COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Gwerthwyr tai - disgrifiadau eiddo

In the guide

Yr hyn mae angen i chi ei wybod ynghylch rhoi disgrifiadau i eiddo

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru

Y Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 (a elwir yn CPR) yw'r rheoliadau sy'n rheoli'r disgrifiadau a ddefnyddir gan asiantau tai ac asiantau gosod. Maent yn creu tramgwyddau troseddol ar gyfer masnachwyr sy'n eu torri. Mae'r Rheoliadau'n gwahardd 'camau camarweiniol' a 'hepgoriadau camarweiniol' sy'n peri, neu'n debygol o achosi, i'r defnyddiwr cyffredin gymryd penderfyniad trafodaethol na fyddent wedi'i gymryd fel arall.

Dylid bod yn ofalus wrth ddefnyddio disgrifiadau cyffredinol sy'n ymwneud lleoliad, amgylchedd, ffotograffau, mesuriadau, parcio a phrisio. Ni fydd ymwadiadau cyffredinol mewn print mn, gan ddweud wrth brynwyr i beidio dibynnu ar fanylion, yn effeithiol wrth atal troseddau. Mae hyn hefyd yn berthnasol i wybodaeth a ddarperir ar eich gwefan.

Y gyfraith

Mae'r CPR yn gwahardd gweithredoedd camarweiniol sy'n peri neu sy'n debygol o achosi i'r defnyddiwr cyffredin gymryd penderfyniad trafodaethol na fyddent wedi ei gymryd fel arall. Mae'r diffiniad o 'weithred gamarweiniol' yn fanwl iawn (rheoliad 5 o'r CPR) ond yn ei hanfod mae'n golygu darparu gwybodaeth anwir neu roi cyflwyniad cyffredinol sy'n twyllo neu sy'n debygol o dwyllo'r defnyddiwr, hyd yn oed os yw'r wybodaeth yn ffeithiol Iawn.

Mae'r CPR hefyd yn gwahardd hepgor gwybodaeth berthnasol a ddarperir i ddefnyddwyr pe gallai'r hepgoriad hwnnw beri i'r defnyddiwr gymryd penderfyniad trafodaethol na fyddai wedi cymryd fel arall. Diffinnir 'gwybodaeth faterol' fel "gwybodaeth y mae ar gyfartaledd angen y defnyddiwr, yn l y cyd-destun, i gymryd penderfyniad trafodaethol gwybodus". 'Penderfyniad trafodaethol' yw nid yn unig a yw defnyddiwr yn penderfynu prynu eiddo, ond gallai gynnwys pethau fel a ddylid gweld eiddo yn y lle cyntaf.

Bydd y pethau rydych yn eu dweud ar lafar am yr eiddo yn cael eu trafod, yn ogystal 'r gair printiedig, lluniau, cynlluniau, modelau, gwefannau, ac ati.

Nid yw'r CPR yn eich atal rhag gweithredu mewn buddiannau gwerthwyr trwy gyflwyno eiddo yn y golau gorau, cyn belled bod yr hyn rydych yn ei ddweud, neu ei wneud, yn camarwain y prynwr neu'r gwerthwr.

Gweler ' Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg ' am wybodaeth bellach am y CPR.

Dim ond y disgrifiadau a ddefnyddir wrth werthu eiddo i ddefnyddwyr y mae'r CPR yn eu cynnwys. Fodd bynnag, mae darpariaethau tebyg yn bodoli wrth werthu eiddo masnachol drwy'r Rheoliadau Diogelu Busnes oddi wrth Reoliadau Marchnata Camarweiniol 2008 (gweler 'Marchnata busnes i fusnes').

Arferion a argymhellir

Gofynnwch i werthwyr lofnodi dogfen sy'n cadarnhau'r manylion yn gywir cyn i chi farchnata eiddo. Rhowch gyfle iddynt ddiwygio unrhyw beth sy'n anghywir. Ni fydd hyn yn eich diogelu os byddwch yn argraffu camddisgrifiad gallech fod wedi'i wirio drosoch eich hun yn rhesymol, ond bydd yn lleihau'r risg.

Meddyliwch am yr holl ymadroddion disgrifiadol a ddefnyddiwch a gofynnwch i chi'ch hun beth y byddant yn ei olygu i brynwr.

Gwnewch hi'n dasg rhywun i brawfddarllen manylion a llofnodi i ddweud eu bod wedi gwneud hynny.

Pan fyddwch yn cael ymholiadau am eiddo, sicrhewch fod y person sydd wedi paratoi'r manylion yn ateb y cwestiynau, a chadwch gofnod o'r hyn a ddywedir ar ffeil.

Gwiriwch bopeth y gallwch. Gofynnwch am gael gweld derbynebau a gwarantau ar gyfer gwaith a wnaed. Galwch i wirio bandiau treth y Cyngor. Gofynnwch am dystiolaeth o werthiannau a throsiant os ydych am ddisgrifio llwyddiant eiddo busnes.

Sefydlwch broses i sicrhau bod eich staff wedi'u hyfforddi'n ddigonol a bod eu gwaith yn cael ei wirio'n rheolaidd. Dylech ystyried hapwirio manylion eiddo yn erbyn yr eiddo ei hun yn ystod y broses archwilio hon. Yna, gellir ymdrin ag unrhyw ddiffygion drwy gyhoeddi manylion wedi'u cywiro ac ailhyfforddi lle y bo angen. Dylech gadw cofnodion o'r hyfforddiant a'r gwiriadau a wneir.

Disgrifiadau cyffredinol

Dylid bod yn ofalus wrth ddefnyddio termau fel 'cyflwr perffaith' neu 'wedi'u haddurno'n ddiweddar'. Cymerir bod y telerau hyn yn cyfeirio at yr eiddo cyfan oni nodir yn wahanol. Os oes unrhyw nodweddion arbennig o ddeniadol, bydd eich cleient yn amlwg yn disgwyl i chi eu defnyddio fel pwyntiau gwerthu ond ni ddylid eu pwysleisio i eithrio nodweddion drwg os yw'r canlyniad cyffredinol yn ddisgrifiad camarweiniol.

Lleoliad

Peidiwch ymestyn ardaloedd poblogaidd a dymunol yn rhy bell; defnyddiwch gyfeiriad post cywir. Os yw ty mewn un sir yn ddaearyddol, ond bod ei gyfeiriad post mewn sir gyfagos, dylech gynnwys y ddau gyda'r un amlygrwydd.

Dylid defnyddio'r sylwadau ynghylch pa mor agos yw eiddo at wasanaethau lleol gyda gofal. Mae'n well osgoi termau fel 'cau' neu 'mynediad hawdd', fel y mae amcangyfrifon o amseroedd teithio. Mae datganiad o'r pellter gwirioneddol yn fwy cywir - er enghraifft, tair milltir i Gyffordd 34 yr M4.

Amgylchedd

Os oes gan dy gaeau agored ar dair ochr ac iard adeiladwr neu glwb nos ar y pedwerydd, yr opsiwn mwyaf diogel yw peidio chyfeirio at ragolygon yr eiddo. Pe baech yn dweud ei fod wedi'i amgylchynu gan olygfeydd ar draws caeau agored, byddech yn camarwain oni fyddech yn cyfeirio'n gyfartal at yr olygfa ar y pedwerydd ochr. Pe bai'r bedwaredd ochr yn gymaint o bwysig i ddefnyddiwr fel y gallai effeithio ar ei benderfyniad i brynu, gallai fod yn hepgoriad camarweiniol os ydych yn osgoi sn amdano. Os ydych yn defnyddio ffotograff o'r cefn neu ar ochr eiddo ar ei ben ei hun, dylech wneud y ffaith honno'n glir.

Ffotograffau

Gall ffotograff fod yn gamarweiniol. Peidiwch newid lluniau neu ddefnyddio lensys eithafol sy'n effeithio ar bersbectif y ddelwedd. Os ydych chi'n tynnu llun o'r olygfa o ffenestr ystafell wely, ond ddim yn gallu cynnwys y dymp sbwriel, peidiwch dweud 'golygfeydd panoramig' neu 'cefn gwlad heb ei ddifetha'.

Mesuriadau

Dylech geisio gwneud mesuriadau mor gywir ag y gallwch. Mesurau laser yw'r offeryn mwyaf cyffredin a ddefnyddir gan asiantau a dylai'r rhain gael eu gwirio'n rheolaidd am gywirdeb yn erbyn pellter hysbys.

Byddwch yn ofalus gyda gerddi, lle gellir cynnwys mesuriadau hyd mawr neu arwynebedd, er mwyn sicrhau bod dimensiynau cywir ac ati yn cael eu rhoi.

Cyfarwyddiadau newydd

Efallai y byddwch yn hysbysebu eiddo fel 'cyfarwyddyd newydd' i'ch asiantaeth am gyfnod byr yn unig (byddem yn awgrymu mis) ar l i chi gael cais i fod yn asiant i'r gwerthwr. Mae hyn yn berthnasol hyd yn oed os yw'r eiddo wedi cael ei hysbysebu'n flaenorol gydag asiantaeth arall.

Prisio

Mae'r CPR yn cwmpasu prisio pob eiddo a rhaid i chi fod yn ofalus i beidio chamarwain defnyddwyr o ran pris blaenorol eiddo os ydych yn hawlio gostyngiad mewn pris. MaeCanllawiau i fasnachwyr ar arferion prisio, a gynhyrchwyd gan y Sefydliad Safonau Masnach Siartredig (CTSI), yn rhoi canllawiau ar sut y gellir hysbysebu gostyngiadau mewn prisiau. Gellir dod o hyd i'r canllawiau yn 'Darparu gwybodaeth am brisiau '.

Dylech hefyd fod yn ymwybodol bod y Rheoliadau'n gwahardd masnachwr rhag trosglwyddo gwybodaeth anghywir sylweddol am amodau'r farchnad gyda'r bwriad o gael y defnyddiwr i brynu mewn amodau llai ffafriol (er enghraifft, asiant yn dweud yn anghywir wrth ddefnyddiwr eu bod wedi gwerthu sawl eiddo yn yr un ardal, yn union fel yr un y mae'r defnyddiwr yn edrych arno, am bris penodol, er mwyn cael y defnyddiwr i brynu am bris chwyddedig).

Wrth gwrs, gallwch chi newid y pris ar unrhyw adeg a pheidio hawlio 'gostyngiad' (ond gwnewch yn siwr bod pob copi a dull o hysbysebu eiddo yn cael eu newid ar yr un pryd).

Deiliadaeth

Dylech allu darparu gwybodaeth am hyd unrhyw brydles neu rydd-ddaliad yn yr eiddo. Gall chwiliad syml gyda'r Gofrestrfa Tir ddarparu'r holl wybodaeth yma.

Estyniadau, addasiadau i lofftau a thai allanol

Mae estyniadau, addasiadau i lofftau a thai allanol wedi creu problemau lle mae gwerthwr tai wedi disgrifio ystafell fel ystafell wely, ond nid yw wedi bod yn destun caniatd cynllunio na rheoliad adeiladu ac, felly, nid yw'n addas i'w defnyddio felly. Os nad yw gwerthwr yn gallu darparu manylion, dylid gofyn i'r swyddfa gynllunio am gadarnhad. Os nad ydych yn gallu cadarnhau bod yr ystafell wedi'i chymeradwyo'n gywir, yna mae angen bod yn ofalus iawn; naill ai disgrifiwch yr ystafell fel llofft wedi'i bordio (neu ddisgrifiad priodol arall), neu nodwch yn glir na chafwyd caniatd cynllunio ar gyfer yr ystafell.

Mannau cymunol a lleoedd parcio

Mae problemau wedi codi pan fydd gwerthwr wedi tybio eu bod yn berchen ar, neu'n cael hawliau dros, man parcio penodol pan fyddant mewn gwirionedd ond yn parcio yno drwy arfer neu drefniant preifat. Os nad yw lle parcio, a ddefnyddir gan werthwr, yn amlwg o fewn ffin eiddo, dylid gwneud archwiliadau pellach neu dylid defnyddio gofal mawr wrth ddisgrifio'r nodwedd hon.

Ail-wirio

Os oes gennych eiddo sydd wedi bod o dan eich cyfarwyddyd am gyfnod hir, dylech wirio a yw'r manylion yn dal yn gywir. Os cyhoeddir manylion sy'n cynnwys gwybodaeth nad yw bellach yn gywir, gellid cyflawni trosedd.

Os oes ffordd newydd wedi'i chynllunio, neu os yw'r gweithredwr trenau lleol yn tynnu gwasanaeth trn yn l yr oeddech wedi cyfeirio ato, dylech addasu eich manylion a'ch hysbysebion. Dylech ystyried system o ail-wirio'r manylion gyda'r gwerthwyr a chynnwys cymal yn eu contract sy'n gofyn am hysbysu am unrhyw newidiadau sylweddol y maent yn eu gwneud i eiddo ar l marchnata.

Awgrymir y dylai'r manylion fod yn cynnwys y dyddiad y cawsant eu llunio neu eu diwygio er mwyn osgoi dryswch.

Diheuriadau

Nid yw Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 yn datgan y gellir defnyddio ymwadiadau, nac yn gwahardd eu defnyddio.

Ni fydd ymwadiadau cyffredinol mewn print mn, gan ddweud wrth brynwyr i beidio dibynnu ar fanylion, yn effeithiol wrth atal troseddau. Yn benodol, nid ydynt yn debygol o fod yn effeithiol mewn perthynas ag unrhyw esgeulustod camarweiniol o dan y CPR.

Dywedodd cyfraith achos o dan Ddeddf Disgrifiadau Masnach 1968 (sydd bellach wedi ei diddymu yn mwyaf) fod yn rhaid i unrhyw ymwadiad a gymhwysir fod mor feiddgar, manwl a chymhellol ag y mae'r datganiad y mae'n ymwneud ag ef, wedi ei ddwyn i sylw mewn modd effeithiol i unrhyw un y gellir gwerthu'r eiddo iddo , ac yn gyfartal 'r disgrifiad yn y graddau y mae'n debygol y bydd darpar brynwyr yn ei ddeall. Mae'n ddigon posibl na fydd hyn yn ddigonol o dan y CPR, felly fe'ch cynghorir i fod yn fanwl gywir gyda'r holl wybodaeth yr ydych yn ei darparu.

Fodd bynnag, ceir rhai achosion lle y gall disgrifiad cymhwyso penodol fod yn dderbyniol. Er enghraifft, os yw'r gwerthwr yn honni, heb dystiolaeth ddogfennol, bod yr eiddo wedi'i drin ar gyfer pydredd sych, dim ond os byddwch yn dweud fel rhan o'r disgrifiad hwnnw nad ydych wedi gweld unrhyw ddogfennau i wirio hyn. Gallai cymhwyster tebyg gael ei gymhwyso i drefn gweithio offer cartref, gwres canolog, neu hawliadau am hanes eiddo. Y ffaith hanfodol wrth asesu a yw disgrifiad cymwysedig yn ddilys yw pa mor hawdd y gallech fod wedi'i wirio'n rhesymol.

Materion eraill a allai effeithio arnoch chi

Mae'r CPR yn berthnasol i bob elfen o waith asiantaeth ystad, felly nid yn unig y bydd yn ymdrin 'r disgrifiadau rydych yn eu cymhwyso i eiddo, ond hefyd unrhyw ddisgrifiad a wnewch o ran y gwasanaeth a ddarparant, yn ogystal 'r gwasanaeth ei hun. Er enghraifft, os ydych yn arddangos bwrdd 'ar werth' y tu allan i eiddo nad ydych wedi'ch awdurdodi i'w farchnata, neu'n arddangos bwrdd 'wedi'i werthu' y tu allan i eiddo nad ydych wedi'i werthu, mae'n debygol y byddwch yn torri'r rheoliadau ac yn wynebu camau sifil a/neu droseddol.

Mae Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 (CCR) yn gymwys i gontractau a wneir ar safleoedd, oddi ar y safle ac o bell (megis drwy'r rhyngrwyd). Pan fo contractau i ddarparu gwasanaethau asiantaeth ystadau yn cael eu gwneud oddi ar y safle neu o bell, mae gan y defnyddiwr hawl i ganslo'r contract o fewn cyfnod o 14 diwrnod ac mae'r Rheoliadau'n nodi gofynion caeth o ran sut y mae'n rhaid cyfleu'r hawl hon i ganslo i'r defnyddiwr. Gweler 'Contractau defnyddwyr: gwerthiannau oddi ar y safle ' neu 'Contractau defnyddwyr: gwerthiannau o bell ' am ragor o wybodaeth.

Mae'r CCR hefyd yn creu gofynion ar gyfer darparu gwybodaeth benodol y mae'n rhaid i fasnachwr ei rhoi i ddefnyddiwr cyn y cytunir ar gontract. Ymdrinnir hyn yn y ddau ganllaw sy'n gysylltiedig 'r uchod a hefyd yn 'Contractau defnyddwyr: gwerthiannau ar safle'.

Er nad ydych yn debygol o gwblhau gwerthiant heb unrhyw gysylltiad wyneb yn wyneb 'r prynwr, os ydych yn defnyddio gwefan i hysbysebu eiddo, bydd Rheoliadau Masnachu Electronig (Cyfarwyddeb y CE) 2002 yn gymwys. Ymdrinnir 'r rhain hefyd yn 'Contractau defnyddwyr: gwerthiannau o bell'.

Mae Rheoliadau Perfformiad Ynni Adeiladau (Cymru a Lloegr) 2012 yn creu cyfrifoldeb y gwerthwr i ddarparu Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) i'r prynwr posibl. Os yw'n cael ei rentu, y landlord sy'n gyfrifol am ddarparu'r EPC i'r darpar denant. Rhaid i asiant i'r landlord neu'r gwerthwr sicrhau bod EPC wedi'i gomisiynu ar gyfer yr eiddo cyn ei farchnata a gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau bod yr EPC wedi'i gael o fewn saith diwrnod i farchnata'r eiddo am y tro cyntaf. Gweler hefyd 'Tystysgrifau Perfformiad Ynni '.

O dan Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Rheoli Hysbysebion) 1992, caniateir arddangos byrddau dros dro 'ar werth', 'i'w gosod' neu 'wedi'i werthu' drwy gyfrwng 'caniatd cynllunio tybiedig', ar yr amod bod rhai meini prawf penodol ynghylch maint mwyaf ac ati yn cael eu bodloni. Ar l i werthiant gael ei werthu, neu pan fydd safle wedi'i osod, dim ond am uchafswm o 14 diwrnod y gellir arddangos arwydd fel 'gwerthwyd' neu 'wedi'i osod'. Gweler Hysbysebion ac arwyddion awyr agored: canllaw i hysbysebwyr, a gyhoeddwyd gan yr Adran Drafnidiaeth, Llywodraeth Leol a'r Rhanbarthau a Chynulliad Cymru, i gael rhagor o wybodaeth.

Mae'r Ddeddf Defnyddwyr, Gwerthwyr Tai a Gwneud Iawn 2007 yn ei gwneud yn ofynnol i werthwyr eiddo berthyn i gynllun iawndal cymeradwy. Caiff y cynlluniau cymeradwy presennol eu gweithredu gan yr Ombwdsmon Eiddo Cyfyngedig a'r cynllun gwneud iawn am eiddo. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Cynlluniau gwneud iawn ar wefan gov.uk.

Caiff y rhan fwyaf o Ddeddf Asiantau Tai 1979 ei gorfodi gan dm Asiantaethau Tai Safonau Masnach Cenedlaethol drwy system o drwyddedu negyddol. Mae hyn yn golygu nad oes angen trwydded arnoch i weithredu fel gwerthwr tai, ond os byddwch yn torri'r ddeddfwriaeth, mae'n bosibl y cewch eich gwahardd. Mae'n ymdrin ag arferion annymunol amrywiol, fel methiant i ddatgan buddiant personol, methu phasio cynigion, gwahaniaethu yn erbyn prynwyr nad ydynt yn cymryd gwasanaethau eraill, collfarn am dramgwyddau eraill sy'n ymwneud thwyll, anonestrwydd, ac ati. Mae'r rhan a orfodir gan wasanaethau safonau masnach yn ymwneud chynnal ac archwilio cyfrifon cleientiaid.

Mae angen i unrhyw un sy'n gadael llety wedi'i ddodrefnu fel gweithgaredd busnes, gan gynnwys asiantaethau gosod tai, gwerthwyr tai a landlordiaid preifat fod yn ymwybodol o'r gofynion diogelwch; Gweler 'Nwyddau mewn llety ar rent '.

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn amlinellu gofynion i asiantwyr gosod llety a busnesau rheoli eiddo arddangos eu ffioedd a'u taliadau; Gweler 'Asiantwyr eiddo'.

Os ydych yn cynnig credyd, neu'n cyflwyno pobl i ffynonellau credyd, mae angen i chi gael eich awdurdodi gan yr awdurdod ymddygiad ariannol; Gweler ' Credyd a materion ariannol eraill '.

Trwyddedu asiantaethau gosod

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn gosod rhwymedigaethau cyfreithiol ar asiantau gosod a rheoli sy'n delio ag eiddo ar rent yng Nghymru. Mae trwydded asiant gosod yn ofynnol gan berson (unigolyn neu gwmni) sy'n cael ei gyfarwyddo gan landlord i gyflawni gwaith gosod/rheoli ar gyfer eiddo ar rent yng Nghymru, os ydynt yn bodloni amodau penodedig; am ragor o wybodaeth gweler gwefan Rhentu Doeth Cymru . Mae gofyniad hefyd i ddilyn y Cod ymarfer ar gyfer deiliaid trwydded Rhentu Doeth Cymru.

Mae'n ofynnol i Asiantwyr eiddo (y rhai sy'n cymryd rhan mewn gwaith asiantaeth gosod neu waith rheoli eiddo) yng Nghymru, fel rhan o ofynion safonau busnes eu trwyddedau, berthyn i gynllun diogelu arian cleient, i gael yswiriant indemniad proffesiynol ac i fod yn aelod o gynllun gwneud iawn.

Am ragor o wybodaeth gweler 'Asiantau eiddo '.

Cosbau

Gall methu chydymffurfio chyfraith safonau masnach arwain at gamau gorfodi a chosbau, a all gynnwys dirwy a/neu garchar. I gael rhagor o wybodaeth, gweler 'Safonau masnach: pwerau, gorfodi a chosbau '.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Deddf Gwerthwyr Tai 1979

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Rheoli Hysbysebion) 1992

Deddf Menter 2002

Deddf Tai 2004

Defnyddwyr, Gwerthwyr Tai a Deddf Gwneud Iawn 2007

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Perfformiad Ynni Adeiladau (Cymru a Lloegr) 2012

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Deddf Tai (Cymru) 2014

Adolygwyd/Diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf 2019

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 260383, ID: 528, updated 29/01/2020