Gordaliadau talu

In the guide

Yn y rhan fwyaf o achosion, ni chaniateir gordaliadau ar gyfer taliadau electronig neu daliadau gyda cherdyn; lle caniateir hynny, mae gordaliadau sy'n seiliedig ar y dull talu yn destun cyfyngiadau

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Gydag unrhyw ddulliau talu y mae busnes yn eu derbyn, mae costau'n gysylltiedig thrin a phrosesu'r taliad. Mae'r rhan fwyaf o fusnesau'n trin y costau hyn fel unrhyw gostau eraill ac, yn syml, maen nhw'n gosod prisiau ar lefel y bwriedir iddo gynhyrchu cyfradd elw neu enillion derbyniol.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae busnesau wedi ceisio talu neu wneud iawn am gostau derbyn rhai dulliau talu trwy osod gordaliadau ar gwsmeriaid sy'n dewis defnyddio'r dulliau talu hyn. O 13 Ionawr 2018, ni chaniateir i fusnesau godi gordaliadau pan fydd rhywun yn talu cherdyn debyd, cerdyn credyd neu wasanaethau talu electronig. Nid yw'r gwaharddiad ar ordaliadau'n berthnasol i gardiau credyd neu ddebyd masnachol.

Caniateir gordaliadau o hyd mewn perthynas dulliau eraill o dalu – er enghraifft, arian parod neu siec – ond os codir gordaliadau ar ddefnyddwyr, maent yn cael eullywodraethu gan Reoliadau Hawliau Defnyddwyr (Gordaliadau Talu) 2012 (a ddiwygiwyd gan Reoliadau Gwasanaethau Talu 2017). Mae'r Rheoliadau'n cyfyngu codi tl ar ddefnyddwyr sy'n prynu nwyddau a gwasanaethau.

Gwahardd gordaliadau

Ni all busnesau godi unrhyw ordal am ddefnyddio'r dulliau talu canlynol:

 • cardiau credyd defnyddwyr, cardiau credyd neu gardiau talu
 • dulliau talu tebyg nad ydyn nhw'n defnyddio cerdyn (er enghraifft, dulliau talu ar ffonau symudol)
 • gwasanaethau talu electronig (er enghraifft, PayPal)

Gweithredu'r Rheoliadau

Dylid nodi mai'r dull talu, yn hytrach na statws y prynwr, sy'n pennu a yw'r gwaharddiad ar ordaliadau'n berthnasol.

Felly, er enghraifft, os yw'r cwsmer yn unig fasnachwr sy'n prynu ar gyfer busnes ond gan ddefnyddio cerdyn credyd personol, mae'r rheol yn berthnasol. Os yw'r cwsmer yn defnyddio cerdyn credyd corfforaethol, hyd yn oed er mwyn prynu rhywbeth personol, nid yw'r rheol yn berthnasol.

Mae'rgwaharddiad ar ordaliadau'n berthnasol i'r holl daliadau a wneir gan ddefnyddio'r dulliau talu a restrir, p'un a ydyn nhw mewn perthynas chontract ai peidio. Felly, nid yn unig y mae'n berthnasol i daliadau ar gyfer nwyddau a gwasanaethau, ond trethi, rhoddion elusennol a mathau eraill o dalu hefyd.

Cyfyngiadau ar ordaliadau talu

Caniateir i fusnesau godi tl ar gyfer derbyn taliad trwy unrhyw ddull arall – er enghraifft, arian parod, siec, archeb sefydlog a debyd uniongyrchol. Fodd bynnag, dan y Rheoliadau, os oes rhaid i'r cwsmer dalu gordal am ddefnyddio dull talu penodol, ni ddylai'r gordal fod yn uwch na chost prosesu'r dull talu hwnnw i'r busnes. Nid yw'r Rheoliadau'n pennu unrhyw uchafsymiau oherwydd dylai'r costau adlewyrchu'r gost wirioneddol i'r busnes unigol am brosesu'r taliad.

Gall busnes weithredu'r gordal ar sail y gost gyfartalog a geir wrth brosesu'r taliad trwy fodd neilltuol.

Os gwneir gordaliad ar gyfer unrhyw ddull talu, ni ddylid cuddio'r wybodaeth hon. Dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008, ni ddylai busnesau roi gwybodaeth gamarweiniol i ddefnyddwyr, na chuddio na hepgor gwybodaeth sydd ei hangen ar y defnyddiwr i wneud penderfyniad gwybodus.

Yn gyffredinol, mae hyn yn golygu y dylai gwybodaeth am fodolaeth a swm unrhyw ordaliadau fod ar gael i'r defnyddiwr o flaen llaw, ochr yn ochr 'r prif bris y byddant yn ei dalu. Yn ogystal, os codir taliadau o'r fath ar gyfer math o gynnyrch neu wasanaeth neu ddull talu lle mae'r taliadau'n anarferol ac yn debygol o fod yn sioc i'r defnyddiwr, dylid tynnu sylw neilltuol at y taliadau hynny cyn i'r defnyddiwr fuddsoddi ei amser a'i ymdrech yn dewis cynnyrch neu ddechrau archebu.

Mae'r Rheoliadau'n berthnasol i daliadau ar gyfer defnyddio dull penodol o dalu yn unig.Mae gan fusnesau hawl i godi ffioedd eraill – fel ffioedd danfon, ffioedd archebu neu ffioedd gweinyddol – dim ond os yw'r rhain yr un fath ni waeth beth yw'r dull talu. Er enghraifft, nid yw ffi archebu sy'n 10, neu sy'n 10% o'r cyfanswm pris yn ordal, p'un a yw'n daliad gydag arian parod, cerdyn debyd neu ddull arall, ac nid yw'n cael ei gwmpasu gan y Rheoliadau. Fodd bynnag, rhaid nodi pris y cynnyrch, p'un a yw'n nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol, gan gynnwys unrhyw ordaliadau nad ydynt yn ddewisol lle bynnag y mae'r pris yn ymddangos a phob tro cyn i'r defnyddiwr gymryd unrhyw gamau tuag at brynu – er enghraifft, ychwanegu cynnyrch i fasged siopa ar-lein neu gymryd cynnyrch i'r til mewn siop.

Gweithredu'r Rheoliadau

Mae'r cyfyngiad ar swm gordaliad, os caniateir taliad o gwbl, yn berthnasol i gontractau a wneir rhwng busnesau a defnyddwyr yn unig, ac nid contractau busnes-i-fusnes.

Mae defnyddiwr yn unigolyn sy'n cytuno i'r contract at ddibenion sy'n gyfan gwbl neu'n bennaf y tu hwnt i fasnach, busnes, crefft neu broffesiwn yr unigolyn.

Mae busnes yn unigolyn sy'n gweithredu at ddibenion sy'n perthyn i fasnach, busnes, crefft neu broffesiwn y person, p'un a yw'n unigolyn, yn bartneriaeth neu'ch sefydliad.

Mae'rcyfyngiad yn berthnasoli gontractau sut bynnag maen nhw'n cael eu llunio ac ni waeth beth yw'r dull gwerthu. Maen nhw'n cwmpasu contractau a lunnir ar safleoedd busnes, i ffwrdd o safleoedd busnes a rhai a lunnir o bell – er enghraifft, prynu ar y rhyngrwyd neu dros y ffn.

Contractau wedi'u heithrio

Mae'r gwaharddiad ar ordaliadau ar gyfer dulliau penodol o dalu yn berthnasol i bob contract yn ogystal thaliadau nad ydynt yn ymwneud chontract, fel rhoddion a threthi. Fodd bynnag, nid yw'r cyfyngiad ar swm y gordaliad ar gyfer dulliau eraill o dalu yn berthnasol i rai contractau sydd wedi'u heithrio, a restrir isod:

 • contractau ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol, gan gynnwys tai cymdeithasol, gofal plant a chymorth i deuluoedd a phersonau sydd mewn angen yn barhaol neu dros dro (gan gynnwys gofal tymor hir)
 • contractau ar gyfer gwasanaethau iechyd a ddarperir, trwy gyfleusterau gofal iechyd neu beidio, gan weithwyr iechyd proffesiynol i gleifion er mwyn asesu, cynnal neu wella cyflwr eu hiechyd, gan gynnwys rhagnodi, dosbarthu a darparu cynhyrchion meddyginiaethol a dyfeisiau meddygol
 • contractau ar gyfer gamblo o fewn ystyr Deddf Gamblo 2005
 • contractau ar gyfer gwasanaethau o natur bancio, credyd, yswiriant, pensiwn personol, buddsoddi neu dalu
 • contractau ar gyfer creu eiddo sefydlog neu ynghylch hawliau mewn eiddo sefydlog
 • contractau ar gyfer rhentu llety at ddibenion preswyl
 • contractau ar gyfer adeiladu adeiladau newydd neu adeiladu adeiladau sylweddol o newydd trwy addasu adeiladau presennol
 • contractau sy'n syrthio o fewn cwmpas cyfraith Ewropeaidd ynghylch diogelu defnyddwyr o ran agweddau penodol ar gontractau cyfran gyfnodol, cynhyrchion gwyliau hirdymor, contractau ailwerthu a chontractau cyfnewid
 • contractau ar gyfer cyflenwi bwydydd, diodydd neu nwyddau eraill a fwriedir i'w defnyddio'n gyfredol yn y cartref, ac a gyflenwir gan fasnachwr ar rowndiau aml neu reolaidd i gartref, preswylfa neu weithle'r defnyddiwr
 • contractau a wneir trwy beiriannau gwerthu awtomatig neu safleoedd masnachol awtomatig
 • contractau a wneir gyda gweithredwr telathrebu trwy ffn cyhoeddus ar gyfer defnyddio'r ffn
 • contractau a wneir ar gyfer defnyddio un cysylltiad sengl, ar y ffn, rhyngrwyd neu ffacs, a sefydlir gan y defnyddiwr
 • gwerthu nwyddau trwy gyflawni'r gyfraith neu fel arall gydag awdurdod y gyfraith – er enghraifft, nwyddau a atafaelwyd gan feilaid llys a'u gwerthu i dalu am ddyled dan ddyfarniad y llys

Hawliau unioni camwedd defnyddwyr

Mae gan ddefnyddwyr hawl i geisio camau unioni os gofynnir am ordal sydd wedi'i wahardd neu sy'n uwch na'r hyn a ganiateir gan y Rheoliadau. Os nad yw'r ffi wedi cael ei thalu eto, ni all y masnachwr orfodi'r defnyddiwr i'w thalu; os yw wedi cael ei thalu, rhaid iddi gael ei had-dalu. Gall y defnyddiwr gymryd camau cyfreithiol i adennill ei arian. Mae'r hawl hon yn berthnasol p'un a yw camau gweithredu wedi cael eu cymryd gan safonau masnach hefyd ai peidio.

Darllen pellach

Mae BEISwedi cyhoeddi cyfarwyddydmanylach ar Reoliadau Hawliau Defnyddwyr (Gordaliadau Talu) 2012, gan gynnwys y diwygiadau a wnaed gan Reoliadau Gwasanaethau Talu 2017.

Cosbau

Os nad yw masnachwr yn cydymffurfio 'r gofynion uchod, gall y gwasanaethau safonau masnach wneud cais am orchymyn llys sy'n mynnu ei fod yn cydymffurfio. Os na chydymffurfir 'r gorchymyn, y gosb uchaf yw dirwy a dwy flynedd o garchar.

Deddfwriaeth Allweddol:

Deddf Menter 2002

Deddf Gamblo 2005

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Hawliau Defnyddwyr (Gordaliadau Talu) 2012

Rheoliadau Gwasanaethau Talu 2017

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf:Mawrth2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen; fel arfer, caiff diwygiadau i ddeddfwriaeth yr UE eu hymgorffori yn y testun.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2019 itsa Ltd.

TSI: 310639, ID: 528, updated 21/05/2019