COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Nodi prisiau nwyddau i'w manwerthu

In the guide

Wrth werthu nwyddau, yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, rhaid i'r defnyddiwr gael gwybod beth yw'r pris gwerthu yn ysgrifenedig

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Os yw nwyddau'n cael eu cynnig i'w gwerthu i ddefnyddwyr, rhaid iddynt nodi eu pris yn glir a rhaid iddynt gynnwys TAW. Rheolir hyn gan y Gorchymyn Marcio Prisiau 2004, sy'n berthnasol i nwyddau yn unig ac sy'n gyfyngedig i werthiannau rhwng masnachwyr a defnyddwyr. Nid yw'n gymwys i wasanaethau nac i nwyddau a gyflenwir yn ystod y ddarpariaeth o wasanaeth; ac nid yw ychwaith yn berthnasol i werthiannau drwy arwerthiant neu werthiant gweithiau celf neu hen bethau.

Fodd bynnag, mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 (rheoliadau CPR, sy'n rheoli arferion annheg a ddefnyddir gan fasnachwyr wrth ymdrin defnyddwyr) yn ehangach eu cwmpas ac yn cwmpasu nwyddau a gwasanaethau. Felly, er nad yw'r Gorchymyn Marcio Prisiau yn berthnasol i wasanaethau nac i nwyddau a gyflenwir wrth ddarparu gwasanaeth, mae gofyniad o dan y rheoiadau CPR i sicrhau bod gwybodaeth am brisiau'n cael ei rhoi yn glir pe bai'n effeithio ar benderfyniad y defnyddiwr i brynu. Mae'r rheolidau CPR hefyd yn gwahardd rhoi gwybodaeth gamarweiniol i ddefnyddwyr am brisiau.

Dylid rhoi digon o wybodaeth am bris nwyddau a gwasanaethau i ddefnyddwyr er mwyn iddynt benderfynu a ydynt am brynu. Os nad yw'r wybodaeth am brisiau yn cael ei chyflenwi, neu os yw'n gamarweiniol i'r graddau na fyddai'r defnyddiwr wedi prynu'r nwyddau neu wedi derbyn y gwasanaeth a ddarparwyd os oeddent yn gwybod y pris cywir, mae'r masnachwr yn cyflawni trosedd.

Gweler ' Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg ' am ragor o wybodaeth.

Mae rheoliadau ar wahn (sef y Rheoliadau Diogelu Busnes Rhag Marchnata Camarweiniol 2008) sy'n gwahardd hysbysebu sy'n camarwain masnachwyr am bris nwyddau neu wasanaethau. Gweler ' Marchnata busnes-i-fusnes '.

Canllawiau i fasnachwyr ar arferion prisio

Mae'r canllawiau i fasnachwyr ar arferion prisio, a luniwyd gan y Sefydliad Safonau Masnach Siartredig (CTSI), yn cynnwys gwybodaeth i fasnachwyr am arfer da o ran rhoi gwybodaeth am brisiau, hyrwyddo prisiau, prisiau cyfeirio, ac ati. Mae'r ddogfen hon yn disodli canllaw arferion prisio'r hen Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau (BIS) .

Mae'n berthnasol i nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol.

Beth sydd ei angen ar y Orchymyn Marcio Prisiau?

Lle cynigir nwyddau i'w manwerthu, y pris gwerthu a - lle bo'n briodol - rhaid rhoi'r pris uned (er enghraifft, 65c fesul 100 g) i ddefnyddwyr yn ysgrifenedig (gan gynnwys prisiau mewn catalogau, siopau ac ar-lein). Nid oes angen i siopau bach sydd ag ardal fanwerthu sy'n llai na 280 m arddangos pris uned.

Sut ddylai arwyddion prisiau gael eu rhoi?

Wrth werthu i'r cyhoedd, rhaid i bob gwybodaeth am brisiau fod yn ddarllenadwy, yn ddiamwys, yn hawdd ei hadnabod, mewn sterling, a chan gynnwys TAW ac unrhyw drethi ychwanegol.

Rhaid i wybodaeth brisio gael ei rhoi yn agos at y nwyddau, neu yn achos contractau o bell (er enghraifft, gwerthu ar-lein neu archeb bost) a hysbysebion, yn agos at lun neu ddisgrifiad ysgrifenedig o'r nwyddau. Mewn perthynas gwerthiannau dros y ffn, mae'n rhaid i arwyddion pris fod yn eglur ac wedi'u cysylltu phwnc y trafodyn.

Gellir dangos y prisiau:

 • ar y nwyddau eu hunain
 • ar docyn neu rybudd yn agos at y nwyddau
 • grwpio ynghyd phrisiau eraill ar restr neu gatalog (iau) yn agos at y nwyddau. Os bydd catalogau yn cael eu defnyddio dylai fod digon o gopau i ddefnyddwyr gyfeirio atynt

Rhaid i wybodaeth am brisiau fod ar gael - hynny yw, yn amlwg i ddefnyddwyr heb iddynt orfod gofyn am gymorth er mwyn ei gweld.

Mae darllenadwyedd yn cyfeirio at ddefnyddiwr sydd golwg arferol arno. Rhaid i fasnachwyr hefyd gydymffurfio Deddf Cydraddoldeb 2010 ac ystyried anghenion arbennig grwpiau'r henoed a phobl anabl.

Mae nwyddau sy'n cael eu cadw o olwg y defnyddiwr wedi'u heithrio o farcio prisiau hyd nes y rhoddir arwydd eu bod ar werth.

Beth am nwyddau mewn ffenestri siopau?

Dylai eitemau sy'n cael eu gwerthu mewn ffenestr siop arddangos gwybodaeth am brisio yn unol 'r gofynion uchod. Yr eithriadau i hyn yw gemwaith, metel gwerthfawr neu watsys lle mae'r pris gwerthu unigol yn fwy na 3,000. Nid oes angen i'r nwyddau hyn ddwyn gwybodaeth am brisiau yn agos at yr eitem. Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r wybodaeth am brisiau gael ei rhoi mewn mannau eraill o hyd - er enghraifft, drwy restr brisiau yn y siop.

Gellir arddangosfeydd ffenestr sydd ddim yn cynnwys nwyddau sy'n cael eu tynnu a'u gwerthu i ddefnyddwyr gael eu hystyried fel hyrwyddiad yn unig. Byddant yn dod o fewn y diffiniad o ' hysbysebu ' ac yn cael eu heithrio. Cynghorir masnachwyr i gysylltu 'u gwasanaeth safonau masnach lleol i gael arweiniad ar y mater hwn.

A all arwyddion prisiau fod mewn arian tramor?

Os yw masnachwyr yn nodi eu bod yn fodlon derbyn arian tramor ar gyfer prynu nwyddau, yn ogystal 'r arwyddion pris gofynnol mewn sterling, rhaid iddynt hefyd:

 • rhoi'r pris yn yr arian tramor ynghyd ag unrhyw gomisiwn sydd i'w godi
 • rhoi'r gyfradd drosi'n glir ynghyd 'r comisiwn i'w godi
 • nodi nad yw'r rhain yn berthnasol i drafodion drwy gerdyn talu am gyfrif heb fod mewn sterling

Beth am TAW a thaliadau eraill?

Rhaid i bob arwydd pris y gall defnyddwyr eu gweld gynnwys TAW ac unrhyw daliadau neu drethi gorfodol eraill. Gellir dangos taliadau postio, pecynnu neu ddosbarthu ar wahn cyn belled 'u bod yn ddiamwys, yn hawdd eu hadnabod ac yn glir eu bod yn ddarllenadwy.

Os bydd cyfradd neu gymhwysiad TAW neu unrhyw newidiadau treth eraill:

 • Gellir defnyddio hysbysiadau cyffredinol yn y siop am hyd at 28 diwrnod ar l i'r newid ddod i rym, gan nodi y caiff y prisiau eu haddasu wrth y til i adlewyrchu'r newid mewn treth
 • Gellir parhau i ddosbarthu catalogau a llenyddiaeth gwerthiant cyn belled bod:
  • label ynghlwm sy'n nodi bydd prisiau'n cael eu haddasu i adlewyrchu'r newid
  • bod digon o wybodaeth ar gael i ganiatu i brisiau wedi'u haddasu gael eu sefydlu; neu atodiad yn mynd gyda'r llenyddiaeth catalog / gwerthiant, sy'n galluogi defnyddwyr i ganfod y pris gwerthu

Yn l y gyfraith, mae taliadau ar gyfer cwsmeriaid sy'n defnyddio cardiau debyd neu gredyd yn cael eu cyfyngu neu eu gwahardd. Gweler ' gordaliadau talu ' am ragor o wybodaeth.

Beth yw'r gofynion o ran prisio uned?

Rhaid rhoi pris uned pan fo nwyddau naill ai:

yn cael eu gwerthu yn rhydd o swmp - er enghraifft, ffrwythau a llysiau, cig a physgod ... neu

sy'n ofynnol gan Ddeddf Pwysau a Mesurau 1985 i'w marcio gydag arwydd o faint neu i'w ffurfio mewn swm rhagnodedig - er enghraifft, gwin. Gweler ' unedau perthnasol maint ... ' isod am grynodeb o'r gofynion dan ddeddfwriaeth pwysau a mesurau

Mae rhestr o'r nwyddau sydd wedi'u cynnwys yn y gofynion i gael mynegiannau i'w gweld isod yn yr adran dan y pennawd ' rhestr nad yw'n gyfyngedig o nwyddau ... '.

Dim ond lle nodir pris gwerthu nwyddau y mae'n rhaid rhoi pris uned mewn hysbysebion.

Pris yr uned am y rhan fwyaf o nwyddau yw'r pris fesul cilogram, litr, metr, metr sgwr neu fetr ciwbig, a'r uned ' un ' am nwyddau sy'n cael eu gwerthu fesul rhif. Mae rhai eitemau, a nodwyd yn yr ' unedau perthnasol o faint... ' isod wedi eu heithrio o'r gofyniad hwn a dylid rhoi pris yr uned am swm amgen-er enghraifft, pris fesul 100g am losin. Dylai nwyddau tebyg ddefnyddio'r un uned at ddibenion prisio unedau er mwyn galluogi defnyddwyr i gymharu prisiau rhyngddynt yn hawdd.

O ran bwydydd solid mewn cyfrwng hylifol (hynny yw, dwr, malurion, finegr, syryp a sudd ffrwythau neu lysiau) rhaid i bris yr uned gyfeirio at bwysau draenio net y bwyd.

Gall masnachwyr roi'r pris uned cyfatebol ymerodrol cyn belled bod pris yr uned fetrig yn cael mwy o amlygrwydd a bod y cywerthedd imperial yn cyfateb i'r pris metrig.

Lle bo pris yr uned yn disgyn islaw 1 rhaid ei roi i'r 0.1c agosaf. Os yw'n uwch na 1, gellir ei roi i'r 1 neu 0.1c agosaf.

Nid oes angen syniad o bris gwerthu ar y canlynol:

 • hysbysebion (nid yw'r eithriad hwn yn berthnasol i gatalogau neu hysbysebion y bwriedir iddynt annog contractau o bell - er enghraifft, drwy'r rhyngrwyd neu hysbysebion archebu drwy'r post mewn papurau newydd)
 • nwyddau a werthir yn rhydd o swmp (bydd angen prisio unedau ar y rhain; mae pris gwerthu yn cyfeirio at y pris terfynol sy'n daladwy am swm penodol o nwyddau)

Nid yw'r canlynol yn gofyn am arwydd o bris yr uned:

 • hysbysebion gan y radio, teledu, sinema neu mewn siop fach
 • nwyddau sydd wedi cael y pris wedi gostwng oherwydd difrod neu berygl o ddirywiad
 • amrywiaeth o wahanol eitemau a werthir mewn un pecyn
 • nwyddau y byddai eu pris uned yn 0.0c yn rhinwedd y darpariaethau talgrynnu
 • lle mae pris gwerthu'r eitem yn hafal i'w bris uned
 • nwyddau wedi'u pecynnu a werthir o siop gydag arwynebedd llawr heb fod dros 280 m

Hyrwyddo

Dylai cynigion hyrwyddo gael eu prisio fesul uned i adlewyrchu'r eitem safonol unigol.

Gall manwerthwyr roi gwybodaeth ychwanegol os ydynt yn dymuno hynny (er enghraifft, gellir dangos y cynnig 'pris uned wedi'i leihau pan yn prynu aml-bryniad) cyn belled 'i fod yn glir i ba nwyddau y mae'n perthyn.

Gall hyrwyddiadau cyfnod cyfyngedig (megis 10% yn rhad ac am ddim) sy'n ymwneud llinellau cynnyrch unigol gadw pris uned yr eitem neu'r pecyn safonol am gyfnod y cynnig. Gall manwerthwyr roi gwybodaeth ychwanegol os dymunant-er enghraifft, gallant ddangos prisiau uned yr eitemau safonol a hyrwyddol, ond rhaid iddynt fod yn gwbl glir i ba eitemau y maent yn cyfeirio.

Metelau gwerthfawr

Yn achos nwyddau lle mae'r pris gwerthu yn amrywio o ddydd i ddydd yn l pris y metelau gwerthfawr sydd ynddynt, gellir cydymffurfio 'r gofyniad i nodi'r pris gwerthu drwy nodi'r ddau o'r canlynol:

 • pwysau, math a safon meinder pob metel gwerthfawr a geir yn y cynnyrch gyda hysbysiad clir a darllenadwy ac amlwg sy'n nodi'r pris fesul uned o bwysau ar gyfer pob un o'r rhain
 • unrhyw elfen o'r pris gwerthu, nad yw'n cael ei briodoli i bwysau

Unedau maint perthnasol ar gyfer nwyddau penodol at ddiben diffinio 'pris uned'

BWYD A DIOD

Cynnyrch Unedau
bisgedi a bara byr (ac eithrio lle gwerthir yn l rhif) 100g
bara (ac eithrio lle gwerthir yn l rhif) 100g
cynhyrchion grawnfwyd brecwast (ac eithrio pan fo angen eu nodi ar nifer) 100g
Siocled a melysion siwgwr 100g
Coffi 100g neu ml
pysgod wedi'i goginio neu'n barod i fwyta, bwyd mr a chimychiaid 100g
cig wedi'i goginio neu'n barod i'w fwyta, gan gynnwys cig hela a dofednod 100g
hufen a dewisiadau eraill sydd ddim yn gynnyrch llaeth yn lle hufen 100ml
dipiau a thaeniadau, ac eithrio brasterau bwytadwy 100g
Cymysgeddau saws sych 100g
cyflasyddion craidd 10ml
Lliwiau bwyd 10ml
sudd ffrwythau, diodydd meddal 100ml
Salad ffres 100g
Perlysiau 10g
hufen i a phwdinau rhew 100g neu ml
Piclau 100g
pasteiod, pastis, rholiau selsig, pwdinau a fflans sy'n dynodi'r swm net (ac eithrio pan werthir yn l rhif) 100g
creision tatws a chynhyrchion tebyg sy'n cael eu hadnabod yn gyffredin fel bwydydd snacio 100g
Cyffeithiau gan gynnwys ml 100g
pwdinau yn barod i fwyta 100g neu ml
Sawsau, olewau bwytadwy 100ml
Cawl 100g
Sbeisys 10g
te a diodydd eraill wedi'u paratoi gyda hylif 100g

dwr, gan gynnwys dwr sba a dwr awyriog

100ml
gwin, gwin pefriog, gwin gwirod a gwincyfnerthedig 75cl

Di-fwydydd

Cynnyrch Unedau
balast, lle gwerthywd fesul cilogram 1,000cg
glo, lle gwerthwyd fesul cilogram 50cg
cynhyrchion cosmetig ac eithrio cynhyrchion colur 100g neu ml
baco a thybaco pibell 100g
olew iro ac eithrio olewau ar gyfer injans hylosgi mewnol 100ml
cynhyrchion colur (ac eithrio lle y'u gwerthir yn l rhif) 10g neu ml
hadau heblaw pys, ffa, glaswellt a hadau adar gwyllt 10g

Rhestr o nwyddau sydd ddim yn gyfyngedig ac sy'n destun marcio meintiau a phrisio unedau

Mae'n rhaid i unrhyw becyn sydd ag e-farc (sy'n nodi ei fod wedi'i bacio yn dilyn gofynion caeth deddfwriaeth maint cyfartalog) gael ei farcio maint, o ran pwysau neu gyfaint, o fewn gofynion Deddf Pwysau a Mesurau 1985. Gweler ' Nwyddau wedi'u pecynnu: nifer cyfartalog ' am fwy o wybodaeth.

Mae angen i'r rhan fwyaf o fwyd a diod sydd wedi'u pecynnu gael eu marcio nifer.

Mae gan gynhyrchion di-fwyd (gweler isod) ofynion gwahanol yn dibynnu ar y cynnyrch. Ceir gwybodaeth fanwl yn Neddf Pwysau a Mesurau 1985 (Atodlenni 4-7) ac mewn gorchmynion a rheoliadau a wneir o dan y Ddeddf honno.

Mae'n ofynnol bod y canlynol yn cynnwys marciau maint yn l pwysau net, cyfaint neu gynhwysedd, fel y bo'n briodol (yn amodol ar rai esemptiadau):

 • cynnyrch adeiladu (gan gynnwys tywod a balast arall, crau caled ac agregau, morter sment wedi'i gymysgu'n barod, concrid cymysg parod, a sment Portland)
 • cynhyrchion addurno (gan gynnwys paent, enamel a latwyr, toddyddion paent, stripynnau paent a teneuwr, farneisiau a chynhyrchion tebyg, cadwedigaeth pren, symudwr rhwd a hylif caregasid
 • tanwydd/olew a chynhyrchion ceir (gan gynnwys tanwydd hylifol, olew iro, cymysgeddau o danwydd/olew, saim iro a chynhyrchion gwrth-rewi)
 • cynhyrchion tanwydd solet (glo, golosg a thanwyddau solet sy'n deillio o'r rhain)
 • cynhyrchion amaethyddol (gan gynnwys deunyddiau calchu amaethyddol, gwrteithiau wedi'u rhagbecynnu, gwrteithiau anorganig, gwrteithiau hylifol, hadau a cheirch wedi'u rholio)
 • dosbarthwr erosol
 • cynhyrchion glanhau (gan gynnwys sebon yn y cartref, glanedyddion, cyflyrydd a chymhorthion rinsio, cannyddion, powdrau glanhau a sgwrio, polish a chynhyrchion tebyg, a diheintyddion)
 • cosmetigau (gan gynnwys perfeddion, sebon, powdr talcwm, siampw, past dannedd a deodorod)
 • anifeiliaid anwes y cartref a bwydydd adar
 • cynhyrchion wedi'i gwau ac edafyddion ryg
 • tybaco ar gyfer pibellau ac ar gyfer sigarts wedi'u rholio llaw neu drwy ddefnyddio dyfais a weithredir llaw yn unig

Mae gofyn hefyd nodi nifer o aml-becynnau a phecynnau nifer o eitemau sy'n cynnwys swm o'r un cynnyrch.

Mae'n ofynnol marcio'r canlynol gyda rhif:

 • cherootiau, sigarennau a sigrs
 • deunydd ysgrifennu drwy'r post (papur neu gardiau i'w ddefnyddio mewn gohebiaeth) ac amlenni
 • haelion (neu yn l pwysau)

Rhaid i'r canlynol gael eu marcio yn l hyd:

 • gogwydd rhwymol, elastig, rhuban, tp a llinyn gwno

Cosbau

Gall methu chydymffurfio chyfraith safonau masnach arwain at gamau gorfodi ac at gosbau, a allai gynnwys dirwy a/neu garchar. I gael rhagor o wybodaeth gweler ' Safonau masnachu: pwerau, gorfodi a chosbau '.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Deddf Pwysau a Mesurau 1985

Gorchymyn Marcio Prisiau 2004

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Deddf Cydraddoldeb 2010

Adolygwyd/Diweddarwyd diwethaf: Ebrill 2019

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 260390, ID: 528, updated 29/01/2020