Cynnwys digidol

In the guide

Deall eich rhwymedigaethau – o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 – pan fyddwch yn cyflenwi cynnwys digidol i ddefnyddiwr

Mae'r canllaw hwn ar gyfer Cymru a Lloegr

Mae Pennod 3 Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn ymdrin chontractau rhwng masnachwr a defnyddiwr mewn perthynas chynnwys digidol, ar wahn i nwyddau a gwasanaethau, ar yr un pryd chadarnhau y bydd unrhyw nwyddau sydd chynnwys digidol diffygiol yn cael eu hamddiffyn gan y camau unioni a ddarperir ar gyfer nwyddau diffygiol. Yn flaenorol, roedd yn rhaid i fasnachwyr a defnyddwyr geisio cymhwyso'r hawliau statudol ar gyfer nwyddau a gwasanaethau i gynhyrchion cynnwys digidol a oedd yn dod i'r amlwg. Creodd hyn ansicrwydd ynglyn pha hawliau oedd yn gymwys.

Data a gynhyrchir ac a gyflenwir ar ffurf ddigidol yw cynnwys digidol – er enghraifft, meddalwedd system gyfrifiadurol, ffilmiau, cerddoriaeth a lawrlwythwyd neu feddalwedd cymhwysiad ffn symudol (ap).

Er bod y Ddeddf yn amlinellu'r hawliau penodol sydd gan ddefnyddwyr wrth brynu cynnwys digidol, mae'n cydnabod bod masnachwyr yn cyflenwi cymysgedd o nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol mewn gwirionedd – er enghraifft, danfon (gwasanaeth) cryno ddisg (nwyddau) sy'n cynnwys cerddoriaeth (cynnwys digidol) i gartref defnyddiwr. Mae'r Ddeddf yn cadarnhau'r hyn y mae angen i fasnachwyr ei wneud pan fydd 'contractau cymysg' yn digwydd, yn enwedig ar gyfer cymysgedd o nwyddau a chynnwys digidol.

Cyfraith contract

Er mwyn deall y diffiniadau allweddol yn well, mae'n ddefnyddiol bod dealltwriaeth sylfaenol o leiaf o gyfraith contract fel y bo'n berthnasol i rannau amrywiol y Deyrnas Unedig. Felly, awgrymir eich bod yn darllen yr adran'Ffurfio contract'yn 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau' cyn parhau i ddarllen y canllaw hwn.

Beth yw masnachwr?

Os ydych chi'n 'unigolyn' sy'n gweithredu at ddibenion yn ymwneud 'ch masnach, busnes, crefft neu alwedigaeth, rydych yn 'fasnachwr'.

Gall unigolyn olygu mwy nag un unigolyn – er enghraifft, os yw'ch busnes yn bartneriaeth o ddau unigolyn neu fwy. Gall unigolyn fod yn gwmni, elusen (neu sefydliad dielw arall), adran y Llywodraeth, awdurdod lleol neu awdurdod cyhoeddus hefyd.

Os ydych chi'n fasnachwr sy'n caniatu i unigolyn arall weithredu yn eich enw neu ar eich rhan, byddech yn dal i fod yn gyfrifol am y contractau hynny – er enghraifft, os ydych chi'n cyflogi pobl i wneud contractau ar gyfer cynnwys digidol gyda'ch cwsmeriaid neu os ydych chi'n is-gontractio gyda rhywun arall i gyflenwi'r holl gynnwys digidol neu ran ohono.

Os ydych chi'n fasnachwr sydd wedi'i leoli y tu allan i'r Deyrnas Unedig ond yn marchnata eich cynnwys digidol i ddefnyddwyr yn y Deyrnas Unedig, bydd y Ddeddf yn berthnasol i chi o hyd a dylech geisio cyngor arbenigol.

Beth yw defnyddiwr?

At ddibenion y canllaw hwn, 'defnyddiwr' yw unigolyn sy'n gweithredu at ddibenion sy'n gyfan gwbl neu'n bennaf ar wahn i'w fasnach, ei fusnes neu ei grefft wrth ymwneud masnachwr. Pan fydd defnyddiwr yn cyflwyno'i hun fel busnes (er enghraifft, trwy brynu nwyddau at ddefnydd personol o safle masnachol ar gyfrif masnachol), nid yw'r gyfraith yn ei ystyried yn ddefnyddiwr.

Os yw'r masnachwr yn honni nad defnyddiwr yw'r prynwr a bod hawliau'r prynwr yn gyfyngedig felly, y masnachwr sydd 'r baich o brofi hyn.

Mathau o 'gynnwys digidol'

Mae'r Ddeddf yn diffinio 'cynnwys digidol' fel "data a gynhyrchir ac a gyflenwir ar ffurf ddigidol". Felly, mae amrywiaeth enfawr o gynhyrchion fformat digidol yn dod o fewn y diffiniad hwn – er enghraifft:

 • gemau cyfrifiadur
 • eitemau rhithwir a brynir o fewn gemau cyfrifiadur
 • rhaglenni teledu
 • ffilmiau
 • llyfrau
 • meddalwedd gyfrifiadur
 • apiau ffn symudol
 • meddalwedd systemau ar gyfer gweithredu nwyddau – er enghraifft, dyfeisiau domestig, teganau, cerbydau modur, ac ati

Mewn llawer o achosion, cyflenwir cynnwys digidol mewn fformat cyffyrddadwy, fel disg Blu-ray sy'n cynnwys ffilm. Yn gynyddol, fodd bynnag, nid oes ffurf ddiriaethol i gynnwys digidol – er enghraifft, ffilm a lawrlwythwyd i gyfrifiadur neu gar rhithwir a brynwyd wrth chwarae gm gyfrifiadur.

Ni ddylid cymysgu cynnwys digidol 'r ffyrdd y caiff cynnwys digidol neu nwyddau a gwasanaethau eu dewis, eu prynu, eu cyflenwi neu eu trosglwyddo. Os bydd masnachwr yn gwerthu cynhyrchion ar-lein gan ddefnyddio gwefan, nid cynnwys digidol yw defnyddio'r wefan i werthu'r cynhyrchion hynny; man siopa rhithwir ydyw yn unig. Nid cynnwys digidol yw cyflenwi contract ffn symudol (galwadau, negeseuon testun a data), er enghraifft; gwasanaeth ydyw i gwsmeriaid ei ddefnyddio.

Wrth gwrs, gellir gwerthu cynnwys digidol, fel tn ffn symudol, ar wefan; pan fydd wedi'i brynu, bydd y cynnyrch tn digidol hwnnw'n cael ei drosglwyddo a'i lawrlwytho i ffn symudol y defnyddiwr.

Yr hyn y gall y defnyddiwr ei ddisgwyl (hawliau statudol)

O dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, mae safonau penodol yn berthnasol i bob trafodyn ar gyfer cyflenwi cynnwys digidol. Mae'n rhaid i'r cynnwys digidol:

 • fod o ansawdd boddhaol
 • bod yn addas i ddiben penodol
 • bod fel y'i disgrifiwyd

Wrth gwrs, ceir amodau lle y bydd cymhwyso un neu fwy o ofynion ansawdd yn gyfyngedig neu'n amherthnasol. Bydd angen ystyried pob un o'r hawliau'n unigol i weld a ydynt yn berthnasol i gontract penodol.

O ansawdd boddhaol

Wrth farnu a yw ansawdd cynnyrch digidol yn 'foddhaol', bydd angen ei ystyried o safbwynt disgwyliadau unigolyn rhesymol. Mae'n dilyn nad yw disgwyliadau afresymol defnyddiwr yn farn dderbyniol.

Wrth benderfynu, fel unigolyn rhesymol, a yw'r cynnwys digidol yn 'foddhaol' ai peidio, bydd angen ystyried tri ffactor gyda'i gilydd:

 • unrhyw ddisgrifiad o'r cynnwys digidol
 • y pris a dalwyd
 • yr holl amgylchiadau eraill perthnasol, ond yn enwedig datganiadau cyhoeddus mewn deunydd hysbysebu a labelu

Os gall masnachwr ddangos bod unrhyw un o'r amgylchiadau canlynol yn berthnasol, ni ddylid ystyried y datganiadau cyhoeddus mwyach:

 • ni allasai'r masnachwr wedi bod yn ymwybodol o'r datganiad yn rhesymol cyn i unrhyw gontract gael ei lunio
 • tynnwyd y datganiad yn l yn gyhoeddus cyn i'r contract gael ei lunio
 • fe'i cywirwyd yn gyhoeddus os oedd yn cynnwys unrhyw beth a oedd yn anghywir neu'n gamarweiniol
 • ni allasai'r datganiad fod wedi dylanwadu ar benderfyniad y defnyddiwr i lunio contract ar gyfer y cynnwys digidol

Term cyffredinol yw ansawdd sy'n gallu cynnwys llawer o wahanol agweddau yn ymwneud chyflwr y cynnwys digidol ond a allai, lle y bo'n briodol, gael ei ystyried o ran:

 • addasrwydd i'r holl ddibenion y caiff cynnwys digidol o'r math hwnnw ei gyflenwi fel arfer
 • rhydd o fn ddiffygion
 • diogelwch
 • gwydnwch

Nid yw ansawdd yn cynnwys barn oddrychol y defnyddiwr, megis a oedd yn hoffi darn o gerddoriaeth a lawrlwythwyd ai peidio.

Mae meddalwedd, gemau ac apiau'r rhan fwyaf o systemau cyfrifiadur yn cynnwys mn ddiffygion sy'n cael eu cywiro dros amser gyda phatsys neu uwchraddiadau. Felly, gallai 'unigolyn rhesymol' ddisgwyl i'r diffygion fod yn bresennol a barnu bod unrhyw eitemau sy'n eu cynnwys o ansawdd boddhaol.

Nid fydd masnachwr yn atebol am ansawdd anfoddhaol cynnyrch os yw unrhyw un o'r amgylchiadau canlynol yn berthnasol:

 • tynnwyd sylw'r cwsmer at agwedd anfoddhaol ar y cynnwys digidol cyn llunio contract
 • lle mae'r defnyddiwr yn archwilio'r cynnwys digidol cyn llunio'r contract ac y dylai'r archwiliad hwnnw ddatgelu'r agwedd anfoddhaol
 • lle mae'r defnyddiwr yn archwilio fersiwn brawf cyn llunio'r contract ac y dylai archwiliad rhesymol o'r cynnyrch prawf amlygu'r agwedd anfoddhaol

Addas i ddiben penodol

Pan fydd defnyddiwr yn rhoi gwybod i'r masnachwr am ddiben penodol y mae'n bwriadu defnyddio'r cynnwys digidol ar ei gyfer, cyn llunio contract, bydd hyn yn dod yn un o delerau'r contract. Gall y defnyddiwr roi gwybod i'r masnachwr am y diben penodol hwn yn uniongyrchol neu drwy oblygiad. Yr addasrwydd hwn i'r diben yw pa un a yw'r diben hwnnw'n un y caiff y cynnwys digidol hwnnw ei gyflenwi ar ei gyfer fel arfer ai peidio. Pan fydd cynnwys digidol yn cael ei hurio neu ei brynu ar gredyd, mae gofynion tebyg yn sicrhau bod y credydwr neu'r huriwr yn atebol am addasrwydd i'r diben.

Ceir eithriad i'r gofyniad hwn os gellir dangos nad oedd y defnyddiwr wedi dibynnu ar fedrusrwydd neu farn y masnachwr, neu os oedd yn afresymol iddo wneud hynny – er enghraifft, os bydd defnyddiwr yn anfon neges e-bost at y masnachwr ac yna'n lawrlwytho'r ap ar unwaith cyn i'r masnachwr gael cyfle i ymateb iddo.

Fel y'i disgrifiwyd

Mae'n rhaid i gynnwys digidol gyfateb i unrhyw ddisgrifiad y mae'r masnachwr yn ei roi i'r defnyddiwr ynglyn ag ef. Mae pob contract i gyflenwi cynnwys digidol yn cynnwys 'fel y'i disgrifiwyd' fel un o delerau'r contract.

Nid yw'n bwysig a yw'r defnyddiwr yn archwilio fersiwn brawf o'r cynnyrch cyn i'r contract gael ei lunio a bod y cynnyrch terfynol yn cyfateb i'r cynnyrch prawf neu hyd yn oed yn well nag ef: y disgrifiad a roddir i'r cynnwys digidol gwreiddiol sy'n bwysig.

Caiff rhai cynhyrchion digidol eu huwchraddio dros amser. Mae'n rhaid i'r cynnwys digidol barhau i gyfateb i'r disgrifiad, ond gall gynnwys nodweddion ychwanegol neu well nad ydynt yn rhan o'r disgrifiad hwnnw.

Mae'n rhaid rhoi gwybodaeth benodol i ddefnyddwyr am brif nodweddion, gweithrediad a chydweddoldeb cynhyrchion digidol cyn iddynt brynu. Pan fydd angen darparu gwybodaeth, dylid ei thrin fel un o delerau'r contract ac fe ddaw'n rhan o'r disgrifiad o'r cynnyrch i bob pwrpas. Gweler'Gwybodaeth gyn-gytundebol'isod am ragor o wybodaeth.

Sut yr ymdrinnir chynnwys digidol 'rhad ac am ddim'

Mae'r holl hawliau statudol ar gyfer cyflenwi neu fwriadu cyflenwi cynnwys digidol yn gymwys dim ond os oes rhaid i'r defnyddiwr dalu pris ariannol yn rhan o'r contract.

Gellir talu'n uniongyrchol gan ddefnyddio arian neu'n anuniongyrchol trwy gyfleuster arall y talwyd arian amdano – er enghraifft, taleb rodd, tocyn neu arian rhithwir mewn gm. Gellir gwerthu cynnwys digidol fel eitem y mae angen un taliad amdani neu drwy gyfrwng tanysgrifiad parhaus sy'n caniatu mynediad at y cynnwys digidol dros gyfnod o amser.

Os rhoddir cynnwys digidol yn rhad ac am ddim (er enghraifft, meddalwedd system gyfrifiadur rad ac am ddim), nid yw'r hawliau statudol yn gymwys. Nid yw hyn yn golygu nad yw'r masnachwr yn atebol os bydd y cynnwys digidol yn achosi difrod: gweler'Atebolrwydd am gynnwys digidol a roddir yn rhad ac am ddim'isod.

Gall y disgrifiad o rai mathau o gynnwys digidol ddatgan eu bod yn 'rhad ac am ddim', ond bydd y ffordd y'u cyflenwir yn golygu y bydd yr hawliau statudol yn parhau i fod yn gymwys iddynt. Diben hyn yw ymdrin sefyllfaoedd lle mae cyfrifiadur 500 yn cael ei gyflenwi sy'n cynnwys meddalwedd wrthfeirws rad ac am ddim o ansawdd gwael, er enghraifft.

Os bydd masnachwr yn cyflenwi cynnwys digidol i ddefnyddiwr a bod y ddau amod canlynol yn cael eu bodloni, ni fydd y cynnwys digidol yn 'rhad ac am ddim' a bydd yn rhan o'r contract:

 • cyflenwir y cynnwys digidol rhad ac am ddim gyda nwyddau neu wasanaethau neu gynnwys digidol arall y mae'r defnyddiwr yn talu pris amdanynt
 • nid yw'r cynnwys digidol rhad ac am ddim ar gael yn gyffredinol i ddefnyddwyr oni bai eu bod wedi talu pris amdano neu am nwyddau neu wasanaethau neu gynnwys digidol arall

Yn yr enghraifft a roddwyd ynglyn 'r cyfrifiadur 500 gyda meddalwedd wrthfeirws rad ac am ddim wedi'i chynnwys, cyflenwir y feddalwedd (cynnwys digidol) gyda'r cyfrifiadur (nwyddau). I gael y feddalwedd ar wahn, yn gyffredinol, byddai angen i chi ei phrynu neu brynu nwyddau neu wasanaethau eraill neu feddalwedd arall y'i cyflenwyd yn 'rhad ac am ddim' gyda hwy. At ddibenion y Ddeddf, fe'i cyflenwir yn rhan o gontract sy'n costio 500.

Addasiadau a diweddariadau

Os yw'r contract gwreiddiol ar gyfer cyflenwi cynnwys digidol yn caniatu i'r masnachwr neu drydydd parti addasu'r cynnwys hwnnw (er enghraifft, uwchraddiadau meddalwedd, cywiro mn ddiffygion, ac ati), bydd telerau'r contract sy'n ymwneud ag ansawdd, addasrwydd i ddiben penodol a disgrifiad yr un mor gymwys i'r cynnwys digidol addasedig ag yr oeddent i'r cynnwys digidol a gyflenwyd ar l y contract gwreiddiol.

Mae'n bwysig nodi y byddai unrhyw hawliad ynglyn pheidio bodloni gofynion statudol (er enghraifft, uwchraddiad nad oedd o ansawdd boddhaol), yn cael ei drin fel petai wedi digwydd ar ddyddiad y contract cyflenwi gwreiddiol ac nid y dyddiad addasu. Mae hyn yn bwysig o ran y terfyn amser chwe blynedd sy'n gymwys ar gyfer gwneud hawliadau ynghylch torri contract (gweler 'Terfynau amser ar gyfer cychwyn achos llys' isod).

Ystyr 'hawl i gyflenwi'

O ran y rhan fwyaf o gynnwys digidol, ni fydd defnyddiwr a masnachwr yn berchen ar y cynnyrch yn llwyr. Bydd yr hawliau eiddo deallusol ar gyfer y cynnwys digidol yn aros gyda dechreuwr y cynnyrch, neu rywun arall sydd wedi prynu rhai o'r hawliau hynny neu'r holl hawliau hynny. Felly, os ydych yn fasnachwr sydd heb ganiatd gan berchennog yr hawliau eiddo deallusol, nid oes gennych yr 'hawl i'w gyflenwi'. Mae'r Ddeddf yn creu amod contract sy'n nodi pan fydd cynnwys digidol yn cael ei gyflenwi o dan gontract, a bod y defnyddiwr yn talu amdano, ei fod fel petai gan y masnachwr yr 'hawl i'w gyflenwi', hyd yn oed os nad oes ganddo'r hawl honno.

Ceir cosbau troseddol a sifil difrifol ar gyfer torri hawliau eiddo deallusol, felly dylech sicrhau bod gennych yr hawl i gyflenwi pob darn penodol o gynnwys digidol cyn i chi wneud hynny. Am ragor o wybodaeth, gweler 'Eiddo deallusol'.

Telerau contract annheg

Bydd Deddf Hawliau Defnyddwyr newydd 2015 hefyd yn ymdrin defnyddio telerau annheg mewn contractau defnyddwyr. Gweler'Telerau contract annheg' am ragor o wybodaeth.

Yn ogystal, mae unrhyw ymgais i gamarwain y defnyddiwr ynglyn 'i hawliau yn drosedd o dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008. Gweler 'Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg' i gael mwy o wybodaeth am y Rheoliadau hyn, sy'n ymdrin dyletswyddau masnachwyr tuag at ddefnyddwyr yn gyffredinol.

Camau unioni yn achos torri contract

Gan ddibynnu ar natur y broblem, y camau unioni lleiaf, i ddechrau, yw'r hawl i gael yr eitem wedi'i hatgyweirio neu gael un arall yn ei lle ac, yn ail, yr hawl i gael gostyngiad yn y pris.

Atgyweirio neu amnewid

Cam cyntaf y defnyddiwr yw hwn; os bydd yn penderfynu ei fod am i'r diffyg o ran ansawdd gael ei unioni trwy gyfrwng atgyweirio neu amnewid, mae'n rhaid i'r masnachwr:

 • wneud hynny o fewn cyfnod rhesymol a heb anghyfleustra sylweddol i'r defnyddiwr
 • talu am unrhyw gostau angenrheidiol a geir wrth wneud hynny, gan gynnwys, yn enwedig, cost unrhyw lafur, deunyddiau neu dl post

Fodd bynnag, nid oes gan y defnyddiwr yr hawl i gamau unioni ar gyfer diffyg o ran ansawdd trwy gyfrwng atgyweirio neu amnewid:

 • os yw'n amhosibl gwneud hynny

neu

 • os yw'n anghymesur o gymharu cham unioni arall sydd ar gael

Er enghraifft, mae defnyddiwr yn lawrlwytho ffilm ar ei ddyfais, ond nid oes sain iddi, ac mae'r masnachwr yn cytuno ei fod yn gyfrifol am y diffyg o ran ansawdd. Byddai'n anghymesur i'r defnyddiwr ofyn am gael y cynnwys digidol wedi'i atgyweirio ar ei ddyfais o gymharu bod y masnachwr yn darparu lawrlwythiad arall yn ei le i ddatrys y broblem.

Bydd natur y cynnwys digidol a'r diben y'i cafwyd neu y'i cyrchwyd gan y defnyddiwr yn pennu'r hyn sy'n 'gyfnod rhesymol' ac yn 'anghyfleustra sylweddol'.

Os yw defnyddiwr wedi gofyn am gael atgyweiriad neu wedi cytuno iddo, ni all ofyn am gael eitem arall yn lle'r un wreiddiol hyd nes y bydd cyfnod rhesymol wedi'i roi i'r atgyweiriad gael ei wneud, cyn belled ag na achosir anghyfleustra sylweddol. Bydd yr un rhesymeg yn berthnasol os yw'r defnyddiwr wedi gofyn am gael eitem arall yn lle'r un wreiddiol neu wedi cytuno i hynny, ac yna'n gofyn am atgyweiriad.

Os yw'r defnyddiwr yn dangos bod y cynnwys digidol yn ddiffygiol o fewn chwe mis o'i gyflenwi, ystyrir ei fod yn ddiffygiol ar y diwrnod y'i cyflenwyd. Ni fydd hyn yn wir os gall y masnachwr brofi fel arall neu os yw'r dybiaeth hon yn anghyson 'r amgylchiadau – er enghraifft, os yw rhaglen gyfrifiadurol yn gweithio'n dda am bedwar mis ond yn peidio gweithio pan fydd rhaglen arall, wahanol, gan gyflenwr gwahanol, yn cael ei lawrlwytho i'r cyfrifiadur.

Gostyngiad yn y pris

Bydd gan ddefnyddiwr yr hawl i ofyn am ostyngiad yn y pris dim ond:

 • os nad yw'r camau unioni atgyweirio ac amnewid yn bosibl

neu

 • os yw'r defnyddiwr wedi gofyn am y cam unioni atgyweirio neu amnewid ond nid yw hyn wedi'i gynnal o fewn cyfnod rhesymol a heb anghyfleustra sylweddol iddo

Lle y bydd yr hawl i gael gostyngiad yn y pris yn gymwys, mae'n rhaid i'r ad-daliad gael ei wneud heb oedi diangen, a ph'un bynnag o fewn 14 diwrnod o'r dyddiad pan fo'r masnachwr yn cytuno bod gan y defnyddiwr hawl i gael ad-daliad.

Mae'n rhaid i'r cam unioni fod yn ostyngiad priodol yn y pris a chaiff fod yn gost lawn y cynnwys digidol mewn amgylchiadau priodol. Os yw'r defnyddiwr wedi talu rhan o'r pris llawn yn unig, byddai'r ad-daliad ar gyfer unrhyw arian a dalwyd eisoes uwchben y pris gostyngol.

Camau unioni eraill y gall defnyddiwr eu cymryd

Cyn belled ag nad yw'r defnyddiwr yn hawlio dwywaith am yr un golled, gall gymryd unrhyw un o'r camau unioni canlynol yn ychwanegol at y camau unioni ar gyfer torri contract o ran ansawdd boddhaol, addasrwydd i ddiben, disgrifiad, datgeliadau cyn-gytundebol a'r hawl i gyflenwi, neu yn eu lle:

 • hawliad am iawndal
 • derbyn ad-daliad ar gyfer arian a dalwyd os nad yw wedi derbyn y cynnyrch
 • ceisio gorfodi'r masnachwr i gyflawni'r contract
 • peidio thalu am y cynnyrch

Fodd bynnag, ni all defnyddiwr ystyried bod contract wedi dod i ben dim ond ar sail torri'r telerau ynghylch ansawdd boddhaol, addasrwydd i ddiben, disgrifiad, datgeliadau cyn-gytundebol neu'r hawl i gyflenwi mewn contract.

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd gan y defnyddiwr yr hawl i gael ad-daliad llawn ar gyfer yr holl arian a dalwyd am y cynnwys digidol lle y ceir methiant o ran yr 'hawl i gyflenwi'. Mae'r gofynion ar gyfer yr ad-daliad hwn yr un fath 'r rhai hynny ar gyfer sefyllfa lle y ceir hawl i gael gostyngiad yn y pris, fel y manylir uchod.

Yr unig eithriad i'r cam unioni uchod ar gyfer ad-daliad llawn yw os yw'r methiant o ran hawl i gyflenwi yn effeithio ar rywfaint o'r cynnwys digidol a brynwyd yn unig. Er enghraifft, os bydd defnyddiwr yn prynu mynediad at 'gerddoriaeth lif' a bod y masnachwr yn colli'r hawl i gyflenwi cerddoriaeth gan label recordio penodol. Byddai gan y defnyddiwr hawl i gael ad-daliad sy'n gymesur faint o gerddoriaeth gan y label recordio hwnnw oedd yn rhan o gyfanswm y gerddoriaeth lif a ddarparwyd yn wreiddiol yn unig.

Terfynau amser ar gyfer cychwyn achos llys

Gall defnyddwyr ddisgwyl i gynhyrchion, gan gynnwys cynhyrchion chynnwys digidol, beidio methu cyn pryd, hyd yn oed os disgwylir yn rhesymol i'r cynhyrchion hynny bara am sawl blwyddyn. Fodd bynnag, mae terfyn amser sydd, yn y pen draw, yn atal defnyddwyr rhag cyflwyno hawliad trwy'r llysoedd.

Fel arfer, ni all defnyddiwr gyflwyno hawliad i'r llys fwy na chwe blynedd ar l achos o dorri contract (fel arfer y dyddiad danfon o ran contract ar gyfer gwerthu cynhyrchion).

Nid yw hyn yn golygu bod rhaid i bob cynnyrch bara cyhyd hynny, ond dyma'r terfyn amser y mae'r gyfraith yn ei roi i ddefnyddiwr gymryd camau cyfreithiol.

Atebolrwydd am gynnwys digidol a roddir yn rhad ac am ddim

Mae atebolrwydd bob amser wedi bodoli ar gyfer cynnwys digidol sy'n cael ei roi'n rhad ac am ddim neu y telir amdano os yw'r cynnwys digidol hwnnw'n achosi niwed oherwydd esgeuluster.

Mae'r dewis hwnnw'n parhau i fodoli os dymuna defnyddiwr ei ddefnyddio. Er enghraifft, gall ap ffn symudol rhad ac am ddim sy'n cynnwys feirws sy'n niweidio ffn symudol y defnyddiwr arwain at hawliad o esgeuluster yn erbyn y masnachwr a gyflenwodd yr ap.

Fodd bynnag, mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn galluogi defnyddiwr i ddibynnu'n uniongyrchol ar y camau unioni a ddarperir ganddi ar gyfer cynnwys digidol 'rhad ac am ddim' sy'n ddiffygiol neu'n niweidiol heb orfod dibynnu ar gynseiliau cyfraith sifil. Gall y defnyddiwr wneud hyn os yw'r cynnwys digidol sy'n achosi'r difrod wedi cael ei gyflenwi o dan gontract lle mae'n rhaid i'r defnyddiwr dalu am nwyddau eraill neu gynnwys digidol arall i gael yr eitem 'rad ac am ddim'. Er enghraifft, cylchgrawn cyfrifiadur sy'n dod gyda meddalwedd wrthfeirws rad ac am ddim; neu lle y 'prynwyd' y cynnwys digidol trwy gytuno i weithredu mewn ffordd benodol, fel cwblhau holiadur neu arolwg neu ddarparu data personol.

Difrod a achoswyd i ddyfeisiau neu gynnwys digidol arall

Lle y cyflenwir cynnwys digidol ac mae pob un o'r canlynol yn berthnasol:

 • mae'r cynnwys digidol yn achosi difrod i ddyfais neu gynnwys digidol arall
 • mae'r ddyfais neu'r cynnwys digidol a ddifrodwyd yn eiddo i'r defnyddiwr
 • mae'r difrod o fath na fyddai wedi digwydd petai'r masnachwr wedi arfer gofal a medrusrwydd rhesymol

mae'n rhaid i'r masnachwr gynnig y naill neu'r llall o'r camau unioni canlynol, a gall y defnyddiwr ofyn amdanynt:

 • atgyweirio'r difrod, y mae'n rhaid ei wneud o fewn cyfnod rhesymol, heb anghyfleustra sylweddol na chost i'r defnyddiwr

neu

 • dalu iawndal, y mae'n rhaid ei roi heb oedi diangen, a ph'un bynnag o fewn 14 diwrnod o'r dyddiad pan fo'r masnachwr yn cytuno i dalu'r iawndal. Ni all y masnachwr godi ffi ar y defnyddiwr ar gyfer hyn

Os oes angen, mae'r Ddeddf yn rhoi'r gallu i'r defnyddiwr gymryd camau sifil i orfodi'r hawliau hyn ar y masnachwr.

Gwybodaeth gyn-gytundebol

Mae'r Ddeddf yn darparu amod ym mhob contract ar gyfer cynnwys digidol bod y wybodaeth gyn-gytundebol sy'n ofynnol gan Reoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 sydd i'w rhoi i ddefnyddwyr yn gyfrwymol. Os yw gwybodaeth am brif nodweddion, gweithrediad a chydweddoldeb y cynnwys digidol yn anghywir, gall y defnyddiwr geisio atgyweiriad, amnewidiad neu ostyngiad yn y pris. O ran gwybodaeth anghywir a roddwyd am unrhyw fater arall y mae'n rhaid ei datgelu o dan Reoliadau 2013, mae gan y defnyddiwr yr hawl i adennill unrhyw gostau a gafodd o ganlyniad i'r achos o dorri'r Rheoliadau:

I gael mwy o fanylion am y wybodaeth y mae'n rhaid ei rhoi, gweler:

Y costau y gellir eu hadennill yw gwerth sterling y pris a dalwyd am y cynnwys digidol ni waeth pa un a dalwyd amdano mewn arian go iawn neu drwy ryw gyfleuster talu y talwyd arian ar ei gyfer - er enghraifft, tocyn, tlysau rhithwir, ac ati mewn gm gyfrifiadur. Mae'n rhaid i'r ad-daliad fod mewn arian go iawn.

Mynediad at gyfleusterau trosglwyddo

Mae rhai contractau i gyflenwi cynnwys digidol i ddefnyddiwr yn cynnwys defnyddio cyfleuster prosesu, sy'n caniatu i'r masnachwr dderbyn cynnwys digidol gan y defnyddiwr a throsglwyddo cynnwys digidol i'r defnyddiwr. Dwy enghraifft boblogaidd o hyn yw lle y ceir gafael ar gyfleusterau ffrydio cerddoriaeth ar y cwmwl a lle y chwaraeir gemau ar-lein amlchwaraewr enfawr (MMOs). Mewn contractau o'r fath, os nad yw'r contract yn nodi pa mor hir y gall y defnyddiwr gael mynediad at y gyfleuster prosesu – er enghraifft, mis neu flwyddyn – mae'n ymhlyg yn y contract y gall y defnyddiwr gael mynediad ato am gyfnod rhesymol. Bydd cyfnod rhesymol yn dibynnu ar ffactorau fel yr hyn y mae'r cyfleuster prosesu'n cael ei ddefnyddio ar ei gyfer, faint a dalwyd, ac ati).

Gwerthu cynnwys digidol ynghyd nwyddau / gwasanaethau: contractau cymysg

O ran y mwyafrif helaeth o drafodion manwerthu ar y stryd fawr, mae'r cynnwys digidol a gyflenwir yn cael ei gynnwys gyda nwyddau y gellir eu trafod yn ffisegol – er enghraifft car, peiriant golchi, cryno ddisg cerddoriaeth, ac ati. Mae'r nwyddau a'r cynnwys digidol wedi'u cymysgu 'i gilydd fel 'contract cymysg'.

Yn yr achos hwn, y prawf i'w ddefnyddio yw a yw'r cynnwys digidol yn methu bodloni'r hawliau statudol sy'n berthnasol i gynnwys digidol fel y manylir uchod.

Os nad yw'r cynnwys digidol yn bodloni'r gofynion ansawdd, ymdrinnir 'r nwyddau a'r cynnwys digidol fel eitem gyfan nad yw'n cydymffurfio 'r contract. Yna, y camau unioni y dylai'r masnachwr eu cynnig, ac y gall y defnyddiwr ofyn amdanynt, yw'r camau unioni y darperir ar eu cyfer yn achos nwyddau. Mae hyn yn wahaniaeth pwysig gan fod y camau unioni ar gyfer torri gofynion ansawdd mewn perthynas nwyddau yn cynnwys yr hawl i wrthod, nad yw'n gam unioni sydd ar gael ar gyfer cynnwys digidol diffygiol ar ei ben ei hun.

Gallai gwasanaethau fod yn rhan o'r contract hefyd ac mae'r Ddeddf Hawliau Defnyddwyr yn amlinellu sut mae'r gwahanol elfennau'n gweithio gyda'i gilydd. Gweler'Contractau cymysg'i gael mwy o wybodaeth.

Crynodeb o hawliau defnyddwyr

I helpu busnesau a defnyddwyr i ddeall y newidiadau, gweithiodd yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS) yn agos gyda busnesau a grwpiau defnyddwyr i ddatblygu crynodeb Saesneg plaen o brif elfennau'r Ddeddf. Nid arweiniad cynhwysfawr i hawliau defnyddwyr yw'r 'crynodeb o hawliau defnyddwyr'; yn hytrach, mae wedi'i fwriadu i roi trosolwg cyffredinol o'r hawliau defnyddwyr allweddol, gan ganolbwyntio ar y materion mwyaf cyffredin.

Nid oes rhaid i chi arddangos y wybodaeth hon yn l y gyfraith, ond fe allai helpu i wneud pethau'n fwy eglur i'ch cwsmeriaid a'ch staff. Mae'r daflen wybodaeth wedi'i dylunio mewn ffordd sylfaenol a gallech ddymuno ei theilwra i anghenion eich busnes – er enghraifft, trwy gynnig polisi dychweliadau sy'n ychwanegu at y gofynion statudol, neu roi enghreifftiau o'ch busnes eich hun (efallai trwy amnewid y geiriau 'cynnwys digidol' rhywbeth rydych chi'n ei werthu). Mae'r geiriau'n gywir yn gyfreithiol ac yn amlinellu hawliau eich cwsmeriaid, felly awgrymwn eich bod yn teilwra'r geiriau hyn ac ychwanegu atynt, yn hytrach na dileu neu newid y geiriad a ddarparwyd.

Atodir y crynodeb isod mewn fformat PDF a Word. Darparwyd y fersiwn Word i'ch galluogi i greu eich fersiwn eich hun yn haws:
Crynodeb o hawliau defnyddwyr: cynnwys digidol (PDF107KB)
Crynodeb o hawliau defnyddwyr: cynnwys digidol (Word)

Gwerthu nwyddau

Os yw eich busnes yn gwerthu nwyddau hefyd, gweler 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau'.

Cyflenwi gwasanaethau

Os yw eich busnes yn cyflenwi gwasanaethau hefyd, gweler 'Cyflenwi gwasanaethau'.

Darllen ychwanegol

Mae BEIS (a adwaenwyd fel yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau ar y pryd) wedi cynhyrchu cyfarwyddyd manylach i helpu busnesau i ddeall goblygiadau'r Ddeddf:Y Ddeddf Hawliau Defnyddwyr: Canllaw cynnwys digidol i fusnesau.

Cosbau

Mae Deddf Menter 2002 yn creu'r gallu i gyrff gorfodi, fel gwasanaethau safonau masnach, geisio gorchymyn llys i atal methiant i gydymffurfio darpariaethau sifil a throseddol darnau amrywiol o ddeddfwriaeth diogelu defnyddwyr, gan gynnwys Deddf Diogelu Defnyddwyr 2015. Os na fyddwch yn cydymffurfio gorchymyn llys o'r fath, y gosb uchaf yw dirwy a dwy flynedd yn y carchar.

Deddfwriaeth allweddol:

Deddf Menter 2002

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Mai 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen; fel arfer, caiff diwygiadau i ddeddfwriaeth yr UE eu hymgorffori yn y testun.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2019 itsa Ltd.

TSI: 314262, ID: 528, updated 24/10/2018