'n gosod y cydrannau pecynnu neu becynnu ar y farchnad sy'n gyfrifol, gan gynnwys unrhyw un sy'n rhoi ei enw, ei farc neu ei farc masnach ar y pecyn, neu'r mewnforiwr. Mae gan yr unigolyn ddyletswydd hefyd i gadw dogfennaeth dechnegol i ddangos bod y deunydd pacio yn cydymffurfio 'r gofynion hanfodol a therfynau crynodiad metel trwm. Rhaid cadw'r ddogfennaeth am bedair blynedd a'i chyflwyno i'r awdurdod gorfodi (Safonau Masnach) o fewn 28 diwrnod i wneud cais.

Dyliad cymeryd gofal arbennig wrth ystyried ' derbyniad y defnyddiwr ' o or-becynnu. Os gellid dadlau bod defnyddwyr yn prynu nwyddau er gwaethaf y deunydd pacio gormodol, efallai nad ydych yn cydymffurfio 'r Rheoliadau.

Mae Rheolau arbennigyn berthnasol os byddwch yn trin mwy na 50 tunnell o becynnu y flwyddyn a bod gennych drosiant o fwy na 2m.

Cosbau

Mae'n drosedd i unrhyw berson cyfrifol roi deunydd pacio ar farchnad yr UE nad yw'n cydymffurfio 'r gofynion hanfodol na therfynau crynodiad metel trwm.

Mae'n drosedd hefyd i unrhyw berson cyfrifol fethu chyflenwi neu gadw'r ddogfennaeth dechnegol ofynnol yn unol 'r ddeddfwriaeth.

Y gosb uchaf yw dirwy.

Darllen pellach

Mae Nodiadau Canllaw ar y Rheoliadau Pecynnu (Gofynion Hanfodol) 2015wedi'u cynhyrchu gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS, a elwid yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau ar y pryd) ac mae i'w gweld ar wefan GOV.UK, lle gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth amgyfrifoldebau cynhyrchwyr.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Rheoliadau Rhwymedigaethau Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr (Gwastraff Deunydd Pacio) 2007

Rheoliadau Pecynnu (Gofynion Hanfodol) 2015

Adolygwyd/Diweddarwyd diwethaf: Awst 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 260395, ID: 528, updated 29/01/2020