Gwerthu a chyflenwi nwyddau

In the guide

Gwnewch yn siwr eich bod yn deall eich rhwymedigaethau - o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 - pan fydd defnyddiwr yn prynu nwyddau oddi wrthych

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru a Lloegr

MaeDeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 ynnodirheolau sy'n ymwneud chyflenwi nwyddau iddefnyddwyr. Mae un set o reolau'nberthnasoli bob contract sy'n ymwneud chyflenwi nwyddau,p'un a yw hynny'n golygucontractau gwerthu, llogi, hurbwrcasu neu gontractau gwaith/deunyddiau.Hefyd, mae'r Ddeddf yn llywodraethucyflenwi gwasanaethau a chynnwys digidol.

Dyma ganllaw ar yr hawliau a'r rhwymedigaethau sy'n codi pan fydd masnachwr yn cyflenwi nwyddau i ddefnyddiwr. Mae'n ateb cwestiynau a ofynnir yn aml gan fasnachwyr ynglyn 'u rhwymedigaethau tuag at y defnyddiwr unigol.

Beth yw masnachwr?

Os ydych chi'n 'unigolyn' sy'n gweithredu at ddibenion yn ymwneud 'ch masnach, busnes, crefft neu alwedigaeth, rydych yn 'fasnachwr'.

Gall 'unigolyn' olygu mwy nag un unigolyn - er enghraifft, os yw'ch busnes yn bartneriaeth o ddau unigolyn neu fwy. Gall unigolyn fod yn gwmni, elusen (neu sefydliad dielw arall), adran y llywodraeth, awdurdod lleol neu awdurdod cyhoeddus.

Os ydych chi'n fasnachwr sy'n caniatu i unigolyn arall weithredu yn eich enw neu ar eich rhan, byddech yn parhau i fod yn gyfrifol am y contractau hynny - er enghraifft, os ydych chi'n cyflogi pobl i lunio contractau ar gyfer gwerthu ceir i'ch cwsmeriaid neu'n is-gontractio gyda rhywun arall i gyflenwi llafur wrth adeiladu wal.

Beth yw defnyddiwr?

At ddibenion y canllaw hwn, 'defnyddiwr' yw unigolyn sydd, wrth ymdrin masnachwr, yn gweithredu at ddibenion y tu allan i'w fasnach, busnes, crefft neu alwedigaeth, yn gyfan gwbl neu yn bennaf. Pan fydd defnyddiwr yn cyflwyno'i hun fel busnes (er enghraifft, trwy brynu nwyddau at ddefnydd personol o safle masnachol ar gyfrif masnachol), nid yw'r gyfraith yn ei ystyried yn ddefnyddiwr.

Hefyd, ystyrir unigolyn yn ddefnyddiwr mewn rhai amgylchiadau yn unig pan fydd yn prynu nwyddau ail-law mewn arwerthiant cyhoeddus y gall unigolion fod yn bresennol ynddo.

Os yw'r masnachwr yn honni nad defnyddiwr yw'r prynwr, a bod hawliau'r prynwr yn gyfyngedig felly, cyfrifoldeb y masnachwr yw profi hyn.

Ffurfio contract

YCONTRACT

Pan fydd defnyddiwr yn prynu nwyddau oddi wrth fasnachwr, bydd y ddau'n ffurfio contract. Gellir diffinio contract fel cytundeb rhwng o leiaf dau barti y bwriedir iddo fod yn gyfreithiol rwymol. Yn ogystal 'r telerau y cytunwyd arnynt rhwng y parton, mae'r gyfraith yn gosod safonau penodol ar gyfer contractau defnyddwyr.

Er mwyn i amod fod yn gyfreithiol rwymol, mae'n rhaid iddo fod yn rhan amlwg o'r contract ac yn gyfreithiol. Nid yw telerau a roddir i ddefnyddiwr ar l i'r contract gael ei lunio (er enghraifft, telerau a ysgrifennwyd ar gefn derbynneb yn unig) yn rhan o'r contract, ac nid oes ganddynt unrhyw effaith.

Nid oes rhaid i gontract fod yn ysgrifenedig, ond mae'n ddoeth nodi telerau pwysig yn ysgrifenedig er mwyn osgoi dadl yn ddiweddarach.

Cyfeirir at fethiant i gydymffurfio thelerau contract fel tor-contract ac, fel arfer, bydd yn rhaid i'r unigolyn sy'n cyflawni'r tor-contract ei unioni mewn rhyw ffordd.

SUT CAIFF Y CONTRACT EI LUNIO?

Yr elfen hanfodol wrth ffurfio contract yw'r cytundeb (sy'n cynnwys cynnig a derbyniad). Mae angen o leiaf ddau barti (fel y masnachwr a'r defnyddiwr). Bydd un ohonynt (y cynigiwr) yn gwneud cynnig, y bydd y llall (y derbyniwr cynnig) yn ei dderbyn. Mynegiant o barodrwydd i lunio contract yw cynnig, a wneir gyda'r bwriad iddo ddod yn gyfrwymol ar y cynigiwr cyn gynted ag y bydd y derbyniwr yn ei dderbyn.

Pan fydd masnachwr yn arddangos neu'n hysbysebu nwyddau (er enghraifft, trwy eu harddangos ar silff mewn siop ochr yn ochr thocyn pris), bydd hynny fel arfer yn rhoi'r hyn y cyfeirir ato fel 'gwahoddiad i drin' i ddefnyddwyr. Yna, gall y defnyddiwr wneud cynnig i brynu'r nwyddau. Ar yr adeg hon, nid oes unrhyw rwymedigaeth ar y masnachwr i dderbyn y cynnig; llunnir contract os a phan y bydd y masnachwr yn derbyn.

Weithiau, mae'r broses yn gweithio'r ffordd arall - hynny yw, mae'r masnachwr yn gwneud cynnig i'r defnyddiwr a llunnir contract pan fydd y defnyddiwr yn derbyn y cynnig.

O dan y contract, bydd y defnyddiwr yn cytuno i dalu swm o arian i'r masnachwr a/neu wneud rhywbeth arall yn gyfnewid am y nwyddau a gyflenwir gan y masnachwr. Adwaenir yr ymrwymiad hwn fel 'cydnabyddiaeth' yn y contract. Os nad oes ystyriaeth (hynny yw, os bydd masnachwr yn cynnig cyflenwi nwyddau'n gwbl rydd o unrhyw dl cydnabyddiaeth neu rwymedigaeth arall), nid oes contract o gwbl.

BETH FYDD YN DIGWYDD OS BYDD Y DEFNYDDIWR YN NEWID EI FEDDWL?

Fel arfer, nid oes gan ddefnyddiwr hawl awtomatig i newid ei feddwl a chanslo contract; felly, os bydd hyn yn digwydd, ystyrir ei fod yn torri'r contract. Fodd bynnag, ceir hawl awtomatig i ganslo mewn rhai achosion arbennig, gan gynnwys y rhan fwyaf o gontractau defnyddwyr a wneir o bell (er enghraifft, trwy archeb bost neu'r rhyngrwyd) neu yng nghartref y defnyddiwr ac ati; gweler'Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol 2013'isod.

Os bydd defnyddiwr yn canslo'r contract yn anghyfreithlon, gall y masnachwr hawlio'r costau rhesymol a gafwyd. Pan na all y masnachwr adennill y gwerthiant a gollwyd (er enghraifft, trwy werthu'r eitem i rywun arall), mae'n bosibl y bydd yn gallu hawlio elw a gollwyd hefyd. Os yw'r defnyddiwr wedi gwneud taliad llawn neu rannol o flaen llaw, gall y masnachwr gadw digon i dalu am y colledion hyn yn unig ac mae'n rhaid iddo ad-dalu'r gwahaniaeth.

Yr hyn y gall y defnyddiwr ei ddisgwyl (hawliau statudol)

O dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, mae safonau penodol yn berthnasol i bob trafodyn ar gyfer gwerthu a chyflenwi nwyddau (gan gynnwys hurbwrcasu, hurio, rhan-gyfnewid a chontractau ar gyfer gwaith a deunyddiau).

Mae'n rhaid i'r unigolyn sy'n trosglwyddo neu'n gwerthu'r nwyddau feddu ar yr hawl i wneud hynny, ac mae'n rhaid i'r nwyddau:

 • fod o ansawdd boddhaol.Mae'n rhaid i nwyddau fod o safon y byddai unigolyn rhesymol yn ei hystyried yn foddhaol. Term cyffredinol yw ansawdd sy'n ymdrin nifer o faterion, gan gynnwys:
  • addasrwydd i'r holl ddibenion y cyflenwir y math hwnnw o nwyddau ar eu cyfer fel arfer
  • golwg a gorffeniad
  • rhydd o fn ddiffygion
  • diogelwch
  • gwydnwch

Wrth asesu ansawdd, mae'n rhaid ystyried yr holl amgylchiadau perthnasol, gan gynnwys pris, disgrifiad, a'ch hysbysebu chi neu hysbysebu'r gweithgynhyrchwr

 • bod yn addas i ddiben penodol.Pan fydd defnyddiwr yn mynegi bod angen nwyddau ar gyfer diben penodol, neu lle y mae'n amlwg bod nwyddau wedi'u bwriadu ar gyfer diben penodol a bod y masnachwr yn eu cyflenwi i fodloni'r gofyniad hwnnw, dylai'r nwyddau fod yn addas i'r diben penodedig hwnnw
 • cyfateb i'r disgrifiad, y sampl neu'r model. Pan fydd defnyddiwr yn dibynnu ar ddisgrifiad, sampl neu fodel arddangos, mae'n rhaid i'r nwyddau a gyflenwir gydymffurfio ag ef. Os nad yw'r nwyddau'n cydymffurfio, mae'n bosibl y bydd trosedd wedi'i chyflawni
 • cael eu gosod yn iawn,lle y cytunwyd ar osod yn rhan o'r contract

Mae'n rhaid i unrhyw gynnwys digidol a gyflenwir gyda'r nwyddau fod o ansawdd boddhaol, yn addas i ddiben penodol ac fel y'i disgrifiwyd hefyd. I gael rhagor o wybodaeth, gweler 'Cynnwys Digidol'.

Camau unioni yn achos tor contract

YR HAWL TYMOR BYR I WRTHOD

Os nad yw'r nwyddau a gyflenwir yn bodloni'r gofynion uchod, ceir cyfnod byr pan fydd gan y defnyddiwr yr hawl i'w gwrthod. Mae'r hawl tymor byr hon i wrthod nwyddau'n para am 30 diwrnod oni bai bod hyd oes ddisgwyliedig y nwyddau'n fyrrach, fel yn achos nwyddau hynod ddarfodus. Nid yw'r cyfnod 30 diwrnod yn dechrau nes y bydd gan y defnyddiwr berchnogaeth ar y nwyddau (neu, ar gyfer hurio, hurbwrcasu a gwerthu amodol, maent ym meddiant y defnyddiwr), ac mae'r nwyddau wedi cael eu danfon.

Hefyd, os bydd y masnachwr wedi cytuno i wneud rhywbeth arall i'r nwyddau (er enghraifft, eu gosod), ni fydd y cyfnod 30 diwrnod yn dechrau nes y bydd hyn wedi'i wneud. Fodd bynnag, nid yw'r hawl tymor byr i wrthod yn berthnasol os mai'r unig dor-contract yw bod y nwyddauwedi cael eu gosod yn y modd anghywir.

Os bydd y defnyddiwr yn gofyn neu'n cytuno i'rnwyddau gael eu hatgyweirio neu eu hamnewid yn ystod y cyfnod 30 niwrnod cychwynnol hwn, caiff y cyfnod ei oedi fel bod gan y defnyddiwr weddill y cyfnod 30 niwrnod, neu saith diwrnod (pa un bynnag sydd hwy), i wirio a yw'r atgyweiriad neu'r nwyddau a amnewidiwyd wedi bod yn llwyddiannus ac i benderfynu a fydd yn gwrthod y nwyddau.

Pan fydd defnyddiwr yn gwrthod nwyddau, fe all hawlio ad-daliad(a all gynnwys dychwelyd eitemau a drosglwyddwyd mewn cyfnewidiad llawn neu rannol). Byddai hyn yn ad-daliad llawn neu, yn achos hurio, ad-daliad am unrhyw ran o'r hurio y talwyd amdano ond na chyflenwyd. Fe'i rhyddheir hefyd o'i holl rwymedigaethau sy'n weddill o dan y contract - er enghraifft, y rhandaliadau sy'n weddill mewn contract hurbwrcasu. Mae'n rhaid rhoi ad-daliad heb oedi diangen, ac ym mhob achos o fewn 14 diwrnod o'r dyddiad pan fo'r masnachwr yn cytuno bod gan y defnyddiwr hawl i gael ad-daliad. Mewn rhai achosion (er enghraifft, lle mae'r nwyddau a gyfnewidiwyd wedi cael eu gwerthu ymlaen eisoes) ni ellir hawlio ad-daliad dan y Ddeddf, ond byddai gan y defnyddiwr hawl i wneud cais am iawndal (digolledu ariannol) am unrhyw golledion a gafodd.

Y masnachwr sy'n gyfrifol am gost resymol dychwelyd y nwyddau, ac eithrio pan fydd y defnyddiwr yn eu dychwelyd i'r man lle y'u meddiannodd - er enghraifft, y siop lle y'u prynodd. Fodd bynnag, nid yw'n ofynnol i'r defnyddiwr ddychwelyd y nwyddau i'r man hwn oni bai y cytunwyd ar hyn o'r dechrau yn rhan o'r contract. Hyd yn oed os bydd y defnyddiwr yn dychwelyd nwyddau i'r siop, mae'n bosibl y bydd yn gallu hawlio rhywfaint o'r gost honno, neu'r cyfan ohoni, gan y masnachwr mewn rhai amgylchiadau - er enghraifft, pan fydd cerbyd modur yn torri i lawr ac mae'n rhaid i'r defnyddiwr dalu am wasanaeth achub i'w ddychwelyd.

ATGYWEIRIO NEU AMNEWID

Yn achos tor-contract, lle mae'r defnyddiwr wedi colli ei hawl i wrthod nwyddau neu'n dewis peidio 'i harfer, caiff hawlio atgyweirio neu amnewid y nwyddau yn y lle cyntaf.

Pan fydd defnyddiwr yn hawlio atgyweirio neu amnewid nwyddau, mae'n rhaid i'r masnachwr wneud hyn heb unrhyw gost i'r defnyddiwr, o fewn cyfnod rhesymol a heb achosi anghyfleustra sylweddol.

Ni all y defnyddiwr ddewis un o'r camau unioni hyn uwchlaw'r llall os yw'r cam unioni a ddewiswyd yn amhosibl neu'n anghymesur o gymharu 'r cam unioni arall. Hefyd, pan fydd y defnyddiwr wedi dewis cam unioni, mae'n rhaid iddo roi cyfnod rhesymol i'r masnachwr ei ddarparu.

Bydd y camau unioni'n methu os nad yw'r nwyddau'n bodloni'r gofynion angenrheidiol o hyd ar l un ymgais yn unig i atgyweirio neu amnewid. Nid oes rhaid i'r defnyddiwr roi mwy nag un cyfle i'r masnachwr atgyweirio neu amnewid, er y gall wneud hynny os yw'n dymuno. Bydd y camau unioni'n methu hefyd os na chnt eu darparu o fewn cyfnod rhesymol a heb achosi anghyfleustra sylweddol i'r defnyddiwr.

Yn y naill achos neu'r llall, pan fydd atgyweirio neu amnewid yn methu, bydd gan y defnyddiwr yr hawl i gael atgyweiriadau neu amnewidiadau ychwanegol neu fe all hawlio gostyngiad yn y pris neu'r hawl i wrthod. Mae'r un rheol yn berthnasol os yw atgyweirio ac amnewid yn amhosibl neu'n anghymesur o'r cychwyn.

GOSTYNGIAD YN Y PRISA'RHAWL DERFYNOL I WRTHOD

Os nad yw atgyweirio neu amnewid ar gael neu os yw'n aflwyddiannus, neu os na chaiff ei ddarparu o fewn cyfnod rhesymol a heb anghyfleustra sylweddol i'r defnyddiwr, gall y defnyddiwr hawlio gostyngiad yn y pris neu wrthod y nwyddau.

Os bydd atgyweirio neu amnewid yn methu, os nad ydynt ar gael, neu os na chawsant eu darparu o fewn cyfnod rhesymol a heb achosi anghyfleustra sylweddol i'r defnyddiwr, caiff y defnyddiwr ddewis p'un a fydd yn cadw'r nwyddau neu eu dychwelyd. Os bydd yn cadw'r nwyddau, bydd yn hawlio gostyngiad yn y pris; os bydd yn dychwelyd y nwyddau, bydd yn eu gwrthod.

Mae'n rhaid i ostyngiad yn y pris fod yn swm priodol, a fydd yn dibynnu ar holl amgylchiadau'r hawliad. Fe all fod yn unrhyw swm hyd at y pris llawn.

Os bydd y defnyddiwr yn gwrthod y nwyddau, bydd ganddo'r hawl i gael ad-daliad. Gallai'r ad-daliad hwn gael ei leihau i ystyried unrhyw ddefnydd y mae'r defnyddiwr wedi'i gael o'r nwyddau. Fodd bynnag, ni ellir gwneud didyniad oherwydd bod y nwyddau ym meddiant y defnyddiwr dim ond oherwydd bod y masnachwr wedi oedi cyn eu casglu. Ni ellir gwneud didyniad ychwaith lle y gwrthodir nwyddau o fewn chwe mis o'u cyflenwi, ac eithrio yn achos cerbyd modur.

IAWNDAL YCHWANEGOL

Pa gam unioni bynnag y bydd y defnyddiwr yn ei ddewis neu'n ei gael, fe allai hawlio iawndal am golledion a gafwyd hefyd. Gallai'r colledion hyn gynnwys cost unrhyw ddifrod i eiddo a achoswyd gan y nwyddau, iawndal am anaf personol ac iawndal am gost ychwanegol prynu nwyddau cyfwerth os ydynt yn ddrutach yn rhywle arall.

Y BAICH PROFI

Os bydd y defnyddiwr yn dewis atgyweiriad, amnewidiad, gostyngiad yn y pris neu'r hawl derfynol i wrthod, ac os canfyddir y diffyg o fewn chwe mis o ddanfon y nwyddau, tybir bod y diffyg yn bresennol ar yr adeg danfon oni bai bod y masnachwr yn gallu profi fel arall neu oni bai bod y dybiaeth hon yn anghyson 'r amgylchiadau–er enghraifft, arwyddion amlwg o gamddefnydd. Caiff y rheol hon ei galw'n aml yn 'gwrthdroi baich y profi' gan ei fod yn gwrthdroi'r rheol arferol, sef bod angen i berson sy'n hawlio brofi pob elfen o'r hawliad.

Os oes mwy na chwe mis wedi mynd heibio, mae'n rhaid i'r defnyddiwr brofi y bu'r diffyg yn bresennol ar yr adeg danfon. Mae'n rhaid iddo hefyd brofi y bu'r diffyg yn bresennol ar yr adeg danfon os yw'n arfer yr hawl tymor byr i wrthod nwyddau. Bydd rhai diffygion yn dod i'r amlwg beth amser ar l danfon y nwyddau ac, yn yr achosion hyn, mae'n ddigon i brofi bod diffyg sylfaenol neu guddiedig yn bresennol ar yr adeg honno.

Eithriadau: pryd na all defnyddiwr hawlio

Ni all defnyddiwr hawlio am ddiffygion a ddaw i'w sylw cyn y gwerthiant neu os yw'r defnyddiwr yn archwilio'r nwyddau cyn eu prynu ac y dylasai unrhyw ddiffygion wedi bod yn amlwg.

Ni all defnyddiwr hawlio am ddifrod a achoswyd ganddo ef neu os yw'n newid ei feddwl am y nwyddau yn syml.

Ni all defnyddiwr hawlio ychwaith os dewisodd y cynnyrch ei hun at ddiben nad yw'n amlwg nac yn cael ei fynegi wrth y masnachwr, ac yna ei fod yn canfod nad yw'r eitem yn addas i'r diben hwnnw. Er enghraifft, os bydd defnyddiwr yn prynu tociwr gwrychoedd ac yn ei dorri wrth ei ddefnyddio i geisio torri coeden, ni all hawlio oni bai bod y masnachwr wedi dweud wrtho y byddai'n addas i dorri coed.

Ni chaiff defnyddiwr hawlio am ddiffygion sy'n ymddangos o ganlyniad i draul arferol.

Terfynau amser ar gyfer achosion llys

Gall y defnyddwyr ddisgwyl i nwyddau beidio thorri cyn eu hamser, hyd yn oed os yw disgwyliad oes rhesymol y nwyddau hynny yn sawl blwyddyn. Fodd bynnag, ceir terfyn amser sy'n atal defnyddwyr rhag gwneud honiad yn y llys yn y pen draw.

Fel arfer, ni all y defnyddiwr ddod honiad i'r llys fwy na chwe blynedd ar l y tor-contract (fel arfer y dyddiad danfon mewn contract ar gyfer gwerthu nwyddau).

Nid yw hyn yn golygu bod angen i'r holl nwyddau bara mor hir hyn, ond dyma'r terfyn amser y mae'r gyfraith yn ei rhoi i ddefnyddiwr i gymryd camau cyfreithiol.

Telerau contract annheg

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn ymdrin defnyddio telerau annheg mewn contractau defnyddwyr. I gael rhagor o wybodaeth, gweler 'Telerau contract annheg'

Yn ogystal, mae unrhyw ymgais i gamarwain y defnyddiwr ynglyn 'i hawliau yn drosedd o dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008. Gweler 'Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg' i gael rhagor o wybodaeth am y Rheoliadau hyn, sy'n ymdrin dyletswyddau masnachwyr tuag at ddefnyddwyr yn gyffredinol.

Rheolau eraill sy'n effeithio ar gontractau defnyddwyr

RHEOLIADAU CONTRACTAU DEFNYDDWYR (GWYBODAETH,CANSLO A THALIADAU YCHWANEGOL)2013

Mae'r Rheoliadau hyn yn rhoi cyfnod ailfeddwl o 14 diwrnod i ddefnyddwyr ar gyfer y rhan fwyaf o 'gontractau o bell' (y rhai hynny a wneir trwy'r rhyngrwyd ac ati) a 'chontractau oddi ar y safle' (y rhai hynny a wneir yng nghartref defnyddiwr, er enghraifft). Maent hefyd yn mynnu bod gwybodaeth benodol yn cael ei rhoi i ddefnyddwyr, o ran contractau oddi ar y safle a lle mae defnyddwyr yn gwneud cytundeb ar safle busnes masnachwr. Ni chaiff masnachwyr godi taliadau cudd, a cheir codi taliadau ychwanegol gyda chaniatd penodol y defnyddiwr yn unig.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler:

COLLED NEU DDIFROD WRTH GLUDO

Os yw'r masnachwr yn trefnu i nwyddau gael eu danfon at ddefnyddiwr, bydd y masnachwr yn parhau i ysgwyddo'r risg am y nwyddau hyd nes y cnt eu danfon. Felly, y masnachwr sy'n gyfrifol am sicrhau nad yw nwyddau'n cael eu colli neu eu difrodi wrth gael eu cludo a/neu drefnu yswiriant priodol.

CAMGYFLEU

Camgyflead yw datganiad anwir o ffaith a wneir gan unigolyn neu ei asiant sy'n cymell rhywun arall i lunio contract gydag ef/hi.

Gan ddibynnu ar p'un oedd y camgyflead wedi'i wneud yn dwyllodrus, yn esgeulus neu'n ddiniwed, bydd gan y sawl a ddibynnodd ar y camgyflead yr hawl i gam unioni a allai gynnwys diddymiad (sy'n golygu dirwyn y contract i ben neu ei ganslo), ad-daliad a/neu iawndal.

RHEOLIADAU DIOGELU DEFNYDDWYR RHAG MASNACHU ANNHEG2008

Ers 1 Hydref 2014, mae'r Rheoliadau hyn wedi darparu hawl unioni camwedd ychwanegol ac amgen i ddefnyddwyr. Pan fydd masnachwr wedi defnyddio arferion gwerthu camarweiniol neu ymosodol, mae'n bosibl y bydd y defnyddiwr yn gallu hawlio iawndal a/neu ostyngiad yn y pris neu ganslo'r contract yn llwyr.

Mae'r Adran Busnes,Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS, a elwid yn Adran Fusnes,Arloesi a Sgiliauar y pryd) wedi cynhyrchu arweiniad ar hawl defnyddwyr i unioni camwedd o dan y Rheoliadau:Arferion Masnachol Camarweiniol ac Ymosodol – Hawliau Preifat Newydd i Ddefnyddwyr.

DEDDF DIOGELU DEFNYDDWYR1987 (RHAN1)

Mae'r ddeddfwriaeth hon yn caniatu i unigolyn hawlio iawndal os caiff ei anafu gan gynnyrch diffygiol. Gan ddibynnu ar yr amgylchiadau, gallai hawliad gael ei wneud yn erbyn unrhyw un yn y gadwyn gyflenwi o'r gweithgynhyrchwr / mewnforiwr i'r manwerthwr.

Gellir hawlio iawndal o dan y Ddeddf hon hefyd ar gyfer difrod i eiddo personol (ond nid difrod i eiddo busnes).

I gael rhagor o wybodaeth, gweler 'Nwyddau anniogel: atebolrwydd'.

DEDDF CONTRACTAU(HAWLIAU TRYDYDD PARTON)1999

Mae'r ddeddf hon yn rhoi hawliau i unrhyw un y bwriadwyd iddo elwa ar y trafodyn. Er enghraifft, os bydd rhywun yn prynu anrheg i ffrind a bod yr anrheg yn ddiffygiol, gall derbynnydd neu brynwr yr anrheg gymryd camau ar gyfer tor-contract (cyn belled ag yr eglurwyd mai'r bwriad oedd rhoi'r nwyddau'n anrheg). Gall masnachwyr ddefnyddio telerau contract i eithrio hawliau trydydd parton, ond, yn ymarferol, bydd yn aml yn symlach (ac yn darparu gwell profiad i'r cwsmer) i'r masnachwr ymdrin yn uniongyrchol derbynnydd anrheg.

MANYLION ADNABOD Y MASNACHWR

Mae angen i'r defnyddiwr wybod, neu allu darganfod, pwy y mae'n ymdrin ag ef. Mae'n rhaid i fanylion adnabod a chyfeiriad masnachwr gael eu harddangos yn ei fan busnes, ar ddogfennau busnes allweddol ac ar wefannau. Mae'n rhaid sicrhau hefyd bod y wybodaeth hon ar gael i ddefnyddwyr cyn i gontract gael ei lunio a phryd bynnag y bydd defnyddiwr yn gofyn amdani. Gweler 'Enwau cwmni a busnes'i gael rhagor o wybodaeth.

Os na fydd masnachwr yn datgelu ei fod yn gwmni cyfyngedig a bod achos o dor-contract yn digwydd, mae'n bosibl y gallai'r defnyddiwr hawlio yn erbyn cyfarwyddwyr y busnes fel unigolion. Os na fydd masnachwr yn datgelu ei fod yn gweithredu fel asiant ar gyfer rhywun arall, mae'n bosibl y gallai'r defnyddiwr wneud unrhyw hawliad yn uniongyrchol yn erbyn y masnachwr hwnnw.

Cwestiynau cyffredin

C.Nid yw defnyddiwr yn dangos derbynneb; a oes rhaid i'r masnachwr wneud unrhyw beth, hyd yn oed os yw'r nwyddau'n ddiffygiol?
A.Nid oes unrhyw ofyniad cyfreithiol i'r defnyddiwr ddarparu na dangos derbynneb. Os nad yw'r masnachwr yn cofio'r defnyddiwr yn prynu'r eitem, fe all ofyn i'r defnyddiwr ddarparu prawf o brynu. Gall hyn fod yn daleb cerdyn credyd neu fonyn siec neu unrhyw beth sy'n dangos pryd a ble y prynwyd yr eitem.

C.Mae'r gweithgynhyrchwr yn cynnig gwarant; a all y masnachwr gyfeirio'r defnyddiwr yn syth at y gweithgynhyrchwr hwnnw?
A.Mae hawliau statudol y defnyddiwr gyda'r masnachwr a werthodd y nwyddau iddo ac mae'r warant a gynigir gan y gweithgynhyrchwr yn ychwanegiad at y cyfryw hawliau. Gall defnyddiwr ddewis p'un ai mynd ar l y masnachwr neu'r gweithgynhyrchwr, ac ni chaiff y naill na'r llall wrthod ei hawliau i'r defnyddiwr a'i gyfeirio at y llall. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd gan y masnachwr, yn ei dro, hawliau yn erbyn ei gyflenwr.

C.Os bydd masnachwr yn gwerthu nwyddau sl neu ail-law, 'does bosib bod gan y defnyddiwr yr un hawliau yn erbyn y masnachwr ag y byddai ganddo petai nwyddau newydd neu berffaith wedi'u prynu?
A.Mae'r un hawliau'n berthnasol p'un ai bod y nwyddau'n cael eu gwerthu mewn sl neu'n ail-law. Fodd bynnag, wrth asesu'r lefel ansawdd sy'n foddhaol, byddai nodweddion fel pris, oedran a diffygion y gellir eu gweld yn rhwydd yn cael eu hystyried.

C.Mae rhywun yn gofyn i fasnachwr am ddyfynbris; sut mae hyn yn wahanol i amcanbris?
A.Fel arfer, mae dyfynbris yn bris sefydlog tra bod amcanbris, yn gyffredinol, yn ddyfaliad bras o'r hyn y byddai'r nwyddau yn ei gostio.

C.A all masnachwr roi hysbysiad yn ei siop yn datgan na roddir ad-daliadau mewn unrhyw amgylchiadau?
A.Mae'n anghyfreithlon ceisio eithrio hawliau statudol defnyddiwr, felly ni chaniateir hysbysiad 'dim ad-daliadau'. Gallai masnachwr ddymuno mynd y tu hwnt i'r hyn sy'n ofynnol yn l y gyfraith a chynnig polisi cyfnewid neu ad-dalu i ddefnyddwyr sy'n newid eu meddwl. Gall masnachwr arddangos hysbysiad sy'n rhoi manylion polisi o'r fath, ond argymhellir ei fod yn cysylltu 'i wasanaeth safonau masnach lleol i geisio cyngor ar eiriad yr hysbysiad. Gweler 'Polisau dychwelyd'.

C.Mae defnyddiwr yn ffonio masnachwr i ddweud bod y set deledu a brynodd yn siop y masnachwr hwnnw yr wythnos flaenorol yn ddiffygiol, ac mae'n mynnu bod y masnachwr yn dod i'w chasglu oddi wrtho. A all y masnachwr fynnu bod y defnyddiwr yn dychwelyd y set deledu?
A.Gall contract defnyddiwr fynnu bod y defnyddiwr yn dychwelyd nwyddau a wrthodir. Mae'n rhaid i'r masnachwr dalu am gost resymol dychwelyd, heblaw am gostau'r defnyddiwr wrth ddychwelyd i'r man lle y derbyniodd y nwyddau. Felly, os casglodd y defnyddiwr y set deledu o'r siop a bod y contract yn dweud bod yn rhaid iddo ddod hi'n l os bydd yn ei gwrthod, gall y masnachwr fynnu ei fod yn ei dychwelyd. Os nad yw'r contract yn dweud unrhyw beth am ddychwelyd nwyddau, y cyfan y bydd angen i'r defnyddiwr ei wneud yw sicrhau bod y set deledu ar gael i'r masnachwr ei chasglu (ond os bydd yn dewis ei dychwelyd ei hun, ni all hawlio'r gost yn l gan y masnachwr).

C.Mae masnachwr yn rhoi nodyn credyd i ddefnyddiwr ond ni all ddod o hyd i unrhyw beth y mae ei eisiau. A oes rhaid i'r masnachwr gynnig ad-daliad iddo wedyn, ac am ba hyd y dylai'r nodyn credyd fod yn ddilys? A all masnachwr gynnig nodyn credyd yn lle ad-daliad?
A.Yn y lle cyntaf, os bydd defnyddiwr yn dychwelyd nwyddau nad ydynt yn cydymffurfio 'r contract, ni all y masnachwr fynnu bod y defnyddiwr yn derbyn nodyn credyd. Gall y defnyddiwr fynnu ad-daliad trwy'r dull talu gwreiddiol neu fel arian parod (neu'r hyn sy'n cyfateb iddo). Yn yr un modd, os oes gan y masnachwr bolisi dychwelyd ewyllys da sy'n addo ad-daliad os yw'r defnyddiwr yn newid ei feddwl, gall y defnyddiwr ddisgwyl i'r masnachwr gadw'r addewid hwn. Os camarweiniwyd defnyddiwr neu os rhoddwyd pwysau arno i dderbyn nodyn credyd pan nad oedd rhaid iddo wneud hynny, gall barhau i fynnu bod y masnachwr yn ei amnewid ag arian parod neu'r dull talu gwreiddiol. Mewn cyferbyniad, pan na fydd gan y defnyddiwr hawl gyfreithiol i gael ad-daliad neu pan fydd yn gwneud dewis gwybodus i beidio ag arfer yr hawl hon, gall y masnachwr gynnig nodyn credyd. Yna, gall y masnachwr bennu dyddiad dod i ben os bydd yn rhoi gwybod i'r defnyddiwr am y cyfnod hwn ar yr adeg y rhoddir y nodyn credyd.

C.Mae defnyddiwr yn mynnu cael eitem arall yn lle'r un sydd ganddo, ond nid yw'r eitem yn cael ei gweithgynhyrchu mwyach ac nid yw mewn stoc.
A.Gall masnachwr gynnig atgyweiriad i'r defnyddiwr, gostyngiad yn y pris neu ganiatu i'r defnyddiwr wrthod y nwyddau. Bydd atgyweiriad yn dderbyniol dim ond os na fydd hyn yn achosi anghyfleustra sylweddol i'r defnyddiwr.

C.Nid yw masnachwr yn gallu cadarnhau a yw eitem yn ddiffygiol neu a yw wedi methu o ganlyniad i gamddefnydd. Beth ddylai ei wneud?
A.Os yw defnyddiwr yn dymuno arfer yr hawl tymor byr i wrthod y nwyddau, ef/hi sydd 'r baich o brofi nad yw'r diffyg o ganlyniad i gamddefnydd. Os yw defnyddiwr yn hawlio atgyweirio neu amnewid (neu, os bydd hyn yn methu, gostyngiad yn y pris neu wrthod) o fewn chwe mis o ddanfon, y masnachwr sydd 'r baich o brofi camddefnydd. Ar l chwe mis, bydd y baich yn syrthio'n l ar y defnyddiwr. Beth bynnag, os na all y masnachwr gytuno ar achos y diffyg, fe allai ddymuno cael ail farn - er enghraifft, gan y gweithgynhyrchwr neu arbenigwr annibynnol. Lle y bwriedir defnyddio arbenigwr annibynnol, yn ddelfrydol, dylai'r defnyddiwr a'r masnachwr gytuno ar hyn yn ysgrifenedig.

C.Mae defnyddiwr yn datgan dyddiad penodol ar gyfer danfon nwyddau ac nid yw'r masnachwr yn eu danfon mewn pryd; a oes gan y defnyddiwr yr hawl i ganslo'r contract?
A.Oes; os yw'r defnyddiwr wedi datgan yn eglur bod danfon o fewn yr amser cytunedig yn hanfodol, neu os yw hyn yn amlwg o amgylchiadau'r contract (er enghraifft, blodau a archebwyd ar gyfer priodas) ac nid yw'r masnachwr wedi cydymffurfio, gall y defnyddiwr ystyried hyn yn dor-contract a chanslo'r contract.

Gwerthu nwyddau ynghyd gwasanaethau / cynnwys digidol: contractau cymysg

Mewn nifer o achosion, ni fydd cytundeb rhwng defnyddiwr a masnachwr ar gyfer nwyddau yn unig, ond efallai y bydd yn cynnwys gwasanaethau a/neu gynnwys digidol hefyd. Mae'r Ddeddf Hawliau Defnyddwyr yn amlinellu sut mae'r gwahanol elfennau'n gweithio gyda'i gilydd. Gweler 'Contractau cymysg'am ragor o wybodaeth.

Crynodeb o hawliau defnyddwyr

I helpu busnesau a defnyddwyr i ddeall y newidiadau, maeBEISwedi cydweithio'n agos grwpiau o fusnesau a defnyddwyr i ddatblygu crynodeb o elfennau allweddol y Ddeddf mewn Saesneg syml. Ni fwriedir i'r 'crynodeb o hawliau defnyddwyr' fod yn ganllaw cynhwysfawr ar hawliau defnyddwyr, ond yn drosolwg cyffredinol o hawliau allweddol defnyddwyr, gan ganolbwyntio ar y materion mwyaf cyffredin.

Nid oes gofyniad cyfreithiol arnoch i ddangos y wybodaeth hon, ond gallai eich helpu chi i wneud pethau'n fwy clir i'ch cwsmeriaid a'ch staff. Mae dyluniad syml i'r daflen wybodaeth, ac efallai y byddwch eisiau ei deilwra yn unol 'ch anghenion busnes – er enghraifft, trwy gynnig polisi dychwelyd sy'n adeiladu ar y gofynion statudol, neu ychwanegu enghreifftiau o'ch busnes eich hun (efallai trwy roi rhywbeth yr ydych yn ei werthu, yn hytrach na 'nwyddau'). Mae'r geiriau'n gyfreithiol gywir ac yn amlinellu hawliau eich cwsmeriaid, felly rydym yn awgrymu eich bod yn teilwra'r geiriau hyn ac ychwanegu atynt, yn hytrach na dileu neu addasu'r geiriau a ddarperir.

Mae'r crynodeb wedi'i atodi isod mewn fformat PDF a Word, ac mae'r ail o'r ddau yn eich galluogi i greu eich fersiwn eich hunan yn haws:
Crynodeb o hawliau defnyddwyr: nwyddau (PDF)
Crynodeb o hawliau defnyddwyr: nwyddau (Word)

Cyflenwi gwasanaethau

Os yw'ch busnes yn cyflenwi gwasanaethau hefyd, gweler'Cyflenwi gwasanaethau'.

Cynnwys digidol

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 hefyd yn ymdrin chontractau rhwng masnachwr a defnyddiwr mewn perthynas chynnwys digidol, ar wahn i nwyddau a gwasanaethau. Gweler'Cynnwys digidol'i gael rhagor o wybodaeth.

Contractau a wnaed cyn 1 Hydref 2015

O ran contractau a wnaed cyn 1 Hydref 2015, gallai deddfwriaeth a rheolau gwahanol fod yn berthnasol. Yn y rhan fwyaf o achosion, ni fydd llawer o wahaniaeth o ran y camau ymarferol y bydd angen i'r defnyddiwr a'r masnachwr eu cymryd i ddatrys cwyn, ond, mewn rhai achosion, gallai'r gwahaniaethau fod yn arwyddocaol. Er enghraifft, fe allai fod rhai achosion lle y bydd gan ddefnyddiwr yr hawl i wrthod nwyddau o dan gontract hyn, hyd yn oed pe na fyddai ganddo'r un hawl o dan gontract mwy newydd.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler'Gwerthu a chyflenwi nwyddau: cyn 1 Hydref 2015'a'Cyflenwi gwasanaethau / nwyddau gyda gwasanaethau: cyn 1 Hydref 2015'.

Darllen ychwanegol

Mae BEIS wedi cynhyrchu arweiniad manylach i helpu busnesau i ddeall goblygiadau'r Ddeddf:Y Ddeddf Hawliau Defnyddwyr: Nwyddau – Canllaw i Fusnesau.

Cosbau

Mae Deddf Menter 2002 yn creu'r gallu i gyrff gorfodi, fel gwasanaethau safonau masnach, geisio gorchymyn llys sy'n atal methiant i gydymffurfio darpariaethau sifil a throseddol darnau amrywiol o ddeddfwriaeth diogelu defnyddwyr, gan gynnwys Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015. Gall methiant i gydymffurfio gorchymyn llys o'r fath arwain at gosb uchaf o ddirwy a dwy flynedd o garchar.

Deddfwriaeth Allweddol:

Deddf Camweddau (Camymyrraeth Nwyddau) 1977

Deddf Diogelu Defnyddwyr 1987

Deddf Contractau (Hawliau Trydydd Parton) 1999

Deddf Menter 2002

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr (Diwygio) 2014

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf:Chwefror2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen; fel arfer, caiff diwygiadau i ddeddfwriaeth yr UE eu hymgorffori yn y testun.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2019 itsa Ltd.

TSI: 314568, ID: 528, updated 24/10/2018