COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Gordaliadau talu

In the guide

Yn y rhan fwyaf o achosion, ni chaniateir gordaliadau ar gyfer taliadau electronig neu daliadau gyda cherdyn; lle caniateir hynny, mae gordaliadau sy'n seiliedig ar y dull talu yn destun cyfyngiadau

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Pa bynnag ddulliau talu y mae busnes yn eu derbyn, mae yna gostau'n gysylltiedig thrin a phrosesu'r taliad. Mae'r rhan fwyaf o fusnesau'n trin y costau hyn fel unrhyw gostau eraill, a'r cyfan a wnnt yw gosod prisiau ar lefel y bwriedir gynhyrchu elw derbyniol neu gyfradd elw.

Fodd bynnag, mewn rhai achosion, mae busnesau wedi ceisio talu neu wrthbwyso cost derbyn rhai dulliau talu drwy osod gordaliadau ar gwsmeriaid sy'n dewis defnyddio'r dulliau talu hynny. Ni chaniateir i fusnesau osod gordaliadau am dalu drwy gerdyn debyd, cerdyn credyd neu wasanaethau talu electronig. Nid yw'r gwaharddiad ar gordal yn berthnasol i gardiau credyd neu ddebyd masnachol.

Caniateir gordaliadau o hyd mewn perthynas dulliau eraill o dalu - er enghraifft, arian parod neu siec-ond lle gwneir gordaliadau i ddefnyddwyr maent yn cael eu llywodraethu gan Reoliadau Hawliau Defnyddwyr (Gordaliadau Talu) 2012 (a ddiwygiwyd gan y Rheoliadau Gwasanaethau Talu 2017). Mae'r Rheoliadau'n cyfyngu ar daliadau i ddefnyddwyr sy'n prynu nwyddau a gwasanaethau.

Gwaharddiad ar gymorthdaliadau

Ni all busnesau orfodi unrhyw dl ychwanegol am ddefnyddio'r dulliau talu canlynol:

 • cardiau credyd defnyddwyr, cardiau debyd neu gardiau tl
 • dulliau talu tebyg sydd ddim yn seiliedig ar gardiau (er enghraifft, dulliau talu sy'n seiliedig ar ffonau symudol)
 • gwasanaethau talu electronig (er enghraifft, PayPal)

Cymhwyso'r Rheoliadau

Sylwer mai dull talu, yn hytrach na statws y prynwr, sy'n penderfynu a yw'r gwaharddiad ar ordaliadau'n berthnasol. Felly, er enghraifft, os yw'r cwsmer yn unig fasnachwr sy'n prynu ar gyfer busnes ond yn defnyddio cerdyn credyd personol, mae'r rheol yn berthnasol. Os yw'r cwsmer yn defnyddio cerdyn credyd corfforaethol, hyd yn oed ar gyfer pryniant personol, nid yw'r rheol yn berthnasol.

Mae'r gwaharddiad ar ordaliadau'n gymwys i bob taliad a wneir gan y dulliau taliadau a restrir, p'un a ydynt mewn perthynas chontract ai peidio. Felly mae'n ymdrin nid yn unig thaliadau am nwyddau a gwasanaethau, ond hefyd threthi, rhoddion elusennol a mathau eraill o daliadau.

Cyfyngiadau ar gymorthdaliadau talu

Caniateir i fusnesau godi tl am dderbyn taliad drwy unrhyw ddull arall - er enghraifft, arian parod, sieciau, archebion sefydlog a debydau uniongyrchol. Fodd bynnag, o dan y Rheoliadau, os yw'n rhaid i'r cwsmer dalu tl ychwanegol am ddefnyddio dull talu penodol, yna rhaid i'r tl ychwanegol hwnnw beidio bod yn fwy nag y mae'n costio i'r busnes brosesu'r dull talu hwnnw. Nid yw'r Rheoliadau yn pennu unrhyw uchafsymiau gan y dylai'r costau adlewyrchu'r gost wirioneddol i'r busnes unigol o brosesu'r taliad.

Gall busnes gymhwyso'r tl ychwanegol a delir ar sail y gost gyfartalog a ysgwyddir wrth brosesu'r taliad drwy ddull penodol.

Pan wneir tl ychwanegol am unrhyw ddull talu, rhaid i'r wybodaeth hon beidio chael ei chuddio. O dan y Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008, rhaid i fusnesau beidio rhoi gwybodaeth gamarweiniol i ddefnyddwyr, ac ni ddylent ychwaith guddio na hepgor gwybodaeth y mae ar y defnyddiwr ei hangen er mwyn gwneud penderfyniad gwybodus.

Yn gyffredinol, mae hyn yn golygu y dylai gwybodaeth am fodolaeth a swm unrhyw ordaliadau i dalu fod ar gael i'r cwsmer, ynghyd 'r prif bris y bydd yn ei dalu. Yn ogystal, os gwneir taliadau o'r fath am gynnyrch neu wasanaeth neu am ddull talu lle mae taliadau'n anarferol ac yn debygol o beri syndod i'r defnyddiwr, dylid tynnu sylw arbennig at y taliadau hynny cyn i'r defnyddiwr fuddsoddi ei amser a'i ymdrech wrth ddewis cynnyrch neu ddechrau gosod archeb.

Mae'r Rheoliadau yn berthnasol i daliadau am ddefnyddio dull penodol o dalu yn unig. Mae gan fusnesau hawl o hyd i godi ffioedd eraill - fel ffioedd cyflawni, ffioedd archebu neu ffioedd gweinyddol - cyn belled bod y rhain yr un fath, waeth beth fo'r dull talu. Er enghraifft, nid yw ffi archebu sy'n 10, neu sy'n 10% o gyfanswm y pris, p'un a yw'r taliad yn l arian, cerdyn debyd neu ddull arall, yn gorswm ar gyfer talu ac nid yw'n dod o dan y Rheoliadau. Noder, fodd bynnag, fod yn rhaid i bris cynnyrch, boed yn nwyddau, yn wasanaethau neu'n gynnwys digidol, gael ei ddyfynnu gan gynnwys unrhyw ordaliadau sydd ddim yn dewisol lle bynnag y mae'n ymddangos a chyn i'r defnyddiwr gymryd unrhyw gamau tuag at brynu-er enghraifft, ychwanegu cynnyrch i fasged siopa ar-lein, neu gymryd cynnyrch i til mewn siop.

Cymhwyso'r Rheoliadau

Dim ond i gontractau a wneir rhwng busnesau a defnyddwyr, ac nid i gontractau busnes-i-fusnes y mae'r cyfyngiad ar swm tl ychwanegol, lle caniateir ffi o gwbl, yn gymwys.

Defnyddiwr yw person sy'n ymuno 'r contract at ddibenion sydd yn gyfan gwbl neu'n bennaf y tu allan i fasnach, busnes, crefft neu broffesiwn y person.

Busnes yw person sy'n gweithredu at ddibenion sy'n ymwneud masnach, busnes, crefft neu broffesiwn y person hwnnw, p'un a yw'n unigolyn, yn bartneriaeth neu'n sefydliad.

Mae'r cyfyngiad yn berthnasol i gontractau sut bynnag y cnt eu gwneud a waeth beth fo'r dull gwerthu. Maent yn cynnwys contractau sy'n dod i ben ar safleoedd busnes, contractau sy'n cael eu cwblhau i ffwrdd o eiddo busnes a'r rhai a gwblhawyd o bell - er enghraifft, prynu drwy'r rhyngrwyd neu dros y ffn.

Contractau a eithrir

Mae'r gwaharddiad ar ordaliadau ar gyfer rhai dulliau talu yn berthnasol i bob contract yn ogystal ag i daliadau sydd ddim yn rhai cytundebol fel rhoddion a threthi. Fodd bynnag, nid yw'r cyfyngiad ar swm y tl ychwanegol a delir am ddulliau talu eraill yn gymwys i rai contractau sydd wedi'u heithrio, ac a restrir isod:

 • contractau ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol, gan gynnwys tai cymdeithasol, gofal plant a chymorth i deuluoedd a phersonau sydd mewn angen yn barhaol neu dros dro (gan gynnwys gofal hirdymor)
 • contractau ar gyfer gwasanaethau iechyd a ddarperir, boed drwy gyfleusterau gofal iechyd, gan weithwyr iechyd proffesiynol i gleifion i asesu, cynnal neu adfer eu cyflwr iechyd, gan gynnwys rhagnodi, esgusodi a darparu cynhyrchion meddyginiaethol a gwasanaethau meddygol Dyfeisiau
 • contractau ar gyfer gamblo o fewn ystyr Deddf Hapchwarae 2005
 • contractau ar gyfer gwasanaethau bancio, credyd, yswiriant, pensiwn personol, buddsoddiad neu natur taliad
 • contractau ar gyfer creu eiddo na ellir ei symudol neu hawliau mewn eiddo na ellir ei symudol
 • contractau ar gyfer rhentu llety at ddibenion preswyl
 • contractau ar gyfer adeiladu adeiladau newydd neu adeiladu adeiladau sylweddol newydd drwy drosi adeiladau presennol
 • contractau sy'n dod o fewn cwmpas y gyfraith sy'n ymwneud diogelu defnyddwyr mewn perthynas ag agweddau penodol ar gyfran gyfnodol, cynhyrchion gwyliau hirdymor, ailwerthu a chontractau cyfnewid
 • contractau ar gyfer cyflenwi bwydydd, diodydd neu nwyddau eraill a fwriedir ar gyfer eu bwyta yn y cartref a gyflenwir gan fasnachwr ar rowndiau cyson a rheolaidd i gartref, preswylfa neu weithle'r defnyddiwr
 • contractau a gwblhawyd drwy beiriannau gwerthu awtomatig neu safleoedd masnachol awtomataidd
 • contractau a gwblhawyd gyda gweithredydd telathrebu drwy ffn cyhoeddus at ddefnydd y ffn
 • contractau a gwblhawyd ar gyfer defnyddio un cysylltiad, dros y ffn, drwy'r rhyngrwyd neu drwy ffacs, a sefydlwyd gan ddefnyddiwr
 • gwerthu nwyddau drwy weithredu neu fel arall yn l awdurdod y gyfraith-er enghraifft, nwyddau a atafaelwyd gan feilaid llys ac a werthwyd i fodloni dyled o dan ddyfarniad y llys

Hawl y defnyddwyr i wneud iawn

Mae gan ddefnyddwyr yr hawl i geisio iawn os gofynnir iddynt am dl ychwanegol a waherddir neu sy'n fwy na'r hyn a ganiateir gan y Rheoliadau. Os nad yw'r ffi wedi'i thalu eto, yna ni all y masnachwr wneud i'r defnyddiwr ei dalu; os yw wedi cael ei dalu, rhaid ei ad-dalu. Gall y defnyddiwr gymryd camau cyfreithiol i adennill eu harian. Mae'r hawl hon yn berthnasol pa un a gymerwyd camau gorfodi ai peidio gan safonau masnach hefyd.

Gwybodaeth pellach

Mae BEIS wedi cyhoeddi canllawiau manylach ar Reoliadau Hawliau Defnyddwyr (Gordaliadau Talu) 2012, gan gynnwys y diwygiadau a wnaed gan Reoliadau Gwasanaethau Talu 2017.

Cosbau

Gall methu chydymffurfio chyfraith safonau masnach arwain at gamau gorfodi ac at gosbau, a allai gynnwys dirwy a/neu garchar. I gael rhagor o wybodaeth gweler ' safonau masnachu: pwerau, gorfodi & chosbau '.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Deddf Menter 2002

Deddf Hapchwarae 2005

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Hawliau Defnyddwyr (Gordaliadau Talu) 2012

Rheoliadau Gwasanaethau Talu 2017

Adolygwyd/Diweddarwyd diwethaf: Ebrill 2019

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 310639, ID: 528, updated 29/01/2020