COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Gwerthu alcohol mewn safleoedd trwyddedig

In the guide

Gofynion ynghylch gwerthu alcohol mewn tafarnau, bwytai ac ati

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Lloegr a Chymru

Mae gwerthu alcohol mewn tafarndai, bwytai ac ati yn ddarostyngedig i ofynion pwysau a mesurau, masnachu teg, trwyddedu a deddfwriaeth gwerthu dan oed.

Mae gofynion cyfreithiol ar gyfer y fasnach drwyddedig yn ymwneud meintiau a mesur diodydd alcoholig a sut y cnt eu disgrifio, yn ogystal rhoi gwybod i gwsmeriaid am y prisiau y byddant yn eu codi. Mae yna hefyd amodau trwyddedu gorfodol, sy'n cynnwys isafswm meintiau a hyrwyddiadau cost anghyfrifol. Rhaid i bob cwsmer fod dros 18 oed i brynu alcohol mewn safleoedd trwyddedig.

Gofynion pwysau & mesurau

Mae gofynion cyfreithiol yn bodoli ar gyfer y meintiau y mae'n rhaid gwerthu mathau penodol o ddiodydd alcoholig ynddynt. Mae'r rhain yn berthnasol i gwrw, lager, seidr, jin, rym, fodca, wisgi, gwn a gwinoedd cyfnerthedig, megis port a sieri.

Nid oes unrhyw ofynion penodol ynghylch y cyfansymiau y dylid eu defnyddio wrth werthu unrhyw ddiodydd eraill. Fodd bynnag, os caiff swm penodol ei ddangos i gwsmeriaid ar, er enghraifft, fwydlen neu restr brisiau, dylid dilyn y gofynion a nodir isod o ran offer neu fesurau i'w defnyddio i benderfynu faint o gyflenwad a weinir.

Cwrw, lager a seidr

Rhaid gwneud gwerthiannau drafft o gwrw, lager a seidr yn un o'r meintiau hyn:

 • 1/3 peint
 • 1/2 peint
 • 2/3 peint
 • lluosrifau o 1/2 peint

Nid yw'r gofynion hyn yn berthnasol pan fo cwrw, lager neu seidr yn cael ei gymysgu diodydd eraill. Fodd bynnag, os ydych yn cytuno i werthu swm penodol o ddiod cymysg i gwsmer-peint o siandi, er enghraifft-dylid parhau i ddilyn y gofynion a roddir isod ynghylch mesur y ddiod.

Dylid mesur cwrw, lager neu seidr gan ddefnyddio system mesur awtomatig neu wydrau o faint perthnasol. Dylai'r holl offer a gwydrau o'r fath fod 'nd y llywodraeth' arno; esbonnir hyn ymhellach isod ac mae'n gwarantu y bydd y swm a weinir yn gywir.

Gall gwydrau nod arnynt a ddefnyddir i fesur a gweini cwrw, lager a seidr o gasgen fod yn fesurau ymyl (mae angen eu llenwi hyd at dop y gwydr) neu wydrau llinell (sydd lle uwchben y llinell cyfanswm i gynnwys diodydd sydd phen ewynnog). Yn y naill achos neu'r llall, dylid rhoi gofal i sicrhau bod diodydd yn cael eu llenwi i'r lefel ofynnol, o ystyried natur y diod-er enghraifft, yn draddodiadol, mae stowt yn cael ei weini phen ewynnog sylweddol, ond nid yw seidr. Os yw cwsmeriaid yn credu bod yr ewyn a weinir yn ormodol, gallant ofyn i'r gwydr gael ei lenwi at lefel weddol dderbyniol.

Os defnyddir mesuryddion hanner peint awtomatig, dylai gwydr y mae'r diodydd yn cael eu rhoi iddynt fod ychydig yn fwy na'r swm sy'n cael ei weini i ganiatu i ben ewynnog a gynhyrchir gael ei gynnwys. Ni ddylid stampio'r gwydrau hyn na chael swm penodol marcio arnynt oherwydd gallai hyn achosi amheuaeth i gwsmeriaid ynghylch faint o arian y maent yn ei gael. Mae cywirdeb y mesuryddion a'r gwydrau sydd wedi'u stampio yn wahanol ac efallai na fydd mesurydd peint o gwrw, er enghraifft, yn cyrraedd y llinell ar wydr peint wedi'i stampio bob tro.

Gwerthu diodydd mewn jwg neu biser

Gellir gwerthu cwrw, lager a seidr mewn jygiau neu biseri cyn belled :

 • dywedir wrth y cwsmer faint yw'r cyfanswm
 • mae'r cyfanswm yn luosrif o hanner peint
 • bod yr offer, mesurau neu gwydrau a ddefnyddir wedi'u stampio i bennu'r swm a weinir

Er enghraifft, gellir llenwi biser cwrw phedwar peint o gwrw drwy ddosbarthu wyth hanner peint o system fesuryddion neu drwy lenwi pedwar gwydr wedi'u stampio a'u llinellu; mae sbectol llinell yn hanfodol er mwyn caniatu ar gyfer unrhyw ben ewynnog a gynhyrchir.

Jin, rym, fodca & wisgi

Mae'n ofynnol i'r pedair diod ysbryd hyn gael eu gweini gan y gwydr yn un o'r meintiau hyn:

 • 25 ml
 • 35 ml
 • lluosrifau o 25 ml neu 35 ml

Rhaid gwerthu'r un faint ym mhob bar o'r un safle a rhaid arddangos hysbysiad sy'n rhoi gwybod yn glir i'r cwsmeriaid pa faint a ddefnyddir-er enghraifft:

Gweinir jin, yum, fodca a wisgi ar y safle hwn mewn mesurau 25 ml neu mewn lluosrifau o 25 ml

Nid yw'r gofynion hyn yn berthnasol pan weinir jin, rym, fodca neu wisgi fel coctel mewn cymysgedd gyda dau neu fwy o ddiodydd eraill.

Rhaid pennu'r nifer a wasanaethir gan ddefnyddio dyfeisiau mesur awtomatig ' wedi'u stampio gan y Llywodraeth ' megis ' opteg ' neu drwy ddefnyddio mesurau ' gwniaduron ', sy'n gwarantu y bydd y swm a weinir yn gywir.

Wrth ddefnyddio dyfeisiau ' optig ' ar foteli, gofalwch nad yw'r siambr mesur yn cael ei chuddio gan sticeri pris ac ati fel y gellir gweld bod y siambr yn llawn cyn ei defnyddio. Dylid caniatu i'r siambr fesur gael ei hail-lenwi'n llawn cyn i fesur arall gael ei weinyddu.

Ni ddylai dyfeisiadau arllwys ar ben y botel sydd ynghlwm wrth boteli gwirodydd gael eu defnyddio i benderfynu ar faint mesurau o jin, rym, fodca a chwisgi hyd yn oed os ydynt wedi'u marcio rhif perthnasol. Nid yw'r dyfeisiau hyn yn gywir yn gyfreithiol a bwriedir eu defnyddio i wneud coctels. Os ydych yn defnyddio dyfeisiadau arllwys ar ben y botel fel cyfleustra, dylid defnyddio ' gwniadur ' wedi'i stampio hefyd wrth weini jin, rym, fodca a chwisgi hed ddwr, neu wedi'i gymysgu ag un math o ddiod.

Wrth ddefnyddio mesurau ' gwniadur ' y mae'n ofynnol eu llenwi i'r blaen mae'n arfer da i gynnal y ' gwniadur ' dros y gwydr y mae'r diod i'w gweini ynddi tra'i bod yn cael ei llenwi; bydd hyn yn sicrhau bod y cwsmer yn cael budd o unrhyw beth a gaiff ei ollwng ac nad yw'n cael ei weini'n fyr.

Gwin

Rhaid gwerthu gwin yn l y gwydr yn y meintiau canlynol:

 • 125 ml
 • 175 ml
 • lluosrifau o 125 ml neu 175 ml

Rhaid i faint o win a weinir gan y gwydr gael ei ddangos yn glir i gwsmeriaid ar fwydlenni, rhestrau prisiau neu ar hysbysiad a arddangosir-er enghraifft:

Gweinir gwin yn l y gwydr ar y safleoedd hyn mewn mesurau o 125 ml a 175 ml, neu mewn lluosrifau o'r meintiau hynny

Mae gwin a werthir mewn meintiau sy'n llai na 75 ml neu'n gymysg diodydd eraill wedi'i eithrio rhag y gofynion hyn.

Dylai gwin a weinir mewn caraffau agored fod yn un o'r meintiau hyn:

 • 250 ml
 • 500 ml
 • 750 ml
 • 1 litr

Rhaid gwerthu gwin cyfnerthedig fel port neu sieri naill ai mewn mesurau o 50 ml neu 70 ml (neu'n luosrifau ohonynt) a rhaid rhoi gwybod i'r cwsmer pa feintiau sy'n cael eu defnyddio.

Gellir pennu faint o win sydd gan y gwydr gan ddefnyddio dyfeisiau mesur o'r math ' optig ', mesurau ' gwniadur ' neu wydr llinell. Rhaid i'r holl offer, mesurau, caraffau neu wydrau a ddefnyddir i bennu faint o win a weinir fod ' nd y Llywodraeth ', sy'n gwarantu y bydd y swm a weinir yn gywir.

Offer mesur stamp a gwydrau

Fel y manylir uchod, dylai'r holl offer mesur, mesurau, gwydrau ac ati a ddefnyddir i benderfynu faint o alcohol a werthir gael eu ' stampio ' gan y Llywodraeth. Mae'r stamp a ddefnyddir yn sicrhau bod y cyfarpar, y mesur neu'r gwydr yn gywir ac wedi'u gwneud i ofynion cyfreithiol penodol.

Roedd y stamp traddodiadol am flynyddoedd lawer yn goron ac yn rif yr arolygydd, a fydd yn dal i'w gweld ar fesuryddion awtomatig, ' optegau ', ' gwniaduron ' a gwydrau sydd yn cael eu defnyddio:

Crown

Bellach, bydd gan yr offer a'r mesurau mwyaf diweddar stampiau arddull ' Cyfarwyddeb Ewropeaidd ' fel y dangosir yma:

CE M06

Dylai'r holl offer, y mesuryddion cwrw, ' optegau ', ' gwniaduron ' a gwydrau a ddefnyddir i fesur diodydd alcoholig gael eu archwylio i sicrhau bod ganddynt stamp arnynt, a allai ond fod yn weladwy ar du mewn i waelod y gwydr neu'r mesur, neu ar waelod coesyn y wydr.

Dylai diodydd wedi'u potelu a diodydd nad oes angen eu gwerthu mewn meintiau penodol gael eu gweini mewn gwydrau plaen, heb eu stampio er mwyn osgoi dryswch ymhlith cwsmeriaid a chwynion posibl am gyflwyno mesurau byr.

Gwybodaeth i'w darparu i gwsmeriaid

Mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr gael gwybodaeth lawn am nwyddau a gwasanaethau-sy'n cynnwys disgrifiadau o ddiodydd alcoholaidd ac arwyddion o'r prisiau a godir mewn mangreoedd trwyddedig-cyn iddynt benderfynu brynu. Ceir rhagor o wybodaeth am y ddeddfwriaeth gyffredinol hon yn' Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg '.

Y ffordd orau o sicrhau bod cwsmeriaid yn cael y wybodaeth angenrheidiol yw gan y defnydd o fwydlenni manwl neu restrau prisiau a ddangoswyd yn glir sy'n nodi'r canlynol:

 • disgrifiadau cynnyrch cywir, gan gynnwys cryfderau alcoholaidd lle bo'n briodol
 • y pris, gan gynnwys TAW
 • faint o ddiod a weinir, lle y bo'n briodol
 • unrhyw dl gwasanaeth ychwanegol gorfodol
 • unrhyw dl gofynnol gorfodol fesul cwsmer

Os na chaiff cwsmeriaid wybod am brisiau cyn gosod archeb efallai y bydd ganddynt yr hawl i wrthod derbyn a thalu am rownd o ddiodydd (os, er enghraifft, bydd y pris a godir yn llawer mwy na'r hyn y byddai'r cwsmer yn disgwyl iddo'i dalu o fewn rheswm).

Dylai enwau a ddefnyddir i ddisgrifio diodydd ar restrau prisiau, bwydlenni ac ati fod yn gywir. Er enghraifft ni ddylid defnyddio enwau brand penodol fel ' Bacardi ' a ' Coke ' pan fydd brandiau eraill o rym gwyn a chola yn cael eu gweini mewn gwirionedd.

Mae'n rhaid i arwyddion hysbysebu sy'n gysylltiedig phympiau cwrw a stondinau ' optig ' nodi'n gywir y math o ddiod sy'n cael ei gweinyddu ac mae angen ei harchwilio'n rheolaidd, yn enwedig lle mae cwrw gwadd, brandiau diod ac ati wedi cael eu newid.

Peidiwch defnyddio enwau brand penodol ar fwydlenni neu ar restrau prisiau ac ati os nad ydych bob amser yn cadw brandiau penodol o ddiodydd. Os yw pob brand o math arbennig ac ansawdd y diod yn cael eu gwerthu ar yr un pris defnyddiwch ddisgrifiadau generig megis ' rym gwyn ', ' wisgi ', ' fodca ' ac ati.

Os nad ydych yn rhoi'r cyfan neu ran o'r wybodaeth angenrheidiol i'r cwsmer, neu'n rhoi gwybodaeth gamarweiniol, gellir ystyried bod hyn yn arfer masnachu annheg ac yn gyfystyr throsedd.

Gofynion y Ddeddf Trwyddedu

Mae'r amodau gorfodol a roddir ar safleoedd trwyddedig sy'n gwerthu alcohol yn cynnwys y canlynol.

Hysbysu'r cwsmeriaid nad ydynt yn gofyn am swm penodol o ddiod i'w gweini fod y meintiau lleiaf canlynol ar gael iddynt eu dewis:

 • 1/2 peint o gwrw, lager a seidr
 • mesurau 25 ml neu 35 ml o jin, rym, fodca a chwisgi
 • gwydriad 125 ml o win

Mae hyn er mwyn annog yfed cyfrifol drwy atal cyflwyno mesur mwy diofyn. Rhaid i gwsmeriaid gael gwybod bod y meintiau hyn o ddiodydd ar gael drwy gyfrwng arddangosiadau mewn bwydlenni, rhestrau prisiau, ac ati, yn ogystal ag ar lafar, er enghraifft pan ofynnir am ' wydraid o win ', ' cwrw ' neu ' wisgi '.

Ni ddylid defnyddio ymgyrchoedd hyrwyddo prisiau anghyfrifol-er enghraifft:

 • Prynwch un ac fe gewch un am ddim
 • Yr holl ddiodydd y gallwch eu hyfed am 10

Rhaid bod dwr yfed am ddim ar gael i gwsmeriaid ar gais.

Gallai torri'r amodau hyn yn barhaus arwain at atal trwydded i werthu alcohol neu hyd yn dileu'r drwydded.

Gwerthiannau cyfyngedig gan oedran

Dim ond cwsmeriaid sy'n 18 oed neu'n hyn sy'n gallu prynu alcohol ar fangre trwyddedig. Mae'n drosedd cyflenwi alcohol i gwsmer sydd o dan 18 oed, a gall torri'r gyfraith yn barhaus gan safleoedd trwyddedig arwain at wahardd neu ddiddymu trwydded i werthu alcohol. Fodd bynnag, gall pobl ifanc 16 a 17 oed yfed cwrw, lager, gwin neu seidr a brynir ar eu cyfer gan rywun sy'n 18 oed neu'n hyn pan fyddant yn bwyta pryd o fwyd mewn bwyty, gwesty neu rannau o dafarn sydd wedi'i neilltuo'n benodol ar gyfer bwyta prydau.

Mae'n bwysig iawn felly sicrhau mai dim ond i gwsmeriaid sy'n 18 oed neu'n hyn y gwneir gwerthiannau alcohol. Gan fod oed pobl ifanc yn aml yn anodd iawn i'w asesu argymhellir mabwysiadu polisi gwirio oedran er mwyn sicrhau y gall cwsmeriaid ifanc brofi eu hoed. Yn aml iawn, mae defnyddio polisi gwirio oedran yn amod a ddefnyddir pan roddir trwydded i werthu alcohol.

GwelerAlcoholi gael rhagor o wybodaeth am atal gwerthiannau dan oed.

Cosbau

Y gosb uchaf am dorri'r gofynion pwysau a mesurau a nodir yn y canllaw hwn yw dirwy.

Mae torri gofynion Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 yn dramgwydd troseddol. Y gosb uchaf yw dirwy a dwy flynedd o garchar.

Yn ogystal mae amryw o fesurau y gellir eu cymryd am dorri gofynion y Ddeddf Trwyddedu a all effeithio ar y trwyddedai, megis gosod amodau trwyddedu ychwanegol ac atal neu ddirymu trwyddedau gwerthu alcohol dros dro.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Gorchymyn Pwysau a Mesurau (Gwiriodydd Meddwol) 1988

Deddf Trwyddedu 2003

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Adolygwyd/Diweddarwyd diwethaf: Hydref 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 260387, ID: 528, updated 29/01/2020