Nodi prisiau nwyddau i'w manwerthu

In the guide

Wrth werthu nwyddau, yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, rhaid i'r defnyddiwr gael gwybod beth yw'r pris gwerthu yn ysgrifenedig

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Lle cynigir nwyddau i'w gwerthu i ddefnyddwyr, rhaid dangos eu pris yn glir, gan gynnwys TAW. Mae hyn yn cael ei reoli gan Orchymyn Nodi Prisiau 2004, sy'n berthnasol i gynhyrchion yn unig ac sy'n cael ei gyfyngu i werthiannau rhwng masnachwyr a defnyddwyr. Nid yw'n berthnasol i wasanaethau neu gynhyrchion a gyflenwir yn ystod darparu gwasanaeth; a nid yw ychwaith yn berthnasol i werthu mewn arwerthiant neu werthu darnau o gelf neu hen bethau.

Fodd bynnag, yn Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 (sy'n rheoli arferion annheg a ddefnyddir gan fasnachwyr wrth ymdrin chwsmeriaid), diffinnir 'cynnyrch' yn fwy eang ac mae'n cynnwys nwyddau, gwasanaethau, hawliau a rhwymedigaethau. Felly, er nad yw'r Gorchymyn Nodi Prisiau yn berthnasol i wasanaethau neu gynhyrchion a gyflenwir wrth ddarparu gwasanaeth, mae gofyniad dan y Rheoliadau i sicrhau y rhoddir gwybodaeth am bris yn glir os byddai'n effeithio ar benderfyniad y defnyddiwr i brynu. Mae'r Rheoliadau hefyd yn gwahardd rhoi gwybodaeth gamarweiniol i ddefnyddwyr am brisiau. Gweler 'Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg' am ragor o wybodaeth.

Ceir rheoliadau ar wahn (a elwir yn Rheoliadau Diogelu Busnesau rhag Marchnata Camarweiniol 2008) sy'n gwahardd hysbysebu sy'n camarwain masnachwyr o ran pris y cynnyrch. Gweler 'Marchnata busnes-i-fusnes'

Arweiniad i Fasnachwyr ynghylch Arferion Prisio

Mae'r Arweiniad i Fasnachwyr ynghylch Arferion Prisio a gynhyrchwyd gan y Sefydliad Safonau Masnach Siartredig (CTSI) yn cynnwys gwybodaeth i fasnachwyr am arfer da ynghylch rhoi gwybodaeth am brisiau, hyrwyddiadau prisiau, prisiau cyfeirio ac ati. Mae'r ddogfen hon yn disodli Canllaw Arferion Prisio yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (BIS) gynt.

Mae'n berthnasol i nwyddau yn ogystal gwasanaethau a chynnwys digidol.

Beth mae'r Gorchymyn Nodi Prisiau'n galw amdano?

Lle cynigir nwyddau i'w manwerthu, rhaid rhoi'r pris gwerthu a - lle bo'n briodol - y pris fesul uned (er enghraifft, 65c fesul 100 g) i ddefnyddwyr yn ysgrifenedig (gan gynnwys prisiau mewn catalogau, siopau ac ar-lein). Nid oes rhaid i siopau bach ag arwynebedd manwerthu llai na 280 m ddangos pris uned.

Sut dylid dangos y pris?

Wrth werthu i'r cyhoedd, rhaid i'r holl wybodaeth brisio fod yn hawdd ei darllen, yn ddiamwys, yn hawdd ei hadnabod, mewn sterling a chynnwys TAW ac unrhyw drethi ychwanegol.

Rhaid rhoi gwybodaeth am brisiau yn agos at y cynnyrch neu, gyda chontractau o bell (fel gwerthiannau ar-lein neu drwy archeb bost) a hysbysebion, yn agos at lun neu ddisgrifiad ysgrifenedig o'r cynnyrch. O ran gwerthu dros y ffn, rhaid i'r pris gael ei ddweud yn glir a chlywadwy, ac yn gysylltiedig thestun y trafodyn.

Gellir dangos prisiau:

 • ar y nwyddau eu hunain
 • ar docyn neu arwydd ger y nwyddau
 • wedi'u casglu ynghyd phrisiau eraill ar restr neu gatalog(au) yn agos at y nwyddau. Os defnyddir catalogau cownter, dylai fod digon o gopau i ddefnyddwyr gyfeirio atynt

Rhaid i wybodaeth am brisiau fod ar gael – hynny yw, yn weladwy i ddefnyddwyr heb orfod gofyn am gymorth i'w gweld.

Mae eglurdeb yn cyfeirio at ddefnyddiwr sydd golwg arferol. Hefyd, rhaid i fasnachwyr gydymffurfio Deddf Cydraddoldeb 2010 ac ystyried anghenion arbennig yr henoed a grwpiau anabl.

Mae nwyddau sy'n cael eu cadw o'r golwg i ddefnyddwyr wedi'u heithrio rhag gofynion nodi pris nes y rhoddir gwybod eu bod nhw ar werth.

Beth am nwyddau mewn ffenestri siopau?

Dylai eitemau sy'n cael eu dangos i'w gwerthu mewn ffenestr siop arddangos gwybodaeth brisio yn unol 'r gofynion uchod. Yr eithriadau i hyn yw gemwaith, metelau gwerthfawr neu oriorau lle mae'r pris gwerthu unigol yn fwy na 3,000. Nid oes angen i'r cynhyrchion hyn ddangos gwybodaeth brisio yn agos at yr eitem. Fodd bynnag, rhaid rhoi'r wybodaeth brisio yn rhywle arall - er enghraifft, ar restr brisiau yn y siop.

Gellir ystyried bod arddangosfeydd ffenestr nad ydynt yn cynnwys cynhyrchion sy'n cael eu symud a'u gwerthu i ddefnyddwyr yn arddangosfeydd hyrwyddol yn unig. Byddant yn cael eu hystyried yn rhan o ddiffiniad 'hysbyseb' a byddant yn cael eu heithrio. Cynghorir masnachwyr i gysylltu 'u gwasanaeth safonau masnach am arweiniad ar y mater.

A all y prisiau gael eu dangos mewn arian tramor?

Os bydd masnachwyr yn dangos eu bod yn fodlon derbyn arian tramor er mwyn prynu cynnyrch, yn ogystal dangos y pris mewn sterling yn l y gofynion, dylent:

 • roi'r pris mewn arian tramor ynghyd ag unrhyw gomisiwn i'w godi
 • rhoi'r gyfradd gyfnewid yn glir, ynghyd 'r comisiwn i'w godi
 • dangos nad yw hyn yn berthnasol i drafodion gyda cherdyn talu ar gyfer cyfrif nad yw'n sterling

Beth am TAW a thaliadau eraill?

Rhaid i bob pris y gellir ei weld gan ddefnyddwyr gynnwys TAW ac unrhyw daliadau neu drethi gorfodol eraill. Gellir dangos costau postio, pacio neu ddanfon ar wahn cyhyd 'u bod yn ddiamwys, yn hawdd eu hadnabod ac yn hawdd eu darllen.

Os bydd cyfradd neu weithrediad TAW neu unrhyw dreth arall yn newid:

 • gellir defnyddio hysbysiadau cyffredinol yn y siop am hyd at 28 diwrnod ar l i'r newid ddod i rym, gan ddangos y bydd prisiau'n cael eu haddasu ar y til er mwyn adlewyrchu'r newid treth
 • gall catalogau a deunydd gwerthu barhau i gael eu dosbarthu cyhyd :
  • chysylltir label i ddangos y bydd prisiau'n cael eu haddasu i adlewyrchu'r newid
  • bod digon o wybodaeth i ganiatu i brisiau wedi'u haddasu gael eu sefydlu; neu mae atodiad gyda'r catalog/deunydd gwerthu, sy'n galluogi defnyddwyr i sefydlu'r pris gwerthu

Yn l y gyfraith, cyfyngir neu waherddir codi gordal ar gwsmeriaid am ddefnyddio cardiau debyd neu gredyd. Gweler 'Gordaliadau talu'am ragor o wybodaeth.

Beth yw'r gofynion ynghylch prisio uned?

Rhaid rhoi pris uned pan fydd cynhyrchion naill ai:

 • yn cael eu gwerthu'n rhydd, o swmp – er enghraifft, ffrwythau a llysiau, cig a physgod

...neu

 • mae Deddf Pwysau a Mesurau 1985 yn mynnu bod arwydd o faint yn cael ei nodi arnynt neu eu bod yn cael eu gwneud mewn meintiau rhagnodedig – er enghraifft, gwin. Gweler 'Unedau maint perthnasol ar gyfer cynhyrchion penodol at ddiben diffinio 'pris uned''isod am grynodeb o'r gofynion ynghylch deddfwriaeth pwysau a mesurau.

Mae rhestr o gynhyrchion sy'n gynwysedig yn y gofynion o ran nodi meintiau wedi'i rhoi isod yn yr adran 'Rhestr anghyfyngol o gynhyrchion sy'n destun nodi maint a phrisio uned'.

Rhaid rhoi pris uned mewn hysbysebion lle caiff pris gwerthu cynnyrch ei ddangos yn unig.

Y pris uned ar gyfer y mwyafrif o gynhyrchion yw'r pris fesul cilogram, litr, metr, metr sgwr neu fetr ciwbig, a'r uned 'un' ar gyfer nwyddau a werthir fesul nifer. Mae rhai eitemau, sy'n cael eu hamlygu yn y rhestr 'Unedau maint perthnasol' isod, yn cael eu heithrio o'r gofynion hyn, a dylid rhoi pris uned fesul maint gwahanol – er enghraifft, pris fesul 100g ar gyfer losin. Dylai cynhyrchion tebyg ddefnyddio'r un uned at ddibenion prisio unedau er mwyn caniatu i ddefnyddwyr gymharu'r prisiau yn hawdd.

Ar gyfer cynhyrchion bwyd solet ar ffurf hylifol (hynny yw, dwr, dwr halen, finegr, suropau a sudd ffrwythau neu lysiau), rhaid i'r pris uned gyfeirio at bwysau net y cynnyrch ar l ei ddraenio.

Gall masnachwyr roi pris uned imperial cyfwerth, cyhyd bod y pris uned metrig yn fwy amlwg, ac mae'r pris imperial cyfwerth yn hafal i'r pris metrig.

Lle bydd pris uned islaw 1, rhaid ei roi i'r 0.1c agosaf. Os yw'n uwch na 1, rhaid ei roi i'r 1c neu 0.1c agosaf.

Nid oes angen dangos pris gwerthu ar y canlynol:

 • hysbysebion (nid yw'r eithriad hwn yn berthnasol i gatalogau nac i hysbysebion y bwriedir iddyn nhw annog contractau o bell – er enghraifft, ar y rhyngrwyd neu hysbysebion archeb bost mewn papurau newydd)
 • cynhyrchion sy'n cael eu gwerthu'n rhydd o swmp (bydd angen pris fesul uned ar y rhain; mae pris gwerthu'n cyfeirio at y pris terfynol sy'n daladwy ar gyfer swm y cynnyrch)

Nid oes angen dangos pris uned ar gyfer y cynhyrchion canlynol:

 • hysbysebion ar y radio, y teledu, yn y sinema neu mewn siop fach
 • cynhyrchion lle mae'r pris wedi'i ostwng oherwydd niwed neu berygl o ddirywio
 • cymysgedd o eitemau gwahanol a werthir mewn pecyn sengl
 • cynhyrchion y byddai eu pris uned yn 0.0c oherwydd y darpariaethau talgrynnu
 • lle mae pris gwerthu'r eitem yn hafal i'w bris uned
 • cynhyrchion wedi'u rhagbecynnu mewn maint cyson a bara maint rhagnodedig a werthir gan unrhyw un o'r canlynol:
  • siop fach
  • masnachwr symudol (fel gwerthu o stondin, berfa ac ati)
  • peiriant gwerthu
 • siopau gofod llawr neu arddangosfa heb fod yn fwy na280 m

Sylwer:efallai y bydd angen i chi ddangos tystiolaeth o hyn

Hyrwyddo

Dylid prisio cynigion hyrwyddo fesul uned i adlewyrchu'r cynnyrch sylfaenol unigol.

Gall manwerthwyr roi gwybodaeth ychwanegol os ydynt yn dymuno hynny (erenghraifft, gellir dangos'pris uned gostyngedig wrth brynu cynnig aml-brynu') cyhyd 'i bod yn glir i ba gynhyrchion mae'n perthyn.

Gall hyrwyddo am gyfnod cyfyngedig (fel 10% ychwanegol am ddim) sy'n berthnasol i gynhyrchion unigol gadw pris uned y cynnyrch safonol ar gyfer cyfnod y cynnig. Gall manwerthwyr roi gwybodaeth ychwanegol os byddant yn dymuno gwneud - er enghraifft, gallant ddangos prisiau uned y cynhyrchion sylfaenol a hyrwyddo ond rhaid iddynt ei wneud yn gwbl glir i ba gynhyrchion maent yn perthyn.

Metelau gwerthfawr

Yn achos cynhyrchion lle mae'r pris gwerthu'n amrywio o ddydd i ddydd yn l pris y metelau gwerthfawr sydd wedi'u cynnwys ynddynt, gellir cydymffurfio 'r gofyniad i ddangos y pris gwerthu trwy ddangos y ddau beth canlynol:

 • pwysau, math a safon puredd pob metel gwerthfawr a gynhwysir yn y cynnyrch, gyda hysbysiad amlwg a hawdd ei ddarllen sy'n nodi'r pris fesul uned pwysau ar gyfer pob un o'r rhain
 • unrhyw elfen o'r pris gwerthu, na ellir ei chyfeirio at bwysau

Unedau maint perthnasol ar gyfer cynhyrchion penodol at ddiben diffinio 'pris uned'

BWYD A DIOD

Cynnyrch Unedau
bisgedi a theisennau brau (ac eithrio lle maen nhw'n cael eu gwerthu fesul nifer) 100g
Bara (ac eithrio lle mae'n cael ei werthu fesul nifer) 100g
cynhyrchion grawnfwyd brecwast (ac eithrio lle mae angen nodi maint fesul rhif) 100g
Siocled a melysion siwgwr 100g
Coffi 100g neu ml
Pysgod, bwyd mr a chramenogion wedi coginio neu'n barod i'w bwyta 100g
Ccig wedi'i goginio, neu'n barod i'w fwyta, gan gynnwys helgig a dofednod 100g
hufen a dewisiadau eraill yn lle hufen, nad ydynt yn gynhyrchion llaeth 100ml
Dipiau a phst ac eithrio brasterau bwytadwy 100g
Cymysgeddau saws sych 100g
rhinflasau 10ml
Lliwiau bwyd 10ml
sudd ffrwythau, diodydd meddal 100ml
Salad ffres wedi'i brosesu 100g
Perlysiau 10g
hufen i a phwdinau wedi'u rhewi 100g neu ml
Piclau 100g
pasteiod, pastenni, rholiau selsig, pwdinau a fflaniau sy'n dangos eu maint net (ac eithrio lle gwerthir nhw fesul nifer) 100g
creision tatws a chynhyrchion tebyg sy'n cael eu hadnabod yn gyffredin fel byrbrydau 100g
Cyffeithiau gan gynnwys ml 100g
pwdinau parod 100g neu ml
Sawsau, olewau bwytadwy 100ml
Cawliau 100g
Sbeisys 10g
Te a diodydd eraill a baratir gyda hylif 100g

dwr, gan gynnwys dwr sba a dwr awyredig

100ml
gwin, gwin pefriog, gwin gwirod a gwin cadarn 75cl

EITEMAU NAD YDYNT YN FWYD

Cynnyrch Unedau
balast, lle y'i gwerthir fesul cilogram 1,000cg
glo, lle y'i gwerthir fesul cilogram 50cg
cynhyrchion cosmetig ac eithrio cynhyrchion colur 100g neu ml
tybaco rholio llaw a thybaco pib 100g
olewon iro heblaw am olewon ar gyfer motorau tanio mewnol 100ml
cynhyrchion colur (ac eithrio lle y'i gwerthir fesul nifer) 10g neu ml
hadau, ac eithrio hadau pys, ffa, gwair ac adar gwyllt 10g

Rhestr anghyfyngol o gynhyrchion sy'n destun nodi maint a phrisio uned

Mae'n rhaid i unrhyw becyn sy'n dangos nod E (sy'n dangos ei fod wedi cael ei bacio gan ddilyn gofynion llym deddfwriaeth maint cyfartalog) gael ei nodi gyda maint, o ran pwysau neu gyfaint, o fewn gofynion Deddf Pwysau a Mesurau 1985. Gweler'Nwyddau wedi'u pacio: maint cyfartalog'am ragor o wybodaeth.

Mae angen nodi'r rhan fwyaf o fwydydd a diodydd wedi'u pecynnu gyda maint.

Mae gan gynhyrchion nad ydynt yn fwyd (gweler isod) ofynion gwahanol gan ddibynnu ar y cynnyrch. Gallwch weld gwybodaeth fanwl yn Neddf Pwysau a Mesurau 1985 (Atodlenni 4-7) ac mewn gorchmynion a rheoliadau a wneir dan y Ddeddf honno.

Mae angen dangos nod maint yn l pwysau net, cyfaint neu gapasiti ar y canlynol, fel y bo'n briodol (yn amodol ar eithriadau penodol):

 • cynhyrchion adeiladu (gan gynnwys tywod a balast arall, craidd caled a cherrig mn, mortar sement wedi'i gymysgu'n barod, concrit wedi'i gymysgu'n barod a sement Portland)
 • cynhyrchion addurno (gan gynnwys paentiau, enamelau a lacrau, toddyddion paent, tynwyr a theneuwyr paent, farneisiau a chynhyrchion tebyg, cadwolion pren, tynnwr rhwd, a hylif fferru)
 • tanwydd/olew a chynhyrchion car (gan gynnwys tanwydd hylifol, olew iro, cymysgeddau o danwydd/olew, irad iro a gwrth-rew)
 • cynhyrchion tanwydd-soled (glo, golosg a thanwyddau soled a geir o'r rhain)
 • cynhyrchion amaethyddol (gan gynnwys deunyddiau calchio amaethyddol, gwrteithiau rhag-baciedig, gwrteithiau anorganig, gwrteithiau hylifol, hadau a cheirch wedi'u rhostio)
 • dosbarthwyr erosol
 • cynhyrchion glanhau (gan gynnwys sebon cartref, glanedyddion, cyflyrwyr a chynorthwyon ystreulio, canyddion, powdrau glanhau a sgwrio, llathryddion a chynhyrchion tebyg, a diheintyddion)
 • cosmetigau (gan gynnwys persawrau, sebon, powdwr talc, siampw, pst dannedd a diaroglyddion)
 • bwydydd i anifeiliaid anwes ac adar
 • edafedd gwu a rygiau
 • tybaco ar gyfer pibau a sigarts wedi'u rholio llaw neu drwy ddefnyddio dyfais a weithredir llaw yn unig

Hefyd, mae angen nodi'r maint mewn aml-becynnau a phecynnau sawl-eitem amrywiol sy'n cynnwys maint o'r un cynnyrch.

Mae angen nodi'r nifer ar y canlynol:

 • sierwts, sigarts a sigrs
 • deunydd postio (papur a chardiau i'w defnyddio wrth gyfathrebu) ac amlenni
 • hoelion (neu wrth eu pwysau)

Rhaid nodi'r canlynol gyda'u hyd:

 • rhwymiad bias, lastig, rhuban, tp ac edau gwno

Cosbau

Mae peidio chydymffurfio 'r gofynion hyn yn drosedd. Y gosb uchaf yw dirwy a dwy flynedd o garchar.

Deddfwriaeth Allweddol:

Deddf Pwysau a Mesurau 1985

Gorchymyn Nodi Prisiau 2004

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Deddf Cydraddoldeb 2010

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf:Mawrth2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen; fel arfer, caiff diwygiadau i ddeddfwriaeth yr UE eu hymgorffori yn y testun.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2019 itsa Ltd.

TSI: 260390, ID: 528, updated 21/05/2019