COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Milltiredd cerbydau ail-law

Yn y canllawiau

Mae disgrifiadau milltiroedd yn elfen allweddol o werthu cerbydau a ddefnyddir; dealltwch beth mae'r gyfraith yn ei gofyn am.

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae'n drosedd i fasnachwr gymryd rhan mewn ymarfer masnachol sy'n gamarweiniol mewn perthynas nwyddau a gwasanaethau. Felly dylai masnachwyr gynnal gwiriadau angenrheidiol i gadarnhau'r milltiredd wrth werthu cerbydau a ddefnyddir. Mae canllawiau penodol mewn perthynas defnyddio unrhyw ymwadiadau.

Mae'r canllaw hwn yn ymdrin yn benodol sut y mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 (CPRs) yn effeithio ar y fasnach foduron o ran darlleniadau arogldarth.

Mae'r CPRs yn ddeddfwriaeth eang ei chwmpas sy'n ei gwneud yn drosedd i fasnachwr gymryd rhan mewn arferion masnachol sy'n camarwain o ran nwyddau a gwasanaethau. Gallai'r elfen gamarweiniol fod ar ffurf gweithred (megis datganiad neu ddisgrifiad) neu wrth hepgor ffeithiau (fel methu datgelu gwybodaeth) am y nwyddau neu'r gwasanaethau. Gall gweithred neu hepgoriad cael ei ystyried yn gamarweiniol os yw'n effeithio neu'n debygol o effeithio ar benderfyniad y defnyddiwr i brynu (neu wneud unrhyw 'benderfyniad trafodaethol' arall, fel y mae'n hysbys yn y CPRs).

Gweler'Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg'am wybodaeth fanylach ar weithrediadau'r CPRs.

Darlleniadau odomedr

Mae'r milltiredd a nodir gan odomedr car yn rhan o'u ddisgrifiad, ac o'r herwydd fe'i hystyrir yn arwydd cywir o'r pellter a deithiwyd gan y cerbyd. Disgwylir i fasnachwyr wneud gwiriadau i sicrhau bod y disgrifiad yn gywir, gan ei fod yn debygol o fod yn wybodaeth a fyddai'n effeithio ar benderfyniad defnyddiwr i brynu'r cerbyd neu beidio. Os yw'r darlleniad odomedr yn anghywir rhaid i chi beidio chyfeirio ato mewn unrhyw ddisgrifiad - er enghraifft, ar waith papur, gwefannau neu hysbysebion busnes.

Gallai arddangos darlleniad odomedr anghywir fod yn weithred gamarweiniol. Yn ogystal, rhaid i chi ddweud wrth y defnyddiwr am y milltiroedd gwirioneddol os yw'n hysbys, gan y gallai methu gwneud hyn fod yn 'hepgoriad camarweiniol' (term arall yn y CPR's).

Beth yw'r troseddau mewn perthynas disgrifiadau milltiredd?

Mae nifer o arferion a fyddai'n golygu, heb amheuaeth, gweithred neu hepgoriad camarweiniol ac felly eu bod wedi'i gwahardd, gan gynnwys:

  • gwneud datganiad camarweiniol mewn unrhyw ffordd. Gallai hyn gynnwys newid odomedr (er enghraifft, o ffigwr uwch i is neu i sero) neu wneud honiadau ffug eraill (ysgrifenedig neu ar lafar) am filltiroedd cerbyd
  • cyflenwi neu gynnig cyflenwi cerbyd sydd wedi bod yn destun gweithred neu hepgoriad camarweiniol. Gallai hyn gynnwys gael y cerbyd ar y blaen-gwrt yn unig, ei werthu gydag darlleniad odomedr anghywir neu peidio rhoi gwybod i'r defnyddiwr am y milltiroedd gwirioneddol os ydynt yn hysbys
  • mae'n drosedd hefyd i gynnwys milltiroedd ffug mewn hysbyseb ar neu gerllaw'r cerbyd-er enghraifft, sticeri ' milltiroedd isel '

Mae methu datgelu'r darlleniad odomedr neu'r ffaith y canfuwyd bod uned odomedr yn ddiffygiol ac wedi cael ei disodli (naill ai gydag uned newydd neu ail-law) o bosibl yn hepgoriad camarweiniol.

Pa gamau y gall masnachwr eu cymryd i osgoi cyflawni troseddau?

Byddai'r troseddau a gynhwysir yn y CPRs yn gymwys hyd yn oed os nad oedd masnachwr yn gwybod bod y milltiredd a nodwyd yn anghywir. Fodd bynnag, mae'r Rheoliadau hefyd yn darparu ar gyfer amddiffyniad i gyhuddiadau troseddol.

Er mwyn defnyddio'r amddiffyniad byddai'n rhaid i'r masnachwr ddangos eu bod wedi cymryd pob rhagofal rhesymol ac wedi arfer pob diwydrwydd dyladwy. Mae hyn yn golygu y dylai masnachwr allu dangos bod ganddo wiriadau ar waith i wirio'r milltiroedd a hefyd ddangos bod y gwiriadau hyn yn cael eu cynnal. Byddai gwiriadau rhesymol yn cynnwys y canlynol:

  • wrth brynu cerbydau modur gofynnwch am y milltiredd bob amser a gwnewch yn siwr ei fod wedi'i ysgrifennu ar y ddogfen brynu. Dylech gael llofnod y gwerthwr yn datgan a yw'r milltiredd yn gywir, yn anghywir neu'n anhysbys. Peidiwch dibynnu ar ddatganiadau llafar
  • peidiwch dibynnu'n gyfan gwbl ar ddatganiad gan y gwerthwr am y milltiredd oni bai eu bod wedi bod yn berchen ar y car o'r newydd. Dim ond pan fo hanes milltiredd llawn yn hysbys y dylid cynnig cerbyd i'w werthu fel milltiredd dilys
  • sicrhewch bod cyflwr cyffredinol y car yn fecanyddol ac yn y corff yn gyson cherbyd o'r milltiredd a'r oedran hwnnw. Edrychwch ar hanes y gwasanaeth, ac os yw'r car yn dod gyda phob tystysgrif MOT flaenorol, ystyriwch a ydynt yn dangos hanes milltiredd cynyddol tebygol
  • os daw'r cerbyd hanes gwasanaeth cysylltwch 'r modurdai a gwnewch ymholiadau am y milltiredd
  • mae tudalengwirio hanes MOT o wefan GOV.UK yn caniatu i chi wirio'r milltiredd a ddangosir ar hanes yr MOT (os yw'r cerbyd yn fwy na thair blwydd oed)
  • mae rhai cwmnau masnachol hefyd yn cynnig gwasanaeth ymchwil milltiredd a hanes
  • sicrhewch bod pob aelod o staff a allai ddod i gysylltiad cwsmeriaid wedi'u hyfforddi a'u chyfarwyddo'n briodol ar y materion hyn, a bod ganddynt fynediad i'r holl fanylion perthnasol (er enghraifft, prynu anfonebau a chanlyniadau unrhyw wiriadau)

Mae'n debygol y byddai unrhyw fusnes sy'n broffesiynol ddiwyd yn gweithredu'r gwiriadau uchod a chynnal cofnod o'r gwiriadau a wnaed. Fodd bynnag, er gwaethaf y gwiriadau hyn, efallai na fydd yn bosibl cadarnhau'r milltiredd a gofnodir, a dylech ddatgan hyn i gwsmeriaid.

Diheuriadau

Os oes amheuaeth a yw'r darllen odomedr yn gywir, rhaid i chi wneud hyn yn glir i ddarpar gwsmeriaid. Gwneir hyn fel arfer gan ddefnyddio ymwadiadau (sy'n cuddio'r darlleniad odomedr cyfan). Er nad yw'n ofyniad cyfreithiol penodol, mae'n ddoeth defnyddio ymwadiadau i osgoi'r ffaith y gallai'r disgrifiad milltiredd ffug gael ei ddarllen gan ddefnyddwyr. Mae diheuriadau yn ymgais i ddileu neu i negyddu'r disgrifiad o'r milltiredd a roddir gan yr odomedr er mwyn atal y weithred gamarweiniol rhag digwydd. Fodd bynnag, nid yw'n ddigonol i ddadhawlio pob milltiredd heb gynnal gwiriadau i gadarnhau eu cywirdeb. Ar y gorau, efallai y bydd modd nodi, gan ddefnyddio ymwadiad, nad ydych wedi gallu gwirio'r milltiroedd.

Cosbau

Gall methu chydymffurfio chyfraith safonau masnach arwain at gamau gorfodi ac at gosbau, a allai gynnwys dirwy a/neu garchar. I gael rhagor o wybodaeth, gweler'Safonau masnach: pwerau, gorfodi a chosbau'.

Gwybodaeth bellach

Am wybodaeth bellach gweler Masnachwyr ceir a chyfraith defnyddwyr, Rhan A, yn adran Busnes mewn Ffocws Cydymaith Busnes.

Deddfwriaeth allweddol

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Adolygwyd/Diweddarwyd diwethaf: Tachwedd 2020

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2021 itsa Ltd.

TSI: 260389, ID: 528, updated 19/11/2020