COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwaith trin a thrwsio cerbydau modur

In the guide

Gwnewch yn siwr eich bod yn ateb disgwyliadau defnyddwyr wrth wneud gwaith gwasanaethu ac atgyweirio cerbydau

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Lloegr, yr Alban a Chymru

Mae defnyddwyr yn ymddiried mewn gweithwyr maes masnach moduron sy'n gwneud gwaith ar eu cerbyd. Mae'r gyfraith yn datgan bod gan ddefnyddwyr yr hawl i dderbyn gwasanaeth sydd naill ai'n ddisgwyliedig neu'n cael ei ddisgrifio'n benodol iddynt.

Mae'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 (CPRs) yn ddeddfwriaeth eang ei chwmpas sy'n ei gwneud yn drosedd i fasnachwr gymryd rhan mewn arferion masnachol sy'n camarwain o ran nwyddau a gwasanaethau. Gallai'r elfen gamarweiniol fod ar ffurf gweithred (megis datganiad neu ddisgrifiad) neu wrth hepgor ffeithiau (fel methu datgelu gwybodaeth) am y nwyddau neu'r gwasanaethau. Gall gweithred neu hepgoriad gael ei ystyried yn gamarweiniol os yw'n effeithio neu'n debygol o effeithio ar benderfyniad defnyddiwr i brynu (neu wneud unrhyw ' benderfyniad trafodaethol ' arall fel y mae'n hysbys yn y CPRs).

Gall gwneud datganiadau camarweiniol am gerbyd defnyddiwr fod yn drosedd ac yn groes i rwymedigaethau sifil masnachwr.

Y gyfraith

Mae'r CPRs yn gosod gwaharddiad cyffredinol ar arferion masnachol annheg rhwng masnachwyr a defnyddwyr. Mae arferion masnachol yn cael eu hystyried yn annheg os ydynt yn groes i ofynion diwydrwydd proffesiynol (safon y sgl a'r gofal arbennig y gellir disgwyl yn rhesymol i fasnachwr eu harfer tuag at ddefnyddwyr) ac yn gwyrdroi, neu'n debygol o wirdroi, ymddygiad economaidd defnyddwyr, neu os ydynt yn gamarweiniol, yn ymosodol neu'n un o restr o arferion sydd wedi'u gwahardd yn benodol.

Mae'r Rheoliadau'n gwahardd rhoi gwybodaeth anwir i ddefnyddwyr, neu i'w twyllo. Gelwir hyn yn ' weithredu camarweiniol ' a byddai'n ymdrin, er enghraifft, sefyllfaoedd lle mae masnachwr yn gwneud datganiad bod gan gerbyd defnyddiwr nam sydd ddim yn bresennol neu fod angen i ran o'r cerbyd gael ei amnewid pan nad oes angen.

Byddai peidio rhoi gwybodaeth sydd ei hangen ar ddefnyddwyr i wneud dewis gwybodus hefyd yn torri'r Rheoliadau; Gelwir hyn yn ' hepgoriad camarweiniol '. Enghraifft o hyn yw methu rhoi gwybod i ddefnyddiwr y gallai atgyweirio rhan i'r car gael ei wneud am gost is na chynnig ei hamnewid.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler' Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg '.

Mae Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 yn cynnwys gofyniad i ddarparu rhestr o wybodaeth i ddefnyddwyr cyn iddynt ymrwymo i gontract. Mae'r wybodaeth y mae angen ei darparu yn amrywio yn l pa un a wnaed contract ar eiddo busnes, oddi ar y safle neu o bell. Yn ogystal mae'r Rheoliadau'n gwahardd defnyddio llinellau cymorth cyfradd uchel ar gyfer contractau sydd eisoes wedi'u cynnwys a'r defnydd o opsiynau negyddol fel y'u gelwir (blychau sydd wedi'u ticio ymlaen llaw) i werthu cynhyrchion ychwanegol i ddefnyddwyr nad ydynt yn rhan o'r brif gontract.

Mae'r wybodaeth y mae'n rhaid i chi ei rhoi neu ei wneud ar gael i ddefnyddwyr yn cynnwys pethau fel:

 • eich hunaniaeth (enw masnachu)
 • cyfeiriad daearyddol, rhif ffn a chyfeiriad e-bost
 • prif nodweddion y nwyddau neu'r gwasanaethau
 • cyfanswm pris y nwyddau neu'r gwasanaethau, gan gynnwys pob treth (er enghraifft, TAW)
  • neu, os ni roddir y pris, sut y bydd y pris yn cael ei gyfrifo
 • amser y byddwch yn ei gymryd i gyflenwi'r nwyddau neu'r gwasanaethau

I gael rhagor o wybodaeth, gweler' Contractau defnyddwyr: gwerthu ar y safle '.

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn amlinellu hawliau statudol y defnyddiwr mewn perthynas gwasanaethau ac yn nodi:

 • fod y gwasanaeth i'w gyflawni gyda sgil a gofal rhesymol
 • unrhyw beth a ddywedir neu a ysgrifennir i'r defnyddiwr gan neu ar ran y masnachwr, am y masnachwr neu'r gwasanaeth, i'w hystyried gan y defnyddiwr wrth benderfynu contractio gyda'r masnachwr neu wrth wneud penderfyniadau ar l contractio, i fod yn rhwymol
 • pris rhesymol i'w dalu am wasanaeth (oni bai y cytunwyd ar bris)
 • y gwasanaeth i'w gyflawni o fewn amser rhesymol (oni bai y cytunwyd ar ddyddiad cwblhau ar yr adeg y gwnaed y contract)

Gall torri hawliau defnyddiwr olygu bod ganddynt hawl i ofyn i'r gwasanaeth gael ei ail-wneud, neu i hawlio datrysiad a all gynnwys ad-daliad a / neu iawndal.

Gweler' Cyflenwi gwasanaethau 'i gael rhagor o wybodaeth.

Materion cyffredin

DISGWYLIADAU DEFNYDDWYR

Mae'r defnyddiwr cyffredin yn debygol o ddisgwyl y bydd yn derbyn ' gwasanaeth y gwneuthurwr ' oni ddywedir wrthynt yn benodol fel arall.

Er enghraifft, os ydych yn cynnal gwasanaeth llawn neu wasanaeth bob 20,000 milltir, beth all y defnyddiwr ei ddisgwyl? Mae'n arferol i ddefnyddwyr ddisgwyl i'r gwasanaeth a gyflawnir gael ei fanylu gan wneuthurwr y cerbyd. Os nad yw eich gwasanaeth safonol yn cynnwys yr holl elfennau a nodir gan y gwneuthurwr cerbydau ac nad yw'r defnyddiwr wedi cytuno ar hyn ymlaen llaw, gallai hyn fod yn groes i'r ddeddfwriaeth.

LLYFRYNNAU GWASANAETH

Os ydych yn defnyddio eich ' dewislen ' eich hun, ac felly ddim yn gwneud gwasanaeth gwneuthurwr, ni ddylech stampio llyfryn gwasanaeth y defnyddiwr. Os ydych yn gwneud hynny, byddai'n rhaid cadw at amserlen gwasanaeth y gwneuthurwr, a byddai hynny'n gamarweiniol o dan y CPRs.

PRISIO

Mae'n bwysig gwybod y gwahaniaeth rhwng amcangyfrif a dyfyniad. Os byddwch yn dyfynnu pris yna dyna'n union y mae'r defnyddiwr yn disgwyl ei dalu. Os oes costau ychwanegol annisgwyl, rhaid i chi roi gwybod i'r defnyddiwr a cheisio cael cytundeb cyn gwneud y gwaith ychwanegol hwn. Mae amcangyfrif yn fwy hyblyg ond dylai fod yn realistig.

Diogelwch

Mae'n drosedd cyflenwi cerbyd mewn cyflwr ' anniogel '. Felly mae'n bwysig pan fyddwch wedi gwneud gwaith ar gerbyd y defnyddiwr i'w ddychwelyd mewn cyflwr diogel.

Mae rhai gwiriadau a gwaith ar amserlen gwasanaeth y gweithgynhyrchydd sy'n gysylltiedig diogelwch, ac os byddwch yn dychwelyd y cerbyd heb gyflawni'r elfennau diogelwch hyn, efallai y byddwch yn atebol.

Os darganfyddwch nam diogelwch rhaid i chi hysbysu hyn i'r defnyddiwr. Os nad yw defnyddiwr yn dymuno i'r gwaith gael ei wneud, gwnewch yn siwr eich bod yn cofnodi'r diffygion ac yn eu rhestru'n ysgrifenedig i'r defnyddiwr ar yr amserlen gwaith a gwblhawyd.

Osgoi problemau

Mae'n anodd osgoi problemau gyda disgwyliadau defnyddwyr o ran sut y caiff y cerbyd ei wasanaethu, yn enwedig os ydynt yn edrych am bris rhatach.

Argymhellir eich bod yn darparu ' dewislen ' gwasanaeth, a ddylai fanylu yn union beth yr ydych yn mynd i'w wneud, ac yna rhaid i chi wneud fel yr ydych wedi ei ddisgrifio. Hefyd, mae'n bwysig eich bod yn darparu amserlen i'r defnyddiwr ar gyfer y gwaith yr ydych wedi'i wneud.

Mae'n bwysig sefydlu gyda'r defnyddiwr y math o wasanaeth a fydd yn cael ei gynnal cyn i'r gwaith gael ei wneud ar eu cerbyd. Unwaith y byddwch chi'ch dau yn cytuno naill ai i gynnal gwasanaeth gwneuthurwr neu i'ch gwasanaeth eich hun, yna mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod yn cyflawni'r gwasanaeth fel y disgrifiwyd. Mae'n syniad da cael ffurflen archebu ymlaen llaw sy'n esbonio'r math o wasanaeth y bydd y defnyddiwr yn ei dderbyn. Gall y defnyddiwr ddarllen ac arwyddo'r ffurflen hon cyn i'r gwaith gael ei wneud. Dylai'r ffurflen gynnwys rhestr o'r gwaith y gwnaethoch gytuno arno o dan y gwasanaeth a'r pris y cytunwyd arno. Bydd hyn yn atal anghydfodau yn nes ymlaen.

Mae'n bwysig cofio, os ydych yn cyflogi staff, eich bod yn gyfrifol am eu gweithredoedd. Mae'r gyfraith yn gwahardd unrhyw un rhag gwneud datganiadau ffug am y gwaith a wneir ar y cerbyd. Felly rhaid i'ch staff beidio chamarwain defnyddwyr drwy ddweud bod gwaith wedi cael ei wneud pan nad yw wedi. Gellir erlyn chi, fel perchennog y busnes, ac unrhyw gyfarwyddwyr a rheolwyr cwmni. Mae'n bwysig sicrhau felly eich bod yn cymryd rhagofalon rhesymol i sicrhau nad yw'r hyn sy'n cael ei ddweud a'i wneud gan staff ar eich rhan yn arwain at dorri'r gyfraith.

Cosbau

Gall methu chydymffurfio chyfraith safonau masnach arwain at gamau gorfodi ac at gosbau, a allai gynnwys dirwy a/neu garchar. I gael rhagor o wybodaeth, gweler' Safonau masnach: pwerau, gorfodi a chosbau '

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Rheoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol 2005

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd/Diweddarwyd diwethaf: Tachwedd 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 302213, ID: 528, updated 29/01/2020