COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Cynnwys digidol

In the guide

Deall eich rhwymedigaethau – o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 – pan fyddwch yn cyflenwi cynnwys digidol i ddefnyddiwr

Mae ' r canllawiau hyn ar gyfer Cymru a Lloegr

Mae Pennod 3 o Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn cynnwys contractau rhwng masnachwr a defnyddiwr mewn perthynas chynnwys digidol, yn hytrach na nwyddau a gwasanaethau, tra ' n egluro hefyd bod unrhyw nwyddau sy ' n cynnwys deunydd digidol diffygiol yn cael eu diogelu gan y rhwymedau darparu ar gyfer nwyddau diffygiol. Yn y gorffennol roedd rhaid i fasnachwyr a defnyddwyr geisio cymhwyso ' r hawliau statudol am nwyddau a gwasanaethau i gynhyrchion cynnwys digidol newydd. Creodd hyn ansicrwydd ynglyn pha hawliau oedd yn gymwys.

Mae cynnwys digidol yn ddata sy ' n cael ei gynhyrchu a ' i gyflenwi ar ffurf ddigidol - er enghraifft, meddalwedd system gyfrifiadurol, ffilmiau, cerddoriaeth wedi ' i lawrlwytho neu feddalwedd ffn symudol (app).

Er bod y Ddeddf yn nodi ' r hawliau penodol sydd gan ddefnyddwyr wrth brynu cynnwys digidol, mae ' n cydnabod bod masnachwyr mewn gwirionedd yn cyflenwi cymysgedd o nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol - er enghraifft, cyflwyno (gwasanaeth) cryno ddisg (nwyddau) sy ' n cynnwys cerddoriaeth (cynnwys digidol) i gartref defnyddiwr. Mae ' r Ddeddf yn egluro ' r hyn y mae angen i fasnachwyr ei wneud pan fydd ' contractau cymysg ' yn digwydd, yn enwedig ar gyfer cymysgedd o nwyddau a chynnwys digidol.

Cyfraith contract

Er mwyn deall y diffiniadau allweddol yn well, mae ' n ddefnyddiol cael dealltwriaeth sylfaenol o leiaf o gyfraith contractau fel y mae ' n gymwys mewn gwahanol rannau o ' r DU. Awgrymir felly eich bod yn darllen yr adran ' ffurfio contract 'o fewn ' Gwerthu a chyflenwi nwyddau ' cyn parhau i ddarllen y canllaw hwn.

Beth yw masnachwr?

Os ydych chi ' n ' berson ' sy ' n gweithredu at ddibenion sy ' n ymwneud ' ch masnach, busnes, crefft neu broffesiwn, rydych chi ' n ' fasnachwr '.

Gall person olygu mwy nag un unigolyn - er enghraifft, os yw eich busnes yn bartneriaeth o ddau neu fwy o bobl. Gall person hefyd fod yn gwmni, yn elusen (neu ' n sefydliad di-elw arall), yn adran o ' r Llywodraeth, yn awdurdod lleol neu ' n awdurdod cyhoeddus.

Os ydych yn fasnachwr sy ' n caniatu i berson arall weithredu yn eich enw neu ar eich rhan byddech yn dal i fod yn gyfrifol am y contractau hynny - er enghraifft, os ydych yn cyflogi pobl i wneud contractau ar gyfer cynnwys digidol gyda ' ch cwsmeriaid neu os ydych yn is-gontractio gyda rhywun arall i ddarparu y cyfan neu ran o ' r cynnwys digidol.

Os ydych yn fasnachwr sydd wedi ' i leoli y tu allan i ' r DU ond yn marchnata eich cynnwys digidol i ddefnyddwyr y DU, byddwch yn dal i gael ei gynnwys yn y Ddeddf a dylech ofyn am gyngor arbenigol.

Beth yw defnyddiwr?

At ddibenion y canllaw hwn, mae ' defnyddiwr ' yn unigolyn sydd, wrth ddelio masnachwr, yn gweithredu at ddibenion yn gyfan gwbl neu ' n bennaf y tu allan i ' w fasnach, busnes, crefft neu broffesiwn.Pan fydd defnyddiwr yn cyflwyno ' i hun fel busnes (er enghraifft, drwy brynu nwyddau at ddefnydd personol o farchnad fasnach ar gyfrif masnachol) nid yw ' r gyfraith yn eu hystyried yn ddefnyddiwr.

Os yw ' r masnachwr yn honni nad yw ' r prynwr yn ddefnyddiwr a bod hawliau ' r prynwr felly yn gyfyngedig, mater i ' r masnachwr yw profi hyn.

Mathau o ' gynnwys digidol '

Mae ' r Ddeddf yn diffinio ' cynnwys digidol ' fel pe bai ' n golygu "data sy ' n cael eu cynhyrchu a ' u cyflenwi ar ffurf ddigidol". Felly mae casgliad enfawr o gynnyrch digidol yn dod o fewn y diffiniad hwn - er enghraifft:

 • gemau cyfrifiadurol
 • eitemau rhithwir wedi ' u prynu o fewn gemau cyfrifiadurol
 • rhaglenni teledu
 • ffilmiau
 • llyfrau
 • meddalwedd cyfrifiadurol
 • apiau ffonau symudol
 • meddalwedd systemau ar gyfer nwyddau gweithredu - er enghraifft, offer domestig, teganau, cerbydau modur, ac ati

Mewn llawer o achosion, cyflenwir cynnwys digidol ar ffurf y gellir ei gyffwrdd yn gorfforol, megis disg Blu-ray sy ' n cynnwys ffilm. Yn gynyddol, fodd bynnag, nid oes gan gynnwys digidol ffurf diriaethol - er enghraifft, ffilm wedi ' i lawrlwytho i gyfrifiadur neu gar rhithwir wedi ' i brynu wrth chwarae gm gyfrifiadurol.

Ni ddylid drysu rhwng cynnwys digidol a ' r ffyrdd y caiff cynnwys digidol neu nwyddau a gwasanaethau eu dewis, eu prynu, eu cyflenwi neu eu trosglwyddo. Os yw masnachwr yn gwerthu cynhyrchion ar-lein gan ddefnyddio gwefan, nid yw ' r defnydd o ' r wefan i werthu ' r cynhyrchion hynny yn gynnwys digidol, dim ond lle siopa rhithwir ydyw. Nid yw ' r cyflenwad, er enghraifft, o gontract ffn symudol (galwadau, testunau a data) yn gynnwys digidol, mae ' n wasanaeth i gwsmeriaid ei ddefnyddio.

Wrth gwrs, gellir gwerthu cynnwys digidol, fel tn ffn symudol, ar wefan; ar l ei brynu, bydd y cynnyrch tn ffn ddigidol yn cael ei drosglwyddo a ' i lwytho i ffn symudol y defnyddiwr.

Yr hyn y gall y defnyddiwr ei ddisgwyl (hawliau statudol)

O dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 mae rhai safonau yn gymwys i bob trafodiad ar gyfer cyflenwi cynnwys digidol. Rhaid i ' r cynnwys digidol fod:

 • o ansawdd boddhaol
 • addas at ddiben penodol
 • fel y disgrifiwyd

Wrth gwrs mae amodau pan fo cymhwyso un neu fwy o ofynion ansawdd wedi ' i gyfyngu neu ddim yn berthnasol o gwbl. Mae angen ystyried pob un o ' r hawliau yn unigol i weld a yw ' n gymwys mewn perthynas chontract penodol.

O ANSAWDD BODDHAOL

Mae beirniadau ynglyn os yw ansawdd cynnyrch digidol yn ' foddhaol ' angen eu gwneud o ran y disgwyliadau sydd gan berson rhesymol. Mae ' n dilyn nad yw disgwyliadau afresymol defnyddiwr yn farn dderbyniol.

Wrth benderfynu, fel person rhesymol, os yw ' r cynnwys digidol yn ' foddhaol ' neu beidio, mae ' n ofynnol cymryd tri ffactor i ystyriaeth a ' u hystyried gyda ' i gilydd:

 • unrhyw ddisgrifiad o ' r cynnwys digidol
 • y pris a delir
 • pob amgylchiad perthnasol arall, ond yn enwedig datganiadau cyhoeddus mewn hysbysebu a labelu

Os gall masnachwr ddangos bod unrhyw un o ' r amgylchiadau canlynol yn berthnasol, nid yw ' r datganiadau cyhoeddus i ' w hystyried bellach:

 • cyn i unrhyw gontract gael ei wneud, ni fyddai ' n rhesymol i ' r masnachwr fod wedi bod yn ymwybodol o ' r datganiad
 • cyn i ' r contract gael ei wneud, tynnwyd y datganiad yn l yn gyhoeddus
 • i ' r graddau yr oedd yn cynnwys unrhyw beth a oedd yn anghywir neu ' n gamarweiniol, fe ' i cywirwyd yn gyhoeddus
 • ni allai ' r datganiad fod wedi dylanwadu ar benderfyniad y defnyddiwr i gontractio ' r cynnwys digidol

Mae ansawdd yn derm cyffredinol a all ymgorffori llawer o agweddau gwahanol yn ymwneud chyflwr neu gyflwr y cynnwys digidol ond gall, lle y bo ' n briodol, gael ei ystyried o ran:

 • addasrwydd i ' r holl ddibenion y cyflenwir cynnwys digidol o ' r math hwnnw fel arfer
 • rhyddid rhag mn ddiffygion
 • diogelwch
 • gwydnwch

Nid yw ansawdd yn cynnwys barn oddrychol y defnyddiwr, megis a oeddent yn hoffi darn o gerddoriaeth wedi ' i lawrlwytho ai pheidio.

Mae gan y rhan fwyaf o feddalwedd, gemau ac apiau systemau cyfrifiadurol fn ddiffygion sy ' n cael eu cywiro dros amser gyda chyfyngderau neu uwchraddiadau. Felly, gallai ' person rhesymol ' ddisgwyl i ' r diffygion fod yn bresennol a barnu bod unrhyw eitemau sy ' n eu cynnwys o ansawdd boddhaol.

Nid yw masnachwr yn atebol am ansawdd anfoddhaol cynnyrch os bydd unrhyw un o ' r amgylchiadau canlynol yn gymwys:

 • tynnwyd sylw ' r cwsmer at agwedd anfoddhaol ar y cynnwys digidol cyn gwneud contract
 • pan fo ' r defnyddiwr yn archwilio ' r cynnwys digidol cyn i ' r contract gael ei wneud a dylai ' r archwiliad hwnnw ddatgelu ' r agwedd anfoddhaol
 • pan archwilir fersiwn treial gan y defnyddiwr cyn i ' r contract gael ei wneud a dylai archwiliad rhesymol o ' r cynnyrch treial wneud yr agwedd anfoddhaol yn amlwg

ADDAS AT DDIBEN PENODOL

Pan fydd defnyddiwr, cyn i gontract gael ei wneud, yn gwneud yn hysbys i ' r masnachwr ddiben penodol y mae ' n bwriadu defnyddio ' r cynnwys digidol ar ei gyfer, daw hyn yn derm contract. Gall y defnyddiwr wneud y diben penodol hwn yn hysbys i ' r masnachwr yn uniongyrchol neu drwy oblygiad. Mae ' r addasrwydd hwn i ' r diben yn wir p ' un a yw ' r diben hwnnw ' n rhywbeth y cyflenwir y cynnwys digidol fel arfer ar ei gyfer. Mae gofynion tebyg yn sicrhau, pan fydd cynnwys digidol yn cael ei logi neu ei brynu ar gredyd, bod y credydwr neu ' r huriwr yn atebol am ei addasrwydd i ' w ddiben.

Mae eithriad i ' r gofyniad hwn os gellir dangos nad oedd y defnyddiwr yn dibynnu ar, neu ei fod yn afresymol i ' r defnyddiwr ddibynnu arno, sgil neu farn y masnachwr - er enghraifft, os yw defnyddiwr yn e-bostio y masnachwr ac yna ' n lawrllwytho ' r app ar unwaith cyn i'r masnachwr gael cyfle i ymateb iddynt.

FEL Y DISGRIFIWYD

Rhaid i gynnwys digidol gyfateb i unrhyw ddisgrifiad a roddir y masnachwr i ' r defnyddiwr amdano. Mae pob contract i gyflenwi cynnwys digidol gyda ' fel y ' i disgrifiwyd ' fel term contract.

Nid oes ots os yw ' r defnyddiwr yn archwilio fersiwn treial o ' r cynnyrch cyn i ' r contract gael ei wneud ac mae ' r cynnyrch terfynol yn cyfateb i ' r cynnyrch treial neu hyd yn oed yn well; y disgrifiad sy ' n cael ei roi i ' r cynnwys digidol gwreiddiol sy ' n bwysig.

Mae rhai cynhyrchion digidol yn cael eu huwchraddio dros amser. Rhaid i ' r cynnwys digidol barhau i gyfateb i ' r disgrifiad ond gall gynnwys nodweddion ychwanegol neu well nad ydynt yn rhan o ' r disgrifiad hwnnw.

Rhaid rhoi rhywfaint o wybodaeth benodol am brif nodweddion, ymarferoldeb a chydnawsedd cynnyrch digidol i ddefnyddwyr cyn iddynt brynu. Lle y mae angen darparu gwybodaeth, dylid ei thrin fel un o ' r contractau, ac mae ' n dod yn rhan o ddisgrifiad y cynnyrch i bob pwrpas. Gweler ' gwybodaeth cyn y contract ' isod i gael rhagor o wybodaeth.

Sut yr ymdrinnir chynnwys digidol ' am ddim '

Dim ond os bydd yn rhaid i ' r defnyddiwr dalu pris ariannol fel rhan o ' r contract y bydd yr holl hawliau statudol ar gyfer cyflenwi neu gyflenwi cynnwys digidol yn gymwys.

Gall taliad gael ei wneud yn uniongyrchol gan ddefnyddio arian neu ' n anuniongyrchol drwy gyfrwng rhyw gyfleuster arall y talwyd arian ar ei gyfer - er enghraifft, taleb anrheg, tocyn neu arian rhithwir mewn gm. Gellir gwerthu cynnwys digidol fel eitem sy ' n gofyn am un taliad neu drwy gyfrwng tanysgrifiad parhaus sy ' n caniatu mynediad i ' r cynnwys digidol dros gyfnod o amser.

Os yw cynnwys digidol yn cael ei roi i ffwrdd (er enghraifft, meddalwedd system gyfrifiadurol am ddim) nid yw ' r hawliau statudol yn berthnasol. Nid yw hyn yn golygu nad yw ' r masnachwr yn atebol os yw ' r cynnwys digidol yn achosi niwed; gweler y ' Rhwymedigaethau ar gyfer cynnwys digidol a roddir i ffwrdd ' isod.

Gellir disgrifio rhywfaint o gynnwys digidol yn ' rhad ac am ddim ' ond mae ' r ffordd y caiff ei gyflenwi yn golygu y bydd yr hawliau statudol yn dal yn berthnasol iddo. Mae hyn i gwmpasu sefyllfaoedd lle, er enghraifft, cyflenwir cyfrifiadur 500 sy ' n cynnwys meddalwedd gwrth-firws am ddim o ansawdd gwael.

Os yw masnachwr yn cyflenwi cynnwys digidol i ddefnyddiwr a bod y ddau amod canlynol yn cael eu bodloni yna nid yw ' r cynnwys digidol ' am ddim ' ac mae ' n rhan o ' r contract:

 • cyflenwir y cynnwys digidol am ddim gyda nwyddau neu wasanaethau neu gynnwys digidol arall y mae ' r defnyddiwr yn talu pris amdano
 • nid yw ' r cynnwys digidol am ddim ar gael yn gyffredinol i ddefnyddwyr oni bai eu bod wedi talu pris amdano, neu am nwyddau neu wasanaethau neu gynnwys digidol arall

Yn yr enghraifft a roddwyd ynglyn chyfrifiadur 500 gyda meddalwedd gwrth-firws rhad ac am ddim wedi ' i gynnwys, mae ' r meddalwedd (cynnwys digidol) yn cael ei gyflenwi gyda ' r cyfrifiadur (nwyddau). I gael y meddalwedd ar wahn, yn gyffredinol byddai ' n rhaid i chi naill ai ei brynu neu brynu nwyddau neu wasanaethau eraill neu feddalwedd arall y daeth ' am ddim '. At ddibenion y Ddeddf, fe ' i cyflenwir fel rhan o gontract sy ' n costio 500.

Addasiadau a diweddariadau

Os yw ' r contract gwreiddiol ar gyfer cyflenwi cynnwys digidol yn caniatu i fasnachwr neu drydydd parti addasu ' r cynnwys hwnnw (er enghraifft, uwchraddio meddalwedd, gosod mn drafferthion, ac ati) yna mae telerau ' r contract ynghylch ansawdd, addasrwydd at ddiben penodol a disgrifiad yr un mor berthnasol i ' r cynnwys digidol addasedig ag y gwnaethant i ' r hyn a gyflenwyd ar l y contract gwreiddiol.

Mae ' n bwysig nodi y byddai unrhyw hawliad ynghylch peidio bodloni gofynion statudol (er enghraifft, uwchraddio nad oedd o ansawdd boddhaol) yn cael ei drin fel pe bai wedi digwydd ar ddyddiad y contract gwreiddiol ar gyfer cyflenwi ac nid ar ddyddiad yr addasiad. Mae hyn yn bwysig mewn perthynas ' r terfyn amser o chwe blynedd sy ' n gymwys ar gyfer torri hawliadau contract i ' w gwneud (gweler ' Terfynau amser ar gyfer gweithredu yn y llys ' isod).

Ystyr ' hawl i gyflenwi '

Ar gyfer y rhan fwyaf o ' r cynnwys digidol, nid yw defnyddiwr a masnachwr yn berchen ar y cynnyrch yn llawn. Mae ' r hawliau eiddo deallusol yn y cynnwys digidol yn aros gyda cychwynnydd y cynnyrch, neu rywun arall sydd wedi prynu rhai neu ' r cyfan o ' r hawliau hynny. Felly os ydych yn fasnachwr nad oes gennych ganiatd gan berchennog hawliau eiddo deallusol, nid oes gennych yr hawl i ' w gyflenwi. Mae ' r Ddeddf yn creu teler contract lle mae cynnwys digidol yn cael ei gyflenwi o dan gontract, a bod y defnyddiwr yn talu amdano, mae fel petai gan y masnachwr yr ' hawl i gyflenwi ' iddo, hyd yn oed os nad yw ' n gwneud hynny.

Mae cosbau troseddol a sifil difrifol am dorri hawliau eiddo deallusol felly dylech sicrhau bod gennych yr hawl i gyflenwi pob darn penodol o gynnwys digidol cyn i chi wneud hynny. I gael rhagor o wybodaeth, gweler ' Eiddo deallusol '.

Telerau contract annheg

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 hefyd yn cynnwys defnyddio termau annheg mewn contractau defnyddwyr. I gael rhagor o wybodaeth, gweler ' Telerau contract annheg '.

Yn ogystal, mae unrhyw ymgais i gamarwain y defnyddiwr am eu hawliau yn dramgwydd o dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008. Gweler ' Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg ' am ragor o wybodaeth am y Rheoliadau hyn, sy ' n cwmpasu dyletswyddau masnachwyr tuag at ddefnyddwyr yn gyffredinol.

Rhwymedi am dorri'r contract neu'r ddeddfwriaeth

Yn dibynnu ar natur y broblem, yr hawl i drwsio neu amnewid yw ' r rhwymedau lleiaf, ac yn ail, yr hawl i ostyngiad mewn prisiau.

ATGYWEIRIO NEU AMNEWID

Dyma gam cyntaf y defnyddiwr; os penderfynant eu bod am i ' r diffyg ansawdd gael ei gywiro drwy gyfrwng trwsio neu amnewid, rhaid i ' r masnachwr:

 • wneud hynny o fewn amser rhesymol a heb anghyfleustra sylweddol i ' r defnyddiwr
 • dwyn unrhyw gostau angenrheidiol a ysgwyddir wrth wneud hynny, gan gynnwys, yn benodol, cost unrhyw lafur, deunyddiau neu stampiau

Fodd bynnag, nid oes gan y defnyddiwr yr hawl i unioni diffyg ansawdd drwy ei drwsio neu ei amnewid os yw naill ai:

 • amhosib gwneud hynny... Neu
 • anghymesur o ' i gymharu ag ateb arall sydd ar gael

Er enghraifft, mae defnyddiwr yn lawrllwytho ffilm ar eu dyfais, sydd heb sain, ac mae ' r masnachwr yn cytuno eu bod yn gyfrifol am y diffyg ansawdd. Er mwyn i ' r defnyddiwr wneud cais am atgyweiriad i ' r cynnwys digidol ar eu dyfais, byddai ' n anghymesur o ' i gymharu ' r masnachwr yn darparu lawrlwythiad newydd i ddatrys y broblem.

Natur y cynnwys digidol a ' r diben y cafwyd neu y cafwyd mynediad iddo gan y defnyddiwr sy ' n penderfynu beth sy ' n ' amser rhesymol ' ac ' anghyfleustra sylweddol '.

Os yw defnyddiwr wedi gwneud cais am atgyweiriad neu wedi cytuno i ' w drwsio, yna ni all ofyn am gael un yn ei le hyd nes y bydd amser rhesymol wedi ' i roi i ' r gwaith atgyweirio gael ei wneud, cyn belled nad achosir anghyfleustra sylweddol. Mae ' r un rhesymeg yn berthnasol os yw ' r defnyddiwr wedi gofyn am un newydd neu wedi cytuno i ' w gael, ac wedyn yn gofyn am atgyweiriad.

Os bydd y defnyddiwr yn dangos bod y cynnwys digidol yn ddiffygiol o fewn chwe mis o ' i gyflenwi, bydd yn cael ei ystyried yn ddiffygiol ar y diwrnod y cafodd ei ddarparu.Ni fydd hyn yn wir os gall y masnachwr brofi fel arall neu fod y dybiaeth hon yn anghyson ' r amgylchiadau - er enghraifft, os bydd rhaglen gyfrifiadurol newydd yn gweithio ' n dda am bedwar mis ond yn peidio gweithio pan fydd rhaglen arall, wahanol, o gyflenwr gwahanol, yn lawrlwytho ar y cyfrifiadur.

GOSTYNGIAD MEWN PRISIAU

Mae gallu'r defnyddiwr i gael yr hawl i ofyn am ostyngiad mewn pris yn cael ei sbarduno naill ai pan:

 • nid yw ' n bosibl unioni ' r gwaith trwsio a chyfnewid... Neu
 • mae ' r defnyddiwr wedi gofyn am yr ateb ar gyfer naill ai atgyweirio neu amnewid ond ni wnaed hyn o fewn amser rhesymol a heb unrhyw anghyfleustra sylweddol iddynt

Lle caiff yr hawl i ostyngiad mewn prisiau ei sbarduno, yna rhaid ad-dalu hwn heb oedi diangen, a beth bynnag o fewn 14 diwrnod ar l i ' r masnachwr gytuno bod hawl gan y defnyddiwr i gael ad-daliad.

Rhaid i ' r ateb fod yn ostyngiad priodol mewn pris a gall fod yn gost lawn y cynnwys digidol o dan amgylchiadau priodol. Os mai dim ond rhan o ' r pris llawn a dalwyd gan y defnyddiwr yna byddai ' r ad-daliad yn unrhyw arian a dalwyd yn barod yn uwch na ' r pris gostyngol.

CAMAU ERAILL Y GALL DEFNYDDIWR EU CYMRYD

Ar yr amod nad yw ' r defnyddiwr yn hawlio ddwywaith am yr un golled, gall gymryd unrhyw un o ' r rhwymedau canlynol yn ychwanegol at, neu yn lle, y rhwymedau am dorri ansawdd boddhaol, addasrwydd i ' r pwrpas, disgrifiad, datgeliadau cyn-gytundebol a ' r hawl i gyflenwi:

 • hawlio iawndal
 • derbyn ad-daliad o arian a dalwyd os nad ydynt wedi derbyn y cynnyrch
 • ceisio gorfodi ' r masnachwr i gyflawni ' r contract
 • ddim yn talu am y cynnyrch

Fodd bynnag, ni all defnyddiwr drin contract fel y daeth i ben yn unig ar sail torri ' r ansawdd boddhaol, addasrwydd i ' r diben, disgrifiad, datgeliadau cyn-gontract neu ' r hawl i gyflenwi telerau mewn contract.

Yn y rhan fwyaf o achosion mae gan y defnyddiwr hawl i gael ad-daliad llawn o ' r holl arian a dalwyd am y cynnwys digidol lle mae ' r ' hawl i gyflenwi ' yn methu. Mae ' r gofynion ar gyfer yr ad-daliad hwn yr un fath ' r rhai pan fydd gostyngiad mewn prisiau yn cael ei sbarduno fel y manylir uchod.

Yr unig eithriad i ' r datrysiad ad-daliad llawn uchod yw os yw methiant yr hawl i gyflenwi ond yn effeithio ar rywfaint o ' r cynnwys digidol a brynwyd. Er enghraifft, mae defnyddiwr yn prynu mynediad i ' gerddoriaeth wedi ' i ffrydio ' ac mae ' r masnachwr yn colli ' r hawl i gyflenwi cerddoriaeth o label recordio penodol. Ni fyddai gan y defnyddiwr ond yr hawl i gael ad-daliad sy ' n gymesur faint o gerddoriaeth a oedd yn cofnodi ' r label a oedd yn cynnwys y gyfrol gyfan o gerddoriaeth wedi ' i ffrydio a ddarparwyd yn wreiddiol.

Terfynau amser ar gyfer gweithredu yn y llys

Gall defnyddwyr ddisgwyl i gynhyrchion, gan gynnwys cynhyrchion chynnwys digidol, beidio methu ' n gynamserol, hyd yn oed os yw disgwyliad oes rhesymol y cynhyrchion hynny yn sawl blwyddyn. Fodd bynnag, mae terfyn amser sy ' n atal defnyddwyr rhag gwneud hawliad drwy ' r llysoedd yn y pen draw.

Fel rheol, ni all defnyddiwr ddod hawliad i ' r llys fwy na chwe blynedd ar l torri ' r contract (fel arfer y dyddiad cyflwyno mewn contract ar gyfer gwerthu cynhyrchion).

Nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i bob cynnyrch bara hyd y cyfnod hwn, ond dyma ' r terfyn amser y mae ' r gyfraith yn ei roi i ddefnyddiwr gymryd camau cyfreithiol.

Rhwymedigaethau ar gyfer cynnwys digidol a roddir i ffwrdd

Mae bob amser wedi bod yn atebol am gynnwys digidol sydd naill ai ' n cael ei roi i ffwrdd neu ' n cael tl amdano os yw ' r cynnwys digidol hwnnw yn achosi difrod oherwydd esgeulustod.

Mae ' r dewis hwnnw ' n dal i fodoli os yw defnyddiwr yn dymuno ei ddefnyddio. Er enghraifft, gall app ffn symudol rhad ac am ddim sy ' n cynnwys firws sy ' n niweidio ffn symudol y defnyddiwr arwain at hawliad o esgeulustod yn erbyn y masnachwr a gyflenwai ' r app.

Fodd bynnag, mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn galluogi i ddefnyddiwr allu dibynnu ' n uniongyrchol ar y rhwymedau a ddarperir ganddo am gynnwys digidol diffygiol neu niweidiol ' am ddim ' heb orfod dibynnu ar gynseiliau cyfraith sifil. Mae ' r defnyddiwr yn gallu gwneud hyn os yw ' r cynnwys digidol sy ' n achosi difrod wedi ' i gyflenwi o dan gontract lle mae ' n rhaid i ' r defnyddiwr dalu am nwyddau eraill neu gynnwys digidol i gael yr eitem ' am ddim '. Er enghraifft, cylchgrawn cyfrifiadurol sy ' n dod meddalwedd gwrth-firws rhydd; neu lle mae ' r cynnwys digidol wedi cael ei ' brynu ' drwy gytuno i weithredu mewn ffordd benodol, fel llenwi holiadur neu arolwg neu ddarparu data personol.

Difrod a achosir i ddyfeisiau neu gynnwys digidol arall

Lle mae cynnwys digidol yn cael ei gyflenwi ac mae pob un o ' r canlynol yn berthnasol:

 • mae ' r cynnwys digidol yn achosi niwed i ddyfais neu i gynnwys digidol arall
 • mae ' r ddyfais neu ' r cynnwys digidol a ddifrodwyd yn perthyn i ' r defnyddiwr
 • mae ' r difrod o fath na fyddai wedi digwydd pe bai ' r masnachwr wedi arfer gofal a medrusrwydd rhesymol

... mae ' n rhaid i ' r masnachwr gynnig, a gall y defnyddiwr wneud cais, un o ' r rhwymedau canlynol:

 • atgyweirio ' r difrod, y mae ' n rhaid ei wneud o fewn amser rhesymol, heb anghyfleustra sylweddol a heb gost i ' r defnyddiwr... Neu
 • talu iawndal, y mae ' n rhaid ei roi heb oedi diangen, a beth bynnag o fewn 14 diwrnod ar l i ' r masnachwr gytuno i dalu ' r iawndal. Ni all y masnachwr godi ffi ar y defnyddiwr am hyn

Os oes angen, mae ' r Ddeddf yn rhoi ' r gallu i ' r defnyddiwr gymryd camau sifil i orfodi ' r hawliau hyn ar y masnachwr.

Gwybodaeth cyn y contract

Mae ' r Ddeddf yn darparu term ym mhob contract ar gyfer cynnwys digidol sy ' n datgan bod y wybodaeth cyn-gytundebol sy ' n ofynnol gan Reoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 i ' w darparu i ddefnyddwyr yn rhwymol. Os yw gwybodaeth am brif nodweddion, ymarferoldeb a chydnawsedd y cynnwys digidol yn anghywir, gall y defnyddiwr wneud cais am drwsio, amnewid neu leihau pris. Am wybodaeth anghywir sydd wedi ' i darparu am unrhyw fater arall y mae ' n rhaid ei ddatgelu o dan Reoliadau 2013, mae gan y defnyddiwr yr hawl i adennill unrhyw gostau y mae wedi ' u hysgwyddo o ganlyniad i ' r toriad.

I gael rhagor o fanylion am y wybodaeth y mae ' n rhaid ei rhoi, ewch i:

Y costau y gellir eu hadennill yw gwerth sterling y pris a delir am y cynnwys digidol waeth a gafodd ei dalu mewn arian real neu ryw gyfleuster talu y mae arian wedi ' i dalu amdano - er enghraifft, tocyn, tlysau rhithwir ac ati o fewn gm gyfrifiadurol. Rhaid i ' r ad-daliad fod mewn arian go iawn.

Mynediad i gyfleusterau trawsyrru

Mae rhai contractau i gyflenwi cynnwys digidol i ddefnyddwyr yn cynnwys defnyddio cyfleuster prosesu, sy ' n caniatu i ' r masnachwr dderbyn cynnwys digidol gan y defnyddiwr a throsglwyddo cynnwys digidol i ' r defnyddiwr. Dwy enghraifft boblogaidd o hyn yw lle mae cyfleusterau ffrydio cerddoriaeth yn cael eu cyrchu ar y cwmwl a lle mae gemau ar-lein enfawr aml-chwaraewr (MMOs) yn cael eu chwarae. Mewn contractau o ' r fath, os nad yw ' r contract yn nodi pa mor hir y gall y defnyddiwr gael mynediad i ' r cyfleuster prosesu - er enghraifft, am fis neu flwyddyn - mae ' n ymhlyg yn y contract y gall y defnyddiwr gael mynediad ato am amser rhesymol. Bydd yr hyn sy ' n gyfnod rhesymol yn dibynnu ar ffactorau fel y ffordd y mae ' r cyfleuster prosesu yn cael ei ddefnyddio, faint sydd wedi ' i dalu, ac ati).

Gwerthu cynnwys digidol ynghyd nwyddau/gwasanaethau: contractau cymysg

Ar gyfer y mwyafrif helaeth o drafodion manwerthu ar y stryd fawr mae ' r cynnwys digidol a gyflenwir yn cael ei gynnwys gyda nwyddau y gellir eu trin yn gorfforol - er enghraifft car, peiriant golchi, CD cerddoriaeth, ac ati. Mae ' r nwyddau a ' r cynnwys digidol yn cael eu cymysgu gyda ' i gilydd fel ' contract cymysg '.

Os felly, y prawf yw a yw ' r cynnwys digidol yn methu bodloni ' r hawliau statudol sy ' n berthnasol i gynnwys digidol fel y manylir uchod.

Os nad yw ' r cynnwys digidol yn bodloni ' r gofynion ansawdd yna caiff y nwyddau a ' r cynnwys digidol eu trin fel eitem gyfan nad yw ' n cydymffurfio ' r contract. Y rhwymedau y dylai ' r masnachwr eu cynnig, a gall y defnyddiwr ofyn, yna dod yn y rhwymedau y darperir ar eu cyfer fel pe bai ' r eitem yn nwyddau. Mae hwn yn wahaniaeth pwysig gan fod y rhwymedau ar gyfer torri gofynion ansawdd mewn perthynas nwyddau yn cynnwys yr hawl i wrthod, nad yw ' n ateb sydd ar gael ar gyfer cynnwys digidol diffygiol yn unig.

Gall gwasanaethau hefyd fod yn rhan o ' r contract ac mae ' r Ddeddf Hawliau Defnyddwyr yn nodi sut mae ' r gwahanol elfennau ' n gweithio gyda ' i gilydd. Gweler ' Contractau cymysg ' am ragor o wybodaeth.

Crynodeb hawliau defnyddwyr

Er mwyn helpu busnesau a defnyddwyr i ddeall y newidiadau, gweithiodd yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS) yn agos gyda grwpiau busnes a defnyddwyr i ddatblygu crynodeb mewn Saesneg clir o elfennau allweddol y Ddeddf. Ni fwriedir i ' r ' crynodeb hawliau defnyddwyr ' hwn fod yn arweiniad cynhwysfawr i hawliau defnyddwyr, ond yn hytrach yn drosolwg cyffredinol o hawliau allweddol defnyddwyr, gan ganolbwyntio ar y materion mwyaf cyffredin.

Nid oes gofyniad cyfreithiol i chi arddangos y wybodaeth hon, ond gallai eich helpu i wneud pethau ' n gliriach i ' ch cwsmeriaid a ' ch staff. Mae dyluniad y daflen wybodaeth yn gynllun sylfaenol ac efallai y byddwch am ei deilwra yn l eich anghenion busnes - er enghraifft, drwy gynnig polisi ffurflenni sy ' n adeiladu ar y gofynion statudol, neu ' n ychwanegu enghreifftiau o ' ch busnes eich hun (efallai ' n disodli ' r geiriau ' cynnwys digidol ' gyda rhywbeth rydych chi ' n ei werthu). Mae ' r geiriau yn gywir yn gyfreithiol ac yn amlinellu hawliau eich cwsmeriaid, felly awgrymwn deilwra ac ychwanegu at y geiriau hyn, yn hytrach na dileu neu newid y geiriad a ddarperir.

Mae ' r crynodeb wedi ' i atodi isod mewn fformat PDF a Word, gyda ' r olaf i ' ch galluogi i greu eich fersiwn eich hun yn haws:
Crynodeb hawliau defnyddwyr: cynnwys digidol (PDF)

Crynodeb hawliau defnyddwyr: cynnwys digidol (Word)

Gwerthu nwyddau

Os yw eich busnes hefyd yn gwerthu nwyddau, gweler ' Gwerthu a chyflenwi nwyddau '.

Cyflenwi gwasanaethau

Os yw ' ch busnes hefyd yn cyflenwi gwasanaethau, gweler ' Cyflenwi gwasanaethau '.

Gwybodaeth pellach

Mae BEIS (a enwir yn yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau ar y pryd) wedi cynhyrchu canllawiau mwy manwl i helpu busnesau i ddeall goblygiadau ' r Ddeddf: Deddf hawliau defnyddwyr: cynnwys digidol-canllawiau i fusnesau

Cosbau

Gall methu chydymffurfio chyfraith safonau masnach arwain at gamau gorfodi a chosbau, a all gynnwys dirwy a/neu garchar. I gael rhagor o wybodaeth, gweler ' Safonau masnach: pwerau, gorfodi a chosbau '.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd/Diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2019

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 314262, ID: 528, updated 29/01/2020