COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Gwerthu ceir ail-law

In the guide

Mae'n rhaid i gerbydau ail-law sydd ar werth gael eu disgrifio'n gywir, ac mae'n rhaid iddynt hefyd fod yn ddiogel ac yn addas i'r ffordd fawr

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Os ydych yn gwerthu cerbydau ail-law, mae'r disgrifiadau a roddwch i'r cerbydau'n cael eu rheoli gan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008. Darn pellgyrhaeddol o ddeddfwriaeth yw'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr sy'n ei gwneud yn drosedd i fasnachwr ddefnyddio arferion masnachol sy'n camarwain mewn perthynas nwyddau a gwasanaethau. Gellid ystyried bod gweithred neu anweithred yn gamarweiniol os yw'n effeithio neu'n debygol o effeithio ar benderfyniad y defnyddiwr i brynu, neu wneud unrhyw 'benderfyniad trafodaethol' arall, fel y'i hadwaenir yn y Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr.

'Penderfyniad trafodaethol' yw unrhyw benderfyniad a wneir gan y defnyddiwr ynglyn phrynu'r cynnyrch neu arfer hawl gytundebol mewn perthynas 'r cynnyrch, gan gynnwys penderfyniadau i beidio gweithredu.

Gallai'r elfen gamarweiniol fod ar ffurf darparu gwybodaeth anwir neu ddefnyddio disgrifiad anghywir, neu hepgor ffeithiau am gynnyrch neu wasanaeth y byddai ar ddefnyddiwr eu hangen er mwyn gwneud penderfyniad trafodaethol.

Mae Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 yn mynnu bod gwybodaeth fanwl yn cael ei rhoi i ddefnyddwyr ac yn cyflwyno cyfnod canslo 14 diwrnod ar gyfer contractau oddi ar y safle a chontractau o bell. Yn ogystal, mae'r Rheoliadau hyn yn gwahardd defnyddio'r hyn a elwir yn ddewisiadau negyddol i werthu cynhyrchion ychwanegol sy'n atodol i'r prif gontract. Bydd y Rheoliadau hyn yn effeithio ar y rhan fwyaf o fusnesau sy'n llunio contractau gyda defnyddwyr, ni waeth ble a sut y llunnir y contract.

Mae Deddf Traffig Ffyrdd 1988 a Rheoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol 2005 yn creu rhwymedigaeth ar fasnachwr i sicrhau bod unrhyw gerbyd a werthir ganddo'n ddiogel ac yn addas i'r ffordd fawr.

Mae Deddf Gwerthu Nwyddau 1979 yn amlinellu eich rhwymedigaethau fel masnachwr i ddefnyddiwr pan fyddwch yn cyflenwi nwyddau. Mae hefyd yn cynnwys y camau unioni sydd ar gael i ddefnyddwyr pan fydd pethau'n mynd o chwith.

Disgrifiadau cyffredinol

Mae defnyddio 'arferion masnachol annheg' yn mynd yn groes i'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr. Bydd arfer yn annheg os bydd naill ai:

 • yn 'weithred gamarweiniol' (os yw'n cynnwys gwybodaeth anwir neu gamarweiniol ac felly'n gelwyddog, neu os yw'n twyllo neu'n debygol o dwyllo defnyddiwr)
  ... neu
 • yn 'anweithred gamarweiniol' (os yw'n hepgor gwybodaeth y byddai ei hangen ar ddefnyddiwr cyffredin i wneud penderfyniad trafodaethol gwybodus)

...ac mae hyn yn achosi neu'n debygol o achosi i'r defnyddiwr cyffredin wneud penderfyniad trafodaethol gwahanol.

Enghreifftiau o weithredoedd camarweiniol:

 • rhoi gwybodaeth anwir ynglyn nifer y milltiroedd y mae cerbyd wedi'u teithio. Gweler 'Milltiredd cerbydau ail-law' i gael cyfarwyddyd manylach ar broblemau cyffredin sy'n gysylltiedig ag odomedrau ac, yn arbennig, defnyddio ymwrthodiadau
 • dweud bod cerbyd mewn cyflwr rhagorol pan fydd diffyg sydd eisoes yn bodoli ar y cerbyd
 • camarwain defnyddwyr ynglyn 'u hawliau statudol trwy ddefnyddio datganiadau fel 'gwerthir fel y'i gwelir' neu 'werthiant masnach'
 • hysbysebu car ar werth am bris penodol, heb gynnwys unrhyw daliadau 'gweinyddol' neu daliadau gorfodol eraill yn y pris hwnnw

Enghreifftiau o anweithred gamarweiniol:

 • methu hysbysu defnyddiwr bod car wedi bod yng nghategori C neu gategori D (colled lwyr) yswiriant yn flaenorol
 • methu hysbysu'r defnyddiwr am anghysondeb yn yr hanes milltiredd
 • methu cynnwys taliadau 'gweinyddol', 'danfon' neu daliadau gorfodol eraill yn y pris sy'n cael ei hysbysebu ar gyfer car
 • methu hysbysu'r defnyddiwr bod hidlydd gronynnau diesel mewn cerbyd diesel wedi'i dynnu, neu yr ymyrrwyd 'r hidlydd, a fydd yn arwain at fethu'n awtomatig unrhyw brawf MOT a wneir wedi 20 Mai 2018 ac y bydd angen gosod darn drud newydd yn ei le

Gall y gweithredoedd a'r anweithredoedd camarweiniol hyn gael eu gwneud ar lafar, yn ysgrifenedig, trwy ddarluniad, neu drwy oblygiad. Gellir eu gwneud gan unrhyw un yn eich busnes a gall yr aelod o staff sy'n gwneud y datganiadau camarweiniol a swyddogion y cwmni gyflawni troseddau.

Yn ogystal, mae'r Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr yn rhestru nifer o arferion busnes sy'n cael eu hystyried yn annheg mewn unrhyw amgylchiadau (heb y gofyniad am ddangos bod yr arfer wedi achosi neu'n debygol o achosi i'r defnyddiwr wneud penderfyniad trafodaethol na fuasai wedi'i wneud fel arall). Un o'r arferion gwaharddedig hyn yw hawlio'n anwir neu greu'r argraff nad yw'r masnachwr yn gweithredu at ddibenion sy'n gysylltiedig 'i fusnes neu, mae'r masnachwr yn ei gynrychioli'i hun yn ffug fel defnyddiwr – er enghraifft, masnachwr ceir sy'n hysbysebu ceir ar-lein neu mewn papurau newydd a chylchgronau, gan ddatgan neu greu'r argraff ei fod yn werthwr preifat.

Rhaid i unrhyw unigolyn sy'n gwerthu cerbyd, p'un a yw'n fasnachwr ai peidio, sicrhau bod y disgrifiad yn gywir – er enghraifft y gwneuthuriad / model / maint yr injan ac unrhyw ddisgrifiad technegol arall.

I gael rhagor o fanylion am y Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr, gweler 'Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg'.

Sut gall masnachwr osgoi cyflawni trosedd?

Mae'r Rheoliadau'n darparu amddiffyniad i'r masnachwr bod y drosedd wedi'i chyflawni o ganlyniad i gamgymeriad, dibyniaeth ar wybodaeth a gyflenwyd iddo, gweithred neu ddiffyg gan unigolyn arall, damwain neu ryw achos arall y tu hwnt i reolaeth y masnachwr; a'i fod wedi cymryd yr holl ragofalon rhesymol ac arfer yr holl ddiwydrwydd dyladwy i osgoi cyflawni'r cyfryw drosedd ei hun neu gan unrhyw unigolyn sydd o dan ei reolaeth.

Yn syml, mae hyn yn golygu y dylai proses fodoli i osgoi arferion masnachol annheg, a dylai'r broses honno gael ei dilyn gan bob gweithiwr. Gallai camau nodweddiadol gynnwys:

 • cynnal archwiliadau hanes MOT ar wefan GOV.UK (ond cofiwch, er bod tystysgrif MOT ddilys neu hanes gwasanaeth dilys yn helpu i asesu cyflwr cerbyd, ni ddylid dibynnu arni/arno fel arwydd bod cerbyd yn addas i'r ffordd fawr)
 • cysylltu masnachwyr sydd wedi rhoi gwasanaeth i'r cerbyd yn flaenorol i gadarnhau bod yr hanes gwasanaeth yn gywir
 • sicrhau bod yr holl staff wedi'u hyfforddi a bod yr holl fanylion perthnasol ynglyn cherbyd ar gael iddynt
 • sicrhau bod cofnodion yn cael eu cadw o unrhyw archwiliadau a gynhaliwch

Gweler 'Milltiredd cerbydau ail-law' ar gyfer camau penodol y gellir eu cymryd mewn perthynas dangosyddion odomedr ar gerbydau ail-law.

Diogelwch: eich cyfrifoldebau

Mae Rheoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol 2005 yn creu troseddau i fasnachwyr sy'n cyflenwi cynhyrchion anniogel – gweler 'Diogelwch cynnyrch cyffredinol: dosbarthwyr'.

Mae Deddf Traffig Ffyrdd 1988 yn ei gwneud yn anghyfreithlon i unrhyw unigolyn (gan gynnwys unigolion preifat) werthu cerbyd sy'n anaddas i'r ffordd fawr, ei gynnig i'w werthu neu ei gyflenwi a'i amlygu i'w werthu.

Os oes gennych gerbyd ar eich blaengwrt sy'n anniogel neu'n anaddas i'r ffordd fawr, fe allech fod yn cyflawni trosedd.

Os oes gennych gerbyd sydd i'w werthu ar gyfer rhannau sbr neu i'w atgyweirio, mae'n rhaid nodi hyn yn eglur ac ni ddylid ei werthu gydag MOT na threth ffordd. Ni ddylech ganiatu i'r cerbyd gael ei yrru i ffwrdd o'ch safle.

Hawliau defnyddwyr

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yw un o'r prif ddarnau o ddeddfwriaeth defnyddwyr sy'n ymdrin rhwymedigaethau masnachwr i ddefnyddiwr pan fydd yn gwerthu nwyddau.

Yn ei hanfod, mae'r ddeddf yn datgan bod yn rhaid i unrhyw nwyddau a werthwch fod:

 • o ansawdd boddhaol
 • yn addas i unrhyw ddiben penodol sy'n cael ei hysbysu i'r gwerthwr
 • yn cyfateb i'r disgrifiad, y sampl neu'r model
 • wedi'u gosod yn gywir, os cytunwyd fel rhan o'r contract y byddent yn cael eu gosod

Mae'n rhaid bod gennych hawl gyfreithiol i werthu'r cerbyd hefyd.

Os na fydd cerbyd a werthwch yn bodloni un neu fwy o'r uchod, mae'n ddyletswydd gyfreithiol arnoch i ddatrys y problemau. Os na fyddwch yn gwneud hynny, gall defnyddiwr fynd chi i'r llys am dor-contract.

Gan ddibynnu ar nifer o ffactorau, fel yr adeg pan ddaw diffyg i'r amlwg, mae'r camau unioni sydd ar gael i'r defnyddiwr yn cynnwys atgyweiriad, amnewidiad, neu ad-daliad llawn neu rannol. Hefyd, gallai fod hawl gan y defnyddiwr i gael iawndal am golledion ychwanegol a gaiff o ganlyniad i'r tor-contract, megis cost symud cerbyd sydd wedi torri i lawr.

Mae'r Ddeddf hefyd yn datgan os yw'r defnyddiwr yn dangos bod y cerbyd yn ddiffygiol mewn rhyw ffordd a'i fod yn hawlio atgyweiriad, amnewidiad, gostyngiad yn y pris neu'r hawl derfynol i wrthod o fewn y chwe mis cyntaf o'i brynu, tybir yn awtomatig y bu'r diffyg yn bresennol ar yr adeg danfon oni bai y gallwch brofi fel arall. Gelwir hyn yn 'wrthdroi baich y profi'. Ar l chwe mis, y defnyddiwr sy'n gorfod profi y bu'r diffyg yn bresennol ar yr adeg danfon. Hefyd, rhaid i'r defnyddiwr brofi bod y diffyg wedi bod yn bresennol ar yr adeg danfon os bydd yn arfer yr hawl tymor byr (30 diwrnod) i wrthod y nwyddau.

Os bydd y defnyddiwr yn gwrthod y nwyddau gan ddefnyddio'i hawl tymor byr i'w gwrthod, byddai ganddo'r hawl i gael ad-daliad llawn. Os bydd y defnyddiwr yn gwrthod y nwyddau gan ddefnyddio'i hawl derfynol i wrthod, byddai ganddo'r hawl i gael ad-daliad llai swm ar gyfer defnydd ar y cerbyd modur. Rhaid i unrhyw ddidyniad a wneir gan y masnachwr fod yn rhesymol ac yn gyfiawn.

Mae'n rhaid i chi beidio cheisio cyfyngu ar hawliau defnyddiwr trwy ddefnyddio ymadroddion fel 'gwerthir fel y'i gwelir' neu 'werthiant masnach.'

Dylai masnachwyr sy'n cyflenwi cerbydau diesel thystysgrifau MOT dilys a gyflwynwyd cyn 20 Mai 2018 gofio, os bydd yr hidlydd gronynnau diesel wedi'i dynnu neu os ymyrrwyd 'r hidlydd, bydd y cerbyd yn methu ei brawf MOT nesaf. Bydd hyn yn arwain at atgyweiriadau costus a gallai fod hawliadau gan ddefnyddwyr sy'n ceisio iawn am hyn, ar y sail nad oedd y cerbyd o ansawdd boddhaol pan y'i cyflenwyd.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys rhagor o fanylion am yr hawl tymor byr a'r hawl terfynol i wrthod. gweler 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau'.

Gwerthu o bell ac oddi ar y safle

Mae Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 yn creu gofyniad i ddarparu rhestr o wybodaeth i ddefnyddwyr cyn iddynt lunio contract ar y safle, contract oddi ar y safle (er enghraifft, yng nghartref defnyddiwr) neu gontract o bell (er enghraifft, trwy'r rhyngrwyd neu dros y ffn). Yn ogystal, mae'r Rheoliadau'n gwahardd defnyddio'r hyn a elwir yn ddewisiadau negyddol (blychau wedi'u ticio o flaen llaw) i werthu cynhyrchion ychwanegol i ddefnyddwyr sy'n atodol i'r prif gontract.

Mae'r wybodaeth y mae'n rhaid i chi ei rhoi neu sicrhau ei bod ar gael i ddefnyddwyr yn cynnwys pethau fel:

 • eich manylion adnabod (enw masnachu)
 • cyfeiriad daearyddol
 • rhif ffn
 • cyfeiriad e-bost
 • prif nodweddion y nwyddau neu'r gwasanaethau
 • cyfanswm pris y nwyddau neu'r gwasanaethau, gan gynnwys yr holl drethi (TAW er enghraifft). Os nad yw'r pris yn hysbys, sut y caiff ei gyfrifo
 • yr amser y byddwch yn ei gymryd i ddanfon y nwyddau neu'r gwasanaethau

Os oes gwarantau neu wasanaethau l-werthu ar gael, mae'n rhaid i chi sicrhau bod y defnyddiwr yn ymwybodol o'r rhain ac unrhyw amodau perthnasol.

Os ydych chi'n gwerthu cerbydau oddi ar y safle neu o bell, mae'n ofynnol i chi roi cyfnod canslo 14 diwrnod i'r defnyddiwr. O ran contractau gwerthu, bydd y cyfnod canslo 14 diwrnod yn dod i ben 14 diwrnod ar l y diwrnod pryd y meddiannodd y defnyddiwr y nwyddau. Mae hefyd yn bwysig nodi os nad ydych yn datgan bod y defnyddiwr yn gyfrifol am ddychwelyd y cerbyd i chi ar ei draul ei hun ar l canslo, mae'n bosibl y gallai hawlio yn eich erbyn am unrhyw gostau rhesymol a gafwyd wrth wneud hyn.

I gael rhagor o wybodaeth am y gofynion penodol yn y Rheoliadau hyn, gweler:

Gwarantau

Bydd unrhyw warant y byddwch yn ei darparu'n rhad ac am ddim neu'n ei gwerthu ar wahn gyda cherbyd yn ychwanegol at hawliau cyfreithiol defnyddiwr. Ni allwch wrthod ymdrin chwyn oherwydd ei bod wedi'i heithrio o warant neu oherwydd bod cyfnod y warant wedi dod i ben. Mae unrhyw warant a roddwch yn gyfreithiol gyfrwymol.

Cynnig credyd

Mae deddfwriaeth arall bwysig yn bodoli os ydych yn gwerthu cerbydau trwy drefniant cyllid. Os ydych yn cynnig credyd, neu'n cyflwyno pobl i ffynonellau credyd, mae angen i chi gael eich awdurdodi gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA); gweler 'Credyd a materion ariannol eraill'.

Cosbau

Mae peidio chydymffurfio gofynion Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 a amlinellir yn y canllaw hwn yn drosedd. Y gosb fwyaf yw dirwy a dwy flynedd o garchar.

Mae Deddf Menter 2002 yn creu'r gallu i gyrff gorfodi, fel gwasanaethau safonau masnach, geisio gorchymyn llys yn atal methiant i gydymffurfio darpariaethau sifil a throseddol amryw ddarnau o ddeddfwriaeth diogelu defnyddwyr, gan gynnwys Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008, Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 a Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015. Os byddwch yn methu cydymffurfio gorchymyn llys o'r fath, y gosb fwyaf yw dirwy a dwy flynedd o garchar.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Traffig Ffyrdd 1988

Rheoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol 2005

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 314639, ID: 528, updated 29/01/2020