Gwerthu o bell (drwy'r rhyngrwyd, ffn ac ati) - o 13 Mehefin 2014 ymlaen

In the guide

Y rheolau pan fyddwch chi'n llunio contractau o bell, gan gynnwys gofynion gwybodaeth a hawliau canslo

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr, a'r Alban

Mae Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 yn berthnasol i gontractau a wneir ar ac i ffwrdd o safle busnes, yn ogystal chontractau a wneir ' o bell '; Mae rheolau hefyd i fusnesau sy'n darparu cynnwys digidol. Mae'r Rheoliadau hyn yn effeithio ar y rhan fwyaf o fusnesau sy'n contractio gyda defnyddwyr, waeth ble a sut y caiff y contract ei ymrwymo. Nid ydynt yn berthnasol i gontractau lle mae masnachwyr yn prynu nwyddau neu wasanaethau gan ddefnyddwyr, ac nid ydynt ychwaith yn berthnasol i gontractau rhwng defnyddwyr.

Mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i wybodaeth fanwl gael ei rhoi i ddefnyddwyr a rhoi cyfnod ystyried o 14 diwrnod iddynt. Yn ogystal, mae'r Rheoliadau yn gwahardd defnyddio llinellau cymorth cyfradd premiwm (ar gyfer cwsmeriaid sy'n cysylltu chi mewn cysylltiad chontract sydd ganddynt gyda chi) a'r defnydd o opsiynau negyddol fel y'u gelwir i werthu cynnyrch ychwanegol i ddefnyddwyr sydd yn atodol i'r prif gontract. Mae'r Rheoliadau hefyd yn ymdrin 'r amser a gymerwch i gyflenwi nwyddau ac sy'n cymryd y risg pan fydd nwyddau'n cael eu danfon i ddefnyddiwr.

Beth mae'r Rheoliadau yn ei gwmpasu?

Ymdrinnir 'r rhan fwyaf o gontractau a wneir ac a negodwyd rhwng masnachwyr a defnyddwyr, ac mae'r Rheoliadau'n rhannu'r contractau hyn yn dri math:

 • contractau oddi ar y safle.Mae pedwar math o gontract:

1.Contract a wneir lle mae defnyddiwr a masnachwr yn gweithio gyda'i gilydd ac yn cytuno ar y contract mewn man nad yw'n eiddo busnes i'r masnachwr-er enghraifft, yng nghartref neu le gwaith y defnyddiwr
2.Contract a wneir lle mae defnyddiwr a masnachwr gyda'i gilydd a lle cynigir gan y defnyddiwr mewn lle nad yw'n eiddo busnes i'r masnachwr-er enghraifft, lle mae defnyddiwr yn llofnodi ffurflen archebu yn ystod ymweliad 'i gartref a'r masnachwr yn cytuno ar y contract yn ddiweddarach
3.Contract y cytunir arno ar fangre fusnes masnachwr neu drwy unrhyw gyfrwng cyfathrebu o bell yn syth ar l cyfarfod defnyddiwr mewn lle nad yw'n fangre fusnes i'r masnachwr. Er enghraifft, mae gwerthwr yn cyfarfod defnyddiwr yn y stryd fawr ac yn eu hargyhoeddi o fanteision prynu hidlydd dwr; yna caiff y defnyddiwr ei symud i swyddfa leol y masnachwr i lofnodi'r contract am yr offer. Un enghraifft o'r senario hon a fyddai'n defnyddio cyfathrebu o bell fyddai os yw'r gwerthwr yn y stryd fawr yn cyfarfod 'r defnyddiwr ac yn ymrwymo i gontract gyda hwy ar unwaith drwy ddefnyddio cyfrifiadur tabled
4.Contract a wnaed gyda'r defnyddiwr yn ystod gwibdaith a drefnwyd gan y masnachwr gyda'r nod o werthu neu hyrwyddo nwyddau neu wasanaethau i'r defnyddiwr. Nid yw'r Rheoliadau'n diffinio ' teithiau '; fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd hyn yn cwmpasu sefyllfa lle mae masnachwr yn cwrdd defnyddiwr ar ei wyliau ac yn eu gwahodd i deithio gyda'r masnachwr i leoliad gwahanol i werthu ei nwyddau neu wasanaethau

 • contractau o bell.Contract a wnaed rhwng masnachwr a defnyddiwr lle nad ydynt gyda'i gilydd, a negodwyd ac y cytunir arnynt gan un neu fwy o ffyrdd trefnedig o gyfathrebu o bell-er enghraifft, dros y ffn, drwy'r post neu dros y rhyngrwyd. Rhaid bod cynllun o bell wedi'i drefnu ar gyfer gwerthu nwyddau a/neu wasanaethau, felly nid yw'r rheoliadau'n debygol o effeithio ar fusnes sy'n gwerthu cynnyrch o bell ar dim on un achlysur. Er enghraifft, ni fydd siop wln gwau sydd fel arfer ddim yn gwerthu o bell yn dod o fewn y diffiniad o gontract o bell pan fydd defnyddiwr yn ffonio i ofyn am bl o wln i gael ei phostio atynt, am na allant alw i mewn i'r siop; mae'n annhebygol y caiff hyn ei ystyried yn gynllun gwerthu o bell ' trefnus '
 • contractau ar y safle.Mae'r Rheoliadau'n diffinio ' contract ar fangre ' fel contract sydd ddim yn un oddi ar y safle nac yn gontract o bell, sy'n golygu, i bob pwrpas, contract a wneir ar eiddo busnes, beth bynnag y bo

Mae ' safleoedd busnes ' yn cynnwys safle parhaol masnachwr yn ogystal mangre dros dro (megis stondin mewn marchnad) lle mae'r masnachwr fel arfer yn gweithredu. Mae hwn yn ddiffiniad allweddol o'r mathau uchod o gontractau ond nid yw wedi'i ddiffinio'n glir gan y Rheoliadau.

Mae'rdogfennau senariosyma yn eich helpu i benderfynu lle mae contractau'n cael eu gwneud.

Mae'r canllaw hwn yn ymdrin gofynion y Rheoliadau pan fyddwch yn gwerthu nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol drwy gontractau o bell. Os ydych hefyd yn gwerthu neu'n ymadael 'ch safle busnes, edrychwch ar ein dau ganllaw arall:

Beth nad yw'r Rheoliadau yn ymdrin nhw?

Nid yw'r Rheoliadau yn cynnwys contractau ar gyfer:

 • gamblo, gan gynnwys cymryd rhan yn y Loteri Genedlaethol (sy'n dod o dan ddeddfwriaeth gamblo)
 • gwasanaethau ariannol, fel bancio, credyd, yswiriant neu bensiynau personol. Fodd bynnag, effeithir ar gyfleusterau credyd ac yswiriant os cnt eu cyflenwi gyda chontractau am nwyddau neu wasanaethau neu pan gnt eu cynnig fel opsiwn ychwanegol y mae'n rhaid i'r defnyddiwr ei eithrio (gweler' Effeithiau tynnu contractau ategol yn l neu eu canslo 'a' Opsiynau negyddol ar gyfer taliadau ychwanegol 'ddiweddarach yn y daflen hon
 • adeiladu adeiladau newydd (neu adeiladau newydd sylweddol drwy drosi adeiladau sy'n bodoli eisoes, megis trosi ysguboriau) a gwerthu eiddo sydd ddim yn symudol. Fodd bynnag, ymdrinnir ag estyniadau i adeiladau presennol
 • contractau gosod preswyl, ond cwmpesir contractau asiantaethau ystad ar gyfer eu gwaith mewn cysylltiad gwerthu neu osod eiddo
 • y cyflenwad o nwyddau traul gan grefftwyr rheolaidd, megis darparu llaeth. Rhaid i'r ymweliadau hyn fod yn aml ac yn rheolaidd i gartref defnyddiwr, preswylfa neu weithle
 • contractau teithio pecyn
 • cyfrannau cyfnodol a chynhyrchion gwyliau hirdymor, gan gynnwys ailwerthu a chontractau cyfnewid
 • prynu o beiriannau gwerthu
 • cysylltiadau telecom sengl, fel ffonau talu a chysylltiadau rhyngrwyd mewn caffi

Contractau gwerthu, contractau gwasanaeth a chynnwys digidol

Mae'r Rheoliadau'n rhannu cynnwys y contract yn dri math:

 • contractau gwerthu.Mae hyn yn cynnwys contractau ar gyfer gwerthu nwyddau a hefyd ar gyfer cyflenwi nwyddauagwasanaethau gyda'i gilydd. Mae hyn, felly, yn cynnwys gwerthu llyfr, ffilm ar DVD, cyflenwi meddalwedd ar ddisg, a chyflenwi a gosod patio
 • contractau gwasanaeth.Mae hyn yn cynnwys contractau sydd ar gyfer gwasanaethauyn unig - er enghraifft, gwasanaethau hyfforddwr personol neu gyfreithiwr. Mae cyflenwi nwy a thrydan gan y cyflenwyr cyfleustodau hefyd yn dod o dan y diffiniad hwn, tra bod nwy a thrydan yn cael eu dosbarthu fel nwyddau pan werthir symiau cyfyngedig-er enghraifft, batris a nwy mewn cynwysyddion
 • cynnwys digidol.Cyflenwi data trwy gyfrwng anniriaethol - er enghraifft, deunydd cerddoriaeth a meddalwedd i'w lawrlwytho neu ffilmiau wedi'u ffrydio

Gofynion gwybodaeth

CYFFREDINOL

Mae'r Rheoliadau'n mynnu eich bod yn rhoi gwybodaeth benodol i ddefnyddwyr sy'n prynu nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol gennych o bell. Fodd bynnag, mae rhai mathau o gontractau wedi'u heithrio o'r gofyniad hwn:

 • cynhyrchion neu wasanaethau meddyginiaethol sydd naill ai'n cael eu dosbarthu ar bresgripsiwn neu ar gael am ddim o dan drefniant y GIG
 • contract ar gyfer gwasanaethau cludo teithwyr-er enghraifft, tocynnau bws, trn neu awyren. Fodd bynnag, rhaid ichi ddarparu'r wybodaeth briodol os cwblheir eich contract drwy ddull electronig, megis botwm ' talu yn awr '

Mae'n rhaid i chi roi'r wybodaeth a restrir isod i ddefnyddwyr mewn ffordd sy'n glir, yn ddealladwy ac yn briodol i'r ffordd o gyfathrebu o bell cyn iddynt ymrwymo i gontract gyda chi. Yn ogystal, os ydych yn darparu'r wybodaeth hon ar gyfrwng gwydn rhaid i chi wneud yn siwr ei bod yn ddarllenadwy.

Diffinnir cyfrwng gwydn fel papur, e-bost neu gyfrwng arall sy'n:

 • caniatu i'r wybodaeth gael ei rhoi yn bersonol i'r derbynnydd
 • galluogi'r derbynnydd i storio'r wybodaeth a chael gafael arni er mwyn gallu cyfeirio ati yn y dyfodol (mae hyn yn cynnwys eich bod yn rhoi'r wybodaeth yn ardal cyfrif personol eich cwsmer ar eich gwefan, y gallant fynd ati drwy fewngofnodi)
 • caniatu atgynhyrchu'r wybodaeth hon heb ei newid

Mae'r wybodaeth sydd angen i chi ei rhoi fel a ganlyn:

a

Prif nodweddion y nwyddau, y gwasanaethau neu'r cynnwys digidol. Rhaid i chi roi cymaint o wybodaeth 'r dull cyfathrebu sy'n caniatu

b

eich hunaniaeth, fel eich enw masnachu

c

y cyfeiriad daearyddol lle rydych wedi eich eich sefydlu a, lle bo'n berthnasol, rhif ffn, rhif ffacs a chyfeiriad e-bost i alluogi defnyddwyr i gysylltu chi yn gyflym ac yn effeithlon. Rhaid i werthwyr ar-lein ddarparu cyfeiriad e-bost; nid yw ffurflen gyswllt ar-lein yn ddigonol (gweler isod) *

d

os ydych yn gweithredu ar ran masnachwr arall, ei hunaniaeth a'i gyfeiriad daearyddol*

e

Os oes gennych chi, neu'r masnachwr yr ydych yn gweithredu drosto, gyfeiriad gwahanol ar gyfer cwynion gan ddefnyddwyr rhaid rhoi hyn hefyd *

f

cyfanswm pris y nwyddau, y gwasanaethau neu'r cynnwys digidol gan gynnwys treth (fel TAW). Os na ellir cyfrifo hyn ymlaen llaw rhaid i chi ddweud sut y bydd hyn yn cael ei gyfrifo

g

pob taliad cyflenwi neu unrhyw gostau eraill. Os na ellir cyfrifo'r rhain ymlaen llaw mae'n rhaid i chi ddatgan eu bod yn daladwy

h

y mis, neu'r cyfnod bilio, costau contractau penagored neu danysgrifiadau

i

unrhyw gostau ychwanegol ar gyfer defnyddio dull penodol o gyfathrebu o hirbell i wneud y contract-er enghraifft, os byddwch yn codi tl ychwanegol am brynu dros y ffn yn hytrach nag ar-lein *

j

y trefniadau ar gyfer talu, cyflawni neu berfformio a'r amser y byddwch yn ei gymryd i gyflenwi'r nwyddau, perfformio'r gwasanaethau neu gyflenwi'r cynnwys digidol *

k

Os oes gennych un, eich polisi ymdrin chwynion. Dylai darparwyr gwasanaethau (gan gynnwys gwerthwyr nwyddau ar-lein, yn l canllawiau'r Undeb Ewropeaidd) fod pholisi ymdrin chwynion yn ei le fel sy'n ofynnol yn l Rheoliadau Darparu Gwasanaethau 2009. Yn ychwanegol, byddcodau ymarfer a gymeradwywyd gan CTSIa rhai cymdeithasau masnach a chyrff proffesiynol hefyd yn gofyn bod polisi ar waith, a rhaid sicrhau ei fod ar gael i ddefnyddwyr *

l

yr amodau, y terfynau amser a'r weithdrefn ar gyfer arfer hawl i ganslo, os oes un (mae'r adran nesaf yn ymdrin chanslo yn fanwl). Gall y wybodaeth hon gael ei darparu drwy lenwi'n gywir a darparu'r 'Cyfarwyddiadau enghreifftiol ar gyfer canslo' a ddarperir gan y Rheoliadau

m

Os ydych yn disgwyl i ddefnyddwyr dalu costau dychwelyd y nwyddau ar l canslo rhaid i chi ddweud wrthynt, neu os na ellir dychwelyd y nwyddau drwy'r post fel arfer (maent yn rhy fawr, er enghraifft) rhaid i chi roi gwybod i ddefnyddwyr am y gost o'u dychwelyd. Gellir darparu'r wybodaeth hon drwy lenwi'n gywir a darparu'r ' cyfarwyddiadau enghreifftiol ar gyfer canslo ' (gweler y ddolen uchod) *

n

Os ydych yn cynnig contract gwasanaeth y gall defnyddiwr ofyn yn benodol i chi ddechrau o fewn y cyfnod canslo, rhaid ichi ddweud wrtho y bydd yn ofynnol iddo dalu costau rhesymol y gwasanaeth yr ydych wedi'i ddarparu hyd at amser eu canslo, o fewn y cyfnod canslo. Gellir darparu'r wybodaeth hon drwy lenwi'n gywir a darparu'r ' cyfarwyddiadau enghreifftiol ar gyfer canslo ' (gweler y ddolen uchod) *

o

Os nad oes hawliau canslo ar gyfer nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol penodol a gynigiwch, neu os oes amgylchiadau lle bydd defnyddwyr yn colli eu hawl i ganslo, rhaid i chi roi gwybod iddynt am hyn *

p

Os ydych yn gwerthu nwyddau dylech atgoffa defnyddwyr bod yn rhaid i'r nwyddau yr ydych yn eu gwerthu fod yn unol 'r contract – er enghraifft, gallech ddweud: ' ein cyfrifoldeb ni yw darparu nwyddau i chi sy'n diwallu eich hawliau fel defnyddiwr. Os oes gennych unrhyw bryderon ein bod ni ddim wedi bodloni ein hymrwymiadau cyfreithiol, cysylltwch ni ' *

q

Os ydych yn cynnig unrhyw gymorth, gwasanaethau neu warantau i ddefnyddwyr l-werthu rhaid i chi wneud defnyddwyr yn ymwybodol o hyn ac unrhyw amodau perthnasol *

r

Os ydych yn aelod o god ymddygiad mae'n rhaid i chi roi gwybod i ddefnyddwyr am sut y gallant gael copi o'r cod - er enghraifft, drwy ddarparu dolen i wefan noddwr y cod *

s

Os bydd y defnyddiwr yn ymrwymo i gontract am gyfnod penodol, rhaid iddynt gael gwybod beth yw'r contract hwnnw. Os nad oes hyd penodol i'r contract, neu os gellir ei ymestyn yn awtomatig, rhaid rhoi gwybod i'r defnyddiwr am yr amodau i'w derfynu

t

Mae'n rhaid i chi roi gwybod i ddefnyddwyr os oes lleiafswm o hyd o dan gontract-er enghraifft, cyfnod gofynnol ar gyfer contract ffn symudol *

u

Os yw'n ofynnol i ddefnyddwyr roi adneuon neu warantau ariannol eraill rhaid i chi eu hysbysu o'r rhwymedigaeth hon ac unrhyw amodau perthnasol *

v

swyddogaeth cynnwys digidol. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am ei hiaith, ei pharhad, y math o ffeil, mynediad, diweddariadau, olrhain, cysylltiad 'r rhyngrwyd, cyfyngiadau daearyddol ac unrhyw bryniannau ychwanegol sydd eu hangen *

w

cydnawsedd cynnwys digidol (gwybodaeth ynghylch caledwedd a meddalwedd arall) *

x

bodolaeth unrhyw gynlluniau ' datrys anghydfodau amgen ' yr ydych yn ddarostyngedig iddynt a sut i gael gafael arnynt

[* Os yw'r dull cyfathrebu o bell rydych yn ei ddefnyddio yn cyfyngu ar y gofod neu'r amser sydd ar gael i ddarparu'r wybodaeth, gellir darparu'r eitemau hyn mewn ffordd wahanol ond priodol. Er enghraifft, efallai y bydd sianel siopa ar y teledu yn penderfynu rhoi'r wybodaeth fanwl ar ei gwefan, yn ystod yr alwad gwerthu, neu drwy gyfuniad o'r ddau.]

Os nad ydych yn rhoi'r eitemau gwybodaeth ' g ', ' h ' neu ' m ' i'r defnyddiwr ni fydd gofyn iddynt dalu'r taliadau hyn.

Yn achos arwerthiant cyhoeddus (gweler y diffiniad isod), gall eitemau gwybodaeth ' b ' i ' e ' gael eu disodli gan fanylion cyfatebol yr arwerthwyr.

Os bydd angen i chi newid unrhyw ran o'r wybodaeth hon cyn ymrwymo i gontract, neu ar unrhyw gam diweddarach, rhaid i chi gytuno ar hyn gyda'r defnyddiwr. Bydd methu gwneud hyn yn golygu na fydd y defnyddiwr yn rhwym wrth y newid gwybodaeth.

Os bydd hawl i ganslo yn bodoli, rhaid i'r defnyddiwr gael ffurflen ganslo, neu gael mynediad iddi, a rhaid i'r ffurflen hon fod ar y ffurf ganlynol (nodwch fod hyn wedi'i roi mewn blwch at ddibenion enghreifftiol):

Model o Ffurflen Ganslo

I [yma mae enw'r masnachwr, cyfeiriad daearyddol a, lle mae ar gael, rhif ffacs a chyfeiriad e-bost i'w mewnosod gan y masnachwr]:

Rwyf i/Rydym ni [*]rhoi rhybudd fy mod i/rydym [*] yn canslo fy / ein contract gwerthu'r nwyddau canlynol [*]/ ar gyfer cyflenwi'r gwasanaeth canlynol [*],

Archebwyd ar [*]/ Derbyniwyd ar [*],

Enw'r defnyddiwr / defnyddwyr,

Cyfeiriad y defnyddiwr / defnyddwyr,

Llofnod y defnyddiwr (wyr) (dim ond os yw'r ffurflen hon yn cael ei hysbysu ar bapur),

Dyddiad

[*] Dilwch fel y bo'n briodol

Byddai methu darparu'r wybodaeth a nodir uchod yn caniatu i'r defnyddiwr hawlio eich bod wedi torri eich contract gyda hwy a cheisio datrysiad priodol. Byddai'r defnyddiwr hefyd yn gallu hawlio, o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, eich bod wedi torri eich contract pe bai'n canfod bod unrhyw un o'r wybodaeth uchod a ddarparwyd gennych yn anghywir.

Contractau i'w cwblhau drwy ddulliau electronig

Pan fydd eich contract wedi'i gwblhau drwy ddull electronig, ac yn gosod rhwymedigaeth ar y defnyddiwr i dalu, rhaid i chi sicrhau bod eitemau gwybodaeth ' a ', ' f ', ' g ', ' h ', ' s ' a ' t ' uchod yn amlwg, ac mewn lle amlwg, yn cael eu dwyn i sylw'r defnyddiwr ar unwaith cyn iddynt osod eu trefn.

Rhaid i chi sicrhau hefyd fod defnyddwyr yn cydnabod yn benodol bod rhwymedigaeth arnynt i dalu pan fyddant yn gosod eu archeb. Os ydych yn defnyddio botwm neu swyddogaeth debyg i alluogi'r defnyddiwr i osod ei archeb, rhaid i hyn gael ei labelu mewn modd hawdd ei ddarllen gyda'r geiriau ' gorchymyn gyda rhwymedigaeth i dalu '; cewch ddefnyddio ymadroddion gwahanol, fel ' prynwch nawr ', ' talwch nawr ' neu ' cadarnhewch pryniant ', cyn belled 'u bod yn cael effaith debyg. Os na fyddwch yn bodloni'r gofyniad hwn, ni fydd y defnyddiwr yn rhwym wrth y contract.

Os ydych yn cwblhau contract drwy wefan rhaid i chi nodi mewn modd clir a darllenadwy, fan hwyraf ar ddechrau'r broses archebu, a oes unrhyw gyfyngiadau danfon yn gymwys a'r dull o dalu y byddwch yn ei dderbyn.

Defnyddio galwadau ffn i gwblhau contract o bell

Rhaid i chi gychwyn y sgwrs gyda'r wybodaeth ganlynol os ydych yn galw defnyddwyr gyda'r nod o gwblhau contractau o bell:

 • eich hunaniaeth
 • enw'r person yr ydych yn gwneud yr alwad ar ei ran, os ydych yn galw ar ran busnes arall
 • diben masnachol yr alwad

Cadarnhau contractau o bell

Unwaith y byddwch wedi llunio contract o bell rhaid i chi roi cadarnhad y cwsmer o'r contract ar gyfrwng gwydn. Rhaid i'ch cadarnhad gynnwys eitemau gwybodaeth ' a ' i ' x ' uchod. Ni fydd angen i chi wneud hyn os ydych eisoes wedi rhoi'r wybodaeth hon ar gyfrwng gwydn cyn i'r contract ddod i ben.

Rhaid i chi roi'r wybodaeth hon i'r defnyddiwr heb fod yn hwyrach na phan fydd y nwyddau'n cael eu danfon (fel y gallech ei gynnwys yn y pecyn gyda'r nwyddau), cyn i berfformiad y gwasanaeth ddechrau neu, ar gyfer cynnwys digidol nad yw ar gyfrwng diriaethol, o fewn amser rhesymol ( a all olygu ei fod wedi cael ei anfon, ond heb ei dderbyn, cyn i'r lawrlwythiad digidol ddechrau).

Anghydfodau

Os oes anghydfod o ran eich cydymffurfiaeth 'r gofynion gwybodaeth hyn, gosodir y baich arnoch i brofi eich bod wedi gwneud hynny. Mae'n bwysig felly eich bod yn cadw cofnodion busnes da.

Hawl i ganslo

CONTRACTAU HEB UNRHYW HAWL I GANSLO

Does gan y contractau canlynol ddim hawl i ganslo:

 • cynhyrchion neu wasanaethau meddyginiaethol sydd naill ai'n cael eu dosbarthu ar bresgripsiwn neu sydd ar gael am ddim o dan drefniant y GIG
 • contract ar gyfer gwasanaethau trafnidiaeth teithwyr-er enghraifft, tocynnau bws, trn neu awyren
 • cyflenwi nwyddau neu wasanaethau lle mae'r prisiau'n dibynnu ar amrywiadau yn y marchnadoedd ariannol, sydd y tu hwnt i reolaeth y masnachwr. Nid yw cyflenwadau cyfleustodau o ddwr, nwy a thrydan a gwresogi rhanbarthol yn cael eu cynnwys yn yr eithriad hwn (felly mae'r hawl i ganslo yn aros)
 • y cyflenwad o nwyddau sy'n cael eu gwneud i fanyleb y cwsmer neu sy'n cael eu personoli-er enghraifft, siwt gwneud-i-fesur neu br o lenni, neu anrheg sydd ag enw'r derbynnydd wedi'i ysgythru arno. Fodd bynnag, nid yw'r eithriad hwn yn gymwys i eitemau a wnaed i fanyleb cwsmer yn unig drwy gyfuno eitemau stoc-er enghraifft, cyfrifiadur wedi'i roi gyda'i gilydd o rannau wedi'u stocio neu gar wedi'i archebu o ddewislen sefydlog o eitemau
 • cyflenwi nwyddau sy'n debygol o ddirywio neu ddod i ben yn gyflym, megis danfon blodau ffres neu gig
 • y cyflenwad o ddiodydd alcoholig (fel gwinoedd gwichlyd a brynir at ddibenion buddsoddi) lle mae'r canlynol yn berthnasol:
  • mae'r pris wedi'i bennu gan y contract
  • dim ond ar l 30 diwrnod y gellir cyflwyno
  • bod y gwerth yn amodol ar amrywiadau yn y farchnad y tu hwnt i reolaeth y gwerthwr
 • contractau lle mae'r defnyddiwr wedi gofyn yn benodol i'r masnachwr alw i wneud atgyweiriadau neu waith cynnal a chadw brys. Fodd bynnag, nid yw'r eithriad hwn yn berthnasol i nwyddau eraill na gwasanaethau eraill a ddarperir ar yr un pryd. Un enghraifft fyddai plymwr sy'n cael galwad i newid gwresogydd trochi sydd wedi torri, a phris yn cael ei gytuno dros y ffn, a fod yna gynnig hefyd i drwsio tap sy'n diferu; byddai'r gwaith ychwanegol hwn, os ei wneir yn ystod yr ymweliad, yn cadw hawl i ganslo
 • cyflenwi papurau newydd, cyfnodolion neu gylchgronau. Fodd bynnag, mae contractau tanysgrifio yn cadw hawl canslo
 • contractau i ben mewn ocsiwn gyhoeddus. Fodd bynnag, nid yw'r eithriad hwn yn berthnasol i eBay ac arwerthiannau ar-lein eraill. Felly, bydd yn rhaid i fasnachwyr sy'n gwerthu drwy safleoedd arwerthu ar-lein fel y'u gelwir, roi'r hawl i ddefnyddwyr ganslo a chydymffurfio phob agwedd ar y Rheoliadau hyn p'un a ydynt yn gwerthu'r nwyddau drwy arwerthiant neu drwy gynigion ' prynwch nawr '. Diffinnir ' arwerthiant cyhoeddus ' yn y rheoliadau fel "dull o werthu lle:
  • caiff nwyddau neu wasanaethau eu cynnig gan fasnachwr i ddefnyddiwr drwy weithdrefn ymgeisio dryloyw a chystadleuol sy'n cael ei rhedeg gan arwerthwr
  • y defnyddwyr yn mynychu neu'n cael y posibilrwydd o fod yn bresennol yn bersonol
  • mae'r cynigydd llwyddiannus yn siwr o brynu'r nwyddau neu'r gwasanaethau "
 • cyflenwi llety, cludo nwyddau, gwasanaethau rhentu cerbydau, arlwyo neu wasanaethau sy'n ymwneud gweithgareddau hamdden os yw'r contract yn darparu ar gyfer dyddiad neu gyfnod perfformiad penodol-er enghraifft, archebu gwestai, gwasanaethau negesydd, llogi ceir, archebu bwytai a thocynnau theatr ar gyfer dyddiadau penodol
 • Yn ogystal, bydd defnyddwyr yn colli eu hawl i ganslo os ydynt yn:
 • nwyddau anselog sydd ddim yn addas i'w dychwelyd os nad ydynt wedi'u selio, oherwydd rhesymau diogelu iechyd neu hylendid
 • sain, recordiadau fideo neu feddalwedd gyfrifiadurol ddisl a seliwyd ar adeg y danfoniad
 • cyfuno nwyddau nwyddau eraill ar l eu danfon fel eu bod yn mynd yn anwahanadwy

CYFNOD CANSLO

Mae dwy hawl i ddefnyddwyr sy'n penderfynu nad ydynt yn dymuno bwrw ymlaen chontract. Maent yn gallu:

 • tynnueu cynnig yn l os nad yw wedi cael ei dderbyn gan y masnachwr-er enghraifft, drwy osod archeb am nwyddau ar-lein lle mae'r telerau yn ei gwneud yn glir nad yw contract yn cael ei ymrwymo hyd nes yr anfonir y nwyddau. Hawl benagored yw hon, a ddaw i ben pan wneir y contract, ac wedyn gallant symud i'w hawl i ganslo os yw hynny'n briodol
 • Canslocontract. O fewn cyfnod penodol o amser, mae'r Rheoliadau yn rhoi'r hawl i ddefnyddwyr dynnu allan o gontract y byddent fel arall yn rhwym iddo, ar yr amod nad yw'r contract yn un lle nad oes hawl i ganslo (gweler uchod)

Nodir y cyfnodau canslo yn y tabl isod. Mae'r cyfnodau'n dechrau o'r adeg y gwnaed y contract hyd ddiwedd y cyfnod a ddangosir yn y tabl. Cyfeirir at gontractau gwerthu, contractau gwasanaeth a chynnwys digidol a dylech gyfeirio yn l at y diffiniadau a ddarparwyd yn gynharach.

Math o gontract Cyfnod canslo

Contract gwasanaeth

14 diwrnod, yn dechrau y diwrnod ar l y dirwnod y gwnaed y contract

cyflenwi cynnwys digidol na gyflenwir ar gyfrwng diriaethol

14 diwrnod, yn dechrau y diwrnod ar l y dirwnod y gwnaed y contract
Contract gwerthu (nwyddau neu nwyddau a gwasanaethau)ond gweler isod

14 diwrnod, gan ddechrau y diwrnod ar l y dirwnod y daw'r nwyddau i feddiant corfforol y defnyddiwr neu'r sawl y gofynnant iddynt ddanfon y nwyddau i

contract gwerthu sy'n cynnwys archeb am nwyddau lluosog sy'n cael eu danfon ar wahanol ddyddiau

14 diwrnod, gan ddechrau y diwrnod ar l y dirwnod y daw'r olaf o'r nwyddau i feddiant corfforol y defnyddiwr neu'r sawl y gofynnant iddynt ddanfon y nwyddau i

contract gwerthu sy'n cynnwys archeb am lotiau lluosog neu ddarnau sy'n cael eu danfon ar wahanol ddyddiau

14 diwrnod, gan ddechrau'r diwrnod ar l y diwrnod y daw'r olaf o'r lotiau neu'r darnau i feddiant ffisegol y defnyddiwr neu'r sawl y gofynnant iddynt ddanfon y nwyddau i

contract gwerthu ar gyfer danfon nwyddau yn rheolaidd yn ystod cyfnod sy'n hwy nag un diwrnod

14 diwrnod, gan ddechrau y diwrnod ar l y dirwnod y daw'r cyntaf o'r nwyddau i feddiant corfforol y defnyddiwr neu'r sawl y gofynnant iddynt ddanfon y nwyddau i

[* Nid yw'r cyfnod hwn yn berthnasol os yw'r defnyddiwr wedi gofyn yn benodol a'r lawrlwythiad gychwyn o fewn y cyfnod canslo, neu wedi cydnabod colli'r hawl i ganslo ac wedi cael y wybodaeth angenrheidiol. Gweler' Cyflenwi cynnwys digidol yn y cyfnod canslo 'isod.]

Os nad ydych yn rhoi gwybodaeth i ddefnyddwyr am eu hawl i ganslo (eitem wybodaeth ' l ' uchod), caiff y cyfnod canslo ei ymestyn i 14 diwrnod, gan ddechrau ar y diwrnod ar l y diwrnod y byddwch yn rhoi'r wybodaeth hon iddynt. Yr hiraf y gellir ymestyn y cyfnod hwn i 12 mis o'r diwrnod ar l y byddai'r cyfnod canslo arferol wedi dod i ben.

Gall defnyddiwr dynnu ei enw oddi ar y contract, neu ei ganslo o fewn y cyfnod canslo, drwy roi gwybod i chi ei fod yn dymuno gwneud hynny. Nid yw'n ofynnol sut y dylid gwneud hyn, ond pe bai anghydfod, mae'r baich yn disgyn ar y defnyddiwr i brofi ei fod wedi canslo o fewn y cyfnod canslo. Felly, bydd yn ddoeth i'r defnyddiwr sicrhau bod ganddynt rywfaint o dystiolaeth gadarn o'u diddymiad, y gallech ofyn amdano pe bai anghydfod ynghylch a oeddent wedi rhoi gwybod i chi am eu penderfyniad i ganslo.

Mae'r Rheoliadau yn cynnig rhywfaint o arweiniad ar sut y gall defnyddwyr arfer eu hawl i ganslo contract:

 • gallant ddefnyddio'r ffurflen ganslo enghreifftiol (a ddangosir uchod), ond nid oes rhaid iddynt
 • gallant ddefnyddio unrhyw ddatganiad clir arall i'ch hysbysu
 • os ydych yn cynnig opsiwn canslo ar-lein ar eich gwefan nid oes angen i ddefnyddwyr ei ddefnyddio
 • os yw defnyddwyr yn defnyddio eich ffurflen ar-lein rhaid i chi gydnabod eu bod wedi cael eu canslo, gan ddefnyddio cyfrwng gwydn, heb oedi
 • dim ond os bydd y cyfathrebiad yn cael ei anfon atoch cyn diwedd y cyfnod canslo y bydd y canslo yn effeithiol. Y cyfnod allweddol yw pan anfonwyd y cyfathrebiad, nid ar l ei dderbyn

EFFEITHIAU TYNNU'N L NEU GANSLO

Os bydd defnyddiwr yn tynnu'n l o gontract neu'n arfer ei hawl i ganslo, bydd eich ymrwymiadau a'u rhwymedigaethau o dan y contract yn dod i ben. Hefyd, mae'n rhaid i chi ad-dalu i'r defnyddiwr yr holl gostau y maent wedi'u talu i chi, gan gynnwys costau cyflwyno gwreiddiol. Fodd bynnag, os yw defnyddiwr wedi gofyn yn benodol am ddull cyflwyno sy'n ddrutach na'ch cost sylfaenol, nid oes ond rhaid i chi ad-dalu eich costau darparu sylfaenol-er enghraifft, os yw defnyddiwr wedi dewis eich gwasanaeth danfon diwrnod nesaf yn hytrach na'ch safon dull drwy bost ail ddosbarth. Efallai y byddwch hefyd yn gallu didynnu gwerth y gwasanaethau a ddarparwyd gennych, ar gais datganedig y defnyddiwr, yn ystod y cyfnod canslo (gweler' Cyflenwi gwasanaeth yn y cyfnod canslo 'isod).

Mae'n rhaid i chi ad-dalu'r defnyddiwr heb oedi gormodol ac o fewn 14 diwrnod i'r diwrnod ar l iddo roi gwybod i chi am ei benderfyniad. Os yw'r defnyddiwr yn anfon nwyddau yn l atoch, mae angen i chi ad-dalu o fewn 14 diwrnod o'r diwrnod y byddwch yn cael y nwyddau'n l neu, os yw'n gynharach, 14 diwrnod o'r diwrnod y cewch brawf gan y defnyddiwr ei fod wedi anfon y nwyddau yn l. Rhaid i chi ad-dalu'r defnyddiwr gan ddefnyddio'r un dull talu a ddefnyddiwyd ganddynt yn wreiddiol, ond gallwch ddod i gytundeb gyda'r defnyddiwr i ddefnyddio dull arall.

Yn olaf, mae gennych hawl i ddidynnu swm o'r ad-daliad (neu godi tl ar ddefnyddiwr) os ydynt wedi lleihau gwerth y nwyddau drwy eu trin y tu hwnt i'r hyn sy'n angenrheidiol i sefydlu eu natur, eu nodweddion a'u swyddogaeth. Mae'r Rheoliadau'n sefydlu prawf i weld a yw defnyddwyr wedi trin y nwyddau mewn ffordd sy'n fwy na'r hyn y gellid yn rhesymol ei ganiatu mewn siop. Mae hwn yn debygol o fod yn faes dadleuol o'r rheoliadau i ddefnyddwyr a masnachwyr a bydd yn fater i'r llys benderfynu arno yn y pen draw. Fodd bynnag, bydd yr enghreifftiau canlynol yn ceisio dangos y cysyniad hwn:

 • mae defnyddiwr yn dychwelyd crys-t sy'n dod mewn bocs cyflwyno, yr oedden nhw wedi ei agor ac wedi tynnu'r holl binnau a'r pecynnu i roi cynnig arno. Mae'n rhesymol disgwyl i ddefnyddiwr dynnu deunydd pacio i drio ymlaen neu archwilio eitem, felly ni ddylech wneud unrhyw ddidyniad o hyn
 • mae defnyddiwr yn dychwelyd crys, y gallwch ei weld yn amlwg ei fod cael ei wisgo. Nid yw'r defnyddiwr wedi gweithredu'n rhesymol a gallwch wneud didyniad am leihau'r gwerth
 • mae defnyddwyr yn dychwelyd dodrefn pecyn fflat, y maent yn amlwg wedi ceisio'u cydosod drwy agor pecynnau o sgriblo a cheisio rhoi rhannau at ei gilydd. Nid yw'r defnyddiwr wedi gweithredu'n rhesymol a gallwch wneud didyniad am leihau'r gwerth

Ni allwch wneud unrhyw ddidyniad ar gyfer lleihau gwerth y nwyddau os nad ydych wedi rhoi'r wybodaeth i ddefnyddwyr am eu hawl i ganslo (eitem wybodaeth ' l ' uchod).

Ni ellir gwneud didyniadau eraill, megis ffioedd canslo neu ailstocio, pan fydd defnyddiwr yn arfer ei hawl gyfreithiol i ganslo.

DYCHWELYD Y NWYDDAU YN DILYN Y DIDDYMIAD

Rhaid i chi gasglu nwyddau gan ddefnyddiwr, yn dilyn canslo, os ydych wedi cynnig gwneud hynny. Ym mhob achos arall cyfrifoldeb y defnyddiwr yw anfon y nwyddau yn l atoch neu eu trosglwyddo i rywun yr ydych wedi'i awdurdodi i'w casglu. Rhaid i ddefnyddwyr anfon y nwyddau yn l i gyfeiriad yr ydych wedi'i nodi. Os nad ydych wedi rhoi cyfeiriad, gallant eu hanfon yn l i unrhyw gyfeiriad yr ydych wedi'i bennu i ddefnyddwyr ei ddefnyddio i gysylltu chi. Yn niffyg hynny, gall defnyddwyr anfon y nwyddau yn l i unrhyw fan lle'r ydych yn cynnal eich busnes.

Ni ddylai'r defnyddiwr oedi cyn dychwelyd y nwyddau a dylai eu hanfon yn l o fewn 14 diwrnod i roi gwybod i chi am eu penderfyniad i ganslo.

Oni bai eich bod wedi cytuno i dalu'r costau dychwelyd, rhaid i'r defnyddiwr wneud hynny. Fodd bynnag, mae hyn yn dibynnu ar chi'n rhoi'r wybodaeth iddynt am hyn (yr eitem wybodaeth ' m ' uchod). Os nad ydych wedi rhoi'r wybodaeth hon, rhaid i chi dalu'r costau hyn.

Mae'n rhaid eich bod wedi cytuno gyda'r defnyddiwr os ydynt am dalu am ddychwelyd y nwyddau y byddwch yn eu casglu (os, er enghraifft, eu bod yn rhy fawr i'w dychwelyd drwy'r post). Rhaid i chi wneud hyn yn glir yn eich contract.

CYFLENWI GWASANAETH YN Y CYFNOD CANSLO

Mae'r Rheoliadau'n caniatu dechrau ar gontractau gwasanaeth - ac ar gyfer elfen gwasanaeth contract gwerthu (os oes un) - o fewn y cyfnod canslo (ac i chi godi tl am y gwasanaethau a ddarperir yn ystod y cyfnod hwnnw os bydd y cwsmer yn canslo yn ddiweddarach) gan ddarparu bod y defnyddiwr wedi gofyn yn benodol am hyn.

Mae defnyddiwr yn colli ei hawl i ganslo contract gwasanaeth sydd wedi'i gyflawni'n llawn o fewn y cyfnod canslo, ar yr amod ei fod yn gofyn am hyn ac yn cydnabod y byddent yn colli eu hawl i ganslo ar l i'r contract gael ei gyflawni'n llawn. Nid yw hyn yn berthnasol i gontractau cyfleustodau nwy neu drydan.

Yn achos contract gwerthu sy'n cynnwys gwasanaethau sydd wedi'u cwblhau, mae gan y defnyddiwr yr hawl o hyd i ganslo a dychwelyd y nwyddau (fel y disgrifiwyd uchod) ond bydd yn rhaid iddo dalu am elfen gwasanaeth y contract, neu nid yw'n derbyn unrhyw ad-daliad amdani. Er enghraifft, yn achos derbynnydd lloeren (wedi'i archebu ar-lein) a gafodd ei ddanfon a'i osod ar yr un diwrnod, rhaid i'r cwsmer dalu am gostau llafur ond gall ddal i symud a dychwelyd y derbynnydd i'r masnachwr.

Pan fydd gwasanaeth wedi'i gychwyn o fewn y cyfnod canslo yn l cais datganedig y defnyddiwr, ond nad yw wedi'i gwblhau, mae gan y defnyddiwr yr hawl i ganslo o hyd. Fodd bynnag, bydd yn rhaid i'r defnyddiwr dalu am y gwasanaeth a ddefnyddir yn ystod yr amser hyd at yr adeg pan fu iddo roi gwybod i chi am ei benderfyniad i ganslo. Bydd yr hyn y dylent ei dalu yn gymesur 'r hyn a gyflenwyd o'i gymharu phris llawn y contract. Rhaid cyfrifo'r swm naill ai:

 • ar sail cyfanswm y pris

neu

 • Os yw cyfanswm y pris yn ormodol, yn seiliedig ar bris marchnad yr hyn a gyflenwyd, wedi'i gyfrifo drwy gymharu'r prisiau am wasanaethau tebyg gan fasnachwyr eraill

Ni fydd yn rhaid i ddefnyddiwr eich talu am wasanaethau a gyflenwir yn y cyfnod canslo os nad ydych wedi rhoi eitemau gwybodaeth ' l ' ac ' n ' uchod iddynt. Ni fydd yn rhaid i'r defnyddiwr dalu chwaith os nad oeddent wedi gofyn yn benodol ichi ddechrau o fewn y cyfnod canslo. Felly, os byddwch yn dechrau darparu gwasanaeth ar eich liwt eich hun yn ystod y cyfnod canslo ni fydd yn rhaid i'r defnyddiwr eich talu os bydd yn penderfynu canslo.

CYFLENWI CYNNWYS DIGIDOL YN Y CYFNOD CANSLO

Gallwch ddarparu cynnwys digidol nad yw ar gyfrwng diriaethol (mewn geiriau eraill, cael ei lwytho i lawr, ei ffrydio ac ati) o fewn y cyfnod canslo, ar yr amod bod y defnyddiwr wedi gofyn yn benodol am hyn ac wedi cydnabod bod gwneud hyn wedi colli'r hawl i ganslo.

Fodd bynnag, os nad ydych wedi bodloni'r meini prawf canlynol, bydd y defnyddiwr yn dal yn gallu canslo o fewn y cyfnod canslo ac ni fydd yn rhaid eich talu am unrhyw gynnwys digidol a ddarperir:

 • mae'n rhaid eu bod wedi gofyn yn benodol ichi ddechrau cyflenwi'r cynnwys digidol yn ystod y cyfnod canslo
 • mae'n rhaid eu bod wedi cydnabod y byddai eu hawl i ganslo yn cael ei golli
 • mae'n rhaid eich bod wedi cadarnhau eu cais datganedig a chydnabyddiaeth o golli eu hawl i ganslo fel rhan o'ch cadarnhad o'u contract

EFFEITHIAU TYNNU CONTRACTAU ATEGOL YN L NEU EU CANSLO

Mae contract ategol yn un sy'n ymwneud 'r prif gontract a gellir ei ddarparu gennych chi neu drydydd parti y mae gennych drefniant ag ef. Ymdrinnir gwasanaethau ariannol (sydd fel arfer wedi'u heithrio o'r Rheoliadau hyn) os ydynt yn gontract ategol.

Os yw defnyddiwr yn tynnu cynnig yn l neu'n canslo contract, bydd unrhyw gontract atodol hefyd yn cael ei derfynu heb gostau pellach, yn amodol ar y darpariaethau amrywiol uchod. Rhaid i chi hysbysu unrhyw fasnachwr y mae gan y defnyddiwr y contract ategol gydag ef fod ei gontract wedi'i derfynu.

Er enghraifft, os ydych wedi gwerthu car gyda chontract yswiriant ar wahn a bod y defnyddiwr yn canslo o fewn y cyfnod canslo, ni fydd yn rhaid iddynt dalu am yr yswiriant (neu mae'n rhaid ad-dalu'r gost iddo). Os yw'r defnyddiwr wedi cydsynio i'r yswiriant gychwyn o fewn y cyfnod canslo bydd yn rhaid iddo dalu'r gyfran o'r gost hyd at yr amser canslo, fel y disgrifiwyd uchod.

Opsiynau negyddol ar gyfer taliadau ychwanegol

Os oes eitemau ychwanegol sy'n gysylltiedig 'r brif gontract (er enghraifft, yswiriant a/neu logi ceir gyda chontract am hedyn, neu ddeunydd i'w lapio wrth brynu anrheg), rhaid peidio rhoi'r dewis diofyn o dalu am yr eitemau hyn hefyd. Dylid gofyn i ddefnyddwyr roi caniatd yn benodol bob tro i daliadau ychwanegol – er enghraifft, ni ddylai defnyddwyr orfod tynnu tic o flwch sydd wedi'i dicio ymlaen llaw i nodi nad ydynt am gael yswiriant dewisol yn erbyn niwed i fodrwy dyweddio y maent wedi'i brynu.

Ni fydd defnyddwyr yn atebol am unrhyw daliadau ychwanegol nad ydynt wedi rhoi caniatd iddynt ac mae ganddynt yr hawl i ofyn iddynt gael eu had-dalu am y taliadau hyn.

Taliadau llinell gymorth y gyfradd sylfaenol

Os byddwch yn darparu llinell ffn i ddefnyddwyr gysylltu chi mewn perthynas chontract y maent wedi ymrwymo iddo gyda chi, ni allwch godi mwy na chyfradd sylfaenol ar gyfer y gwasanaeth hwn. Felly, dim ond cyfraddau daearyddol neu symudol arferol y gallwch eu codi. Ni ddylai defnyddwyr dalu mwy i gysylltu chi ynglyn 'u prynu nag y byddent yn ei ffonio i ffrind neu berthynas.

Mae gan ddefnyddwyr sy'n cael mwy o dl na'r gyfradd sylfaenol yr hawl i hawlio unrhyw dl yn l gennych.

Dylech wirio'n ofalus a yw eich llinell ffn yn costio mwy i ddefnyddwyr na chyfraddau sylfaenol. Yn ogystal 'r niferoedd sy'n dechrau 09, ni fyddai rhifau rhannu refeniw eraill megis 084, 0871, 0872 neu 0873 yn cydymffurfio. Ni fyddai rhidau 0870, a fyddai'n amrywio yn l tariff ffn y defnyddiwr ei hun, yn cydymffurfio chwaith

Mae'r rhifau canlynol yn cydymffurfio 'r Rheoliadau:

 • rhifau daearyddol-yn dechrau 01 neu 02
 • rhifau sydd ddim yn ddaearyddol – yn dechrau 03
 • rhifau rhadffn - yn dechrau 0800 neu 0808
 • rhifau symudol – yn dechrau 07 (ac eithrio rhifau'n dechrau 070, sydd ddim yn rhifau symudol)

Amser i ddanfon nwyddau

Oni bai eich bod yn cytuno fel arall eich cyfrifoldeb chi yw darparu'r nwyddau yr ydych wedi'u gwerthu i ddefnyddiwr. Os na fyddwch yn cytuno ar amser dosbarthu rhaid i chi ddarparu'r nwyddau heb oedi diangen ac yn sicr dim hwyrach na 30 diwrnod o'r diwrnod ar l i'r contract gael ei wneud.

Gall defnyddiwr drin contract fel un sydd ar ben y ffordd a gofyn am ad-daliad llawn yn unrhyw un o'r amgylchiadau canlynol:

 • rydych yn gwrthod danfon y nwyddau
 • rydych yn methu chyflawni o fewn yr amser y cytunwyd arno ac mae'n amlwg o'r amgylchiadau, neu o'r hyn a ddywedodd y defnyddiwr wrthych, fod yr amser cytn hwn yn hanfodol
 • mae'r defnyddiwr wedi pennu cyfnod cyflawni priodol, y byddwch yn methu 'i gyrraedd

Os yw eich contract yn cynnwys amrywiaeth o nwyddau, rhai ohonynt rydych yn methu cyflawni mewn pryd, mae gan y defnyddiwr yr hawl, fel dewis arall yn lle dod 'r contract i ben, i ganslo'r rhan honno o'r archeb neu i ddychwelyd nwyddau sydd eisoes wedi cael eu danfon. Yna, mae'n rhaid i chi eu had-dalu heb oedi'n ormodol am y nwyddau sydd wedi cael eu canslo neu eu gwrthod. Os yw'r nwyddau'n rhan o uned fasnachol a fyddai'n cael ei dibrisio neu y byddai ei chymeriad yn newid pe baent yn cael eu rhannu, dim ond y drefn ar gyfer y nwyddau y gall y defnyddiwr ei ganslo neu eu gwrthod yn gyfan.

Nid yw hyn yn atal defnyddwyr rhag ceisio atebion eraill y mae ganddynt hawl i'w cael am ddanfon yn hwyr. Er enghraifft, mae'n bosibl y gall defnyddiwr sy'n dioddef oedi o ganlyniad i ddarparu rhannau o gegin osodedig yn hwyr hawlio costau llafur ofer eu ffitwyr os ydynt yn gallu meintioli hyn.

Mae'r gofyniad hwn bellach wedi'i ganfod yn Neddf Hawliau Defnyddwyr 2015; er bod y ddarpariaeth wedi symud, mae yr un peth ag yr oedd o dan y Rheoliadau.

Pasio risg

Oni bai bod defnyddiwr yn trefnu ei gludydd ei hun, mae'r nwyddau yr ydych yn eu darparu ar eu cyfer yn parhau i fod ar eich risg nes iddynt ddod i feddiant corfforol y defnyddiwr neu'r person y maent yn gofyn ichi ddanfon y nwyddau iddo. Felly os bydd eich cludwr yn methu danfon y nwyddau, neu'n eu danfon i'r cyfeiriad anghywir, eich cyfrifoldeb chi yw hyn ac nid y defnyddiwr. Os na fyddwch yn cywiro hyn, mae'n bosibl y byddwch yn atebol am hawliad i'w ddanfon yn hwyr (gweler uchod).Yn ogystal, chi fyddai'n gyfrifol os bydd eich cludwr yn niweidio'r nwyddau cyn iddynt gael eu danfon at y defnyddiwr.

Os yw'r defnyddiwr yn defnyddio ei gludydd ei hun, ni fyddwch yn gyfrifol am y nwyddau unwaith y bydd y cludwr yn eu derbyn.

Mae'r gofyniad hwn wedi'i ganfod bellach hefyd yn Neddf Hawliau Defnyddwyr 2015; er bod y ddarpariaeth wedi symud, mae yr un peth ag yr oedd o dan y Rheoliadau.

Gwerthu inertia

Yn olaf, mae'r Rheoliadau'n ailadrodd mesur pwysig i ddiogelu defnyddwyr. Os byddwch yn anfon nwyddau'n ddigymell at ddefnyddwyr nid oes gorfodaeth arnynt i dalu amdanynt a gallant eu cadw fel rhodd ddiamod. Nid oes yn rhaid i ddefnyddwyr gymryd unrhyw gamau, fel rhoi gwybod i chi, os ydynt yn cael nwyddau digymell, gallant eu cadw.

Mae anfon nwyddau digymell a mynnu tl amdanynt yn arfer gwaharddedig, ac yn drosedd, o dan y Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008.

Cyfnodau amser

Bydd yr holl gyfnodau amser a nodir yn y canllawiau hyn yn cael eu hymestyn i'r diwrnod gwaith nesaf os byddant yn dod i ben ar ddydd Sadwrn, dydd Sul neu Wyl y Banc. Mae hyn yn cynnwys pob cyfnod canslo a'r terfynau amser ar gyfer dychwelyd nwyddau, darparu ad-daliadau, ac ati.

Rheoliadau Masnachu Electronig (Cyfarwyddeb CE) 2002

Hefyd yn gysylltiedig gwerthu o bell yw Rheoliadau Masnach Electronig (Cyfarwyddeb CE) 2002. Mae'r Rheoliadau hyn yn berthnasol yn bennaf i fasnachwyr sy'n gwerthu / hysbysebu nwyddau neu wasanaethau i fusnesau neu ddefnyddwyr ar y rhyngrwyd neu drwy e-bost. Rhaid i fasnachwyr ddarparu'r wybodaeth ganlynol (nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr), y mae rhai ohonynt yn gorgyffwrdd Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013:

 • enw llawn eich busnes. Os ydych yn gwmni cyfyngedig bydd angen i chi nodi hyn neu os ydych yn unigolyn/partneriaeth bydd angen i chi nodi enw'r unigolyn/partner (iaid)
 • y cyfeiriad daearyddol y sefydlir eich busnes ynddo
 • eich manylion cyswllt, gan gynnwys cyfeiriad e-bost
 • manylion unrhyw fasnach sydd ar gael i'r cyhoedd neu gofrestr debyg yr ydych wedi cofrestru hi
 • os yw eich gwasanaeth yn destun cynllun awdurdodi neu os ydych yn aelod o gorff proffesiynol, manylion yr awdurdod neu'r corff goruchwylio perthnasol
 • manylion unrhyw god ymarfer yr ydych yn tanysgrifio iddo
 • eich rhif cofrestru TAW
 • lle y cyfeiriwch at brisiau, arwydd clir a diamwys o'r prisiau hynny ac a yw'r prisiau'n cynnwys trethi a chostau dosbarthu
 • manylion y camau sy'n gysylltiedig 'r broses archebu, gan gynnwys unrhyw gostau sy'n gysylltiedig chyfathrebu o bell os yw'r gost yn ddim mwy na chyfradd safonol

Taliadau cyflenwi

I gael rhagor o wybodaeth am y rheolau ynghylch cost danfoniadau i ddefnyddwyr-yn enwedig mewn perthynas 'r taliadau y byddwch yn eu codi yn Ucheldiroedd ac ardaloedd pellennig eraill y DU-ewch i' Taliadau cyflawni '.

Geo-flocio

Ers 3 Rhagfyr 2018, o dan reoliad UE (UE) 2018/302ar fynd i'r afael geo-flocio digyfiawnhad a mathau eraill o wahaniaethu ar sail cenedligrwydd cwsmeriaid, man preswylio neu fan sefydlu o fewn y farchnad fewnol, mae wedi bod yn ofynnol i fusnesau drin cwsmeriaid yn yr un sefyllfa yn gyfartal, ble bynnag maent yn byw.

Ei nod yw atal masnachwyr sy'n gweithredu mewn un aelod-wladwriaeth rhag rhwystro neu gyfyngu ar fynediad cwsmeriaid o aelod-wladwriaethau eraill-sy'n dymuno cymryd rhan mewn trafodion trawsffiniol-i'w gwefannau, apiau, ac ati.

Mae Comisiwn Euopean wedi creu canllawiau ar y rheoliad:Cwestiynau ac Aatebion ar y Rheoliad Geo-flocio yng Nghyd-destun E-fasnach.

Gwybodaeth pellach

Mae rhagor o wybodaeth am Reoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 ar gael yn yRhoi canllawiau ar waitha gyhoeddwyd gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (a elwid yn adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau ar y pryd).

Cosbau

Gall methu chydymffurfio chyfraith safonau masnach arwain at gamau gorfodi ac at gosbau, a allai gynnwys dirwy a/neu garchar. I gael rhagor o wybodaeth, gweler' Safonau masnach: pwerau, gorfodi a chosbau '.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Rheoliadau Masnachu Electronig (Cyfarwyddeb CE) 2002

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr (Diwygio) 2014

Rheoliadau Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfod ar gyfer Anghydfodau Defnyddwyr (Awdurdodau Cymwys a Gwybodaeth) 2015

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Rheoliadau Geo-flocio (Gorfodi) 2018

Rheoliad UE (UE) 2018/302ar fynd i'r afael geo-flocio digyfiawnhad a mathau eraill o wahaniaethu ar sail cenedligrwydd cwsmeriaid, man preswylio neu fan sefydlu o fewn y farchnad fewnol

Adolygwyd/Diweddarwyd diwethaf: Rhagfyr 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen; fel arfer, caiff diwygiadau i ddeddfwriaeth yr UE eu hymgorffori yn y testun.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2019 itsa Ltd.

TSI: 310640, ID: 528, updated 21/05/2019