COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Disgrifio cynnyrch a gwasanaethau yn gywir

Yn y canllawiau

Mae'r gyfraith yn gwahardd rhoi gwybodaeth ffug neu gamarweiniol i ddefnyddwyr, ond beth mae hyn yn ei olygu?

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae masnachwyr yn gyfrifol am sicrhau bod y cynhyrchion y maent yn eu cynnig a'u gwerthu i ddefnyddwyr yn cael eu disgrifio'n gywir. Mae'n bwysig sicrhau bod gan ddefnyddwyr y wybodaeth gywir am y cynhyrchion a gynigir iddynt fel y gallant benderfynu a ydynt am eu prynu ai peidio.

Mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 (CPRs) yn gwahardd masnachwyr rhag camarwain defnyddwyr drwy ddisgrifio cynhyrchion yn anghywir. Diffinnir ' cynnyrch ' yn fras iawn ac mae'n cynnwys:

 • nwyddau
 • gwasanaethau
 • cynnwys digidol
 • eiddo sydd ddim yn symudol - er enghraifft, gwerthu neu brydlesu tai a fflatiau
 • hawliau a rhwymedigaethau - er enghraifft, gallu defnyddio carafan am gyfnod o amser
 • galwadau am dl, megis ar gyfer parcio ar dir preifat

Mae'r CPRs hefyd yn gwahardd masnachwyr rhag cuddio gwybodaeth, gan roi gwybodaeth annigonol neu roi gwybodaeth mewn modd aneglur am gynnyrch. Gweler 'Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg' am ragor o wybodaeth.

Beth sydd ei angen ar y gyfraith?

Mae'r CPRs yn cwmpasu arferion masnachol, sy'n cynnwys unrhyw weithred, hepgoriad, ymddygiad, cynrychiolaeth neu gyfathrebu masnachol (gan gynnwys hysbysebu a marchnata) gan fasnachwr sy'n uniongyrchol gysylltiedig hyrwyddo, gwerthu neu gyflenwi cynnyrch i ddefnyddwyr.

Rhaid i fasnachwr beidio chamarwain defnyddiwr ynglyn chynnyrch mewn unrhyw ffordd drwy roi gwybodaeth anwir neu dwyllodrus am nifer o faterion penodol. Ni ddylent ychwaith hepgor gwybodaeth am gynnyrch y byddai ei angen ar ddefnyddiwr er mwyn gwneud penderfyniad gwybodus.

Dylid nodi, er mwyn torri'r rhan fwyaf o'r Rheoliadau, bod rhaid i'r wybodaeth gamarweiniol a roddir (neu'r wybodaeth na roddwyd) i ddefnyddiwr achosi, neu fod yn debygol o achosi, y defnyddiwr cyffredin i wneud penderfyniad trafodaethol gwahanol. Enghraifft o hyn fyddai'r prynwr yn prynu rhywbeth na fyddai wedi gwneud fel arall. Mae penderfyniadau trafodaethol hefyd yn cynnwys penderfyniadau a wneir ar l i ddefnyddiwr brynu cynnyrch-er enghraifft, penderfynu a ddylid dychwelyd cynnyrch diffygiol neu dderbyn cynnig o unioni.

Ni fwriedir i'r rheoliadau ymdrin gwallau dibwys, ond yn y pen draw dim ond llys a gaiff benderfynu a fyddai gweithredoedd masnachwr yn effeithio ar y defnyddiwr cyffredin mewn ffordd anffafriol.

Gwaherddir rhai ymarferion o dan bob amgylchiad, ac ymdrinnir 'r rhain yn 'Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg'.

Os yw masnachwr yn gwneud cynrychioliad anwir a oedd yn anonest, a thrwy wneud y gynrychiolaeth anwir yn fwriad ennill drostyn nhw'u hunain neu'r llall (neu achosi colled i un arall), yna gallant gyflawni trosedd o dan Ddeddf Twyll 2006 (nid yw'r Ddeddf Twyll yn berthnasol yn yr Alban; yn hytrach, mae'n drosedd cyfraith gyffredin o dwyll).

Beth yw achosion penodol o dorri'r rheoliadau sy'n ymwneud chynhyrchion?

Mae cymryd rhan mewn 'ymarfer masnachol annheg' yn drosedd o dan y Rheoliadau. Mewn perthynas 'r disgrifiad o gynnyrch, mae arfer yn annheg os yw'n un o'r canlynol:

 • 'gweithredu camarweiniol' (mae'n cynnwys gwybodaeth anwir neu gamarweiniol, ac felly'n anwiredd mewn perthynas rhestr o faterion penodedig, neu ei gyflwyniad cyffredinol mewn unrhyw ffordd yn twyllo neu'n debygol o dwyllo'r defnyddiwr cyffredin)
 • 'hepgoriad camarweiniol' (mae'n hepgor neu'n cuddio gwybodaeth faterol neu'n darparu gwybodaeth berthnasol mewn modd nad yw'n glir)

Yn ogystal, er mwyn i bractis fod yn annheg, mae'n rhaid i weithred gamarweiniol neu anwaith y masnachwr beri, neu fod yn debygol o achosi, y defnyddiwr cyffredin i gymryd penderfyniad trafodaethol gwahanol (fel uchod, gallai hyn olygu prynu yn hytrach na ddim prynu, cael gwaith wedi'i wneud neu beidio , neu dalu swm gwahanol am nwyddau). Mae'r gyfraith hefyd yn cyflwyno dyletswydd gyffredinol i beidio masnachu'n annheg.

Sut y gellir rhoi gweithred neu hepgoriad camarweiniol ar waith?

Gellir rhoi camau gweithredu a hepgoriadau camarweiniol ar waith mewn unrhyw un o'r ffyrdd canlynol:

 • ar lafar
 • yn ysgrifenedig (er enghraifft, mewn hysbyseb neu lyfryn, neu ar ffurflen anfoneb neu archeb)
 • drwy ddarlunio (er enghraifft, mewn hysbysebion neu ar becynnu)
 • drwy oblygiad

Yn ogystal, os yw nwyddau'n cael eu cyflenwi mewn ymateb i gais sy'n cynnwys disgrifiad penodol (er enghraifft, mae cwsmer yn nodi ei fod eisiau arwyneb gwenithfaen mewn gegin) mae'n bosibl y byddai cyflenwr y nwyddau wedi cynnig y disgrifiad eu hunain.

Pa ddisgrifiadau sy'n dod o dan y Rheoliadau?

Ymdrinnir 'r materion canlynol yn benodol wrth ystyried gweithred gamarweiniol:

 • bodolaeth neu natur y cynnyrch
 • prif nodweddion y cynnyrch, sy'n cynnwys:
  • argaeledd
  • manteision
  • risgiau
  • gweithredu
  • cyfansoddiad
  • ategolion
  • gwasanaeth l-werthu
  • ymdrin chwynion
  • dull a dyddiad y gweithgynhyrchu
  • dull a dyddiad y ddarpariaeth
  • cyflawni
  • addasrwydd i'r diben
  • defnydd
  • maint
  • manyleb
  • tarddiad daearyddol neu fasnachol
  • canlyniadau i'w disgwyl
  • canlyniadau a nodweddion materol y profion neu'r gwiriadau a gyflawnwyd
 • graddau ymrwymiadau'r masnachwr
 • y cymhellion dros yr ymarfer masnachol
 • natur y broses werthu
 • unrhyw ddatganiad neu symbol sy'n ymwneud nawdd uniongyrchol neu anuniongyrchol neu gymeradwyaeth y masnachwr neu'r cynnyrch
 • y pris neu'r modd y cyfrifir y pris
 • bodolaeth mantais benodol o ran pris
 • yr angen am wasanaeth, rhan, amnewid neu drwsio
 • natur, priodoleddau a hawliau'r masnachwr, sy'n cynnwys eu:
  • hunaniaeth
  • asedau
  • cymwysterau
  • statws
  • cymeradwyaeth
  • cysylltiadau
  • perchenogaeth hawliau eiddo diwydiannol, masnachol neu ddeallusol
  • dyfarniadau a gwahaniaethau
 • hawliau'r defnyddiwr neu'r risgiau y gallent eu hwynebu

Pwy all gyflawni trosedd o dan y Rheoliadau?

'Masnachwr', sy'n golygu unrhyw berson sydd, mewn perthynas ag arfer masnachol, yn gweithredu at ddibenion sy'n ymwneud 'u busnes, ac unrhyw un sy'n gweithredu yn enw masnachwr neu ar ei ran. Byddai hyn yn cynnwys cyfarwyddwyr, rheolwyr a gweithwyr ar bob lefel.

Sut gall masnachwr osgoi cyflawni trosedd?

Yn y lle cyntaf, dylai'r masnachwr sicrhau fod disgrifiadau ddim yn gamarweiniol. Mae hyn yn golygu y dylent nid yn unig fod yn gywir, ond y dylent gael eu cyflwyno mewn ffordd na fyddai'n camarwain - er enghraifft, drwy gael eu deall yn y cyd-destun anghywir. Er mwyn osgoi cyflawni hepgoriadau camarweiniol, dylai masnachwyr sicrhau eu bod yn agored ac yn onest gyda chwsmeriaid, gan gynnwys unrhyw beth a allai wneud y cynnyrch neu'r cynnig yn llai deniadol.

Mae'r rheoliadau felly yn rhoi i fasnachwr sydd 'r amddiffyniad mai camgymeriad oedd cyflawni tramgwydd, neu ei fod yn dibynnu ar wybodaeth a roddwyd iddynt, neu weithred neu ddiffyg gweithred person arall, damwain neu ryw achos arall y tu hwnt i reolaeth y masnachwr; a'u bod wedi cymryd pob rhagofal rhesymol ac wedi arfer pob diwydrwydd dyladwy i osgoi trosedd o'r fath yn cael ei chyflawni ganddynt hwy neu gan unrhyw berson o dan eu rheolaeth.

Yn syml, mae hyn yn golygu y dylai proses fodoli i osgoi arferion masnachol annheg ac y dylai'r broses gael ei dilyn gan bob gweithiwr.

Unioniad

Mae prynwyr cynhyrchion a gamddisgrifiwyd yn debygol o geisio am unioniad drwy'r llysoedd sifil. Yn benodol, mae'r Rheoliadau hyn yn rhoi hawl iawndal penodol i ddefnyddwyr. Lle bu gweithredu camarweiniol (neu ymarfer ymosodol), mae'n bosibl y bydd gan y defnyddiwr hawl i hawlio iawndal a/neu ostyngiad yn y pris neu i ganslo'r contract yn gyfan gwbl.

Mae'r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS, a elwid yn adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau ar y pryd) wedi cynhyrchu canllawiau ar hawliau'r defnyddiwr i unioniad o dan y Rheoliadau: Arferion masnachol camarweiniol ac ymosodol: hawliau preifat newydd i ddefnyddwyr.

Cosbau

Gall methu chydymffurfio chyfraith safonau masnach arwain at gamau gorfodi ac at gosbau, a allai gynnwys dirwy a/neu garchar. I gael rhagor o wybodaeth gweler 'Safonau masnachu: pwerau, gorfodi a chosbau'.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Menter 2002

Deddf Twyll 2006

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr (Diwygio) 2014

Adolygwyd/Diweddarwyd diwethaf: Gorffennaf 2020

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2021 itsa Ltd.

TSI: 260364, ID: 528, updated 28/09/2020