COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Polisau dychweliadau

In the guide

Dysgwch sut i ddweud wrth eich cwsmeriaid am eu hawliau cyfreithiol a'ch polisi ar ddychweliadau ar sail ewyllys da pan fyddant yn prynu nwyddau gennych chi.

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae gan ddefnyddwyr hawliau pan mae nwyddau'n ddiffygiol neu'n wahanol i'r disgrifiad, a gall polisau dychweliadau ychwanegu at yr hawliau hyn, ond ni allant eu cwtogi.

Nid yw'r cyfarwyddyd hwn yn berthnasol i fusnesau sy'n gwerthu i fusnesau eraill yn unig.

A oes rhaid i fi dderbyn dychweliadau?

Dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, gall defnyddwyr fod hawl i gael ad-daliad, cyfnewid, trwsio a/neu iawndal os bydd nwyddau'n ddiffygiol neu nid ydynt yn cyd-fynd 'r disgrifiad; hefyd, mae ganddynt hawl i gael ad-daliad a/neu iawndal pan nad oedd hawl gyfreithiol gan y gwerthwr i werthu'r nwyddau. Gweler 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau'am wybodaeth fwy manwl.

Mewn achosion eraill - er enghraifft, pan mae'r defnyddiwr wedi prynu eitem o ddillad yn y maint anghywir, neu mae wedi newid ei feddwl neu mae eitem yn anrheg nas dymunir - fel arfer, nid oes hawl awtomatig i ddychwelyd nwyddau.

Ceir rhai eithriadau i'r rheol hon, gan gynnwys nwyddau a werthir trwy archeb bost neu ar y rhyngrwyd (gwerthu o bell) a rhai nwyddau a werthir i ddefnyddiwr yn ystod ymweliad 'i gartref ac ati. Gweler'Contractau defnyddwyr: gwerthu o bell'a'Contractau defnyddwyr: gwerthu oddi ar y safle'am ragor o wybodaeth.

Beth alla' i ei ddweud yn fy mholisi dychweliadau?

Gall drafftio polisi dychweliadau sy'n darparu gwybodaeth ddefnyddiol i'r defnyddiwr, yn diogelu'ch buddion chi ac sydd hefyd yn bodloni gofynion y gyfraith, fod yn anodd. Oherwydd hyn, dywedir yn aml mai 'yr hysbysiad gorau yw dim hysbysiad', ac ni ddylai fod angen i chi ddatgan polisi dychweliadau o gwbl oni bai bod eichpolisi'n cynnig mwy i'r defnyddiwr na'i hawl ofynnol o dan y gyfraith.

Os ydych yn cynnig mwy i'r defnyddiwr na'r hyn sy'n ofynnol yn l y gyfraith, gallwch osod amodau - er enghraifft:

 • gofyniad i gyflwyno'r dderbynneb wreiddiol
 • gofyniad i ddychwelyd y nwyddau heb eu defnyddio ac mewn deunydd lapio heb ei agor
 • terfyn amser ar gyfer dychweliadau
 • cynnig cyfnewid neu roi nodyn credyd, ond nid rhoi ad-daliad

Ni allwch orfodi'r amodau hyn os oes hawl gyfreithiol gan y defnyddiwr i ddychwelyd nwyddau. Os byddwch yn datgan unrhyw beth am eich polisi dychwelyd neu warant, dylech sicrhau nad yw hyn yn camarwain defnyddwyr ynghylch eu hawliau cyfreithiol. Felly, mae'n arfer da i ddatgan hyn yn amlwg - er enghraifft 'cynigir y polisi hwn yn ychwanegol i'ch hawliau cyfreithiol'.

Os ydych am roi gwybod i'ch cwsmeriaid am eich polisi dychweliadau cyn iddynt brynu nwyddau, dylech fod yn ofalus i sicrhau nad ydych yn eu camarwain ynghylch eu hawliau cyfreithiol.

Hefyd dylech ddatgan yn glir beth rydych yn ei gynnig yn ychwanegol at yr hawliau hynny. Byddai'r canlynol yn bolisi dychweliadau derbyniol i siop fanwerthu sy'n gwasanaethu cwsmeriaid wyneb yn wyneb:

Eich hawliau cyfreithiol:Pan fyddwch yn prynu nwyddau gan fusnes, yn l y gyfraith, mae gennych nifer o hawliau fel defnyddiwr. Mae'r rhain yn cynnwys hawlio ad-daliad, cyfenwid, trwsio'r nwyddau a/neu iawndal pan fydd y nwyddau'n ddiffygiol neu wedi'u cam-ddisgrifio.

Ein polisi: Yn ychwanegol at eich hawliau cyfreithiol, rydym hefyd yn caniatu ichi ddychwelyd nwyddau os byddwch yn newid eich meddwl. Byddwch cystal dychwelyd y nwyddau nas defnyddiwyd i ni gyda'r dderbynneb wreiddiol o fewn 14 diwrnod a byddwn yn cynnig eu cyfnewid neu'n cynnig nodyn credyd ichi

Os ydych yn gwerthu o bell (er enghraifft, trwy eich gwefan) neu i ffwrdd o'ch safle busnes (er enghraifft, yng nghartref y defnyddiwr), mae gan y defnyddiwr ragor o hawliau cyfreithiol, a rhaid adlewyrchu'r rhain yn eich telerau a dogfennaeth safonol (gweler 'Contractau defnyddwyr: gwerthu o bell' a 'Contractau defnyddwyr: gwerthu oddi ar y safle'). Yn yr achosion hyn, efallai y byddwch yn dymuno llunio polisi dychwelyd sy'n cynnwys:

 • crynodeb o hawliau cyfreithiol y defnyddiwr lle mae nwyddau yn ddiffygiol, wedi'u cam-ddisgrifio ac ati
 • manylion hawl gyfreithiol y defnyddiwr i ganslo heb roi rheswm, fel arfer o fewn 14 diwrnod ar l danfon y nwyddau
 • unrhyw hawliau ychwanegol yr ydych yn dymuno eu rhoi i'r defnyddiwr, fel cyfnod canslo hwy na'r isafswm cyfreithiol o 14 diwrnod.

A alla' i gyfyngu ar fy atebolrwydd i gwsmer?

Ni ellir tynnu na chyfyngu ar hawliau cyfreithiol defnyddwyr a bydd unrhyw ymgais gan fasnachwyr i wneud hynny trwy gyfeirio at gymal eithrio neu hysbysiad tebyg yn ddi-rym ac, felly, yn anorfodadwy.

Dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008, mae hefyd yn dramgwydd troseddol i gamarwain defnyddiwr ynghylch ei hawliau cyfreithiol.

Mae'r canlynol yn dangos enghreifftiau o ddatganiadau sy'n debygol o gamarwain defnyddwyr ynghylch eu hawliau:

 • ni roddir ad-daliadau
 • gellir cyfnewid nwyddau'n unig
 • rhoddir nodyn credyd yn unig yn lle nwyddau diffygiol
 • gwerthir fel y'i gwelir

Byddai hyd yn oed y datganiad 'Dim ad-daliadau ac eithrio pan fydd nwyddau'n ddiffygiol' yn anghyfreithlon, gan fod nifer o achosion lle gall defnyddiwr hawlio ad-daliad am nwyddau nad ydynt yn ddiffygiol (fel nwyddau a gam-ddisgrifiwyd).

A alla' i ymwadu'r hysbysiad i'w wneud yn gywir?

Mae'n gamdybiaeth gyffredin y gellir defnyddio datganiadau fel y rheini uchod os ydynt yn dod gyda datganiad fel 'Mae'ch hawliau statudol yn dal heb eu heffeithio'. Fodd bynnag, lle defnyddir dau ddatganiad anghyson gyda'i gilydd, maent o hyd yn debygol o gamarwain defnyddwyr ynghylch eu hawliau ac mae'n debygol bod yr hysbysiad yn anghyfreithlon.

Gwarantau defnyddwyr

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn cyflwyno rheolau sy'n gymwys pan roddwch warant ar nwyddau heb godi tl ychwanegol. Mae'n rhaid i unrhyw warant o'r fath gynnwys y manylion canlynol:

 • enw a chyfeiriad y person sy'n rhoi'r warant
 • cynnwys y warant (hynny yw, beth mae'n ei warantu, pa wledydd mae'n gymwys ynddynt, a beth fyddwch yn ei wneud pan wneir hawliad)
 • cyfnod y warant
 • sut i wneud hawliad
 • datganiad fod gan y defnyddiwr hawliau statudol nad yw'r warant yn effeithio arnynt

Ni allwch ddefnyddio cyfnod gwarant i gyfyngu ar hawliau defnyddwyr. Mae hawl gan ddefnyddwyr i ddisgwyl y bydd nwyddau'n dal i fod o ansawdd foddhaol trwy gydol eu disgwyliad oes rhesymol, cyhyd ag y'u cynhelir yn gywir a'u bod heb eu camddefnyddio.

Os ydych yn cynnig gwarant, gall defnyddwyr ddisgwyl ichi ddarparu copi ysgrifenedig.

Os cynigir y nwyddau yn y Deyrnas Unedig, rhaid i'r warant fod wedi'i hysgrifennu yn Saesneg.

Cosbau

Mae Deddf Menter 2002 yn galluogi i gyrff gorfodi, fel gwasanaethau safonau masnach, ofyn am orchymyn llys sy'n atal peidio chydymffurfio darpariaethau sifil a throseddol gwahanol ddarnau o ddeddfwriaeth diogelu defnyddwyr, gan gynnwys Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015. Os nad ydych chi'n cydymffurfio gorchymyn llys o'r fath, y gosb uchaf yw dirwy a dwy flynedd o garchar.

Deddfwriaeth Allweddol:

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd/diweddarwyd ddiwethaf: Gorffennaf2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 260367, ID: 528, updated 29/01/2020