COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Milltiredd cerbydau ail-law

In the guide

Mae disgrifiadau milltiroedd yn elfen allweddol o werthu cerbydau a ddefnyddir; dealltwch beth mae'r gyfraith yn ei gofyn am.

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Lloegr, yr Alban a Chymru

Mae'n drosedd i fasnachwr gymryd rhan mewn ymarfer masnachol sy'n gamarweiniol mewn perthynas nwyddau a gwasanaethau. Felly dylai masnachwyr gynnal gwiriadau angenrheidiol i gadarnhau'r milltiroedd wrth werthu cerbydau a ddefnyddir. Mae canllawiau penodol mewn perthynas defnyddio unrhyw ymwadiadau.

Mae'r canllaw hwn yn ymdrin yn benodol sut y mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 (CPRs) yn effeithio ar y fasnach foduron o ran darlleniadau odomedr.

Mae'r CPRs yn ddeddfwriaeth eang ei chwmpas sy'n ei gwneud yn drosedd i fasnachwr gymryd rhan mewn arferion masnachol sy'n camarwain o ran nwyddau a gwasanaethau. Gallai'r elfen gamarweiniol fod ar ffurf gweithred (megis datganiad neu ddisgrifiad) neu wrth hepgor ffeithiau (fel methu datgelu gwybodaeth) am y nwyddau neu'r gwasanaethau. Gall gweithred neu hepgoriad cael ei weld fel yn gamarweiniol os yw'n effeithio neu'n debygol o effeithio ar benderfyniad y defnyddiwr i brynu (neu wneud unrhyw ' benderfyniad trafodaethol ' arall, fel y mae'n hysbys yn y CPRs).

Gweler' Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg 'am wybodaeth fanylach ar weithrediadau'r CPRs.

Darlleniadau odomedr

Disgrifiad yw'r milltiroedd a nodir gan odomedr car, ac o'r herwydd fe'i hystyrir yn arwydd cywir o'r pellter a deithiwyd gan y cerbyd. Disgwylir i fasnachwyr wneud gwiriadau i sicrhau bod y disgrifiad yn gywir, gan ei fod yn debygol o fod yn wybodaeth a fyddai'n effeithio ar benderfyniad defnyddiwr p'un a i brynu'r cerbyd. Os yw'r darlleniad yr odomedr yn anghywir rhaid i chi beidio chyfeirio ato mewn unrhyw ddisgrifiad - er enghraifft, ar waith papur, gwefannau neu hysbysebion busnes.

Efallai fod dangos odomedr anghywir yn weithred gamarweiniol. Yn ogystal, rhaid i chi ddweud wrth y defnyddiwr am y milltiroedd gwirioneddol os yw'n hysbys, gan y gallai methu gwneud hyn fod yn ' hepgoriad camarweiniol ' (term CPRs arall).

Beth yw'r troseddau mewn perthynas disgrifiadau milltiroedd?

Mae yna nifer o arferion a fyddai'n sicr yn gyfystyr gweithredu neu hepgor camarweiniol ac felly'n waharddedig iddynt, gan gynnwys:

  • gwneud datganiad camarweiniol o bell. Gallai hyn gynnwys newid odomedr (er enghraifft, o ffigwr uwch i is neu i sero) neu wneud honiadau ffug eraill (ysgrifenedig neu ar lafar) am filltiroedd cerbyd
  • cyflenwi neu gynnig cyflenwi cerbyd sydd wedi bod yn destun gweithred neu hepgoriad camarweiniol. Gallai hyn gynnwys dim ond cael y cerbyd ar y blaen-gwrt, ei werthu gydag arogl anghywir darllen neu beidio rhoi gwybod i'r defnyddiwr am y milltiroedd gwirioneddol os ydynt yn hysbys
  • Mae'n drosedd hefyd i gynnwys milltiroedd ffug mewn hysbyseb ar neu gerllaw'r cerbyd-er enghraifft, sticeri ' milltiroedd isel '

Mae methu datgelu'r darlleniad odomedr neu'r ffaith y canfuwyd bod uned odomedr yn ddiffygiol ac wedi cael ei disodli (naill ai gydag uned newydd neu ail-law) o bosibl yn hepgoriad camarweiniol.

Pa gamau y gall masnachwr eu cymryd i osgoi cyflawni troseddau?

Byddai'r troseddau a gynhwysir yn y CPRs yn gymwys hyd yn oed os nad oedd masnachwr yn gwybod bod y milltiroedd a nodwyd yn anghywir. Fodd bynnag, mae'r Rheoliadau hefyd yn darparu ar gyfer amddiffyniad i gyhuddiadau troseddol.

Er mwyn defnyddio'r amddiffyniad byddai'n rhaid i'r masnachwr ddangos eu bod wedi cymryd pob rhagofal rhesymol ac wedi arfer pob diwydrwydd dyladwy. Mae hyn yn golygu y dylai masnachwr allu dangos bod ganddo wiriadau ar waith i wirio'r milltiroedd a hefyd ddangos bod y gwiriadau hyn yn cael eu cynnal. Byddai gwiriadau rhesymol yn cynnwys y canlynol:

  • wrth brynu cerbydau modur gofynnwch am y milltiroedd bob amser a gwnewch yn siwr ei fod wedi'i ysgrifennu ar y ddogfen brynu. Cofiwch gael llofnod y gwerthwr yn datgan p'un a yw'r milltiroedd yn gywir, yn anghywir neu'n anhysbys. Peidiwch dibynnu ar ddatganiadau llafar
  • Peidiwch dibynnu'n gyfan gwbl ar ddatganiad gan y gwerthwr am y milltiroedd oni bai eu bod wedi bod yn berchen ar y car o'r newydd. Dim ond pan fo hanes milltiroedd llawn yn hysbys y dylid cynnig cerbyd i'w werthu fel milltiroedd go iawn
  • gwiriwch cyflwr cyffredinol y car yn fecanyddol ac fod corff y car yn gyson cherbyd o'r milltiroedd a'r oedran hwnnw. Edrychwch ar hanes y gwasanaeth, ac os yw'r car yn dod gyda phob tystysgrif MOT flaenorol, ystyriwch a ydynt yn dangos hanes milltiroedd cynyddol tebygol
  • Os daw'r cerbyd hanes gwasanaeth cysylltwch 'r garejys a gwnewch ymholiadau am y milltiroedd
  • Mae tudalengwirio hanes MOTar wefan GOV.UK yn caniatu i chi wirio'r milltiroedd a ddangosir ar hanes y MOT (os yw'r cerbyd yn fwy na thair blwydd oed)
  • Mae rhai cwmnau masnachol hefyd yn cynnig gwasanaeth ymchwil milltiroedd a hanes
  • sicrhewch bod pob aelod o staff a allai dod i gysylltiad chwsmeriaid wedi cael hyfforddiant a chyfarwyddyd priodol ar y materion hyn, ac maent yn cael gweld yr holl fanylion perthnasol (er enghraifft, prynu anfonebau a chanlyniadau unrhyw wiriadau)

Mae'n debygol y byddai unrhyw fusnes proffesiynol diwyd yn cymhwyso'r gwiriadau uchod ac yn cadw cofnod o'r gwiriadau a wnaed. Fodd bynnag, er gwaethaf y gwiriadau hyn efallai na fydd yn bosibl gwirio'r milltiroedd a gofnodir a dylech ddweud hynny wrth gwsmeriaid.

Ymwadiadau

Os oes amheuaeth a yw'r darllen odomedr yn gywir, rhaid i chi wneud hyn yn glir i ddarpar gwsmeriaid. Gwneir hyn fel arfer gan y defnydd o ymwadiadau (sy'n cuddio'r darllen odomedr cyfan). Er nad yw'n ofyniad cyfreithiol penodol, mae bob amser yn ddoeth defnyddio ymwadiadau i osgoi'r ffaith y gallai defnyddwyr ddarllen y disgrifiad milltiroedd ffug posibl. Mae diheuriadau yn ymgais i ddileu neu i negyddu'r disgrifiad o'r milltiroedd a roddir gan yr odomedr er mwyn atal y weithred gamarweiniol rhag digwydd. Fodd bynnag, nid yw'n ddigonol i ddadhawlio pob milltir heb gynnal gwiriadau i gadarnhau eu cywirdeb. Ar y gorau, efallai y bydd modd nodi, gan ddefnyddio ymwadiad, nad ydych wedi gallu gwirio'r milltiroedd.

Cosbau

Gall methu chydymffurfio chyfraith safonau masnach arwain at gamau gorfodi ac at gosbau, a allai gynnwys dirwy a/neu garchar. I gael rhagor o wybodaeth, gweler' Safonau masnach: pwerau, gorfodi a chosbau '.

Deddfwriaeth allweddol

Deddf Menter 2002

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Adolygwyd/Diweddarwyd diwethaf: Chwefror 2019

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 260389, ID: 528, updated 29/01/2020