COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwerthu a chyflenwi nwyddau

Yn y canllawiau

Gwnewch yn siwr eich bod yn deall eich rhwymedigaethau - o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 - pan fydd defnyddiwr yn prynu nwyddau oddi wrthych

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru a Lloegr

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn nodi'r rheolau sy'n ymwneud chyflenwi nwyddau i ddefnyddwyr. Mae un set o reolau yn berthnasol i bob contract lle cyflenwir nwyddau, boed hynny drwy werthu, llogi, hurbwrcasu neu gontractau gwaith/deunyddiau. Mae'r Ddeddf hefyd yn rheoli'r cyflenwad o wasanaethau a chynnwys digidol.

Mae hwn yn ganllaw i'r hawliau a'r rhwymedigaethau sy'n codi pan fo masnachwr yn cyflenwi nwyddau i ddefnyddiwr. Mae'n ateb cwestiynau sy'n cael eu codi'n aml gan fasnachwyr am eu rhwymedigaethau tuag at y defnyddiwr unigol.

Beth yw masnachwr?

Os ydych yn ' berson ' sy'n gweithredu at ddibenion sy'n ymwneud 'ch masnach, busnes, crefft neu broffesiwn yna rydych yn ' fasnachwr '.

Gall unigolyn olygu mwy nag un unigolyn - er enghraifft, os yw eich busnes yn bartneriaeth o ddau berson neu fwy. Gall person hefyd fod yn gwmni, yn elusen (neu'n sefydliad dielw arall), yn adran o'r Llywodraeth, yn awdurdod lleol neu'n awdurdod cyhoeddus.

Os ydych yn fasnachwr sy'n caniatu i berson arall weithredu yn eich enw chi neu ar eich rhan byddech yn dal i fod yn gyfrifol am y contractau hynny-er enghraifft, os ydych yn cyflogi pobl i wneud contractau ar gyfer gwerthu ceir i'ch cwsmeriaid neu eich bod yn is-gontractio gyda rhywun arall i gyflenwi'r llafur wrth adeiladu wal.

Beth yw defnyddiwr?

At ddibenion y canllaw hwn, ' defnyddiwr ' yw unigolyn sydd, wrth ymwneud masnachwr, yn gweithredu at ddibenion sy'n gyfan gwbl neu'n bennaf y tu allan i'w fasnach, busnes, crefft neu broffesiwn. Lle mae defnyddiwr yn cyflwyno'i hun fel busnes (er enghraifft, drwy brynu nwyddau at ddefnydd personol o allanfa fasnach ar gyfrif masnach) nid yw'r gyfraith yn ystyried eu bod yn ddefnyddiwr.

Hefyd, ystyrir bod unigolyn yn ddefnyddiwr dim ond mewn rhai ffyrdd wrth brynu nwyddau ail-law mewn arwerthiant cyhoeddus lle gall unigolion fod yn bresennol yn bersonol.

Os yw'r masnachwr yn honni nad yw'r prynwr yn ddefnyddiwr a bod hawliau'r prynwr felly yn gyfyngedig, mae'n fater i'r masnachwr brofi hyn.

Ffurfio contract

Y CONTRACT

Pan fydd defnyddiwr yn prynu nwyddau gan fasnachwr, mae'r ddwy ochr yn ymrwymo i gontract. Gellir diffinio contract fel cytundeb rhwng dwy neu fwy o barton y bwriedir iddynt fod yn rhwymol yn gyfreithiol. Yn ogystal 'r telerau y cytunwyd arnynt rhwng y parton, mae'r gyfraith yn gosod safonau penodol ar gyfer contractau defnyddwyr.

Er mwyn i derm fod yn gyfrwymol, rhaid iddo'n amlwg fod yn rhan o'r contract a bod yn gyfreithlon. Nid yw telerau a roddir i ddefnyddiwr ar l i'r contract gael ei wneud (er enghraifft, termau a ysgrifennir ar gefn derbynneb yn unig) yn rhan o'r contract ac nid ydynt yn cael unrhyw effaith.

Nid oes rhaid ysgrifennu contract, ond fe'ch cynghorir i fanylu ar dermau pwysig yn ysgrifenedig fel na ellir dadlau yn nes ymlaen.

Cyfeirir at fethiant i gydymffurfio thelerau'r contract fel tor contract ac mae'n rhaid i'r sawl sy'n cyflawni'r tramgwydd ei gywiro mewn rhyw ffordd fel rheol.

SUT Y GWNEIR Y CONTRACT?

Yr elfen hanfodol wrth ffurfio contract yw'r cytundeb (yn cynnwys cynnig a derbyn). Mae angen o leiaf ddwy blaid (fel y masnachwr a'r defnyddiwr). Mae un ohonynt (y cynigydd) yn gwneud cynnig, y mae'r llall (y dderbynnydd) yn ei dderbyn. Mae cynnig yn fynegiant o barodrwydd i gontractio a wneir gyda'r bwriad y bydd yn dod yn gyfrwymol ar y cynigydd cyn gynted ag y caiff ei dderbyn gan y dderbynnydd.

Pan fydd masnachwr yn arddangos neu'n hysbysebu nwyddau (er enghraifft, drwy eu harddangos ar silff mewn siop wrth ochr tocyn pris) maent fel arfer yn rhoi i ddefnyddwyr yr hyn y cyfeirir ato fel ' gwahoddiad i drin '. Yna, gall y defnyddiwr wneud cynnig i brynu'r nwyddau. Ar yr adeg hon nid oes unrhyw rwymedigaeth ar y masnachwr i dderbyn y cynnig; bydd contract yn cael ei wneud os a phan fydd y masnachwr yn derbyn.

Weithiau, mae'r broses yn gweithio i'r gwrthwyneb - hynny yw, mae'r masnachwr yn gwneud cynnig i'r defnyddiwr a gwneir contract pan fydd y defnyddiwr yn derbyn y cynnig.

O dan y contract, bydd y defnyddiwr yn cytuno i dalu swm o arian i'r masnachwr a/neu wneud rhywbeth arall yn gyfnewid am y nwyddau y mae'r masnachwr yn eu cyflenwi. Gelwir yr ymrwymiad hwn yn ' ystyriaeth ' yn y contract. Os nad oes ystyriaeth (hynny yw, os yw masnachwr yn cynnig cyflenwi nwyddau yn gwbl ddi-dl neu rwymedigaeth arall) nid oes contract o gwbl.

BETH SY'N DIGWYDD PAN FYDD Y DEFNYDDIWR YN NEWID EI FEDDWL?

Fel arfer, nid oes gan ddefnyddiwr hawl awtomatig i newid ei feddwl ac i ganslo contract; felly os fydd hyn yn digwydd, maent yn torri'r contract. Fodd bynnag, mae hawl awtomatig i ganslo mewn rhai achosion arbennig, gan gynnwys y rhan fwyaf o gontractau defnyddwyr a wneir o bell (er enghraifft, archebu drwy'r post neu ar y rhyngrwyd) neu yng nghartref defnyddiwr ac ati; Gweler'Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Ffioedd Ychwanegol) 2013' isod.

Os yw defnyddiwr yn canslo'r contract yn anghyfiawn, gall y masnachwr hawlio'r costau rhesymol sy'n codi. Lle nad yw'r masnachwr yn gallu adfer y gwerthiant a gollwyd (er enghraifft, drwy werthu'r eitem i rywun arall) efallai y bydd hawl ganddynt i hawlio colled elw hefyd. Os yw'r defnyddiwr wedi gwneud taliad llawn neu ran-daliad ymlaen llaw, dim ond digon y gall y masnachwr ei gadw i dalu am y colledion hyn a rhaid iddo ad-dalu'r gwahaniaeth.

Yr hyn y gall y defnyddiwr ei ddisgwyl (hawliau statudol)

O dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, mae safonau penodol yn berthnasol i bob trafodiad ar gyfer gwerthu a chyflenwi nwyddau (gan gynnwys hurbwrcasu, hurbwrcas, cyfnewid rhan a chontractau ar gyfer gwaith a deunyddiau).

Rhaid i'r person sy'n trosglwyddo neu'n gwerthu'r nwyddau gael yr hawl i wneud hynny ac mae'n rhaid i'r nwyddau:

 • fod o ansawdd boddhaol.Rhaid i nwyddau fod o safon y byddai person rhesymol yn ei hystyried yn foddhaol. Wrth asesu ansawdd, rhaid ystyried yr holl amgylchiadau perthnasol, gan gynnwys y pris, y disgrifiad ohono neu hysbysebu'r gwneuthurwr. Mae ansawdd yn derm cyffredinol, sy'n cwmpasu nifer o faterion, gan gynnwys:
  • ffitrwydd i bob un o'r dibenion y cyflenwir nwyddau o'r math hwnnw ar eu cyfer fel arfer
  • ymddangosiad a gorffeniad
  • rhyddid rhag mn ddiffygion
  • diogelwch
  • gwydnwch
 • fod yn addas at ddiben penodol.Pan fo defnyddiwr yn nodi bod angen nwyddau at ddiben penodol, neu lle mae'n amlwg bod nwyddau wedi'u bwriadu at ddiben penodol a bod masnachwr yn eu cyflenwi i fodloni'r gofyniad hwnnw, dylai'r nwyddau fod yn addas at y diben penodedig hwnnw
 • gyfateb i'r disgrifiad, y sampl neu'r model.Pan fydd defnyddiwr yn dibynnu ar ddisgrifiad, sampl neu fodel arddangos, rhaid i'r nwyddau a gyflenwir gydymffurfio ag ef. Os nad yw'r nwyddau'n cydymffurfio, efallai y bydd trosedd wedi'i chyflawni
 • eu gosod yn gywir, lle cytunwyd ar osodiad fel rhan o'r contract

Rhaid i unrhyw gynnwys digidol sy'n cael ei gyflenwi gyda'r nwyddau hefyd fod o ansawdd boddhaol, yn addas at ddiben penodol ac fel y disgrifiwyd. Am fwy o wybodaeth gweler ' cynnwys digidol '.

Gwneud iawn pan mae'r contract yn cael ei dorri

YR HAWL TYMOR BYR I WRTHOD NWYDDAU

Os nad yw'r nwyddau, pan gnt eu cyflenwi, yn bodloni'r gofynion uchod, ceir cyfnod byr pryd y mae gan y defnyddiwr hawl i'w gwrthod. Mae'r hawl tymor byr hwn i wrthod nwyddau yn para am 30 diwrnod oni bai bod bywyd disgwyliedig y nwyddau yn fyrrach, fel gyda nwyddau darfodus iawn. Nid yw'r cyfnod o 30 diwrnod yn dechrau nes bod gan y defnyddiwr berchenogaeth (neu, ar gyfer llogi, hurbwrcas a gwerthu amodol, bod y defnyddiwr yn cael meddiant) o'r nwyddau, a bod y nwyddau wedi cael eu danfon.

Yn ogystal, os yw'r masnachwr wedi cytuno i wneud unrhyw beth arall i'r nwyddau (er enghraifft, i'w gosod), nid yw'r cyfnod 30 diwrnod yn dechrau rhedeg hyd nes y gwneir hyn. Fodd bynnag, nid yw'r hawl tymor byr i wrthod yn berthnasol os mai'r unig beth sy'n torri'r rheolau yw bod y nwyddau wedi'u gosod yn anghywir.

Os yw'r defnyddiwr yn gofyn am atgyweirio neu adnewyddu neu'n cytuno i'w drwsio yn ystod y cyfnod 30 diwrnod cychwynnol hwn, bydd y cyfnod yn cael ei oedi fel bod gan y defnyddiwr weddill y cyfnod 30 diwrnod neu saith diwrnod (pa un bynnag yw'r hiraf) i wirio a yw'r gwaith atgyweirio neu amnewid yn llwyddiannus ac i benderfynu a ddylid gwrthod y nwyddau.

Pan fydd defnyddiwr yn gwrthod nwyddau gall hawlio ad-daliad (sy'n gallu cynnwys dychwelyd eitemau a drosglwyddwyd yn gyfnewid neu'n rhan-gyfnewid). Byddai hyn yn ad-daliad llawn neu, yn achos llogi, yn ad-daliad am unrhyw ran o'r llogi y talwyd amdano ond na chafodd ei gyflenwi. Maent hefyd yn cael eu rhyddhau o'r holl rwymedigaethau sydd heb eu talu o dan y contract - er enghraifft, y rhandaliadau sy'n weddill mewn contract llogi. Rhaid rhoi ad-daliad heb oedi gormodol a beth bynnag o fewn 14 diwrnod i'r masnachwr gytuno bod hawl gan y defnyddiwr i gael ad-daliad. Mewn rhai achosion (er enghraifft, pan fo'r nwyddau a gyfnewidiwyd eisoes wedi'u gwerthu) ni ellir hawlio ad-daliad o dan y Ddeddf, ond byddai gan y defnyddiwr hawl i wneud cais am iawndal (iawndal ariannol) am unrhyw golledion a gafwyd.

Y masnachwr sy'n gyfrifol am gost resymol dychwelyd y nwyddau ac eithrio lle mae'r defnyddiwr yn eu dychwelyd i'r man lle cymerasant feddiant ohonynt - er enghraifft, y siop fanwerthu lle cawsant eu prynu ganddynt. Fodd bynnag, nid yw'n ofynnol i'r defnyddiwr ddychwelyd y nwyddau i'r lle hwn oni bai y cytunwyd ar hyn o'r cychwyn fel rhan o'r contract. Hyd yn oed os yw'r defnyddiwr yn dychwelyd nwyddau i'r siop, gallant mewn rhai amgylchiadau hawlio peth neu'r cyfan o'r gost honno oddi wrth y masnachwr-er enghraifft, lle mae cerbyd modur yn torri i lawr a bod yn rhaid i'r defnyddiwr dalu am wasanaeth adfer i'w ddychwelyd.

ATGYWEIRIO NEU AMNEWID

Pan fydd contract yn cael ei dorri, ond bod y defnyddiwr wedi colli neu'n dewis peidio ag arfer ei hawl i wrthod nwyddau, bydd ganddo hawl yn y lle cyntaf i wneud cais am waith atgyweirio neu adnewyddu.

Os hawlir atgyweiriad neu amnewid, rhaid i'r masnachwr wneud hyn heb unrhyw gost i'r defnyddiwr, o fewn amser rhesymol a heb achosi anghyfleustra sylweddol.

Ni all y defnyddiwr ddewis un o'r rhwymedau hyn uwchlaw'r llall os yw'r ateb a ddewiswyd naill ai'n amhosibl neu'n anghymesur o'i gymharu 'r rhwymedi arall. Hefyd, ar l i'r defnyddiwr ddewis ateb, mae'n rhaid iddo roi amser rhesymol i'r masnachwr ddarparu'r rhwymedi hwnnw.

Mae'r rhwymedau'n methu os yw'r nwyddau, ar l un ymgais yn unig i drwsio neu adnewyddu, yn dal i fethu bodloni'r gofynion angenrheidiol. Nid oes rhaid i'r defnyddiwr roi nifer o gyfleoedd i'r masnachwr drwsio neu adnewyddu, er y gall wneud hynny os ydynt yn dymuno. Mae'r rhwymedau hefyd yn methu os na chnt eu darparu o fewn amser rhesymol a heb achosi anghyfleustra sylweddol i'r defnyddiwr.

Yn y naill achos neu'r llall, pan fo gwaith atgyweirio neu amnewid yn methu mae gan y defnyddiwr hawl i ragor o waith atgyweirio neu ailosod, neu gallant hawlio gostyngiad mewn pris neu'r hawl i wrthod. Mae'r un rheol yn gymwys os yw gwaith trwsio ac adnewyddu yn amhosibl neu'n anghymesur o'r cychwyn cyntaf.

GOSTYNGIAD MEWN PRIS A'R HAWL DERFYNOL I WRTHOD

Os nad yw gwaith atgyweirio neu amnewid ar gael neu os yw'n aflwyddiannus, neu os na chaiff ei ddarparu o fewn amser rhesymol a heb anghyfleustra sylweddol i'r defnyddiwr, gall y defnyddiwr hawlio gostyngiad yn y pris neu wrthod y nwyddau.

Os nad yw gwaith atgyweirio neu amnewid yn fethiant, neu os na ddarparwyd o fewn cyfnod rhesymol a heb achosi anghyfleustra sylweddol i'r defnyddiwr, mae'r defnyddiwr yn dewis cadw'r nwyddau neu eu dychwelyd. Os ydynt yn cadw'r nwyddau, yna bydd eu cais am ostyngiad yn y pris; os ydynt yn eu dychwelyd, maent yn eu gwrthod.

Rhaid i ostyngiad mewn pris fod yn swm priodol, a fydd yn dibynnu ar holl amgylchiadau'r cais. Gall fod yn unrhyw swm hyd at y pris cyfan.

Os yw'r defnyddiwr yn gwrthod y nwyddau, mae ganddynt hawl i gael ad-daliad. Gallai'r ad-daliad hwn gael ei leihau i ystyried unrhyw ddefnydd y mae'r defnyddiwr wedi'i gael o'r nwyddau. Fodd bynnag, ni ellir gwneud didyniad er mwyn i'r defnyddiwr gael y nwyddau dim ond oherwydd bod y masnachwr wedi oedi cyn eu casglu. Ni ellir gwneud didyniad ychwaith pan wrthodir nwyddau o fewn chwe mis o gyflenwad, ac eithrio pan fo'r nwyddau yn gerbydau modur.

IAWNDAL YCHWANEGOL

Pa bynnag ateb y bydd y defnyddiwr yn ei ddewis neu'n ei orffen, efallai y bydd hefyd yn gallu hawlio iawndal am golledion a gafwyd. Gallai'r colledion hyn gynnwys cost unrhyw ddifrod i eiddo a achosir gan y nwyddau, iawndal am anaf personol ac iawndal am y gost ychwanegol o brynu nwyddau cyfwerth os ydynt yn ddrutach mewn mannau eraill.

BAICH Y PRAWF

Os mae'r defnyddiwr yn dewis trwsio, amnewid, gostyngiad mewn pris neu'r hawl terfynol i wrthod, ac os darganfyddir y diffyg o fewn chwe mis ar l ei gyflwyno, rhagdybir bod y bai yno ar yr adeg y'i cyflenwir oni bai y gall y masnachwr brofi fel arall, neu oni bai bod rhagdybiaeth yn anghyson 'r amgylchiadau - er enghraifft, arwyddion amlwg o gamddefnydd. Gelwir y rheol hon yn aml yn ' faich gwrthdrodig ', gan ei bod yn gwrthdroi'r rheol arferol bod rhaid i berson sy'n gwneud hawliad brofi pob agwedd ar yr honiad hwnnw.

Os bydd mwy na chwe mis wedi mynd heibio, mae'n rhaid i'r defnyddiwr brofi bod y diffyg yno ar yr adeg y cafodd ei ddanfon. Rhaid iddynt hefyd brofi bod y diffyg yno pan gawsant eu danfon os ydynt yn arfer yr hawl tymor byr i wrthod nwyddau. Nid yw rhai diffygion yn dod i'r amlwg tan rywbryd ar l y ddanfoniad, ac yn yr achosion hyn mae'n ddigon i brofi bod diffyg sylfaenol neu gudd ar y pryd.

Eithriadau: pan na all y defnyddiwr wneud hawliad

Ni all defnyddiwr hawlio am ddiffygion sydd yn dod i'w sylw cyn y gwerthiant neu os byddant yn archwilio'r nwyddau cyn eu prynu, a dylai unrhyw ddiffygion fod wedi bod yn amlwg.

Ni all defnyddiwr hawlio am ddifrod y mae'n ei achosi neu os yw'n syml yn newid ei feddwl am fod eisiau'r nwyddau.

Ni all defnyddwyr wneud cais ychwaith os byddant yn dewis y cynnyrch eu hunain at ddiben nad yw'n amlwg nac wedi'i wneud yn hysbys i'r masnachwr ac yna'n gweld bod yr eitem yn gwbl anaddas at y diben hwnnw. Er enghraifft, os bydd defnyddiwr yn prynu naddwr gwrych ac yn ei dorri'n ceisio torri coeden, ni all wneud cais oni bai bod y masnachwr yn dweud wrtho y byddai'n addas i dorri coed.

Nid oes gan ddefnyddiwr yr hawl i hawlio am ddiffygion sy'n ymddangos o ganlyniad i l traul teg.

Terfynau amser ar gyfer achos llys

Gall defnyddwyr ddisgwyl i nwyddau beidio methu yn gynamserol, hyd yn oed os yw disgwyliad oes rhesymol y nwyddau hynny yn sawl blwyddyn. Fodd bynnag, mae terfyn amser sydd, yn y pen draw, yn atal defnyddwyr rhag gwneud cais drwy'r llysoedd.

Fel rheol, ni all defnyddiwr ddod hawliad i'r llys fwy na chwe blynedd ar l i'r contract gael ei dorri (fel arfer y dyddiad dosbarthu mewn contract ar gyfer gwerthu nwyddau).

Nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i bob nwyddau bara am y cyfnod hwn, ond dyma'r terfyn amser y mae'r gyfraith yn ei roi i ddefnyddiwr gymryd camau cyfreithiol.

Telerau contract annheg

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn ymdrin 'r defnydd o delerau annheg mewn contractau defnyddwyr. I gael rhagor o wybodaeth, gweler ' telerau contract annheg '.

Yn ogystal, mae unrhyw ymgais i gamarwain y defnyddiwr am ei hawliau yn drosedd o dan y Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008. Gweler ' Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg ' am ragor o wybodaeth am y Rheoliadau hyn, sy'n cwmpasu dyletswyddau masnachwyr tuag at ddefnyddwyr yn gyffredinol.

Rheolau eraill sy'n effeithio ar gontractau defnyddwyr

RHEOLIADAU CONTRACTAU DEFNYDDWYR (GWYBODAETH, CANSLO A THALIADAU YCHWANEGOL) 2013

Mae'r Rheoliadau hyn yn rhoi cyfnod ystyried o 14 diwrnod i ddefnyddwyr ar gyfer y rhan fwyaf o ' gontractau o bell ' (y rhai a wneir drwy'r rhyngrwyd ac ati) a ' chontractau oddi ar y safle ' (y rhai a wneir, er enghraifft, mewn cartref defnyddiwr). Maent hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i wybodaeth benodol gael ei rhoi i ddefnyddwyr, ar gyfer contractau oddi ar y safle a lle mae defnyddwyr yn gwneud cytundeb ar safle busnes masnachwr. Ni all masnachwyr wneud taliadau cudd, a dim ond gyda chytundeb datganedig y defnyddiwr y gellir gwneud taliadau ychwanegol.

Am ragor o wybodaeth gweler:

'Contractau defnyddwyr: gwerthu o bell'

'Contractau defnyddwyr: gwerthiannau oddi ar y safle'

'Contractau defnyddwyr: gwerthu ar y safle'

COLLED NEU DDIFROD WRTH GLUDO

Os yw'r masnachwr yn trefnu i nwyddau gael eu cyflenwi i ddefnyddiwr, mae'r nwyddau'n aros yn gyfrifoldeb y masnachwr hyd nes eu danfon. Felly cyfrifoldeb y masnachwr yw sicrhau na chaiff nwyddau eu colli na'u difrodi wrth eu cludo a/neu er mwyn cael yswiriant priodol.

CAMLIWIO

Mae camliwio yn ddatganiad anwir o ffaith a wnaed gan berson neu ei asiant sy'n cymell rhywun arall i wneud contract gyda hwy.

Yn ddibynnol ar ba un a wnaed y camliwio'n dwyllodrus, yn esgeulus neu'n ddieuog, bydd hawl gan y blaid sydd wedi dibynnu ar y camgynrychioli i gael ateb a allai gynnwys dadwneud (sy'n golygu dadddirwyn neu ganslo'r contract), ad-daliad a/neu iawndal.

RHEOLIADAU DIOGELU DEFNYDDWYR RHAG MASNACHU ANNHEG 2008

Mae'r Rheoliadau hyn yn darparu hawl gwneud iawn ychwanegol ac amgen i ddefnyddwyr. Pan fo masnachwr wedi defnyddio arferion sy'n gamarweiniol neu'n ymddwyn yn ymosodol, efallai y bydd gan y defnyddiwr hawl i hawlio iawndal a/neu ostyngiad yn y pris neu i ganslo'r contract yn gyfan gwbl.

Mae'r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth ddiwydiannol (BEIS, a elwid yn adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau ar y pryd) wedi cynhyrchu canllawiau ar hawl defnyddwyr i gael iawn o dan y Rheoliadau: Arferion masnachol camarweiniol ac ymosodol: hawliau preifat newydd i ddefnyddwyr.

DEDDF DIOGELU DEFNYDDWYR 1987 (RHAN 1)

Mae'r ddeddfwriaeth hon yn caniatu i berson hawlio iawndal os caiff ei anafu gan gynnyrch diffygiol. Yn dibynnu ar yr amgylchiadau, gellid gwneud hawliad yn erbyn unrhyw un yn y gadwyn gyflenwi o'r gwneuthurwr/mewnforiwr i'r manwerthwr.

Gellir hefyd hawlio iawndal o dan y Ddeddf hon am ddifrod i eiddo personol (ond nid difrod i eiddo busnes).

I gael rhagor o wybodaeth, gweler 'Nwyddau anniogel: atebolrwydd'.

DEDDF CONTRACTAU (HAWLIAU TRYDYDD PARTON) 1999

Mae'r Ddeddf hon yn rhoi hawliau i unrhyw un a fwriadwyd i elwa o'r trafodiad. Er enghraifft, os bydd rhywun yn prynu anrheg i ffrind ac mae'r anrheg yn profi'n ddiffygiol, gall y derbynnydd neu brynwr y rhodd gymryd camau am dorri'r contract (cyn belled ag y gwnaed yn glir bod y nwyddau i gael eu rhoi fel anrheg). Gall masnachwyr ddefnyddio telerau contract i eithrio hawliau trydydd parton, ond yn ymarferol bydd yn aml yn symlach (ac yn darparu profiad gwell i gwsmeriaid) i'r masnachwr ddelio'n uniongyrchol derbynnydd rhodd.

HUNANIAETH Y MASNACHWR

Mae angen i'r defnyddiwr wybod, neu allu darganfod, phwy maen nhw'n delio. Rhaid arddangos hunaniaeth a chyfeiriad masnachwr yn lle busnes, ar ddogfennau busnes allweddol ac ar wefannau. Rhaid i'r wybodaeth hon hefyd fod ar gael i ddefnyddwyr cyn i gontract gael ei wneud a phryd bynnag y bydd defnyddiwr yn gofyn amdano. Gweler 'Enwau cwmni a busnes' am ragor o wybodaeth.

Os bydd masnachwr yn methu datgelu ei fod yn gwmni cyfyngedig ac yna bod contract yn cael ei dorri, efallai y bydd y defnyddiwr yn gallu hawlio yn erbyn cyfarwyddwyr y busnes fel unigolion. Os bydd masnachwr yn methu datgelu ei fod yn gweithredu fel asiant ar ran rhywun arall, efallai y gall y defnyddiwr wneud unrhyw hawliad yn uniongyrchol yn erbyn y masnachwr hwnnw.

Cwestiynau cyffredin

C. Nid yw defnyddiwr yn cynhyrchu derbynneb; a oes rhaid i'r masnachwr wneud unrhyw beth hyd yn oed os yw'r nwyddau'n ddiffygiol?
A.Nid oes unrhyw ofyniad cyfreithiol i'r defnyddiwr ddarparu neu ddangos derbynneb. Os nad yw'r masnachwr yn cofio'r defnyddiwr yn prynu'r eitem, gallant ofyn i'r defnyddiwr ddarparu prawf ei fod wedi'i brynu. Gall hwn fod yn daleb cerdyn credyd neu'n stwb siec neu unrhyw beth sy'n dangos pryd a ble y prynwyd yr eitem.

C. Mae'r gwneuthurwr yn cynnig gwarant; a all y masnachwr gyfeirio'r defnyddiwr yn syth at y gwneuthurwr hwnnw?
A.Mae hawliau statudol y defnyddiwr gyda'r masnachwr a werthodd y nwyddau iddynt ac mae'r gwarant a gynigir gan y gwneuthurwr yn ychwanegol at hawliau o'r fath. Gall defnyddiwr ddewis a yw am fynd ar l y masnachwr neu'r gwneuthurwr ac ni chaiff y naill na'r llall wrthod y defnyddiwr ei hawliau a'i gyfeirio at y llall. Fodd bynnag, gall y masnachwr yn ei dro gael hawliau yn erbyn eu cyflenwr.

C. Os yw masnachwr yn gwerthu nwyddau neu eilyddion, siawns nad oes gan y defnyddiwr yr un hawliau yn erbyn y masnachwr ag y byddent pe bai nwyddau newydd neu berffaith wedi cael eu prynu?
A.Mae'r un hawliau yn berthnasol os yw'r nwyddau yn y gwerthiant neu'n os ydynt yn eilyddion. Fodd bynnag, wrth asesu lefel yr ansawdd sy'n foddhaol, byddai ystyriaethau megis pris, oedran a diffygion hawdd eu hadnabod yn cael eu hystyried.

C. Mae rhywun yn gofyn i fasnachwr am ddyfyniad; sut mae hyn yn wahanol i amcangyfrif?
A.Fel arfer mae dyfyniad yn bris sefydlog tra bod amcangyfrif yn gyffredinol yn amcan bras o'r hyn y byddai'r nwyddau'n ei gostio.

C. A all masnachwr roi hysbysiad yn eu siop yn nodi na roddir ad-daliadau o dan unrhyw amgylchiadau?
A. Mae'n anghyfreithlon ceisio eithrio hawliau statudol defnyddiwr, felly ni chaniateir rhybudd 'dim ad-dalu'. Efallai y bydd masnachwr yn dymuno mynd y tu hwnt i'r hyn sy'n ofynnol dan y gyfraith a chynnig polisi cyfnewid neu ad-dalu i ddefnyddwyr sy'n newid eu meddwl. Gall masnachwr arddangos hysbysiad yn rhoi manylion polisi o'r fath, ond argymhellir bod y masnachwr yn ceisio cyngor ar eiriad yr hysbysiad gan eu gwasanaeth safonau masnach lleol. Gweler 'Llunio polisi dychwelyd'.

C. Mae defnyddiwr yn ffonio masnachwr i ddweud bod y teledu a brynwyd ganddynt yn siop y masnachwr hwnnw yn ystod yr wythnos flaenorol yn ddiffygiol a'u bod yn mynnu bod y masnachwr yn ei gasglu oddi wrthynt. A all y masnachwr fynnu bod y defnyddiwr yn ei ddychwelyd?
A. Gall contract defnyddwyr ei gwneud yn ofynnol i'r defnyddiwr ddychwelyd nwyddau a wrthodwyd. Mae'n rhaid i'r masnachwr dalu'r gost resymol o ddychwelyd ar wahn i gostau'r cwsmer o ddychwelyd i'r man lle gymerwyd y ddanfoniad. Felly, os yw'r defnyddiwr yn casglu'r teledu o'r siop a bod y contract yn dweud bod yn rhaid iddyn nhw ddod ag ef yn l os ydyn nhw'n ei wrthod, gall y masnachwr fynnu eu bod yn ei ddychwelyd. Os nad yw'r contract yn dweud dim am ddychwelyd nwyddau, yna nid oes angen iddynt ond sicrhau ei fod ar gael i'r masnachwr ei gasglu (ond os dewisant ei gymryd yn l eu hunain, ni allant hawlio'r gost yn l gan y masnachwr).

C. Mae masnachwr yn rhoi nodyn credyd i ddefnyddiwr ond ni allant ddod o hyd i unrhyw beth y maent ei eisiau. A oes rhaid i'r masnachwr gynnig ad-daliad ac am ba hyd y dylai'r nodyn credyd redeg? A all masnachwr gynnig nodyn credyd yn lle ad-daliad?
A.Yn y lle cyntaf, os bydd defnyddiwr yn dychwelyd nwyddau nad ydynt yn cydymffurfio 'r contract, ni all y masnachwr ei gwneud yn ofynnol i'r defnyddiwr dderbyn nodyn credyd. Gall y defnyddiwr fynnu ad-daliad gan y dull cychwynnol o dalu neu fel arian parod (neu gyfwerth). Yn yr un modd, os oes gan y masnachwr bolisi enillion ewyllys da sy'n addo ad-daliad os bydd y defnyddiwr yn newid ei feddwl, gall y defnyddiwr ddisgwyl i'r masnachwr anrhydeddu'r addewid hwn. Os yw defnyddiwr wedi cael ei gamarwain neu ei roi dan bwysau i dderbyn nodyn credyd pan nad oes rhaid iddo wneud hynny, gall ofyn i'r masnachwr roi arian parod neu'r dull gwreiddiol o dalu yn ei le. Mewn cyferbyniad, lle nad oes gan y defnyddiwr unrhyw hawl gyfreithiol i gael ad-daliad neu wneud dewis gwybodus i beidio ag arfer yr hawl hon, gall y masnachwr gynnig nodyn credyd. Yna gall y masnachwr bennu dyddiad dod i ben os byddant yn hysbysu'r defnyddiwr o'r cyfnod amser hwn ar yr adeg cyhoeddi.

C. Mae defnyddiwr yn mynnu cael cyfnewidiad ond nid yw'r eitem yn cael ei chynhyrchu bellach ac nid oes unrhyw un mewn stoc.
A. Gall masnachwr gynnig atgyweiriad i'r defnyddiwr, gostyngiad yn y pris neu ganiatu i'r defnyddiwr wrthod y nwyddau. Dim ond os na fydd hyn yn achosi anghyfleustra sylweddol i'r defnyddiwr y bydd atgyweiriad yn dderbyniol.

C. Ni all masnachwr ganfod a yw eitem yn ddiffygiol neu a yw wedi methu oherwydd camddefnydd. Beth ddylen nhw ei wneud?
A. Os yw defnyddiwr yn dymuno arfer yr hawl tymor byr i wrthod y nwyddau, mater iddynt hwy yw profi nad yw'r nam wedi digwydd oherwydd camddefnydd. Os yw defnyddiwr yn honni ei fod wedi'i atgyweirio neu ei amnewid (neu, os yw'r rhain yn methu, ei ostwng neu ei wrthod) o fewn chwe mis o'i ddarparu, mater i'r masnachwr yw profi ei fod yn cael ei gamddefnyddio. Ar l chwe mis, mae'r baich yn disgyn ar y defnyddiwr. Beth bynnag, os na all y masnachwr gytuno ar achos y nam, efallai y bydd y masnachwr yn dymuno cael ail farn - er enghraifft, gan y gwneuthurwr neu arbenigwr annibynnol. Lle bydd arbenigwr annibynnol yn cael ei ddefnyddio, yn ddelfrydol dylai'r defnyddiwr a'r masnachwr gytuno ar hyn yn ysgrifenedig.

C. Mae defnyddwyr yn nodi dyddiad penodol ar gyfer danfon nwyddau ac mae'r masnachwr yn methu 'u cyflawni ar amser; a oes gan y defnyddiwr yr hawl i ganslo'r contract?
A. Oes. Os yw'r defnyddiwr wedi'i gwneud yn glir bod cyflawni o fewn yr amser y cytunwyd arno yn hanfodol, neu os yw hyn yn glir o amgylchiadau'r contract (er enghraifft, blodau a archebir ar gyfer priodas) a bod y masnachwr wedi methu chydymffurfio, gall y defnyddiwr drin hyn fel torri'r contract a chanslo'r contract.

Gwerthu nwyddau ynghyd gwasanaethau/cynnwys digidol: contractau cymysg

Mewn llawer o achosion, ni fydd cytundeb rhwng defnyddiwr a masnachwr ar gyfer nwyddau'n unig ond gall hefyd gynnwys gwasanaethau a/neu gynnwys digidol. Mae'r Ddeddf Hawliau Defnyddwyr yn nodi sut mae'r gwahanol elfennau yn gweithio gyda'i gilydd. Gweler 'Contractau cymysg' i gael rhagor o wybodaeth.

Crynodeb o hawliau defnyddwyr

Er mwyn helpu busnesau a defnyddwyr i ddeall y newidiadau, gweithiodd BEIS yn agos gyda grwpiau busnes a defnyddwyr er mwyn datblygu crynodeb ddealladwy clir o elfennau allweddol y Ddeddf. Ni fwriedir i'r ' crynodeb hawliau defnyddwyr ' hwn fod yn arweiniad cynhwysfawr i hawliau defnyddwyr, ond yn hytrach yn drosolwg cyffredinol o'r prif hawliau defnyddwyr, gan ganolbwyntio ar y materion mwyaf cyffredin.

Nid oes unrhyw ofyniad cyfreithiol i chi arddangos y wybodaeth hon, ond gallai eich helpu i wneud pethau'n gliriach i'ch cwsmeriaid a'ch staff. Mae cynllun y daflen wybodaeth yn un sylfaenol ac efallai y byddwch am ei theilwra yn l eich anghenion busnes - er enghraifft, trwy gynnig polisi dychwelyd sy'n adeiladu ar y gofynion statudol, neu ychwanegu enghreifftiau o'ch busnes eich hun (efallai disodli'r gair ' nwyddau ' gyda rhywbeth rydych chi'n ei werthu). Mae'r geiriau'n gywir yn gyfreithiol ac yn amlinellu hawliau eich cwsmeriaid, felly awgrymwn deilwra ac ychwanegu at y geiriau hyn, yn hytrach na dileu neu newid y geiriad a ddarperir.

Atodir y crynodeb isod ar ffurf PDF a Word, gyda'r olaf i'ch galluogi i greu eich fersiwn eich hun yn haws:
Crynodeb hawliau defnyddwyr: nwyddau (pdf)

Crynodeb hawliau defnyddwyr: nwyddau (Word)

Cyflenwi gwasanaethau

Os yw eich busnes yn cyflenwi gwasanaethau hefyd, gweler 'Y gyflenwad o wasanaethau'.

Cynnwys digidol

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 hefyd yn cwmpasu contractau rhwng masnachwr a defnyddiwr mewn perthynas chynnwys digidol, yn wahanol i nwyddau a gwasanaethau. Gweler 'Cynnwys digidol' am fwy o wybodaeth.

Gwybodaeth pellach

Mae BEIS wedi cynhyrchu canllawiau mwy manwl i helpu busnesau i ddeall goblygiadau'r Ddeddf: Deddf hawliau defnyddwyr: nwyddau - canllawiau i fusnesau.

Cosbau

Gall methu chydymffurfio chyfraith safonau masnach arwain at gamau gorfodi ac at gosbau, a allai gynnwys dirwy a/neu garchar. I gael rhagor o wybodaeth gweler 'Safonau masnach: pwerau, gorfodi a chosbau'.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Torts (Ymyrraeth Nwyddau) 1977

Deddf Diogelu Defnyddwyr 1987

Deddf Contractau (Hawliau Trydydd Parton) 1999

Deddf Menter 2002

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr (Diwygio) 2014

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd/Diweddarwyd ddiwethaf: Tachwedd 2020

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2021 itsa Ltd.

TSI: 314568, ID: 528, updated 20/11/2020