COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Safleoedd ocsiwn ar y Rhyngrwyd a marchnadfeydd

In the guide

Mae rheolau arbennig yn berthnasol wrth werthu dros y rhyngrwyd trwy safle ocsiwn neu farchnadfa (yn hytrach na'ch gwefan eich hun)

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr, a'r Alban

Pan fydd busnes yn gwerthu nwyddau dros y rhyngrwyd, bydd rhai rheolau arbennig yn berthnasol. Mae'r canllaw hwn yn ymdrin 'r rheolau sy'n berthnasol wrth i chi werthu nwyddau drwy wefan trydydd parti fel arwerthiant neu farchnad ar y rhyngrwyd. Mae rhai rheolau'n berthnasol p'un a yw eich cwsmer yn fusnes neu'n ddefnyddiwr, tra bod eraill yn berthnasol wrth werthu i ddefnyddwyr yn unig.

Mae'n rhaid darparu gwybodaeth benodol i ddarpar brynwyr cyn gwneud contract ac mae'n bosibl y bydd gan ddefnyddwyr hefyd yr hawl i ganslo'r contract heb roi unrhyw reswm o gwbl. Mae eithriadau penodol wedi'u rhestru.

Fel yn achos unrhyw werthiant, gall prynwyr ddisgwyl i'r nwyddau fod o ansawdd boddhaol, i'w derbyn fel y'u disgrifir, i fod yn addas at y diben, ac i gydymffurfio chyfreithiau safonau masnach eraill megis y rhai sy'n ymwneud diogelwch a phrisiau cynnyrch.

A ydych yn gwerthu i ddefnyddwyr?

Mae defnyddiwr yn berson sy'n prynu nwyddau at ei ddefnydd personol ei hun y tu allan i'w fasnach, busnes neu broffesiwn. Mae eitemau a restrir ar safleoedd arwerthu ar y rhyngrwyd fel arfer ar gael i ddefnyddwyr.

Os ydych yn gwerthu i fusnesau ac i ddefnyddwyr, gallech arddangos set wahanol o delerau ac amodau ar gyfer pob math o brynwr. Efallai y bydd yn rhaid i chi brofi nad yw'r prynwr yn ddefnyddiwr os ydych am eithrio hawliau defnyddwyr y prynwr.

Prynwyr y tu allan i'r DU

Os nad yw eich nwyddau ar gael i brynwyr y tu allan i'r DU, nid ydynt yn rhagdybio y bydd anghydfodau'n cael eu trafod o dan gyfraith y DU neu lysoedd y DU. Yn dibynnu ar leoliad y prynwr ac a yw'n ddefnyddiwr neu'n fusnes, efallai y byddant yn derbyn gwarchodaeth o dan gyfreithiau a/neu lysoedd eu gwlad eu hunain. Gall rheolau gwybodaeth a chanslo amrywio rhwng gwledydd.

Gofynion gwybodaeth

Rhaid darparu gwybodaeth benodol i ddarpar brynwyr cyn gwneud contract. Gallwch gydymffurfio drwy gynnwys y wybodaeth hon yn eich rhestrau o eitemau neu drwy ddolen eglur ohonynt. Ym mhob achos, gan gynnwys gwerthiant mewn arwerthiant, mae'n rhaid i chi ddatgan y wybodaeth ganlynol am eich busnes:

 • manylion eich busnes; dydi enw masnachu (megis ' Arnold a Tribb') ddim yn ddigon. Dylai'r rhestriad gynnwys enw corfforaethol llawn cwmni (er enghraifft, ' Arnold a Tribb plc '), enwau'r holl bartneriaid mewn partneriaeth (megis Mr K Arnold a Mr R Tribb), neu enw masnachwr unigol (Mr K Arnold)
 • y cyfeiriad daearyddol lle y caiff eich busnes ei sefydlu ac, os yw'n wahanol, y cyfeiriad lle gellir anfon cwynion. Nid yw cyfeiriadau Blwch Post yn ddigon
 • eich rhif TAW, os oes gennych un
 • y ffaith eich bod yn fusnes, os nad yw hyn eisoes yn glir

Rhaid i chi hefyd gynnwys y wybodaeth ganlynol ynghylch y cynnyrch ac ynghylch ei brynu:

 • disgrifiad o'r eitem
 • y pris, gan gynnwys pob treth (neu, os nad oes modd cyfrifo'r pris o flaen llaw, y modd y bydd yn cael ei gyfrifo)
 • costau cyflenwi
 • ar gyfer contractau penagored neu danysgrifio, y costau cyfnodol (er enghraifft, ffioedd aelodaeth misol)
 • trefniadau ar gyfer talu a darparu
 • manylion unrhyw bolisi ymdrin chwynion, cymorth a gwasanaeth ar l gwerthu, ac unrhyw warant
 • bodolaeth a manylion am yr hawl i ganslo, gan gynnwys manylion am sut i ganslo
 • lle nad oes hawl i ganslo, neu lle gellir colli'r hawl honno, manylion am hyn
 • unrhyw ofyniad i'r defnyddiwr dalu costau postio yn l os ydynt yn ymarfer eu hawl i ganslo
 • nodyn atgoffa o hawl gyfreithiol y defnyddiwr i ddisgwyl nwyddau sydd o ansawdd boddhaol, sy'n addas at y diben ac fel y disgrifiwyd
 • gwybodaeth am unrhyw god ymddygiad perthnasol a dull amgen o ddatrys anghydfodau
 • gwybodaeth am ymarferoldeb a chydnawsedd unrhyw gynnwys digidol

Hawliau canslo

Fel rheol, mae gan brynwr defnyddwyr yr hawl i ganslo'r contract a hawlio ad-daliad heb roi unrhyw reswm o gwbl. Darperir yr hawl oherwydd, mewn contractau o bell, nid oes cyfle i archwilio nwyddau cyn iddynt gael eu danfon. Gall y defnyddiwr ganslo, fan bellaf, 14 diwrnod ar l iddyn nhw dderbyn y nwyddau. Os rhowch yr wybodaeth ganslo angenrheidiol yn hwyr, bydd y cyfnod ystyried o 14 diwrnod yn dechrau pan fydd y defnyddiwr yn derbyn y wybodaeth honno, neu ar l deuddeg mis, pa un bynnag ddaw gyntaf.

Er mwyn arfer yr hawl i ganslo, mae'n rhaid i'r defnyddiwr eich hysbysu drwy ddefnyddio'r ffurflen ganslo enghreifftiol neu drwy wneud unrhyw ddatganiad clir arall o ganslo (p'un a yn ysgrifenedig). Gallai rhai safleoedd arwerthu neu farchnadoedd ad-dalu rhai o'ch ffioedd gwerthu os bydd y safle'n cael ei ganslo. Fodd bynnag, byddwch yn ofalus i beidio chyfyngu ar allu'r prynwr i ddefnyddio'r safle eto. Yn y rhan fwyaf o achosion, gallwch adrodd am drafodiad fel y'i canslwyd gan gytundeb y naill ochr a'r llall, ac ni ddylech roi adborth negyddol i'r prynwr.

Am fwy o wybodaeth am hawliau canslo a gofynion gwybodaeth, gan gynnwys y ffurflen ganslo enghreifftiol, gweler' Contractau defnyddwyr: gwerthu o bell '.

Cwestiynau cyffredin

SUT MAE CAEL Y NWYDDAU YN L PAN FYDD Y DEFNYDDIWR YN CANSLO?

Mae gennych hawl i gasglu'r nwyddau. Rhaid i chi wneud hyn ar eich traul eich hun oni bai eich bod wedi dweud wrth y defnyddiwr, cyn iddynt gytuno i brynu, y byddai'n rhaid iddynt dalu'r costau postio yn l. Nid oes rhaid i'r nwyddau gael eu dychwelyd o fewn y cyfnod ystryied, ond rhaid eu dychwelyd cyn pen 14 diwrnod ar l eu canslo.

Os yw'r defnyddiwr yn trin y nwyddau y tu hwnt i'r hyn sy'n angenrheidiol i sefydlu eu natur, eu nodweddion a'u gweithrediad (fel arfer fel y byddent yn cael eu trin mewn siop fanwerthu), ac os yw hyn yn lleihau gwerth y nwyddau o unrhyw swm, mae gennych hawl i hawlio bod swm yn l gan y defnyddiwr. Fel arfer, byddech yn gwneud hyn drwy leihau'r swm a ad-dalwyd. Fodd bynnag, nid yw hyn o reidrwydd yn golygu bod rhaid i ddefnyddiwr ddychwelyd nwyddau sydd dim wedi eu defnyddio neu mewn pecynnau sydd heb eu hagor, neu yn y fath gyflwr fel y gellir eu hailwerthu fel rhai newydd.

OES RHAID I MI AD-DALU ARIAN Y DEFNYDDIWR?

Rhaid i chi ad-dalu'r holl arian a dalwyd, gan gynnwys pris y nwyddau a'r dulliau dosbarthu a phacio gwreiddiol, heb oedi a dim hwyrach na 14 diwrnod ar l i chi dderbyn y nwyddau yn l (neu os yw'n gynharach, 14 diwrnod ar l i'r defnyddiwr gyflenwi tystiolaeth o anfon y nwyddau yn l).

BETH YW'R EITHRIADAU?

Yn yr achosion canlynol, nid yw'r hawl i ganslo yn berthnasol:

 • os yw'r defnyddiwr yn eich cyfarfod yn bersonol (er enghraifft, i weld y nwyddau cyn cytuno i brynu)
 • nwyddau y mae eu pris yn amrywio yn l marchnadoedd ariannol (er enghraifft, darnau arian aur sydd gwerth wedi'i seilio'n bennaf ar bwysau'r metel ynddynt)
 • nwyddau a wneir i fanyleb y defnyddiwr (ond nid yw hyn yn cynnwys nwyddau, megis ceir neu gyfrifiaduron, lle dewisir cydrannau neu ychwanegiadau o restr safonol)
 • nwyddau wedi'u personoli
 • nwyddau darfodus (er enghraifft, blodau ffres wedi'u torri)
 • papurau newydd, cyfnodolion a chylchgronau, heblaw bod modd canslo contractau tanysgrifio
 • eitemau a werthir mewn arwerthiant cyhoeddus lle gall cynigwyr ddewis naill ai mynychu'n bersonol neu wneud cais drwy'r wefan
 • contractau ar gyfer llety, cludo nwyddau, rhentu cerbydau, gwasanaethau arlwyo neu hamdden, lle bydd gwasanaethau o'r fath yn cael eu darparu ar ddyddiad penodol neu o fewn cyfnod penodol

Yn ogystal, gellir colli'r hawl i ganslo yn yr achosion canlynol:

 • pan fo'r defnyddiwr yn torri sl ar l ei ddanfon, yn yr achosion lle mae'r sl honno yn angenrheidiol i ddiogelu iechyd neu i gynnal hylendid (er enghraifft, ar lensys cyffwrdd neu clustdlysau ar gyfer clustiau tyllog)
 • lle mae'r defnyddiwr yn dadselio recordiadau sain neu fideo neu feddalwedd gyfrifiadurol ar l y ddanfoniad
 • lle mae'r nwyddau yn cael eu cymysgu'n anwahanadwy nwyddau eraill ar l eu danfon (er enghraifft, lle mae'r nwyddau yn ychwanegyn paent ac mae'r defnyddiwr wedi ei ychwanegu at bot o baent)

HAWLIAU PRYNWYR: DEDDF HAWLIAU DEFNYDDWYR 2015-BETH ALL Y PRYNWR EI DDISGWYL?

Mae gan y prynwr hawl i nwyddau sydd:

 • fel a ddisgrifiwyd
 • o ansawdd boddhaol
 • yn addas at eu diben, gan gynnwys unrhyw ddiben penodol a wnaed yn hysbysiad i'r gwerthwr
 • yn eiddo chi i'w werthu (er enghraifft, ddim wedi ei ddwyn neu dal ar hurbwrcas)

BETH OS BYDD Y NWYDDAU'N METHU BODLONI'R SAFONAU UCHOD?

Os bydd y nwyddau'n methu chyrraedd y safonau hyn pan fydd defnyddiwr yn eu derbyn ac yn eu harolygu, neu o fewn y 30 diwrnod cyntaf ar l eu cyflwyno, gallant eu gwrthod. Pan fydd defnyddiwr yn gwrthod nwyddau, gall hawlio ad-daliad llawn, gan gynnwys yr holl gostau postio, ynghyd ag iawndal am unrhyw golledion rhesymol eraill y maent yn eu hysgwyddo. Gall hyn gynnwys y gost ychwanegol o brynu amnewidiad boddhaol rhywle arall, neu iawndal am unrhyw ddifrod a achosir gan y nwyddau.

Ar l y 30 diwrnod cyntaf, neu os yw'r defnyddiwr yn dewis o fewn y cyfnod hwnnw, gall ei gwneud yn ofynnol i'r gwerthwr drwsio neu adnewyddu nwyddau sydd ddim yn bodloni'r safon ofynnol. Os yw gwaith atgyweirio neu amnewid yn amhosibl neu'n amhriodol, neu os yw ymgais gyntaf y gwerthwr i drwsio neu adnewyddu yn aflwyddiannus, yna mae gan y defnyddiwr hawl i wneud cais am ad-daliad rhannol neu lawn a/neu iawndal am ei golledion. Mae hawliau'r defnyddiwr yn erbyn y gwerthwr yn parhau drwy gydol oes resymol y nwyddau, a gall defnyddiwr wneud hawliad drwy'r llysoedd hyd at chwe blynedd ar l ei brynu yng Nghymru a Lloegr (yn yr Alban mae'r cyfnod hwn yn bum mlynedd ar l darganfod bai). Mae hyn yn aml yn hirach na chyfnod gwarant y gwneuthurwr. Gweler' Gwerthu a chyflenwi nwyddau 'i gael rhagor o wybodaeth.

O dan Ddeddf Gwerthu Nwyddau 1979, gall prynwyr busnes ddisgwyl yr un safonau yn y bn fel defnyddwyr (mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn berthnasol i drafodion busnes-i-ddefnyddwyr yn unig). Fodd bynnag, ni all prynwr busnes wrthod nwyddau os yw'r toriad yn fach a byddai ei wrthod yn afresymol. Nid yw'r gyfraith yn rhoi hawl benodol i brynwyr busnes hawlio gwaith atgyweirio neu adnewyddu, ond mewn llawer o achosion, bydd hyn yn sicrhau canlyniad sy'n foddhaol i'r naill a'r llall.

BETH OS YW'R NWYDDAU'N CAEL EU DIFRODI WRTH EU CLUDO?

Os ydych yn gwerthu i ddefnyddiwr, chi sy'n gyfrifol am y risg o golled neu ddifrod wrth ei gludo nes i'r nwyddau gael eu danfon. Os ydych yn dymuno cael yswiriant post, eich cyfrifoldeb chi yw hyn, nid y defnyddiwr. Ni ddylid, felly, gynnig yswiriant post i ddefnyddwyr am dl ychwanegol.

Os ydych chi'n gwerthu i fusnes, nhw sy'n gyfrifol am y risg o golled neu ddifrod i'r nwyddau cyn gynted ag y bydd eich perchenogaeth yn pasio iddyn nhw. Mae hyn fel arfer yn digwydd pan wneir taliad, felly gallwch ddewis cynnig yswiriant post i brynwyr busnes ac efallai y byddwch yn dewis codi tl ychwanegol am hyn. Os ydych yn cynnig yswiriant post, bydd y prynwr yn disgwyl i chi wneud unrhyw hawliad ar ei ran pan fydd y nwyddau'n cael eu colli neu eu difrodi.

BETH OS YW'R PRYNWR YN ANFODLON?

Os bydd y prynwr yn dweud bod problem gyda'r nwyddau, dylech ystyried a oes cyfiawnhad dros eu cais. Os ydyw, ceisiwch ddatrys y mater yn ddi-oed. Os credwch nad oes cyfiawnhad dros yr hawliad, cysylltwch 'r prynwr ac esboniwch pam. Os nad yw'r prynwr yn fodlon 'ch ymateb, neu os na allwch gytuno ar ateb rhyngoch, gall y prynwr hawlio o dan gynllun amddiffyn safle'r arwerthiant (neu'r gwasanaeth talu). Os ydyn nhw wedi defnyddio cerdyn debyd neu gredyd, efallai y byddan nhw'n gofyn i'r cyhoeddwr cerdyn gael ad-daliad drwy brosesu 'chargeback'.

Yn y pen draw, gall prynwr fynd 'i gwyn at eich cymdeithas fasnach, i gyflafereiddiad, i gynllun Ombwdsmon neu i'r llys. Felly dylech gadw unrhyw dystiolaeth bwysig a bod yn barod i ddangos eich bod wedi gwneud ymateb rhesymol i'r gwyn (hyd yn oed os credwch nad oes cyfiawnhad dros hynny).

A allaf ddefnyddio telerau contract i gyfyngu ar fy atebolrwydd?

Os ydych yn gwerthu i ddefnyddiwr, ni allwch ddefnyddio telerau contract i gyfyngu eich atebolrwydd ar gyfer cyflenwi nwyddau diffygiol neu sydd wedi'u camddisgrifio. Ni fydd unrhyw delerau o'r fath yn eich contract yn cael unrhyw effaith a gall fod yn drosedd eu harddangos. Os ydych yn gwerthu i fusnes, gallwch ddefnyddio telerau contract i gyfyngu ar eich atebolrwydd, ond dim ond os yw'r gwaharddiad yn rhesymol.

Gweler' Telerau contract annheg 'i gael rhagor o wybodaeth.

Derbyn taliadau

Gall prynwyr ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau talu ar gyfer arwerthiannau ar-lein. Mae gan bob dull ei fanteision a'i anfanteision ei hun, fel yr amlinellir isod.

ARIAN PAROD

Mae gan arian y fantais fawr o sicrwydd. Gallwch fod yn sicr na fydd y taliad yn cael ei wrthdroi. Mae'r dull hwn yn fwyaf priodol pan fo'r nwyddau'n cael eu danfon neu eu casglu'n bersonol a'r taliad yn cael ei wneud bryd hynny.

Siec

Nid yw taliad siec yn sicr hyd nes y caiff ei glirio; gall eich banc eich cynghori am faint o amser mae hyn yn ei gymryd fel arfer. Efallai y byddwch am aros i siec glirio cyn anfon nwyddau allan. Cofiwch fod sgamwyr weithiau'n defnyddio sieciau ffug neu rai sydd wedi'u dwyn neu ddrafftiau banc.

TROSGLWYDDIAD BANC

Gallech ofyn i brynwr drosglwyddo arian yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc. Fodd bynnag, efallai y byddwch yn ei chael hi'n anodd cadw golwg ar daliadau, oni bai bod y prynwr yn defnyddio cyfeirnod addas wrth iddo drosglwyddo. Gall prynwyr fod yn ddrwgdybus o'r dull talu hwn, gan ei fod yn cael ei ddefnyddio'n aml gan werthwyr twyllodrus.

CARDIAU DEBYD, CARDIAU CREDYD A CHERDIAU CODI TL

Gall taliadau cerdyn fod yn opsiwn cyfleus. Fodd bynnag, os nad yw nwyddau'n cael eu danfon, neu os ydynt yn anfoddhaol, mae'n bosibl y gall y prynwr gychwyn chargeback er mwyn hawlio ad-daliad. Er bod y risg o gael llai o chargeback yn lleihau dros amser, mae'n dal yn bosib sawl mis ar l i drafodyn gael ei wneud.

O bryd i'w gilydd, efallai y gwelwch fod prynwr yn cychwyn yn dwyllodrus ac efallai na fyddwch yn gallu adennill yr arian oddi wrthynt. Fel amddiffyniad ychwanegol i'r prynwr, mae'r gyfraith yn gwneud y cyhoeddwr cerdyn yn atebol pan fyddwch yn torri'r contract. Pan fydd yr eitem yn cael ei phrisio dros 100 a'r prynwr yn hawlio yn erbyn y cyhoeddwr cerdyn, yna mae'n debyg y bydd y cyhoeddwr cerdyn yn gwneud hawliad yn eich erbyn.

GWASANAETH TROSGLWYDDO

Bwriedir gwasanaethau fel Western Union a MoneyGram ar gyfer trosglwyddo arian yn rhyngwladol rhwng ffrindiau a pherthnasau. Mae safleoedd arwerthu ar-lein a marchnadoedd yn argymell nad yw prynwyr yn defnyddio trosglwyddo arian i dalu gwerthwyr.

GWASANAETHAU TALU

Mae'r gwasanaethau hyn (er enghraifft, PayPal a NoChex) yn gyflym ac yn gyfleus, ac fel arfer maent yn cynnig amddiffyniad i brynwyr a gwerthwyr yn erbyn twyll, diffyg darpariaeth a phroblemau gyda nwyddau. Rhaid i ddefnyddwyr yn gyffredinol ddarparu rhywfaint o dystiolaeth o hunaniaeth a/neu sefyllfa ariannol. Gellir cyflwyno ceisiadau yn eich erbyn drwy gynllun amddiffyn y gwasanaeth ei hun neu, os cafodd y taliad ei ariannu gan gerdyn debyd neu gredyd, drwy chargeback.

ESCROW

Mae gwasanaeth escrow yn anelu i ddiogelu gwerthwyr rhag taliadau sydd dim yn cael eu gwneud, a phrynwyr rhag gwerthwyr twyllodrus neu anfoddhaol. Mae'r prynwr yn gwneud taliad i'r gwasanaeth, sydd wedyn yn dal yr arian nes bod y gwerthwr yn cadarnhau derbyn y nwyddau neu'r gwasanaethau'n ddiogel yn unol 'r contract. Ar l cadarnhau hyn, telir y gwerthwr. Lle bo anghydfod yn codi, cedwir yr arian hyd nes y caiff yr anghydfod ei ddatrys, naill ai drwy ddulliau amgen o ddatrys anghydfodau neu drwy'r llysoedd. Gall yr opsiwn hwn roi rhywfaint o sicrwydd i brynwyr a gwerthwyr. Dylech bob amser ddefnyddio gwasanaeth escrow a awdurdodir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol, fel y bydd scamwyr (prynwyr a gwerthwyr) weithiau'n awgrymu defnyddio ' gwasanaeth escrow ' sy'n troi'n dwyll.

Deddfau safonau masnach eraill

Ymdrinnir gwerthiannau mewn safleoedd arwerthu a marchnfannau ar y rhyngrwyd yn yr ystod lawn o ddeddfau safonau masnach. Bwriad y cyfreithiau hyn yn bennaf yw diogelu'r cyhoedd yn gyffredinol, a pheidio rhoi iawndal i ddefnyddwyr unigol. Mae'r rheolau'n cynnwys y canlynol.

HYSBYSEBU ANGHYWIR A CHAMARWEINIOL

Mae defnyddio disgrifiadau ffug neu gamarweiniol am eich nwyddau neu unrhyw agwedd ar eich busnes wedi'i wahardd gan y gyfraith. Yn ogystal, mae unrhyw hepgoriad camarweiniol yn y disgrifiad o nwyddau hefyd yn drosedd. Am ragor o wybodaeth gweler' Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg 'a' Marchnata busnes i fusnes '.

NWYDDAU FFUG A RHAI GOPWYD

Mae'n drosedd gwerthu nwyddau ffug a gwerthu copau anawdurdodedig o waith hawlfreintiol (megis recordiadau sain a fideo neu feddalwedd a gemau cyfrifiadurol). Gweler' Eiddo deallusol '.

PRISIAU CAMARWEINIOL

Mae'n drosedd i arddangos prisiau camarweiniol i ddefnyddwyr. Gall arwydd o bris fod yn gamarweiniol os nad yw'n cynnwys trethi neu ychwanegiadau gorfodol, megis costau cyflenwi.

Ni ddylech gymharu phrisiau ' argymelledig ' neu ' restr ' oni bai bod eich cyflenwr neu'r gwneuthurwr wedi argymell y prisiau hynny mewn gwirionedd, ac nad yw'r pris a argymhellir yn sylweddol uwch na phrisiau gwerthu cyffredinol y cynnyrch.

Gweler' Darparu gwybodaeth am brisiau 'i gael rhagor o wybodaeth.

DIOGELWCH Y CYNNYRCH

Rhaid i'r holl nwyddau fod yn ddiogel, a rhaid i rai nwyddau (er enghraifft, nwyddau trydanol a theganau) gydymffurfio rheoliadau diogelwch penodol. Gall y rhain fod yn gymhleth felly dylech gael cyngor gan Safonau Masnach (yn ddelfrydol cyn gwerthu'r nwyddau), yn enwedig os ydych yn mewnforio'r nwyddau yn syth o'r tu allan i'r DU. Ceir canllawiau ar y maes hwn yn adran ' diogelwch cynnyrch ' y wefan hon.

Cosbau

Gall methu chydymffurfio chyfraith safonau masnach arwain at gamau gorfodi ac at gosbau, a allai gynnwys dirwy a/neu garchar. I gael rhagor o wybodaeth, gweler' Safonau masnach: pwerau, gorfodi a chosbau '.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Deddf Gwerthu Nwyddau 1979

Rheoliadau Masnachu Electronig (Cyfarwyddeb CE) 2002

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd/Diweddarwyd diwethaf: Rhagfyr 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 260386, ID: 528, updated 29/01/2020