COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Gwerthu ac ailwerthu tocynnau

In the guide

Ni ddylid camarwain defnyddwyr ynghylch manylion tocynnau, a rhaid rhoi rhywfaint o wybodaeth i'r darpar brynwr pan gaiff tocynnau eu hailwerthu

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Lloegr, yr Alban a Chymru

Mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 yn effeithio arnoch chi os ydych yn gwerthu neu'n ailwerthu tocynnau ar gyfer digwyddiadau. Mae'r Rheoliadau hyn nid yn unig yn effeithio ar y person sy'n ail-werthu'r tocyn, ond hefyd yr hyrwyddwr neu'r lleoliad sy'n gwerthu'n uniongyrchol i'r defnyddiwr.

O dan y Rheoliadau, mae'n anghyfreithlon rhoi gwybodaeth gamarweiniol i ddefnyddwyr. Mae hefyd yn anghyfreithlon i wneud hepgoriad camarweiniol, sy'n golygu cuddio neu hepgor gwybodaeth berthnasol sydd ei hangen ar ddefnyddwyr cyffredin er mwyn gwneud dewis gwybodus. Ni ddylai defnyddwyr gael eu camarwain ynglyn 'r pris, y lleoliad, y telerau, ffactorau anffafriol, ac ati a allai effeithio ar eu mwynhad o'r digwyddiad.

O dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, pan gynigir tocyn i'w ailwerthu ar y rhyngrwyd drwy gyfleuster tocynnau eilaidd (yn hytrach na chael ei gynnig yn uniongyrchol i'w werthu yn gyntaf gan drefnydd y digwyddiad), rhaid rhoi gwybodaeth benodol i'r defnyddiwr. Cyfleuster tocynnau eilaidd yw gwefan, ap, ac ati (fel StubHub neu GetMeIn) pan fo tocynnau'n cael eu cynnig i'w hailwerthu, yn hytrach na lle gwneir y gwerthiant cyntaf o'r ticed gan neu ar ran trefnydd y digwyddiad.

Mae'r Ddeddf yn ei gwneud hi'n anghyfreithlon i drefnydd digwyddiad gosbrestru defnyddiwr neu ganslo tocyn ar y sail bod defnyddiwr yn cynnig tocyn i'w ailwerthu, oni bai bod amodau penodol yn cael eu bodloni. Rhaid i weithredwyr cyfleusterau tocynnau eilaidd ar-lein hysbysu'r heddlu am unrhyw ddefnydd anghyfreithlon o'r cyfleusterau hynny.

Mae gofynion ychwanegol ar gyfer marchnadoedd tocynnau eilaidd ar-lein ac mae cyfyngiadau ar drefnwyr sy'n cosbrhestru defnyddwyr neu'n canslo tocynnau. Mae gofynion penodol hefyd pan fyddwch yn gwerthu o bell-er enghraifft, dros y rhyngrwyd neu dros y ffn.

Prisio

Rhaid i chi roi gwybodaeth glir a chywir am brisiau i ddefnyddwyr cyn iddynt brynu tocyn. Rhaid i chi sicrhau hefyd fod y wybodaeth yn gyflawn, ac nad yw'n gamarweiniol, cyn i'r defnyddiwr wneud penderfyniad mewn perthynas darpar brynu (er enghraifft, clicio drwy hysbyseb ar eich gwefan).

Os byddwch yn dyfynnu ystod o brisiau, neu bris ' yn dechrau o ', dylech wneud yn siwr bod nifer rhesymol o docynnau ar gael am y pris is. Mae'n anghyfreithlon marchnata drwy abwyd (denu defnyddwyr phris is ag argaeledd isel neu gyfyngedig, neu gyfyngiadau eraill nad ydynt yn cael eu datgelu tan yn ddiweddarach).

Lle byddwch yn dyfynnu pris tocyn, rhaid i hyn gynnwys yr holl daliadau ychwanegol nad ydynt yn ddewisol megis trethi a ffioedd archebu. Os yw'n amhosibl cyfrifo'r ffi ar y cam hwn (er enghraifft, lle bo ffi archebu yn gymwys ar gyfer archeb gyfan, yn hytrach nag ar gyfer pob tocyn) yna mae'n rhaid nodi'n glir a yw'r tl hwn yn bodoli a'r dull o'i gyfrifo ynghyd phris y tocyn.

Ni ddylid dewis taliadau ychwanegol fel ffioedd archebu a chostau postio yn awtomatig i'r prynwr gan y defnydd o flychau sydd wedi'u ticio ymlaen llaw neu mewn unrhyw ffordd arall. Os nad oes gennych gytundeb datganedig y defnyddiwr i godi tl ychwanegol, yna bydd yn rhaid i chi ei ad-dalu.

Yn l y gyfraith, ni chaniateir i chi godi tl ar ddefnyddwyr sy'n defnyddio cardiau debyd a chredyd ac ati i brynu nwyddau a gwasanaethau, gan gynnwys tocynnau. Gweler' Gordaliadau taliadau 'i gael rhagor o wybodaeth.

Disgrifiadau a thelerau

Cyn i'r defnyddiwr brynu'r tocyn, mae'n rhaid i chi ddarparu gwybodaeth lawn a chlir am y tocyn a'r digwyddiad. Rhaid i hyn gynnwys, er enghraifft, a lle y bo'n berthnasol, amseriadau, lleoliadau a rhifau seddi.

Os oes unrhyw ffactorau a allai effeithio'n niweidiol ar fwynhad y defnyddiwr o'r tocyn-megis golygfeydd cyfyngedig neu fynediad cyfyngedig-rhaid tynnu eu sylw at y rhain hefyd cyn eu prynu.

Yn yr un modd, os ydych chi neu'r hyrwyddwr am ddibynnu ar unrhyw delerau ac amodau ar y tocyn, rhaid tynnu sylw'r defnyddiwr at y rhain cyn iddynt eu prynu. Er enghraifft, efallai y byddwch yn dymuno nodi rheolau ynghylch a ellir trosglwyddo tocyn a enwir a sut y gellir ei drosglwyddo i rywun arall, neu gofynion penodol am gymryd rhan yn y digwyddiad (fel dillad arbennig, offer neu yswiriant sy'n cael ei argymell neu ei angen).

Ailwerthu: cyfleusterau tocynnau eilaidd

Mae rheolau ychwanegol yn berthnasol lle mae tocynnau digwyddiadau yn cael eu hailwerthu drwy gyfleuster tocynnau eilaidd ar wefan, ap, ac ati a fwriedir ar gyfer ailwerthu tocynnau. Mae'r rheolau hyn yn berthnasol hyd yn oed os yw'r person sy'n gwerthu'r tocyn yn unigolyn preifat. Mae'r gofynion hyn yn rhan o Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015.

Lle cynigir tocyn i'w werthu drwy gyfleuster tocynnau eilaidd, rhaid rhoi'r wybodaeth ganlynol i'r darpar brynwr cyn i gontract gael ei lunio a chyn i'r tocyn gael ei werthu:

  • lle mae'r tocyn ar gyfer sedd arbennig neu ardal sefydlog, rhaid bod digon o wybodaeth i ganiatu i'r prynwr nodi'r sedd neu'r ardal honno
  • gwybodaeth am unrhyw gyfyngiad o ran pwy all ddefnyddio'r tocyn (er enghraifft, bod y tocyn ar gyfer plentyn neu fyfyriwr, neu na dderbynnir unrhyw berson o dan 18 oed)
  • y swm a nodir ar y tocyn fel ei bris (ei ' wynebwerth ')

Os yw'r gwerthwr yn weithredwr y cyfleuster tocynnau eilaidd, neu'n gweithredu ar ei ran, y cwmni hwnnw, busnes neu berson cysylltiedig (gan gynnwys cyflogai neu gontractwr), neu'r trefnydd, yna rhaid gwneud y ffaith hon yn glir hefyd.

Yn aml mae trefnwyr digwyddiadau am sicrhau bod tocynnau'n cael eu gwerthu i gefnogwyr go iawn yn hytrach nag i unigolion sydd am brynu ac ailwerthu'r tocynnau'n unig. Mae rhai trefnwyr yn cymryd camau i gosbrestru prynwyr speciannol er mwyn eu hatal rhag prynu ac ailwerthu tocynnau yn y dyfodol, ac efallai y byddant hefyd yn canslo tocynnau sy'n cael eu cynnig i'w hailwerthu.

Fodd bynnag, bydd prynwyr dilys weithiau yn darganfod na allant fynd i ddigwyddiad ac yn dymuno ailwerthu'r tocynnau, a bydd cosbrestru neu chansladau yn syndod i'r unigolion hyn yn aml. Felly, ni all trefnydd digwyddiad ganslo tocyn neu cosbrestru gwerthwr (mewn geiriau eraill, cymryd camau i atal neu gyfyngu ar y sawl sy'n caffael tocynnau ar gyfer unrhyw ddigwyddiad yn y Deyrnas Unedig yn y dyfodol) dim ond am fod y person hwnnw'n gwerthu (neu'n cynnig gwerthu) tocyn ar platfform uwchradd, oni bai y bodlonir dau o'r amodau canlynol:

  • roedd un o delerau'r contract gwreiddiol pan werthwyd y tocyn gan y trefnydd yn caniatu i'r trefnydd ganslo neu gosbrestru o dan yr amgylchiadau hyn
  • nid oedd y amod yn annheg

Mae'n annhebygol y gallai unrhyw derm o'r fath fod yn effeithiol neu'n deg os nad yw wedi'i gyfleu'n glir i'r person sy'n cynnig y tocyn i'w werthu ar y cyfleuster tocynnau eilaidd (efallai nad ef yw'r person a'i prynodd yn wreiddiol oddi wrth y frefnydd). Gall asesiad o degwch hefyd ystyried unrhyw amgylchiadau perthnasol eraill. Am fwy o wybodaeth ar delerau contract gweler' Telerau contract annheg '.

Rhaid i weithredwyr cyfleusterau tocynnau eilaidd ar-lein adrodd am ddefnydd anghyfreithlon o'r cyfleuster hwnnw i'r heddlu. Cyn gynted ag y bydd y gweithredwr yn ymwybodol bod person yn defnyddio'r cyfleuster mewn modd sy'n cyflawni unrhyw drosedd, rhaid i'r gweithredwr roi gwybod pwy yw'r person sy'n cyflawni trosedd (os ydynt yn gwybod pwy yw'r person) a'r ffaith ei fod yn gwybod bod trosedd yn cael ei chyflawni neu wedi'i chyflawni. Rhaid datgelu'r un wybodaeth i drefnydd y digwyddiad hefyd, oni bai bod gan weithredydd y cyfleuster tocynnau eilaidd sail resymol dros gredu y byddai gwneud hynny'n rhagfarnu unrhyw ymchwiliad troseddol.

Mae'r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS), wedi cynhyrchu canllawiau manylach ar gyfer y maes hwn:Deddf hawliau defnyddwyr: tocynnau eilaidd-canllawiau i fusnesau.

Prynu mewn swmp i'w ailwerthu

Lle cynigir tocynnau ar werth ar-lein, weithiau mae ailwerthwyr yn defnyddio meddalwedd neu ' bots ' arbennig, sy'n gallu gwneud pryniannau lluosog yn gyflym iawn cyn gynted ag y bydd y tocynnau ar gael. Gall hyn arwain at sefyllfa lle mae'r prif gyflenwad o docynnau yn cael eu dihysbyddu'n gyflym gan ailwerthwyr, gydag ychydig neu ddim yn weddill i brynwyr sydd am fynychu'r digwyddiad. Mae tocynnau wedyn ar gael ar y farchnad eilaidd yn unig, yn aml am brisiau uwch o lawer.

Gall trefnwyr digwyddiadau a hyrwyddwyr gyfyngu ar nifer y tocynnau a werthir i bob prynwr, er mwyn annog yr arfer hwn.Lle ceir cyfyngiad o'r fath mewn perthynas digwyddiad hamdden, chwaraeon neu ddiwylliannol yn y DU, mae'n drosedd defnyddio meddalwedd neu ' bots ' i geisio prynu mwy na'r nifer a ganiateir o docynnau gyda'r bwriad o'u hailwerthu am elw.

Gwerthiannau o bell

Os ydych yn gwerthu tocynnau o bell-er enghraifft, dros y rhyngrwyd neu dros y ffn-mae Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 hefyd yn berthnasol. Mae'r Rheoliadau hyn yn ei gwneud yn ofynnol bod gwybodaeth benodol yn cael ei rhoi i'r defnyddiwr cyn i chi wneud contract, ac mae'n ofynnol bod taliadau ychwanegol tebyg i ffioedd bwcio yn cael eu datgelu ymlaen llaw.

Yn y rhan fwyaf o achosion, fodd bynnag, mae tocynnau digwyddiadau wedi'u heithrio o'r hawliau canslo sydd fel arfer yn gymwys o dan y Rheoliadau, gan fod achlysuron fel arfer yn cael eu harchebu am ddyddiad penodol neu o fewn cyfnod penodol o amser.

Gweler' Contractau defnyddwyr: gwerthu o bell 'i gael rhagor o fanylion am y Rheoliadau hyn, sydd hefyd yn cynnwys gofynion os ydych yn gwerthu ar eich safle busnes neu i ffwrdd oddi wrtho.

Llinellau cymorth

Os byddwch yn darparu llinell gymorth dros y ffn er mwyn i ddefnyddwyr gysylltu chi mewn perthynas chontract maent wedi'i lunio gyda chi, ni allwch godi mwy na'r gyfradd sylfaenol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Mae hyn yn golygu rhif ffn daearyddol sy'n dechrau ' 01 ' neu ' 02 ', rhif annaearyddol yn dechrau ' 03 ', neu rif ffn symudol. Gall rhif rhadffon 0800 neu 0808 fod yn ddeniadol i rai cwsmeriaid.

Nid yw rhifau cyfradd uwch sy'n dechrau ' 09 ' a rhifau sy'n dechrau ' 084 ', ' 087 ' a ' 070 ' yn bodloni'r gofyniad ' cyfradd sylfaenol '.

Teithio pecyn

Os ydych yn cynnig tocynnau digwyddiadau ar y cyd chludiant a/neu lety, efallai y bydd angen i chi gydymffurfio hefyd 'r rheoliadau ar deithio mewn pecynnau. Gweler' Pecyn yn teithio & gwyliau 'i gael rhagor o wybodaeth.

Digwyddiadau chwaraeon

Mae ailwerthu tocynnau i ddigwyddiadau penodol fel gemau pl-droed yn destun rheolaeth arbennig. Cysylltwch 'ch gwasanaeth safonau masnach lleol os ydych am ddelio 'r mathau hyn o ddigwyddiadau.

Trwyddedu

Os ydych yn bwriadu gwerthu tocynnau ar y stryd-er enghraifft, y tu allan i'r sioe yr ydych yn gwerthu tocynnau ar ei chyfer-yna mae arnoch angen trwydded masnachu ar y stryd. Cysylltwch 'ch awdurdod lleol am fwy o wybodaeth.

Cosbau

Gall methu chydymffurfio chyfraith safonau masnach arwain at gamau gorfodi ac at gosbau, a allai gynnwys dirwy a/neu garchar. I gael rhagor o wybodaeth, gweler' Safonau masnach: pwerau, gorfodi a chosbau '.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Rheoliadau Torri'r Cyfyngiadau ar Werthu Tocynnau 2018

Adolygwyd/Diweddarwyd diwethaf: Awst 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 260392, ID: 528, updated 29/01/2020