COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Enwau cwmnau a busnesau

In the guide

Dealltwch y gyfraith o ran enw masnachu'ch busnes; mae yna rheolau penodol sydd ond yn berthnasol i ' gwmnau '

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Lloegr, yr Alban a Chymru

Mae'r gofynion ar gyfer defnyddio, arddangos a datgelu enwau cwmnau, busnesau a masnachu wedi'u disgrifio mewn pedwar darn o ddeddfwriaeth:

 • Deddf Cwmnau 2006
 • Rheoliadau Partneriaethau Atebolrwydd Cyfyngedig (Cymhwyso Deddf Cwmnau 2006) 2009
 • Rheoliadau Cwmni, Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig ac Enwau Busnes (Geiriau a Mynegiadau Sensitif) 2014
 • Rheoliadau Cwmnau, Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig a Busnes (Enwau a Datgeliadau Masnachu) 2015

Mae gofynion yn ymwneud 'r enw y mae busnes yn dewis ei fasnachu a rheolau i atal y defnydd o enwau a allai gamarwain y cyhoedd.

I bwy y mae'r darpariaethau enwau busnes yn berthnasol?

Mae'r ddeddfwriaeth hon yn rhoi gofynion manwl ynglyn ag enwau y gall busnesau ddewis eu masnachu a sut mae manylion penodol am fusnesau yn gorfod cael eu datgelu i'w cwsmeriaid. Mae'r darpariaethau'n berthnasol i:

 • unigolion sy'n masnachu dan enw nad yw'n perthyn iddynt
 • bartneriaethau nad ydynt yn gweithredu o dan enwau'r partneriaid unigol
 • cwmnau/partneriaethau atebolrwydd cyfyngedig

Rhan 1: unig fasnachwyr a phartneriaethau

Mae'n ofynnol i fasnachwyr unigol a phartneriaethau nad ydynt yn gwmnau cofrestredig arddangos a datgelu gwybodaeth fanwl am eu busnesau pan fyddant yn defnyddio enw busnes nad yw'n gyfenw iddynt (gyda neu heb ragenwau neu flaenlythrennau), neu un sy'n defnyddio'r enwau'r holl bartneriaid.

Er enghraifft, os oes gan John Smith siop o'r enw Becws Teulu Hapus byddai'r gofynion datgelu yn berthnasol iddo; pe byddai'n galw ei fusnes yn Mr Smith, John Smith, neu J Smith, ni fyddent. Byddai'r un peth yn wir am bartneriaeth. Os oes gan John Smith a David Jones bartneriaeth busnes o'r enw ' Pobyddion Hapus ', byddai'r gofynion datgelu yn berthnasol; pe bydden nhw'n galw eu busnes yn J Smith a D Jones, neu Smith a Jones, fydden nhw ddim.

Yn ogystal 'r uchod, nid yw'r gofynion datgelu yn berthnasol pan fo busnes yn parhau masnach cyn-berchennog, ac mae'r enw newydd yn cynnwys y perchnogion blaenorol a chyfredol-er enghraifft, ' Mr Smith (gynt Mr Jones) '.

ARDDANGOSFA ENWAU BUSNES

Pan fydd unig fasnachwr neu bartneriaeth yn cynnal busnes o dan enw nad yw'n cynnwys y perchennog neu'r partneriaid, rhaid datgelu'r manylion yn llawn i gwsmeriaid a chyflenwyr er mwyn nodi'n glir ar bwy y maent yn gwneud busnes.

Dyma'r wybodaeth y mae'n ofynnol ei datgelu:

 • enw llawn y perchennog neu'r holl bartneriaid
 • cyfeiriad lle gellir cysylltu 'r busnes ac a yw dogfennau cyfreithiol wedi'u cyflwyno'n ffurfiol arno

Rhaid i'r wybodaeth ofynnol:

 • arddangos mewn man amlwg ym mhob safle busnes lle mae gan gwsmeriaid a chyflenwyr fynediad
 • ei gynnwys yn ddarllenadwy ar bob dogfen fusnes:
  • llythyrau
  • gorchmynion ysgrifenedig ar gyfer nwyddau neu wasanaethau
  • anfonebau a derbynebau
  • galwadau ysgrifenedig am daliad
  • gwefannau busnes (gofyniad o dan Reoliadau Masnach Electronig (Cyfarwyddeb yr CE) 2002)
 • rhoi ar unwaith yn ysgrifenedig i unrhyw gwsmer neu gyflenwr sy'n gofyn am wybodaeth manylion busnes

Nid yw'n ofynnol i bartneriaethau o fwy nag 20 o bersonau ddatgelu manylion pob un o'r partneriaid mewn dogfennau busnes os:

 • cedwir rhestr o enwau'r holl bartneriaid yn y prif le busnes
 • oes unrhyw un o enwau'r partneriaid yn ymddangos mewn dogfennau ac eithrio yn y testun neu fel llofnodwr
 • mae dogfennau'n nodi cyfeiriad prif le busnes y bartneriaeth a bod rhestr o enwau'r partneriaid yn agored i'w harchwilio yno
 • mae rhestr enwau'r partneriaid ar gael i'w harchwilio yn ystod oriau swyddfa

Ceir enghraifft isod o hysbysiad y gellid ei arddangos i gydymffurfio 'r gofynion mewn adeiladau busnes ar gyfer unig fasnachwr. Mae angen i bartneriaethau gynnwys enwau llawn y pob un o'r partneriaid mewn hysbysiad o'r fath.

MANYLION PERCHNOGAETH Y
Becws Teulu Hapus

fel sy'n ofynnol gan adran 1204 o Ddeddf Cwmnau 2006

Enw llawn y perchennog: John Smith

Cyfeiriad lle y gall dogfennau sy'n ymwneud 'r busnes gael eu cyflwyno'n effeithiol:
Y Bwthyn Pobi
10 Stryd Cobb
Bath
BA23 3UN

Rhan 2: cwmnau

Mae'r gofynion canlynol yn berthnasol yn unig i gwmnau sydd wedi'u cofrestru gydaTy'r Cwmnau.

Rheolau ar enwau

Mae rheolau penodol yn y ddeddfwriaeth ynghylchcorffori ac enwauy gellir eu defnyddio a'u cofrestru gyda Thy'r Cwmnau, a gellir gweld y canllawiau llawn ar wefan GOV.UK.

Yn fyr, mae'r rheolau sy'n ymwneud ag enwau cwmnau yn cynnwys:

 • cael uchafswm o 160 o gymeriadau
 • peidio bod yr un fath chwmni cofrestredig presennol
 • peidio thorri nodau masnach cofrestredig
 • cynnwys nodau, atalnodi, byrfoddau, arwyddion a symbolau a ganiateir yn unig
 • peidio defnyddio geiriau neu ymadroddion sydd wedi'u gwahardd neu y mae angen cymeradwyaeth yr Ysgrifennydd Gwladol arnynt, megis:
  • ' Cymdeithas '
  • ' Brenhinol '
  • ' Seisnig '
  • ' Cyngor '

Dangos gwybodaeth am y cwmni

ENW COFRESTREDIG

Rhaid i gwmnau gweithredol arddangos eu henw cwmni cofrestredig llawn yn:

 • eu swyddfa gofrestredig
 • pob lleoliad arall lle maent yn cynnal busnes ac eithrio'r rhai a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer llety byw
 • man archwilio lle y cedwir cofnodion y cwmni y mae'n ofynnol iddynt fod ar gael i'w harchwilio

Nid yw'r gofyniad hwn yn gymwys i gwmnau lle na ellir datgelu cyfeiriad preswyl pob cyfarwyddwr unigol gan gofrestrydd y cwmnau i asiantaeth cyfeirio credyd. Yn y sefyllfa hon, nid oes rhaid i'r cwmni arddangos ei enw cofrestredig mewn unrhyw leoliad ar wahn i swyddfa gofrestredig y cwmni neu fan archwilio ar gyfer cofnodion y cwmni.

DULL ARDDANGOS

Lle rhennir eiddo busnes gan hyd at bum cwmni, rhaid i'r enw cofrestredig fod:

 • yn hawdd i'w gweld gan ymwelwyr
 • yn arddangos yn barhaus

Os yw safleoedd busnes yn cael eu rhannu gan chwe chwmni neu fwy, rhaid i bob cwmni sicrhau bod ei enw cofrestredig naill ai:

 • yn cael ei arddangos am o leiaf bymtheg eiliad ddi-dor o leiaf unwaith bob tri munud
  ... neu
 • ar gael i'w harchwilio gan ymwelwyr

ENW COFRESTREDIG I YMDDANGOS MEWN CYFATHREBIADAU

Rhaid i gwmnau ddatgelu eu henw cofrestredig ar:

 • lythyrau busnes
 • hysbysiadau
 • cyhoeddiadau swyddogol
 • gwefannau
 • biliau cyfnewid
 • nodiadau addewidiol
 • ardystiadau
 • ffurflenni archebu
 • sieciau wedi'u llofnodi gan neu ar ran y cwmni
 • archebion am arian, nwyddau neu wasanaethau a lofnodwyd gan neu ar ran y cwmni
 • biliau parseli
 • anfonebau
 • galwadau am daliad
 • derbyniadau
 • llythyrau credyd
 • ceisiadau am drwyddedau i redeg masnach neu weithgaredd
 • pob ffurf arall ar eu gohebiaeth a'u dogfennaeth busnes

MANYLION PELLACH I'W DATGELU

Rhaid i gwmnau ddatgelu'r manylion canlynol ar eu llythyrau busnes, ffurflenni archebu a gwefannau:

 • y rhan o'r Deyrnas Unedig lle mae'r cwmni wedi'i gofrestru
 • rhif cofrestredig y cwmni
 • cyfeiriad swyddfa gofrestredig y cwmni
 • eu bod yn gwmni cyfyngedig (i gwmnau sydd wedi'u heithrio o'r rhwymedigaeth i ddefnyddio'r gair ' cyfyngedig ')
 • eu bod yn gwmni cyfyngedig (ar gyfer cwmnau buddiannau cymunedol nad ydynt yn gwmnau cyhoeddus)
 • eu bod yn gwmni buddsoddi (lle bo'n briodol)

Os bydd cwmnau yn datgelu faint o gyfalaf cyfrannau sydd yn y mannau hynny, rhaid i'r datgeliad fod o ran cyfalaf cyfrannau wedi'i dalu.

DATGELU ENWAU CYFARWYDDWYR

Pan fo llythyrau busnes cwmni yn cynnwys enwau unrhyw un o gyfarwyddwyr unigol neu gorfforaethol y cwmni, heblaw yn y testun neu fel llofnodwr, mae'n rhaid i'r llythyr ddatgelu enwau pob un o gyfarwyddwyr y cwmni.

CEISIADAU AM WYBODAETH AM GWMNAU

O fewn pum diwrnod gwaith ar l derbyn cais ysgrifenedig am wybodaeth gan gwmni gan unrhyw un y mae'n delio hi wrth gynnal busnes, rhaid i gwmnau anfon ateb ysgrifenedig yn datgelu:

 • cyfeiriad eu swyddfa gofrestredig
 • lleoliad unrhyw le arolygu
 • y math o gofnodion cwmni sy'n cael eu cadw yn y mannau hynny

DARLLENADWYAETH O ARDDANGOSFEYDD A DATGELIADAU

Rhaid i'r holl wybodaeth y mae'n ofynnol ei dangos neu ei ddatgelu fod yn eglur ac yn ddarllenadwy.

Rhan 3: partneriaethau atebolrwydd cyfyngedig

Mae'r gofynion ar gyfer partneriaethau atebolrwydd cyfyngedig (LLPs) yn debyg i rheiny ar gyfer cwmnau.

Gall dau neu fwy o unigolion neu gwmnau sefydlu (ymgorffori) fel LLP i weithredu busnes. Mae gan LLP bersonoliaeth gyfreithiol ar wahn ac nid yw ei aelodau yn atebol yn bersonol am ddyledion y busnes.

Rheolau ar enwau'r LLPs

Mae rheolau penodol yn y ddeddfwriaeth ynghylchcorffori ac enwauy gellir eu defnyddio a'u cofrestru gyda Thy'r Cwmnau, a gellir gweld y canllawiau llawn ar wefan GOV.UK.

Yn fyr, mae'r rheolau sy'n ymwneud ag enwau LLP yn cynnwys:

 • rhaid i'r enw ddod i ben gyda ' partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig ', 'Llp' neu ' LLP ' (os yw'r swyddfa gofrestredig yng Nghymru, rhaid i'r enw orffen gyda ' partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig ' a 'partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig', neu un o 'llp', ' LLP ', 'pac' a ' PAC ')
 • uchafswm o 160 o gymeriadau
 • peidio bod yr un fath , neu'n ' rhy debyg ' i LLP presennol
 • peidio thorri nodau masnach cofrestredig
 • cynnwys nodau, atalnodi, byrfoddau, arwyddion a symbolau a ganiateir yn unig
 • peidio defnyddio geiriau neu ymadroddion sydd wedi'u gwahardd neu y mae angen cymeradwyaeth yr Ysgrifennydd Gwladol arnynt, megis:
  • ' Cymdeithas '
  • ' Brenhinol '
  • ' Seisnig '
  • ' Cyngor '

Dangos gwybodaeth LLP

ENW COFRESTREDIG

Rhaid i bob LLP arddangos ei enw cofrestredig llawn yn:

 • ei swyddfa gofrestredig
 • pob lleoliad arall lle mae'n rhedeg busnes ac eithrio'r rhai a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer llety byw
 • man arolygu lle y mae'n ofynnol cadw cofnodion LLP ar gael i'w harchwilio

Os nad oes modd i gyfeiriadau preswyl pob aelod o'r LLP gael eu datgelu gan gofrestrydd y cwmnau i asiantaeth cyfeirio credyd, yna nid oes rhaid i'r LLP arddangos ei enw cofrestredig yn unrhyw fan ac eithrio swyddfa gofrestredig yr LLP neu fan archwilio ar gyfer cofnodion LLP.

DULL ARDDANGOS

Pan fo eiddo busnes yn cael ei rannu gan hyd at bump LLPs rhaid i'r enw cofrestredig fod:

 • hawdd i'w gweld gan ymwelwyr
 • yn cael ei arddangos yn barhaus

Pan fo eiddo busnes yn cael ei rannu gan chwech neu fwy o'r LLPs, rhaid i bob LLP sicrhau bod ei enw cofrestredig naill ai:

 • cael ei arddangos am o leiaf bymtheg eiliad ddi-dor o leiaf unwaith bob tri munud
  ... neu
 • ar gael i'w harchwilio gan ymwelwyr

Enw cofrestredig i ymddangos mewn cyfathrebiadau

Rhaid i'r LLPs ddatgelu eu henw cofrestredig ar:

 • llythyrau busnes
 • hysbysiadau
 • cyhoeddiadau swyddogol
 • gwefannau
 • biliau cyfnewid
 • nodiadau addewidiol
 • ardystiadau
 • ffurflenni archebu
 • sieciau wedi'u llofnodi gan neu ar ran y LLP
 • archebion am arian, nwyddau neu wasanaethau a lofnodwyd gan neu ar ran y LLP
 • biliau parseli
 • anfonebau
 • galwadau am daliad
 • derbyniadau
 • llythyrau credyd
 • ceisiadau am drwyddedau i redeg masnach neu weithgaredd
 • pob ffurf arall ar eu gohebiaeth a'u dogfennaeth busnes

MANYLION PELLACH I CAEL EU DATGELU

Rhaid i'r LLPs ddatgelu'r manylion canlynol ar eu llythyrau busnes, ffurflenni archebu a gwefannau:

 • y rhan o'r Deyrnas Unedig lle mae'r LLP wedi'i gofrestru
 • rhif cofrestredig LLP
 • cyfeiriad swyddfa gofrestredig yr LLP
 • lle mae'r enw LLP yn gorffen gyda'r talfyriad LLP, Llp, neu'r hyn sy'n cyfateb i Gymru, y ffaith ei fod yn bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig neu'n cyfateb i'r Gymraeg

DATGELU ENWAU AELODAU

Lle bo llythyrau busnes LLP yn cynnwys enwau unrhyw aelod o'r LLP, heblaw yn y testun neu fel llofnodwr, mae'n rhaid i'r llythyr ddatgelu holl enwau'r Aelodau. Os oes gan yr LLP fwy nag 20 o Aelodau cyn belled mae'n cadw rhestr o enwau'r aelodau i gyd yn ei brif le busnes, ac mae'r ddogfen yn nodi bod y rhestr ar gael i'w harchwilio, yna nid oes angen iddi ddangos enwau'r aelodau.

CEISIADAU AM WYBODAETH

O fewn pum niwrnod gwaith o dderbyn cais ysgrifenedig am wybodaeth am yr LLP gan unrhyw un y mae'n delio hi wrth gynnal busnes, rhaid i'r LLP anfon ateb ysgrifenedig yn datgelu:

 • cyfeiriad ei swyddfa gofrestredig
 • cyfeiriad unrhyw le arolygu
 • y math o gofnodion LLP sy'n cael eu cadw yn y mannau hynny

DARLLENADWYAETH O ARDDANGOSFEYDD A DATGELIADAU

Rhaid i'r holl wybodaeth y mae'n ofynnol ei dangos neu ei datgelu fod yn eglur ac yn ddarllenadwy.

Rhan 4

Mae'r canlynol yr un mor berthnasol i unig fasnachwyr, partneriaethau, cwmnau a'r LLPs.

Gofynion eraill

ENWAU MASNACHU & NODAU MASNACH

P'un a oes gennych fusnes, partneriaeth neu gwmni, mae'n bosibl iawn y byddwch yn dymuno masnachu o dan enw gwahanol. Os ydych, mae angen ichi fod yn ymwybodol na allwch ddefnyddio nod masnach cwmni arall fel eich enw busnes. Gallwch chwilio drwy'rcofrestr marciau masnachar wefan GOV.UK i gael gwybod a yw marc eisoes wedi'i gofrestru.

Os bydd rhywun arall yn dechrau masnachu gan ddefnyddio eich enw masnach neu eich nod masnach anghofrestredig, efallai y bydd yn rhaid i chi gymryd camau i ' basio allan ' yn y llysoedd sifil i'w hatal. Felly, efallai y byddwch am gofrestru eich enw masnachu neu eich nod masnach anghofrestredig ar gyfer diogelwch gwell.

I gael eich cofrestru, mae'n rhaid i nodau masnach gydymffurfio 'r rheolau sy'n ymwneud chofrestru marciau masnach ac nid yw enwau neu farciau penodol yn gymwys i'w cofrestru-er enghraifft, marciau sy'n cynnwys termau masnach gyffredin, megis Tacsis A1, Glanhawyr A1, ac ati. Fodd bynnag, nid yw hyn yn atal unrhyw un rhag cynnal busnes o dan yr enwau hynny.Igofrestru nod masnachgallwch wneud cais ar-lein i'r Swyddfa Eiddo Deallusol (IPO).

Gweler' Eiddo deallusol 'i gael rhagor o wybodaeth.

GWERTHIANNAU O BELL

Hefyd yn berthnasol i unrhyw fusnes sy'n masnachu drwy hysbysebion neu ar-lein yw Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013. Mae'r Rheoliadau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i gyflenwr roi manylion i ddarpar brynwr. Cyn i ddefnyddiwr orffen trafodiad ar-lein neu ymateb i hysbyseb ac ati, rhaid i'r cyflenwr roi manylion cyfeiriad post ei fusnes, fel y gall defnyddiwr ymdrin chwynion mewn fformat ysgrifenedig gwydn.

Mae Rheoliadau Masnach Electronig (Cyfarwyddeb y CE) 2002 yn ei gwneud yn ofynnol i fusnesau sy'n gwerthu neu'n hysbysebu ar-lein ddarparu gwybodaeth benodol ar eu gwefan, y mae rhai ohonynt yn gorgyffwrdd 'r gofynion uchod, megis enw'r cwmni neu'r busnes, un o nodweddion daearyddol y DU cyfeiriad a gwybodaeth fanwl am brisio, taliadau cyflenwi, ac ati.

Gweler' Contractau defnyddwyr: gwerthu o bell 'i gael rhagor o wybodaeth.

Cosbau

Gall methu chydymffurfio chyfraith safonau masnach arwain at gamau gorfodi ac at gosbau, a allai gynnwys dirwy a/neu garchar. I gael rhagor o wybodaeth, gweler' Safonau masnach: pwerau, gorfodi a chosbau '.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Deddf Ansolfedd 1986

Deddf Nodau Masnach 1994

Rheoliadau Masnachu Electronig (Cyfarwyddeb y CE) 2002

Deddf Cwmnau 2006

Partneriaethau atebolrwydd cyfyngedig (cymhwyso Deddf Cwmnau 2006) Rheoliadau 2009

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Rheoliadau Cwmni, Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig ac Enwau Busnes (Geiriau a Mynegiadau Sensitif) 2014

Rheoliadau Cwmnau, Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig a Busnes (Enwau a Datgeliadau Masnachu) 2015

Adolygwyd/Diweddarwyd diwethaf: Rhagfyr 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 260378, ID: 528, updated 29/01/2020