COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg

In the guide

Wrth ddelio defnyddwyr, mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod yn gweithredu'n deg; mae'n rhaid i chi ddarparu gwybodaeth gywir ac osgoi arferion busnes sy'n annheg, yn gamarweiniol neu'n ymosodol

Mae ' r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 (a elwir yn CPRs) yn rheoli arferion annheg a ddefnyddir gan fasnachwyr wrth ddelio defnyddwyr, ac yn creu tramgwyddau troseddol ar gyfer masnachwyr sy ' n eu torri.

Mae ' r Rheoliadau ' n gwahardd 31 o arferion penodol sydd bob amser yn cael eu hystyried yn annheg, ac yn creu rhagor o droseddau ar gyfer arferion ymosodol. Maent yn gwahardd ' camau camarweiniol ' a ' hepgoriadau camarweiniol ' sy ' n achosi, neu sy ' n debygol o achosi, i ' r defnyddiwr cyffredin gymryd ' penderfyniad trafodaethol ' na fyddent wedi ei gymryd fel arall. Maent yn gymwys i arferion masnachol sy ' n ymwneud chynhyrchion (sy ' n cynnwys nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol) cyn, yn ystod ac ar l i gontract gael ei wneud.

Maent yn rhoi hawliau i ddefnyddwyr unioni camweddau mewn perthynas ag arferion masnachol camarweiniol ac ymosodol, ac yn nodi ' r rhwymedau sydd ar gael iddynt.

Beth sy ' n waharddedig?

I bob pwrpas, mae ' r CPRs yn gwahardd arferion masnachu sy ' n annheg i ddefnyddwyr. Mae pedwar math gwahanol o arferion i ' w hystyried:

 • arferion a waherddir ym mhob amgylchiad
 • gweithredoedd camarweiniol a hepgoriadau
 • arferion ymosodol
 • ddyletswydd gyffredinol i beidio masnachu ' n annheg

Ar gyfer y tri math uchod o ymarfer uchod mae angen dangos bod gweithred y masnachwr yn cael effaith (neu ei fod yn debygol o gael effaith) ar weithredoedd y defnyddiwr. Mae ' r prawf yn edrych ar yr effaith (neu ' r effaith debygol) ar y defnyddiwr cyffredin , sy ' n golygu nad oes angen tystiolaeth ynglyn sut yr effeithiwyd ar unrhyw unigolyn penodol.

Mae ' r Rheoliadau ' n cydnabod y gall gwahanol fathau o ddefnyddwyr ymateb i arfer mewn ffyrdd gwahanol, a nodi tri math gwahanol o ddefnyddiwr:

 • defnyddiwr cyffredin (sy ' n weddol wybodus, yn rhesymol sylwgar ac yn amgylchol)
 • defnyddiwr wedi ' i dargedu (lle mae ' r arfer yn cael ei gyfeirio at grwp penodol o ddefnyddwyr)
 • defnyddiwr agored i niwed (lle mae grwp o ddefnyddwyr yn arbennig o agored i ' r arfer neu ' r cynnyrch oherwydd eu hanabledd meddyliol neu gorfforol neu eu hoed)

Arferion a waherddir ym mhob amgylchiad

Mae Atodlen 1 y CPRs yn cyflwyno 31 o arferion sydd bob amser yn cael eu hystyried yn annheg ac felly ' n cael eu gwahardd ym mhob amgylchiad. Mae ' r rhain yn cynnwys:

ARDYSTIADAU/AWDURDODIADAU FFUG

 • hawliadau ffug o aelodaeth o gymdeithasau masnach
 • hawlio cynnyrch wedi ' i gymeradwyo gan gorff cyhoeddus neu breifat pan nad yw wedi

CAMARWAIN AM YR HYN SYDD AR GAEL

 • hysbysebu abwyd (neu ' abwyd a newid '). Dyma lle mae masnachwr yn troi defnyddiwr i gredu y gall brynu cynnyrch am bris isel pan fo ' r masnachwr yn ymwybodol nad oes ganddo stoc resymol ar gael neu os nad yw ' n gallu cyflenwi am y pris hwnnw; dyma hefyd lle mae ' r masnachwr yn ceisio ' gwerthu ' i gynnyrch uwch ei bris
 • datgan yn anghywir mai dim ond am amser cyfyngedig iawn y mae cynnyrch ar gael er mwyn gwneud i ' r defnyddiwr wneud penderfyniad ar unwaith

CYD-DESTUN/EFFAITH GAMARWEINIOL

 • mae hawlio masnachwr yn mynd i roi ' r gorau i fasnachu neu symud eiddo pan nad ydynt-er enghraifft, yn cau ' r gwerthiant yn ffug
 • hawlio yn ffug fod cynnyrch gyda phriodweddau iachaol
 • disgrifio cynnyrch fel ' am ddim ', ' gratis ', ' yn ddi-dl ' neu ' n debyg os yw defnyddiwr yn mynd i orfod talu mwy na ' r gost o ymateb i ' r hysbyseb a chasglu neu dalu am gyflwyno ' r eitem
 • cynnwys anfoneb neu debyg mewn deunydd marchnata, sy ' n awgrymu bod defnyddiwr wedi archebu ' r cynnyrch pan nad ydynt wedi
 • methu ' i gwneud yn glir bod person mewn gwirionedd yn fasnachwr neu ' n creu ' r argraff eu bod yn ddefnyddiwr - er enghraifft, methu nodi statws masnach wrth werthu car ail-law
 • creu ' r argraff bod cynnyrch yn gallu cael ei werthu ' n gyfreithlon pan mewn gwirionedd ni all

CYNLLUNIAU PYRAMID

 • gweithredu neu hyrwyddo cynlluniau o ' r fath yn benodol, ar yr amod eu bod yn cyd-fynd ' r diffiniad o gynllun pyramid-hynny yw, cynllun lle mae defnyddiwr yn talu am y cyfle i gael mwy o daliad sy ' n deillio ' n bennaf o gyflwyno defnyddwyr eraill i mewn i ' r cynllun, yn hytrach nag o werthu neu fwyta cynhyrchion

GWOBRAU RAFFL

 • cystadlaethau lle nad yw ' r gwobrau a ddisgrifiwyd (neu gyfwerth) yn cael eu dyfarnu
 • creu ' r camargraff bod defnyddiwr wedi ennill, neu y bydd yn ennill, gwobr pan nad oes gwobr; neu ' n hawlio ' r wobr yn amodol ar y cwsmeriaid yn talu arian neu ' n mynd i gost

GWERTHIANNAU YMOSODOL

 • creu ' r argraff ni all defnyddiwr adael y safle hyd nes y ffurfir contract
 • ymweld defnyddiwr yn y cartref a gwrthod gadael pan ofynnir iddo (ac eithrio pan fydd gan y masnachwr hawl gyfreithiol i orfodi ymrwymiad cytundebol)
 • gwneud dulliau cyson a digroeso dros y ffn, drwy ffacs neu drwy e-bost (ac eithrio pan fydd gan fasnachwr hawl gyfreithiol i orfodi ymrwymiad cytundebol)
 • gwneud apl uniongyrchol i blant i brynu cynnyrch neu berswadio eu rhieni i brynu cynnyrch ar eu cyfer (pwer plagio)
 • dweud wrth ddefnyddiwr bydd swydd masnachwr mewn perygl os na fydd y defnyddiwr yn prynu ' r cynnyrch

GOFYNION AFRESYMOL

 • ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddiwr sy ' n dymuno hawlio ar bolisi yswiriant gynhyrchu dogfennau amherthnasol neu fethu ag ymateb i ohebiaeth er mwyn darbwyllo ' r defnyddiwr i beidio ag arfer ei hawliau cytundebol

GWERTHU SYRTHNI

 • talu am gynhyrchion a anfonwyd at y defnyddiwr nad oeddent wedi gofyn am
 • mynnu bod cynhyrchion digymell o ' r fath yn cael eu dychwelyd

Gweithredoedd camarweiniol a hepgoriadau

Mae ' r CPRs yn gwahardd ' camau camarweiniol ' a ' hepgoriadau camarweiniol ' sy ' n achosi, neu sy ' n debygol o achosi, i ' r defnyddiwr cyffredin gymryd penderfyniad trafodaethol gwahanol - hynny yw, unrhyw benderfyniad a wneir gan y defnyddiwr ynghylch prynu ' r cynnyrch neu a ddylid arfer hawl gytundebol mewn perthynas ' r cynnyrch, gan gynnwys penderfyniadau i beidio gweithredu. Nid yn unig mae hyn yn ymwneud chyn siopa ond mae ' n cynnwys l-werthu ac yn parhau am oes y cynnyrch.

GWEITHREDOEDD CAMARWEINIOL

Mae Rheoliad 5 o Reoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 yn gwahardd rhoi gwybodaeth anwir i ddefnyddwyr, neu ' n eu twyllo. Mae gweithred gamarweiniol yn digwydd pan fydd arfer yn camreoli drwy ' r wybodaeth sydd ynddo neu ei gyflwyniad twyllodrus (hyd yn oed os yw ' r wybodaeth yn ffeithiol gywir) ac yn achosi, neu ' n debygol o achosi, i ' r defnyddiwr cyffredin gymryd penderfyniad trafodaethol gwahanol.

Mae tri math gwahanol o weithredoedd camarweiniol:

 • gwybodaeth gamarweiniol yn gyffredinol
 • creu dryswch gyda chynnyrch cystadleuwyr
 • methu ag anrhydeddu ymrwymiadau a wnaed mewn cod ymddygiad

Mae ' r wybodaeth y gellir ei hystyried yn gamarweiniol yn eang iawn ac fe ' i rhestrir yn y ddeddfwriaeth ei hun; mae ' n cynnwys pethau fel:

 • bodolaeth neu natur y cynnyrch - er enghraifft, hysbysebu nwyddau nad ydynt yn bodoli
 • prif nodweddion y cynnyrch - er enghraifft, argaeledd, buddion, addasrwydd i bwrpas neu darddiad daearyddol y cynnyrch
 • y pris neu ' r modd y caiff ei gyfrifo
 • yr angen am wasanaeth, rhan, adnewyddu neu drwsio
 • natur, priodoleddau a hawliau ' r masnachwr, fel cymwysterau

HEPGORIADAU CAMARWEINIOL

Mae Rheoliad 6 yn gwahardd rhoi gwybodaeth annigonol am gynnyrch. Mae ' n groes i ' r CPRs i fethu rhoi i ddefnyddwyr yr wybodaeth y mae arnynt ei hangen i wneud dewis gwybodus mewn perthynas chynnyrch os byddai hynny ' n achosi, neu ' n debygol o achosi, i ' r defnyddiwr cyffredin gymryd penderfyniad trafodaethol gwahanol - er enghraifft , er mwyn gwneud penderfyniad deallus ynghylch a ddylid prynu neu faint i ' w dalu, mae angen i ' r defnyddiwr cyffredin sy ' n prynu car wybod a yw ' r car wedi ' i ddileu yn y gorffennol; felly mae ' n raid i ' r masnachwr ddatgelu ' r wybodaeth hon, p ' un a yw ' r defnyddiwr yn gofyn amdano ai peidio.

Rhaid i fasnachwyr roi gwybodaeth i ddefnyddwyr mewn modd amserol. Dylid ei ddarparu i gynorthwyo ' r defnyddiwr i wneud dewis deallus. Gallai darparu gwybodaeth yn rhy hwyr olygu hepgoriad.

Mae ' n groes i ' r CPRs:

 • hepgor gwybodaeth berthnasol
 • cuddio gwybodaeth berthnasol
 • darparu gwybodaeth berthnasol mewn modd sy ' n aneglur, yn annealladwy, yn amwys neu ' n annhymig
 • methu nodi ' r bwriad masnachol (oni bai bod hyn yn amlwg o ' r cyd-destun)

Ystyr ' gwybodaeth berthnasol ' yw gwybodaeth y mae ei hangen ar y defnyddiwr i wneud penderfyniad trafodaethol gwybodus ac yn gyffredinol unrhyw wybodaeth y mae ' n ofynnol ei rhoi yn l y gyfraith.

ARFERION YMOSODOL

Mae Rheoliad 7 y CPRs yn gwahardd arferion masnachol ymosodol sy ' n dychryn neu ' n ecsbloetio defnyddwyr, gan gyfyngu ar eu gallu i wneud dewisiadau rhydd neu hyddysg. Er mwyn i arfer ymosodol fod yn annheg, mae ' n rhaid iddo achosi, neu fod yn debygol o achosi, i ' r defnyddiwr cyffredin gymryd penderfyniad trafodaethol gwahanol.

Mae arfer masnachol yn ymosodol os yw ' n:

 • amharu ' n sylweddol, neu ' n debygol o amharu ' n sylweddol, ar ryddid dewis neu ymddygiad y defnyddiwr ar gyfartaledd mewn perthynas ' r cynnyrch drwy ddefnyddio aflonyddwch, gorfodaeth neu ddylanwad gormodol... A
 • felly ' n peri iddynt gymryd penderfyniad trafodaethol gwahanol

Er mwyn penderfynu a yw arfer yn torri ' r rheoliad hwn, bydd y canlynol yn cael eu cymryd i ystyriaeth:

 • amseriad, lleoliad, natur neu ddyfalbarhad
 • defnyddio iaith neu ymddygiad bygythiol neu ddifrol
 • ecsbloetio gan fasnachwr unrhyw anffawd neu amgylchiad penodol sy ' n amharu ar farn y defnyddiwr er mwyn dylanwadu ar eu penderfyniad o ran y cynnyrch
 • unrhyw rwystr gwrthgontractiol beichus neu anghymesur a osodir gan y masnachwr lle mae defnyddiwr yn dymuno arfer hawliau o dan y contract - er enghraifft, hawliau i derfynu ' r contract neu newid i gynnyrch neu fasnachwr arall
 • unrhyw fygythiad i gymryd camau na ellir eu cymryd yn gyfreithiol

Sylwer: Mae ' gorfodi ' yn cynnwys defnyddio grym corfforol, ac mae ' dylanwad gormodol ' yn golygu manteisio ar sefyllfa o bwer mewn perthynas ' r defnyddiwr er mwyn rhoi pwysau - hyd yn oed heb ddefnyddio grym corfforol (neu fygwth ei ddefnyddio) - mewn ffordd sy ' n cyfyngu ' n sylweddol ar gallu ' r defnyddiwr i wneud penderfyniad gwybodus.

Dyletswydd gyffredinol i beidio masnachu ' n annheg

Enw Rheoliad 3 yw "gwahardd arferion masnachol annheg", sydd i bob pwrpas yn golygu methu gweithredu yn unol disgwyliadau rhesymol o arferion masnachu derbyniol.

Mae ' r rheoliad yn gwahardd arferion sydd:

 • yn mynd yn groes i ofynion diwydrwydd proffesiynol (a ddiffinnir fel safon y sgl a ' r gofal arbennig y gellir disgwyl yn rhesymol i fasnachwr eu hymarfer tuag at ddefnyddwyr, sy ' n gymesur naill ai arfer marchnad onest ym maes masnachwyr gweithgaredd neu ' r egwyddor gyffredinol o ffydd dda ym maes gweithgaredd y masnachwr)
 • yn ystumio ' n sylweddol ymddygiad economaidd y defnyddiwr cyffredin (neu sy ' n debygol o) o ran y cynnyrch - hynny yw, amharu ar allu ' r defnyddiwr cyffredin i wneud penderfyniad gwybodus, a thrwy hynny beri iddo gymryd penderfyniad trafodaethol ni fyddent wedi cymryd fel arall

Hawliau defnyddwyr i wneud iawn

Yn ogystal ' r tramgwyddau troseddol a grir drwy dorri ' r darpariaethau a ddisgrifir uchod, mae ' r Rheoliadau hefyd yn rhoi hawliau i ddefnyddwyr wneud iawn y gellir eu gorfodi drwy ' r llysoedd sifil. Er mwyn i ddefnyddiwr gael yr hawliau hyn i wneud iawn am rai amodau, rhaid bodloni ' r rhain.

Yr amod cyntaf yw bod y defnyddiwr yn gwneud un o ' r canlynol:

 • yn ymrwymo i gontract i brynu cynnyrch (nwyddau, gwasanaethau, cynnwys digidol, ac ati) gan fasnachwr (contract rhwng busnes a defnyddiwr)
 • yn ymrwymo i gontract i werthu nwyddau i fasnachwr (contract rhwng y defnyddiwr a ' r busnes)
 • yn gwneud taliad i fasnachwr ar gyfer cyflenwi cynnyrch (contract talu ' r defnyddiwr)

Yr ail amod yw bod y masnachwr wedi cymryd rhan mewn arfer gwaharddedig. Ystyr arfer gwaharddedig yw gweithred gamarweiniol neu ymarfer ymosodol (gweler uchod).

At hynny, bydd y masnachwr yn atebol am weithredoedd camarweiniol neu arferion ymosodol a gyflawnir gan gynhyrchwyr nwyddau neu gynnwys digidol y maent yn eu cyflenwi pe gallai ' r masnachwr fod wedi gwybod yn rhesymol am yr arfer gwaharddedig. Enghraifft o hyn fyddai lle mae hysbysebion teledu gwneuthurwr ar gyfer cynnyrch yn gamarweiniol.

Yr amod olaf yw bod yr arfer gwaharddedig yn ffactor arwyddocaol ym mhenderfyniad y defnyddiwr i ymrwymo i ' r contract.

PA RWYMEDAU SYDD AR GAEL I DDEFNYDDIWR?

Mae tri phrif rwymedau ar gael i ddefnyddiwr: yr hawl i ddadflino, yr hawl i ddisgownt, a ' r hawl i iawndal.

Hawl i ddadflino

Mae ' r hawl i ddadflino yn caniatu i ' r defnyddiwr ddadwneud y contract a chael ei roi yn l i ' r sefyllfa yr oedd ynddi cyn iddi gael ei gwneud. Mae cyfyngiadau ar hyn:

 • rhaid i ' r defnyddiwr wrthod y nwyddau o fewn 90 diwrnod. Yn gyffredinol mae ' r cyfnod 90 diwrnod hwn yn dechrau naill ai pan gaiff y nwyddau eu danfon neu pan fydd y gwasanaeth yn dechrau
 • mae ' r hawl i ddadflino dim ond yn berthnasol lle mae ' n dal yn bosibl dadwneud y trafodyn. Os yw ' r nwyddau neu ' r cynnwys digidol wedi cael eu bwyta ' n llawn neu fod y gwasanaeth wedi ' i gwblhau ' n llawn, ni fyddai hynny ' n bosibl fodd bynnag, os yw ' n dal yn bosibl dychwelyd rhyw elfen o ' r nwyddau neu wrthod elfen o ' r gwasanaeth byddai hyn yn ddigon. Mae gan ddefnyddwyr hawl i gael ad-daliad llawn er eu bod efallai wedi cael rhywfaint o fudd ohono
 • ni all defnyddwyr ddadwneud contract os ydynt eisoes wedi hawlio disgownt mewn perthynas ' r contract hwnnw a ' r un arfer gwaharddedig (gweler isod ynghylch gostyngiadau)

Mae hawl y defnyddiwr i gael ad-daliad llawn yn cael ei leihau yn achos cynhyrchion cyflenwi parhaus (megis contractau cyfleustodau).

Hawl i ddisgownt

Mae ' r hawl hon yn berthnasol lle mae ' r hawl i ddadflino wedi ' i golli. Gall hyn fod oherwydd oedi wrth gwyno neu oherwydd bod y nwyddau wedi cael eu bwyta ' n llawn. Ar gyfer nwyddau a gwasanaethau sy ' n costio llai na 5,000, mae gostyngiad canrannol penodol yn amrywio o 25% ar gyfer mwy na mn faterion i 100% ar gyfer achosion difrifol iawn.

Uwchben 5,000, pe bai ' r arfer camarweiniol neu ymosodol yn peri i ' r defnyddiwr dalu mwy na phris y farchnad am y cynnyrch, mae ' r pris yn gostwng i bris y farchnad. Fel arall, bydd y disgownt canrannol sefydlog yn dal yn berthnasol. Gall defnyddiwr hefyd hawlio disgownt yn lle dad-ddirwyn contract lle mae ' r hawl i ddadflino yn dal i fodoli ond nad yw ' r defnyddiwr yn dymuno terfynu ' r contract.

Iawndal

Gall defnyddwyr hawlio iawndal os ydynt wedi dioddef colledion rhesymol y gellir eu rhagweld sy ' n fwy na ' r pris a delir am nwyddau, cynnwys digidol a gwasanaethau. Gall yr iawndal hwn gynnwys braw, trallod, anghyfleustra neu anghysur corfforol yn ogystal cholledion economaidd a ddioddefir o ganlyniad i ' r arfer gwaharddedig. Gellir hawlio iawndal yn ychwanegol at ddad-ddirwyn y contract neu hawlio disgownt. Nid yw iawndal yn daladwy os gall y masnachwr gadarnhau bod yr arfer gwaharddedig yn digwydd oherwydd camgymeriad, dibyniaeth ar wybodaeth a roddwyd i ' r masnachwr gan berson arall, gweithred neu ddiffyg person arall, damwain neu ryw achos arall y tu hwnt i ' r masnachwr rheoli a bod y masnachwr wedi cymryd pob rhagofal rhesymol ac wedi arfer pob diwydrwydd dyladwy i osgoi ' r arfer gwaharddedig.

Gwybodaeth pellach

Mae canllawiau ar y CPRs ar gael ar wefan gov.uk.

Hefyd, mae ' r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (a elwid yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau ar y pryd) wedi cynhyrchu canllawiau penodol ar hawliau defnyddwyr i wneud iawn o dan y Rheoliadau: Arferion Masnachol Camarweiniol ac Ymosodol: Hawliau Preifat Newydd i Ddefnyddwyr.

Cosbau

Gall methu chydymffurfio chyfraith safonau masnach arwain at gamau gorfodi a chosbau, a all gynnwys dirwy a/neu garchar. I gael rhagor o wybodaeth, gweler ' Safonau masnach: pwerau, gorfodi a chosbau '.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr (Diwygio) 2014

Adolygwyd/Diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2019

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 260361, ID: 528, updated 29/01/2020