COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Teithiau a gwyliau pecyn

In the guide

Arweiniad ary gofynion cyfreithiolsy'n berthnasol i drefnwyr a manwerthwyr gwyliau pecyn a chontractau trefniadau teithio perthynol a wneir gyda defnyddwyr

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae deddfwriaeth yn diffinio gwahanol fathau o deithio ar becynnau a threfniadau tebyg, ac yn amlinellu cyfrifoldebau a rhwymedigaethau trefnwyr gwyliau a manwerthwyr o ran prisiau a threfniadau diogelwch ariannol. Mae hefyd yn cwmpasu agweddau o'r diwydiant gwyliau pecyn sy'n ymwneud gofynion contractau, gordaliadau, iawndal ac ati.

Daeth Rheoliadau Trefniadau Teithio a Chysylltiadau Cysylltiedig 2018 i rym ar 1 Gorffennaf 2018 ac maent yn ymwneud threfniadau teithio pecyn sy'n ' gontractau teithio pecyn ' neu'n ' drefniadau teithio cysylltiedig ' a ddarperir gan drefnwyr gwyliau a manwerthwyr gwyliau i defnyddwyr sy'n teithio. Gweler ' contractau a wnaed cyn 1af Gorffennaf 2018 ' isod ar gyfer y gofynion cyfreithiol ar gyfer contractau a wnaed yn gynharach.

Contract teithio pecyn

Mae contract teithio pecyn yn gyfuniad o ddau fath o wasanaeth teithio o leiaf at ddiben yr un daith neu wyliau; rhaid iddynt gael eu cynnig gan drefnydd gwyliau neu manwerthwr, neu gan y defnyddiwr sy'n teithio, a bodloni un neu ragor o'r meini prawf canlynol:

 • chyfuno gan un masnachwr
 • prynu o un man gwerthu
 • ddewiswyd cyn i'r teithiwr gytuno i dalu
 • cynnig, eu gwerthu neu eu codi ar bris cynhwysol neu gyfanswm
 • hysbysebu neu eu gwerthu o dan y term ' pecyn ' neu derm tebyg
 • cyfuno ar l cwblhau contract y mae masnachwr yn rhoi hawl i'r teithiwr ei ddewis o ddetholiad o wahanol fathau o wasanaethau teithio

Fel arall, gellir prynu contract teithio pecyn gan fasnachwyr gwahanol drwy brosesau archebu ar-lein cysylltiedig cyn belled :

 • throsglwyddir enw, manylion talu a chyfeiriad e-bost y teithiwr oddi wrth y masnachwr y mae'r contract cyntaf yn dod i ben i fasnachwr neu fasnachwyr arall
 • bod y contract gyda'r masnachwr neu'r masnachwyr olaf yn dod i ben yn y 24 awr ddiweddaraf ar l cadarnhau'r archeb o'r gwasanaeth teithio cyntaf

Mae hyn yn berthnasol beth bynnag a yw'r teithiwr yn cwblhau contractau ar wahn gydag un neu fwy o ddarparwyr gwasanaethau teithio mewn perthynas 'r gwasanaethau.

Trefniant teithio cysylltiedig

Mae ' trefniant teithio cysylltiedig ' yn gyfuniad o o leiaf dau fath gwahanol o wasanaeth teithio at ddiben yr un daith neu wyliau; nid pecynau ydynt, ond maent yn arwain at gwblhau contractau ar wahn gyda darparwyr gwasanaeth unigol.

Er mwyn i hyn gael ei gynnwys yn y diffiniad o drefniant teithio cysylltiedig, rhaid i'r masnachwr hwyluso naill ai:

 • dewis ar wahn a thalu pob gwasanaeth teithio ar wahn gan deithwyr; rhaid i hyn ddigwydd yn ystod un ymweliad phwynt gwerthu masnachwr, neu gysylltiad ag ef
  ... neu
 • caffael o leiaf un gwasanaeth teithio ychwanegol gan fasnachwr arall lle daw contract gyda'r masnachwr arall hwnnw i ben ar y 24 awr ddiweddaraf ar l cadarnhau archebu'r gwasanaeth teithio cyntaf; rhaid i'r masnachwr wneud hyn mewn modd wedi'i dargedu

Fodd bynnag, lle nad yw'r gwasanaethau teithio a ddewisir yn cyfrif am gyfran sylweddol o werth cyfunol y gwasanaethau ac nad ydynt yn cael eu hysbysebu fel rhan hanfodol o'r daith neu'r gwyliau, ac nad ydynt fel arall yn eu cynrychioli, nid yw'r gwasanaethau hynny'n gyfystyr trefniant teithio cysylltiedig.

Mae gwasanaethau teithio sy'n berthnasol i gytundebau teithio pecyn neu drefniadau teithio cysylltiedig yn cynnwys:

 • cludiant teithwyr
 • darparu llety
 • rhentu ceir, beiciau modur, ac ati
 • unrhyw wasanaeth twristiaeth arall

Nid yw'r Rheoliadau yn berthnasol i'r canlynol:

 • pecynnau a threfniadau teithio cysylltiedig sy'n cwmpasu cyfnod o lai na 24 awr, oni chynhwysir llety dros nos
 • pecynnau a gynigir a threfniadau teithio cysylltiedig wedi'u hwyluso, weithiau ar sail di-elw i grwp cyfyngedig o deithwyr
 • pecynnau a threfniadau teithio cysylltiedig a brynwyd ar sail cytundeb cyffredinol a gwblheir rhwng masnachwr a pherson arall sy'n gweithredu ar gyfer masnach, busnes, crefft neu broffesiwn at ddibenion archebu trefniadau teithio mewn cysylltiad gyda'r masnach, busnes, crefft neu broffesiwn hynny

Gwybodaeth y mae'n ofynnol ei darparu i deithwyr

CONTRACTAU TEITHIO PECYN

Pan fydd contract teithio pecyn yn cael ei werthu drwy fanwerthwr, rhaid i'r trefnydd a'r manwerthwr sicrhau bod y wybodaeth a restrir yn Atodlen 1 yn cael ei darparu i'r teithiwr cyn i'r contract teithio pecyn ddod i ben.

Os yw'n bosibl defnyddio hyper-ddolenni, rhaid rhoi'r wybodaeth a restrir yn Atodlen 2i'r teithiwr, gan ddefnyddio'r ffurflen a'r geiriad a roddir yn yr Atodlen honno.

Os nad oes modd defnyddio hyper-ddolenni, neu os yw'r contract teithio pecyn i fod i ddod i ben dros y ffn, rhaid i'r teithiwr gael y wybodaeth a restrir yn Atodlen 3, gan ddefnyddio'r ffurflen a'r geiriad a roddir yn yr Atodlen honno.

Gall y trefnydd a'r manwerthwr gytuno pa un ohonynt sydd i ddarparu'r wybodaeth ofynnol.

Os nad yw contract teithio pecyn yn cael ei werthu drwy fanwerthwr, rhaid i'r trefnydd ddarparu'r wybodaeth ofynnol.

Pan fydd teithiwr yn prynu pecyn o fasnachwyr gwahanol drwy brosesau archebu ar-lein cysylltiedig ac mae'r ddau beth canlynol yn digwydd:

 • trosglwyddir enw, manylion talu a chyfeiriad e-bost y teithiwr oddi wrth y masnachwr y mae'r contract cyntaf yn dod i ben i fasnachwr neu fasnachwyr arall
 • mae contract gyda'r masnachwr neu'r masnachwyr olaf yn dod i ben yn y 24 awr ddiweddaraf ar l cadarnhau'r archeb o'r gwasanaeth teithio cyntaf

... rhaid i'r trefnydd neu'r masnachwr, a'r masnachwr y trosglwyddir y data iddo, sicrhau bod yr wybodaeth a restrir yn Atodlen 1 yn cael ei darparu i'r teithiwr cyn i'r contract teithio pecyn ddod i ben. Rhaid i'r trefnydd neu'r manwerthwr hefyd ddarparu ar yr un pryd yr wybodaeth a restrir yn Atodlen 4, gan ddefnyddio'r ffurflen a'r geiriad a roddir yn yr Atodlen honno.

Rhaid i'r wybodaeth gael ei rhoi i'r teithiwr cyn y bydd yn rhwym wrth y contract.

Mae'r gofyniad i ddarparu'r wybodaeth hon yn cynnwys p'un a yw'r teithiwr yn cwblhau contractau ar wahn gydag un neu fwy o ddarparwyr gwasanaethau teithio mewn perthynas 'r gwasanaethau.

Mae'n drosedd i fethu darparu'r wybodaeth sy'n ofynnol.

Trefniadau teithio cysylltiedig

Rhaid i'r masnachwr sy'n hwyluso trefniadau teithio cysylltiedig ddatgan mewn modd clir, dealladwy ac amlwg bod y teithiwr:

 • yn cael budd o unrhyw un o'r hawliau sy'n gymwys i becynnau o dan Reoliadau Trefniadau Teithio a Theithio Cysylltiedig 2018 a bydd pob darparwr gwasanaeth yn llwyr gyfrifol am berfformiad cytundebol priodol y gwasanaeth.
 • yn elwa o warchodaeth ansolfedd

Lle ceir un ymweliad man gwerthu masnachwr, neu gyswllt ag ef, gan arwain at ddewis ar wahn a thaliad ar wahn ar gyfer pob gwasanaeth teithio gan deithwyr, rhaid darparu'r wybodaeth gan ddefnyddio'r ffurf a'r geiriad a nodir yn:

 • Atodlen 6, pan fo'r masnachwr yn hwyluso trefniant teithio cysylltiedig ac yn gludwr sy'n gwerthu tocyn dwyffordd
 • Atodlen 7, lle bo'r masnachwr yn hwyluso trefniant teithio cysylltiedig ac nad yw'n gludwr sy'n gwerthu tocyn dwyffordd
 • Atodlen 8, pan fo'r masnachwr yn hwyluso trefniant teithio cysylltiedig a bod y contract yn cael ei gwblhau yng ngwydd ffisegol y masnachwr ar yr un pryd (ac eithrio cludwr sy'n gwerthu tocyn dychwelyd) a'r teithiwr

Lle ceir caffael o leiaf un gwasanaeth teithio ychwanegol gan fasnachwr arall (a hwylusir mewn dull wedi'i dargedu gan fasnachwr) a bod contract gyda'r masnachwr arall wedi'i gwblhau erbyn y 24 awr ddiweddaraf ar l cadarnhau'r archeb o'r daith gyntaf gwasanaeth, rhaid darparu'r wybodaeth gan ddefnyddio'r ffurf a'r geiriad a nodir yn:

 • Atodlen 9, lle mae'r masnachwr yn hwyluso trefniant teithio cysylltiedig ar-lein ac yn gludwr sy'n gwerthu tocyn dwyffordd
 • Atodlen 10, lle mae'r masnachwr yn hwyluso trefniant teithio cysylltiedig ar-lein ac nad yw'n gludwr sy'n gwerthu tocyn dwyffordd

Mae'n rhaid i'r masnachwr hefyd roi copi o Reoliadau Teithio a Threfniadau Teithio Cysylltiedig y Pecyn i'r Teithiwr 2018.

Lle mae trefniadau teithio cysylltiedig yn wahanol i'r rhai a restrir uchod, mae'n rhaid i'r masnachwr ddarparu'r wybodaeth ar unrhyw un o'r ffurfiau a nodir yn Atodlenni 6, 7, 8, 9 a 10 y mae'r masnachwr yn ystyried sydd fwyaf priodol a chaiff wneud diwygiadau i'r ffurfiau sy'n rhesymol ofynnol i ddarparu'r wybodaeth yn glir.

Rhaid i'r wybodaeth gael ei rhoi i'r teithiwr cyn y bydd yn rhwym wrth y contract.

Mae'n drosedd i fethu chydymffurfio 'r gofynion hyn.

Lle nad yw'r masnachwr sy'n hwyluso trefniant teithio cysylltiedig yn cydymffurfio 'r gofynion hyn, yna mae'r gofynion a amlinellir yn yr adran ' newidiadau i'r contract teithio pecyn cyn dechrau'r pecyn ' isod yn gymwys mewn perthynas 'r gwasanaethau teithio wedi'u cynnwys yn y trefniant teithio cysylltiedig.

Pan fo trefniant teithio cysylltiedig yn ganlyniad i gwblhau contract rhwng teithiwr a masnachwr nad yw'n hwyluso'r trefniant teithio cysylltiedig, rhaid i'r masnachwr hwnnw hysbysu'r masnachwr gan hwyluso'r trefniant teithio cysylltiedig o gwblhau'r contract perthnasol.

Gwybodaeth sy'n ffurfio rhan o'r contract teithio

Bernir bod gwybodaeth y mae'n ofynnol ei rhoi i'r teithiwr o dan baragraffau 1 i 10, 12 i 14 ac 16 o Atodlen 1 yn rhan annatod o'r contract teithio pecyn ac ni chaniateir ei newid oni hysbysir y teithiwr cyn i'r contract ddod i ben ac eu bod yn cytuno 'r newidiadau.

Yng Nghymru a Lloegr mae'n amod ymhlyg yng nghontract teithio'r pecyn y bydd y teithiwr, os na chaiff ei hysbysu o newidiadau o ran ffioedd ychwanegol, taliadau neu gostau eraill y cyfeirir atynt ym mharagraff 12 o Atodlen 1, yn gorfod talu'r ffioedd hynny , taliadau neu gostau eraill.

Yn yr Alban, bernir bod unrhyw dramgwydd o'r fath yn achos o dorri amodau perthnasol sy'n cyfiawnhau rhoi'r contract ar brawf (o ran y defnyddiwr, mae hyn yn ei hanfod yn golygu y gallent ddewis peidio chael eu rhwymo gan y contract mwyach a chael ad-daliad llawn).

Cynnwys contract teithio'r pecyn a dogfennau eraill

Rhaid darparu'r contract teithio pecyn i deithwyr mewn iaith glir a dealladwy, a rhaid i'r hyn a ddarperir yn ysgrifenedig fod ar ffurf ddarllenadwy.

Rhaid i'r trefnydd neu'r manwerthwr sicrhau bod y contract teithio pecyn yn nodi cynnwys llawn y pecyn ac yn cynnwys yr holl wybodaeth a bennir yn Atodlen 1 ac Atodlen 5.

Newidiadau i'r contract teithio pecyn cyn dechrau'r pecyn

Mae'r gofynion hyn yn cael eu hawgrymu fel term ym mhob contract teithio pecyn.

TROSGLWYDDO CONTRACT TEITHIO PECYN I DEITHIWR ARALL

Gall y teithiwr drosglwyddo contract teithio pecyn cyflawn i berson arall sy'n bodloni'r holl amodau sy'n gymwys i'r contract hwnnw.

Rhaid i'r teithiwr gwreiddiol hysbysu'r trefnydd o'r trosglwyddiad, ar gyfrwng gwydn (er enghraifft, copi printiedig neu e-bost), o leiaf saith diwrnod cyn i'r gwyliau pecyn ddechrau.

Yna, rhaid i'r trefnydd roi gwybod i'r teithiwr newydd am unrhyw ffioedd ychwanegol, taliadau neu gostau eraill sy'n deillio o drosglwyddo'r contract teithio pecyn a rhaid iddo brofi'r costau hynny. Rhaid i'r costau trosglwyddo beidio bod yn afresymol a rhaid iddynt beidio bod yn fwy na'r gost a dynnir gan y trefnydd o ganlyniad i'r trosglwyddiad.

Mae'r teithwyr gwreiddiol a newydd yn atebol ar y cyd ac yn unigol am y costau trosglwyddo.

NEWID Y PRIS A THELERAU ERAILL CONTRACT TEITHIO PECYN

Ni ellir cynyddu unrhyw un o'r prisiau a gynhwysir mewn contract teithio pecyn ar l i'r contract ddod i ben oni bai bod y contract:

 • yn datgan y gellir gwneud cynnydd o'r fath
 • yn nodi y gellir codi prisiau dim ond oherwydd cynnydd yn y canlynol: cost tanwydd neu ffynonellau pwer eraill - trethi neu ffioedd, megis trethi twristiaid, trethi glanio neu ffioedd codi a gollwng mewn porthladdoedd a meysydd awyr-cyfraddau cyfnewid
 • yn rhoi'r hawl i'r teithiwr gael gostyngiad cyfatebol mewn prisiau yn achos unrhyw ostyngiad yn y costau uchod
 • yn rhoi gwybodaeth am sut y dylid cyfrifo unrhyw ddiwygiadau i brisiau

Dim ond os yw'r trefnydd yn hysbysu'r teithiwr yn glir ac yn ddealladwy, ar gyfrwng gwydn, y gellir gwneud unrhyw gynnydd yn y pris ar yr 20 diwrnod diweddaraf cyn dechrau'r pecyn; rhaid iddo gynnwys cyfiawnhad dros y cynnydd a chyfrifiad ohono.

Os oes gan y teithiwr yr hawl i ostyngiad mewn pris oherwydd gostyngiad yn y costau uchod gall y trefnydd ddidynnu treuliau gweinyddol o unrhyw ad-daliad sy'n ddyledus i'r teithiwr o ganlyniad i'r gostyngiad yn y pris. Rhaid i'r trefnydd hefyd ddarparu prawf o unrhyw dreuliau a ddidynnwyd ar gais y teithiwr.

Ni chaiff y trefnydd newid unrhyw delerau eraill sy'n ymwneud chontract teithio pecyn cyn dechrau'r pecyn oni bai:

 • fod y contract yn caniatu i'r trefnydd wneud newidiadau o'r fath
 • fod y newid yn ansylweddol
 • fod y trefnydd yn hysbysu'r teithiwr o'r newid mewn modd clir, dealladwy ac amlwg ar gyfrwng gwydn

Lle, cyn dechrau'r pecyn, bydd un neu fwy o'r canlynol yn digwydd:

 • amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth y trefnydd yn ei gwneud yn ofynnol i wneud newidiadau sylweddol i unrhyw un o brif nodweddion y gwasanaethau teithio a nodir ym mharagraffau 1 i 10 o Atodlen 1
 • ni all y trefnydd fodloni'r gofynion arbennig a bennir ym mharagraff 1 o Atodlen 5
 • mae'r trefnydd yn bwriadu codi pris y pecyn o fwy nag 8%

... rhaid i'r trefnydd, heb oedi'n ormodol, hysbysu'r teithiwr mewn modd clir, dealladwy ac amlwg, ar gyfrwng gwydn, o:

 • y newidiadau arfaethedig a, lle y bo'n briodol, eu heffaith ar bris y pecyn
 • gyfnod rhesymol y mae'n rhaid i'r teithiwr hysbysu'r trefnydd o'i benderfyniad ynghylch derbyn y newidiadau arfaethedig neu derfynu'r contract heb dalu ffi derfynu, yn ogystal chanlyniadau methiant y teithiwr i ymateb o fewn cyfnod hwnnw
 • unrhyw becyn amnewid, o safon gyfatebol neu uwch, os yn bosibl, a gynigir i'r teithiwr a'i bris

Os bydd y teithiwr yn terfynu'r contract, gall dderbyn pecyn arall os yw'r trefnydd yn cynnig hynny.

Os bydd y newidiadau i'r contract teithio pecyn neu'r pecyn amgen yn arwain at becyn o ansawdd neu gost is, mae gan y teithiwr hawl i ostyngiad priodol mewn prisiau.

Os yw'r teithiwr yn terfynu'r contract ac nad yw'n derbyn pecyn amnewid, rhaid i'r trefnydd eu had-dalu gyda'r holl daliadau a wnaed, a rhaid gwneud hyn heb fod yn hwyrach na 14 diwrnod ar l terfynu'r contract. O dan yr amgylchiadau hyn mae'r gofynion a nodir isod ynghylch gostwng prisiau a digolledu am iawndal yn berthnasol.

Os nad yw'r teithiwr yn cadarnhau o fewn y cyfnod a bennwyd a yw'n dymuno derbyn y newid arfaethedig neu'n terfynu'r contract, rhaid i'r trefnydd hysbysu'r teithiwr am yr eildro. Os bydd y teithiwr yn methu ag ymateb eto, gall y trefnydd derfynu'r contract ac ad-dalu'r holl daliadau a wnaed, a rhaid gwneud hynny heb fod yn hwyrach na 14 diwrnod ar l terfynu'r contract.

TERFYNU'R CONTRACT TEITHIO PECYN GAN Y TEITHIWR

Gall teithiwr derfynu'r contract teithio pecyn ar unrhyw adeg cyn dechrau'r pecyn ond efallai y bydd yn ofynnol i'r teithiwr dalu ffi derfynu priodol a chyfiawn i'r trefnydd.

Gall y contract teithio pecyn bennu ffioedd terfyniad safonol rhesymol yn seiliedig ar:

 • adeg terfynu'r contract cyn dechrau'r pecyn
 • yr arbedion cost disgwyliedig a'r incwm o ddefnyddio'r gwasanaethau teithio mewn ffyrdd eraill

Yn absenoldeb ffioedd terfynu safonedig, rhaid i swm y ffi terfynu gyfateb i bris y pecyn heb yr arbedion cost a'r incwm o ddefnyddio'r gwasanaethau teithio mewn ffyrdd eraill.

Rhaid i'r trefnydd roi cyfiawnhad dros swm y ffi terfynu os bydd y teithiwr yn gofyn am hynny.

Os bydd amgylchiadau anorfod ac anghyffredin yn digwydd yn y gyrchfan neu'r cyffiniau, sy'n effeithio'n sylweddol ar berfformiad y pecyn neu ar gludo teithwyr i'r gyrchfan, gall y teithiwr derfynu contract teithio'r pecyn cyn dechrau'r pecyn heb dalu unrhyw ffi terfynu.

Mewn amgylchiadau o'r fath, mae gan y teithiwr hawl i ad-daliad llawn o unrhyw daliadau a wnaed am y pecyn ond nid oes ganddo hawl i gael iawndal ychwanegol.

Y TREFNYDD YN TERFYNU'R CONTRACT TEITHIO PECYN

Gall y trefnydd derfynu'r contract teithio pecyn lle:

 • bod nifer y personau sydd wedi'u cofrestru ar gyfer y pecyn yn llai na'r isafswm a nodir yn y contract a bod y trefnydd yn hysbysu'r teithiwr bod y contract wedi'i derfynu o fewn y cyfnod a bennwyd yn y contract ond ddim hwyrach na: 20 diwrnod cyn dechrau y pecyn, yn achos tripiau sy'n para mwy na chwe diwrnod - saith diwrnod cyn dechrau'r pecyn, yn achos tripiau sy'n para rhwng dau a chwe diwrnod - 48 awr cyn dechrau'r pecyn, yn achos tripiau sy'n para llai na deuddydd
 • mae'r trefnydd yn cael ei rwystro rhag cyflawni'r contract oherwydd amgylchiadau eithriadol ac anochel ac yn hysbysu'r teithiwr bod y contract wedi'i derfynu heb oedi'n ormodol cyn dechrau'r pecyn

Mewn amgylchiadau o'r fath rhaid i'r trefnydd roi ad-daliad llawn i'r teithiwr o unrhyw daliadau a wnaed am y pecyn ond nid ydynt yn atebol am iawndal ychwanegol

AD-DALIADAU OS BYDD TERFYNIAD

Pan gaiff contract teithio pecyn ei derfynu gan y teithiwr, rhaid i'r trefnydd ad-dalu unrhyw daliadau a wnaed, ar l didynnu unrhyw ffi a derfynwyd, ddim hwyrach na 14 diwrnod ar l i'r contract teithio pecyn gael ei derfynu.

Perfformiad y pecyn

Mae'r gofynion hyn yn cael eu hawgrymu fel term ym mhob contract teithio pecyn.

CYFRIFOLDEB AM BERFFORMIAD Y PECYN

Mae'r trefnydd yn gyfrifol am yr holl wasanaethau teithio a gynhwysir mewn contract teithio pecyn, ni waeth a gaiff y gwasanaethau hynny eu cyflawni gan y trefnydd neu gan ddarparwyr gwasanaethau teithio eraill.

Os oes unrhyw ddiffyg cydymffurfio gwasanaeth teithio sydd wedi'i gynnwys yn y contract teithio pecyn, rhaid i'r teithiwr hysbysu'r trefnydd amdano heb oedi diangen.

Rhaid i'r trefnydd gywiro'r diffyg cydymffurfio o fewn cyfnod rhesymol a bennir gan y teithiwr oni bai:

 • ei fod yn amhosib gwneud
 • ei fod yn golygu costau anghymesur o ran graddau'r diffyg cydymffurfio a gwerth y gwasanaethau teithio yr effeithir arnynt

Os nad yw'r trefnydd yn cywiro'r diffyg cydymffurfio o fewn cyfnod rhesymol a bennir gan y teithiwr, mae'r gofynion a nodir isod ynghylch gostwng prisiau a digolledu am iawndal yn berthnasol.

Os yw'r trefnydd yn gwrthod unioni'r diffyg cydymffurfio neu os oes angen datrysiad ar unwaith, gall y teithiwr unioni'r diffyg cydymffurfiaeth ei hun a bod hawl i ad-daliad o'r treuliau angenrheidiol.

Mewn amgylchiadau o'r fath nid yw'n ofynnol i'r teithiwr bennu cyfnod rhesymol, ond os pennwyd cyfnod o'r fath nid oes angen iddo aros tan ddiwedd y cyfnod cyn unioni'r diffyg cydymffurfiaeth.

Os nad yw'r trefnydd yn gallu darparu cyfran sylweddol o'r gwasanaethau teithio fel a gytunwyd yn y contract teithio pecyn, rhaid i'r trefnydd gynnig, heb unrhyw gost ychwanegol i'r teithiwr, drefniadau amgen addas, lle bo'n bosibl, cyfwerth neu uwch ansawdd na'r rhai a nodir yn y contract ar gyfer parhau 'r pecyn, gan gynnwys pan gytunir ar ddychweliad y teithiwr i'r man gadael.

Os bydd y trefnydd yn cynnig trefniadau amgen arfaethedig sy'n arwain at becyn o ansawdd is na'r hyn a nodir yn y contract teithio pecyn, rhaid i'r trefnydd roi gostyngiad pris priodol i'r teithiwr.

Mae gan y teithiwr hawl i wrthod unrhyw drefniadau amgen arfaethedig ond dim ond os na ellir eu cymharu 'r trefniadau y cytunwyd arnynt yn y contract teithio pecyn, neu os yw'r gostyngiad mewn prisiau a roddwyd yn annigonol.

Os bydd unrhyw ddiffyg cydymffurfio yn cael effaith sylweddol ar berfformiad y pecyn a bod y trefnydd yn methu chywiro'r diffyg cydymffurfio o fewn y cyfnod rhesymol, gall y teithiwr derfynu'r contract teithio pecyn heb dalu ffi derfynu a, lle bo bo'n briodol, hawl i ostyngiad mewn pris a/neu iawndal.

Os nad yw'r trefnydd yn gallu gwneud trefniadau eraill, neu os yw'r teithiwr yn gwrthod y trefniadau amgen arfaethedig, mae gan y teithiwr hawl i ostyngiad mewn prisiau a/neu ddigollediad am iawndal, lle bo hynny'n briodol.

Yn y ddau achos hwn, mae'r gofynion a nodir isod yn yr adran ' lleihau prisiau a iawndal am ddigollediad ' yn berthnasol.

Os yw'r pecyn yn cynnwys cludo teithwyr, rhaid i'r trefnydd hefyd ddarparu ar gyfer ailwladoli'r teithiwr gyda chludiant cyfatebol heb oedi diangen ac ar ddim cost ychwanegol i'r teithiwr.

Os nad yw'r trefnydd yn gallu sicrhau dychwelyd y teithiwr fel y cytunwyd yn y contract teithio pecyn oherwydd amgylchiadau anochel ac eithriadol, rhaid i'r trefnydd dalu'r costau am lety angenrheidiol, os yw'n bosibl o gategori cyfatebol, ar gyfer cyfnod heb fod yn fwy na thair noson y teithiwr. Fel arall, pan fydd cyfnod gwahanol yn cael ei bennu mewn deddfwriaeth hawliau teithwyr sy'n berthnasol i'r dulliau cludo perthnasol ar gyfer dychweliad y teithiwr, rhaid i'r trefnydd dalu'r gost am y cyfnod a bennir yn y ddeddfwriaeth honno.

Nid yw'r cyfyngiad hwn ar gostau yn berthnasol i bobl symudedd is ac unrhyw berson sy'n mynd gyda hwy, menywod beichiog a phlant dan oed ar eu pen eu hunain, yn ogystal phersonau sydd angen cymorth meddygol penodol, cyn belled bod y trefnydd wedi cael gwybod am ei anghenion penodol o leiaf 48 awr cyn dechrau'r pecyn.

Efallai na fydd atebolrwydd y trefnydd yn cael ei gyfyngu oherwydd amgylchiadau anochel ac anghyffredin os na fydd y darparwr trafnidiaeth perthnasol yn dibynnu ar amgylchiadau o'r fath o dan y ddeddfwriaeth hawliau teithwyr sy'n gymwys.

GOSTWNG PRIS A IAWNDAL AM GOLLEDION

Rhaid i'r trefnydd gynnig gostyngiad pris priodol i'r teithiwr ar gyfer unrhyw gyfnod pan fo diffyg cydymffurfiaeth, oni bai fod y trefnydd yn profi bod y diffyg cydymffurfiaeth i'w briodoli i'r teithiwr.

Rhaid i'r trefnydd gynnig iawndal priodol i'r teithiwr, heb oedi gormodol, am unrhyw ddifrod a gaiff y teithiwr o ganlyniad i unrhyw ddiffyg cydymffurfio.

Nid oes gan y teithiwr hawl i gael iawndal am golledion os gall y trefnydd brofi mai'r diffyg cydymffurfio:

 • wedi'i briodoli i'r teithiwr
 • wedi ei briodoli i drydydd parti nad yw'n gysylltiedig darparu'r gwasanaethau teithio a gynhwysir yn y contract teithio pecyn ac na ellir ei ragweld neu na ellir ei osgoi
 • oherwydd amgylchiadau anochel ac eithriadol

I'r graddau y mae'r confensiynau rhyngwladol * yn cyfyngu ar faint yr iawndal sydd i'w dalu gan ddarparwr sy'n cyflawni gwasanaeth teithio sy'n rhan o becyn, neu o dan ba amodau y gwneir hynny, bydd yr un cyfyngiadau yn gymwys i'rtTrefnydd.

[* Y confensiynau rhyngwladol yw:

 • Confensiynau Cludo Drwy'r Awyr, o fewn yr ystyr a roddir yn adran 1 (5) o Ddeddf Cludo Drwy'r Awyr 1961
 • Confensiwn Athen o 1974 ar Gludo Teithwyr a'u Bagiau dros y Mr
 • Confensiwn 1980 yn ymwneud Cherbyd Rhyngwladol y Rheilffyrdd (COTIF)]

Mewn achosion eraill, gall y contract teithio pecyn gyfyngu ar yr iawndal sydd i'w dalu gan y trefnydd cyn belled bod y cyfyngiad hwnnw:

 • yw'n gymwys i anaf personol neu ddifrod a achosir yn fwriadol neu gydag esgeulustod neu nad yw'n cyfyngu ar unrhyw atebolrwydd na ellir ei gyfyngu gan y gyfraith
 • yw'n cyfateb i lai na theirgwaith cyfanswm pris y pecyn

Nid yw unrhyw hawl i iawndal neu ostyngiad mewn pris yn effeithio ar hawliau teithwyr dan ddeddfwriaeth hawliau teithwyr a'r confensiynau rhyngwladol ond rhaid i'r trefnydd ddidynnu gwerth iawndal o'r fath ac ati o'r hyn y mae'n ofynnol ei dalu o dan y Rheoliadau.

POSIBILRWYDD O GYSYLLTU 'R TREFNYDD DRWY'R MANWERTHWR

Mae gan y teithiwr hawl i fynd i'r afael negeseuon, ceisiadau neu gwynion mewn perthynas pherfformiad y pecyn yn uniongyrchol i'r manwerthwr y prynwyd ef drwyddo a rhaid i'r manwerthwr anfon y negeseuon, y ceisiadau neu'r cwynion hynny ymlaen i'r trefnydd heb oedi diangen.

O ran cydymffurfio 'r terfynau amser neu'r cyfnodau cyfyngu gofynnol, bydd y trefnydd yn ystyried bod y negeseuon, ceisiadau neu gwynion sy'n cael eu derbyn gan y manwerthwr yn cael eu hystyried fel derbynneb gan y trefnwr.

RHWYMEDIGAETH I ROI CYMORTH

Os yw'r teithiwr mewn trafferthion, yn enwedig os nad yw'r trefnydd yn gallu dychwelyd y teithiwr fel y cytunwyd yn y pecyn, rhaid i'r trefnydd roi cymorth priodol heb oedi diangen drwy:

 • ddarparu gwybodaeth briodol am wasanaethau iechyd, awdurdodau lleol a chymorth conswl
 • gynorthwyo'r teithiwr i wneud cyfathrebiadau o bell a helpu'r teithiwr i ddod o hyd i drefniadau teithio amgen

Gall y trefnydd godi ffi am gymorth o'r fath os caiff yr anhawster ei achosi'n fwriadol gan y teithiwr neu drwy esgeulustod y teithiwr, ond rhaid i'r ffi honno fod yn resymol ac ni chaiff fod yn fwy na'r costau gwirioneddol a ysgwyddwyd gan y trefnydd.

Diogelu ansolfedd

AMDDIFFYNIAD ANSOLFEDD AR GYFER PECYNNAU

Rhaid i drefnydd pecyn ddarparu sicrwydd effeithiol i gwmpasu, os bydd y trefnydd yn ansolfedd, y gost o ad-dalu y mae'n rhesymol ei ragweld, heb oedi gormodol, yr holl daliadau a wneir gan neu ar ran teithwyr ar gyfer unrhyw wasanaeth teithio na pherfformir o ganlyniad i'r methdaliad, gan gymryd i ystyriaeth hyd y cyfnod rhwng taliadau i lawr a'r taliadau terfynol a chwblhau'r pecynnau.

Os yw cludo teithwyr wedi'i gynnwys yn y pecynnau, a bod perfformiad unrhyw becyn yn cael ei effeithio gan y methdaliad, mae'n rhaid i'r trefnydd hefyd ddarparu sicrwydd effeithiol ar gyfer dychwelyd y teithiwr ac, os oes angen, ariannu llety'r teithiwr lcyn eu dychwelyd, yn rhad ac am ddim.

Rhaid i'r dull diogelwch a ddarperir gan y trefnydd gydymffurfio o leiaf 'r gofynion a nodir isod o ran bondio, cronfeydd wrth gefn, polisau yswiriant ac arian a ddelir mewn ymddiriedolaeth.

Mae trefnydd sy'n methu chydymffurfio 'r gofynion hyn yn cyflawni trosedd.

Os bydd y trefnydd yn ansolfedd, gall teithwyr gytuno i barhau 'r pecyn lle mae'n bosibl gwneud hynny ac mae person, ar wahn i'r trefnydd hwnnw, yn cytuno i gyflawni cyfrifoldebau'r trefnydd o dan gontract teithio'r pecyn.

DIOGELWCH ANSOLFEDD AR GYFER TREFNIADAU TEITHIO CYSYLLTIEDIG

Rhaid i unrhyw fasnachwr sy'n hwyluso trefniant teithio cysylltiedig ddarparu diogelwch effeithiol i gwmpasu, os bydd y masnachwr yn ansolfedd, y costau rhesymol rhagweladwy o ad-dalu'r holl daliadau y mae'r masnachwr yn eu cael gan deithwyr am unrhyw wasanaeth teithio sy'n rhan o'r trefniant cysylltiedig ac nid yw'n cael ei pherfformio o ganlyniad i ansolfedd y masnachwr, gan gymryd i ystyriaeth hyd y cyfnod rhwng taliadau i lawr a'r taliadau terfynol a chwblhau'r trefniadau teithio cysylltiedig.

Os mai'r masnachwr yw'r parti sy'n gyfrifol am gludo teithwyr, a bod yr ansolfedd yn effeithio ar berfformiad y trefniant teithio cysylltiedig, rhaid i'r masnachwr hefyd ddarparu diogelwch effeithiol i dalu am ailwladoli'r teithiwr ac, os oes angen, ariannu llety'r teithiwr cyn yr ailwladoli.

Rhaid darparu'r diogelwch lle bo hynny'n briodol heb oedi diangen ac yn ddi-dl.

Rhaid i'r dull diogelwch a ddarperir gan y trefnydd gydymffurfio o leiaf 'r gofynion a nodir isod o ran bondio, cronfeydd wrth gefn, polisau yswiriant ac arian a ddelir mewn ymddiriedolaeth.

BONDIO

Gall trefnydd ddarparu diogelwch ansolfedd drwy gyfrwng bond a wnaed gyda sefydliad awdurdodedig lle mae'r sefydliad, pe bai'r trefnydd yn ansolfedd, yn ei rwymo ei hun i dalu i gorff cymeradwy y mae'r trefnydd hwnnw'n aelod ohono ychwaith :

 • swm y gellir disgwyl yn rhesymol iddo alluogi'r holl arian a delir gan neu ar ran teithwyr o dan neu wrth fyfyrio ar gontractau teithio pecyn nas cyflawnwyd yn llawn i'w ad-dalu; rhaid iddo beidio bod yn llai na 25% o'r holl daliadau y mae'r trefnydd yn amcangyfrif y byddant yn eu derbyn o dan neu wrth ystyried contractau teithio pecyn yn y cyfnod o 12 mis o ddyddiad dod i rym y bond
  ... neu
 • uchafswm yr holl daliadau y mae'r trefnydd yn disgwyl eu dal ar unrhyw un adeg, mewn perthynas chontractau nad ydynt wedi'u cyflawni'n llawn

... pa swm bynnag yw'r lleiaf.

Os yw cludo teithwyr wedi'i gynnwys yn y pecynnau a bod y methdaliad yn effeithio ar berfformiad y pecynnau, mae'r sefydliad awdurdodedig yn rhwymo ei hun i dalu'r swm uchod ynghyd swm ychwanegol gan y gallai'r trefnydd ddisgwyl yn rhesymol y bydd ei angen i cwmpasu costau rhesymol rhagweladwy o ailwladoli'r teithwyr ac, os oes angen, ariannu llety'r teithwyr cyn yr ailwladoli.

Ni chaniateir i unrhyw fond o'r fath a gofnodir fod mewn grym am gyfnod sy'n fwy na 18 mis.

Cyn i fond gael ei ymrwymo:

 • rhaid i'r trefnydd hysbysu'r corff cymeradwy y maent yn aelod o'r swm lleiaf y mae'r trefnydd yn ei gynnig ar gyfer y bond
 • rhaid i'r corff cymeradwy ystyried a yw'r swm hwnnw'n ddigonol at y dibenion hynny; os nad yw'r corff cymeradwy yn ystyried bod y swm yn ddigonol at y dibenion hynny, rhaid iddo:-hysbysu'r trefnydd mai dyma'r achos - nodwch y swm sydd, ym marn y corff cymeradwy, yn ddigonol at y dibenion hynny

Mae corff cymeradwy yn un sydd wedi'i gymeradwyo gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

Mae sefydliad awdurdodedig yn un sydd wedi'i awdurdodi o dan gyfraith y Deyrnas Unedig, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw i gynnal y busnes o lunio bondiau o'r math sy'n ofynnol gan y gofynion hyn.

BONDIO LLE MAE GAN Y CORFF CYMERADWY GRONFA WRTH GEFN NEU YSWIRIANT

Gall trefnydd ddarparu diogelwch ansolfedd drwy gyfrwng bond a ymrwymir iddo gan sefydliad awdurdodedig lle bydd y sefydliad, os bydd y Trefnydd yn ansolfedd, yn cytuno i dalu i gorff cymeradwy y mae'r Trefnydd yn aelod ohono, a'r swm hwnnw naill ai :

 • uchafswm yr holl daliadau y mae'r trefnydd yn disgwyl eu dalu ar unrhyw un adeg mewn perthynas chontractau nad ydynt wedi'u cyflawni'n llawn ... Neu
 • swm sy'n cynrychioli dim llai na 10% o'r holl daliadau y mae'r trefnydd yn amcangyfrif y byddant yn eu derbyn o dan neu wrth ystyried contractau teithio pecyn yn y cyfnod o 12 mis o'r dyddiad y daw'r bond i rym

... pa swm bynnag yw'r lleiaf (fel a bennir gan y corff cymeradwy).

Os yw cludo teithwyr wedi'i gynnwys yn y pecynnau a bod y methdaliad yn effeithio ar berfformiad y pecynnau, mae'r sefydliad awdurdodedig yn cytuno i dalu'r swm lleiaf fel y'i cyfrifwyd uchod ynghyd swm ychwanegol a bennir gan y corff cymeradwy fel cynrychioli'r swm sy'n ofynnol i dalu costau ailwladoli'r teithwyr ac, os oes angen, ariannu llety'r teithwyr cyn yr ailwladoli.

Rhaid i unrhyw fond o'r fath beidio bod mewn grym am gyfnod sy'n hwy na 18 mis.

Mae corff cymeradwy yn un sydd wedi'i gymeradwyo gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

Mae sefydliad awdurdodedig yn un sydd wedi'i awdurdodi o dan gyfraith y Deyrnas Unedig, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw i gynnal y busnes o lunio bondiau o'r math sy'n ofynnol gan y gofynion hyn.

YSWIRIANT

Gall trefnydd ddarparu sicrwydd ansolfedd drwy gyfrwng polisi yswiriant priodol - lle mae'r yswiriwr yn cytuno i indemnio teithwyr mewn achos o ansolfedd - sy'n sicrhau bod teithwyr yn bersonau wedi'u hyswirio o dan y polisi. Mae'n un o delerau contract teithio pob pecyn bod y teithiwr yn caffael budd polisi o'r fath.

Mae polisi yswiriant priodol yn un nad yw'n cynnwys amod sy'n darparu nad oes unrhyw rwymedigaeth yn codi o dan y polisi, neu fod unrhyw atebolrwydd sy'n codi yn dod i ben:

 • os bydd rhyw beth penodedig yn cael ei wneud neu ei hepgor i'w wneud ar l i'r digwyddiad ddigwydd, gan arwain at hawliad o dan y polisi
 • os na fydd deiliad y polisi yn gwneud taliadau o dan bolisau eraill neu mewn cysylltiad hwy
 • oni bai bod deiliad y polisi yn cadw cofnodion penodedig neu'n rhoi gwybodaeth o'r cofnodion hynny i'r yswiriwr, neu'n darparu'r wybodaeth honno

Rhaid i bolisi yswiriant priodol gwmpasu costau ad-dalu'r holl daliadau a wnaed gan neu ar ran teithwyr ar gyfer unrhyw wasanaeth teithio na chafodd ei gyflawni'n llawn o ganlyniad i'r methdaliad, gan gymryd i ystyriaeth hyd y cyfnod rhwng taliadau i lawr a'r taliadau a chwblhau'r pecynnau.

Os yw cludo teithwyr yn cael ei gynnwys yn y pecyn, a bod perfformiad y pecyn yn cael ei effeithio gan yr ansolfedd, rhaid i bolisi yswiriant priodol hefyd dalu am y gost o ailwladoli'r teithiwr ac, os oes angen, ariannu llety'r teithiwr cyn eu dychwelyd.

ARIAN MEWN YMDDIRIEDOLAETH

Gall trefnydd ddarparu sicrwydd ansolfedd drwy ddefnyddio arian a roddir mewn ymddiriedolaeth gan y trefnydd. Yn yr amgylchiadau hyn rhaid i arian a delir gan neu ar ran teithiwr o dan neu wrth feddwl am gontract teithio pecyn gael ei gynnal yn y Deyrnas Unedig gan berson annibynnol fel ymddiriedolwr ar gyfer y teithiwr.

Rhaid cadw'r arian hwn naill ai:

 • nes fod y contract wedi'i gyflawni'n llawn ... Neu
 • nes fod unrhyw swm o arian a dalwyd gan neu ar ran y teithiwr ar gyfer y contract wedi'i ad-dalu i'r teithiwr neu ei fod wedi'i fforffedu pan gafodd y teithiwr ei ganslo

Os yw'r trefnwr yn cynnig pecynnau sy'n cynnwys cludo teithwyr, mae'n rhaid i'r trefnydd gael yswiriant dan un neu fwy o bolisau priodol gydag yswiriwr awdurdodedig y mae'r yswiriwr, yn achos methdaliad y trefnydd, yn cytuno i orchuddio'r costau ailwladoli'r teithiwr sydd wedi prynu pecyn perthnasol ac, os oes angen, ariannu llety'r teithiwr cyn yr ailwladoli.

Gall y swm y mae'n ofynnol ei gadw mewn ymddiriedolaeth gael ei leihau os bydd yr organydd hefyd yn cael polisi yswiriant priodol, lle mae'r yswiriwr, os bydd y trefnydd yn ansolfedd, yn cytuno i dalu'r swm perthnasol yn unol 'r gofynion ar gyfer polisau yswiriant a roddir uchod.

Mae swm yr arian a ddelir mewn ymddiriedolaeth ac a gwmpesir gan bolisi yswiriant fel y bo'n briodol yn swm y gall fod ei angen i dalu costau ailariannu'r teithiwr ar gyfer unrhyw wasanaeth teithio na chafodd ei gyflawni'n llawn o ganlyniad i'r methdaliad, gan ystyried hyd y cyfnod rhwng lawr-daliadau a'r taliadau terfynol a chwblhau'r pecyn.

Mae'n drosedd i'r trefnydd wneud datganiad ffug i'r ymddiriedolwr ynghylch taliad a wneir i deithiwr.

Nid yw'r gofynion hyn yn gymwys i becyn sy'n un lle y mae'n ofynnol i'r trefnydd feddu ar drwydded, neu lle mae'r trefnydd wedi gwneud trefniadau, o dan Reoliadau Hedfan Sifil (Trwyddedau i Drefnwyr Teithiau Awyr) 2012

Gofynion cyffredinol

RHWYMEDIGAETHAU PENODOL Y MANWERTHWR LLE MAE'R TREFNYDD WEDI'I SEFYDLU Y TU ALLAN I'R DEYRNAS UNEDIG

Os yw manwerthwr gwyliau yn gwerthu neu'n cynnig gwerthu pecynnau gwyliau wedi'u cyfuno gan drefnydd a sefydlwyd y tu allan i'r Deyrnas Unedig mae'r manwerthwr yn ddarostyngedig i'r rhwymedigaethau sy'n ofynnol i drefnwyr oni bai bod y manwerthwr yn darparu tystiolaeth bod y trefnydd yn cydymffurfio 'r rhwymedigaethau hynny.

ATEBOLRWYDD AM WALLAU ARCHEBU

Mae'r gofynion hyn yn cael eu hawgrymu fel term ym mhob contract teithio pecyn.

Mae masnachwr yn atebol am unrhyw wallau oherwydd diffygion technegol yn ei systemau archebu ond nid os yw'r gwallau i'w priodoli i'r teithiwr neu oherwydd amgylchiadau anochel ac anghyffredin.

HAWL I WNEUD IAWN

Pan fo'n ofynnol i drefnydd neu fanwerthwr dalu iawndal, rhoi gostyngiad yn y pris neu fodloni rhwymedigaethau eraill o dan y Rheoliadau hyn, gall y trefnydd neu'r manwerthwr geisio am iawndal gan unrhyw drydydd parti a gyfrannodd at y digwyddiad, gan ysgogi iawndal, lleihau prisiau neu rwymedigaethau eraill.

HAWLIAU A RHWYMEDIGAETHAU O DAN Y RHEOLIADAU HYN

Nid yw datganiad gan drefnydd pecyn neu fasnachwr sy'n hwyluso trefniant teithio cysylltiedig nad ydynt yn gweithredu'n gyfan gwbl fel darparwr gwasanaeth teithio, fel canolwr neu mewn unrhyw rinwedd arall, yn rhyddhau'r trefnydd na'r masnachwr hwnnw o'r rhwymedigaethau osodir arnynt o dan y Rheoliadau hyn. Mae'r un peth yn wir am ddatganiad nad yw pecyn neu drefniant teithio cysylltiedig yn gyfystyr phecyn neu drefniant teithio cysylltiedig.

Ni chaiff teithiwr hepgor unrhyw hawl a roddir i'r teithiwr gan y Rheoliadau hyn. Nid yw unrhyw drefniant contractiol neu unrhyw ddatganiad gan y teithiwr sy'n uniongyrchol neu yn anuniongyrchol yn hepgor neu'n cyfyngu ar yr hawliau a roddir i deithwyr gan y Rheoliadau hyn, neu sy'n anelu at osgoi cymhwyso'r Rheoliadau hyn, yn rhwymo'r teithiwr.

Deddfwriaeth berthnasol arall

CYFYNGIADAU AR DALIADAU TALU

Ni all busnesau orfodi unrhyw dl ychwanegol am ddefnyddio'r dulliau talu canlynol:

 • cardiau credyd defnyddwyr, cardiau debyd neu gardiau tl
 • dulliau talu tebyg nad ydynt yn seiliedig ar gardiau - er enghraifft, dulliau talu sy'n seiliedig ar ffonau symudol
 • gwasanaethau talu electronig - er enghraifft, PayPal

Caniateir i fusnesau godi tl am dderbyn taliad drwy unrhyw ddull arall - er enghraifft, arian parod, sieciau, archebion sefydlog a debydau uniongyrchol. Fodd bynnag, os oes rhaid i'r cwsmer dalu tl ychwanegol am ddefnyddio dull talu penodol, yna ni ddylai'r tl ychwanegol hwnnw fod yn fwy na'r gost i'r busnes o brosesu'r dull talu hwnnw. Nid yw'r rheoliadau yn pennu unrhyw uchafsymiau gan y dylai'r costau adlewyrchu'r gost wirioneddol i'r busnes unigol o brosesu'r taliad.

Gweler ' talu gordaliadau ' am wybodaeth fanwl.

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Mae contractau rhwng masnachwyr a defnyddwyr, gan gynnwys contractau teithio pecyn, yn cael eu rheoli gan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015; gweler ' cyflenwi gwasanaethau ' am ragor o wybodaeth.

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i wasanaethau a ddarperir gan fasnachwyr i ddefnyddwyr gael eu cyflawni yn unol 'r contract, gyda gofal a medrusrwydd rhesymol, am bris rhesymol, ac ati. Mae'n rhoi i ddefnyddwyr rwymedau y gallant ofyn amdanynt gan y masnachwr os nad yw'r gwasanaeth a ddarperir yn bodloni telerau'r contract - er enghraifft, gostyngiad yn y pris a delir.

Fel rheol gyffredinol, os aiff rhywbeth o'i le gyda chyflenwi nwyddau a gwasanaethau, gall defnyddwyr hawlio eu colledion uniongyrchol ond ni allant hawlio iawndal am drallod ac anghyfleustra. Fodd bynnag, mae'r gyfraith yn gwneud eithriad ar gyfer rhai mathau o gontractau, gan gynnwys contractau ar gyfer teithiau pecyn. Felly, gan mai diben gwyliau fel arfer yw darparu mwynhad ac ymlacio, efallai y bydd defnyddiwr yn gallu hawlio iawndal am anghyfleustra a gofid, ar ben ad-daliad ac unrhyw golledion eraill, os bydd pethau'n mynd o chwith.

Fodd bynnag, lle bo gofynion cyfreithiol penodol, megis y rhai a nodir yn y canllaw hwn, yn gosod dyletswyddau a gofynion llymach ar fasnachwyr maent yn cael blaenoriaeth a rhaid cydymffurfio hwy.

RHEOLIADAU DIOGELU DEFNYDDWYR RHAG MASNACHU ANNHEG 2008

Mae'r Rheoliadau hyn (a elwir yn CPRs) yn gosod gwaharddiad cyffredinol ar arferion masnachol annheg rhwng masnachwyr a defnyddwyr. Ystyrir bod arferion masnachol yn annheg os ydynt yn groes i ofynion diwydrwydd proffesiynol (safon y sgl a'r gofal arbennig y gellir disgwyl yn rhesymol i fasnachwr eu harfer tuag at ddefnyddwyr) ac yn gwyrdroi, neu'n debygol o ystumio, mddygiad economaidd defnyddwyr, neu os ydynt yn gamarweiniol, yn ymosodol neu'n un o restr o arferion sydd wedi'u gwahardd yn benodol.

Mae'r Rheoliadau'n gwahardd rhoi gwybodaeth anwir i ddefnyddwyr, neu eu twyllo. Gelwir hyn yn ' weithredu camarweiniol ' a byddai'n cwmpasu, er enghraifft, sefyllfaoedd lle mae masnachwr yn gwneud datganiad bod gan lety gwyliau ' olygfa o'r mr ' pan nad yw'n digwydd.

Byddai hefyd yn torri'r rheoliadau er mwyn peidio rhoi i ddefnyddwyr yr wybodaeth sydd ei hangen arnynt i wneud dewis gwybodus; Gelwir hyn yn ' hepgoriad camarweiniol '. Enghraifft o hyn yw peidio rhoi gwybod i ddefnyddiwr bod llety gwyliau wrth ymyl ffordd swnllyd a phrysur.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler ' diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg '.

Contractau a wnaed cyn 1 Gorffennaf 2018

Ar gyfer gwyliau pecyn a chontractau teithio eraill a wnaed cyn 1 Gorffennaf 2018, gall deddfwriaeth wahanol a rheolau gwahanol fod yn gymwys.

Am ragor o wybodaeth gwelwch ' teithiau pecyn a gwyliau (cyn 1 gorffennaf 2018) '.

Gwybodaeth pellach

Mae'r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol wedi creu canllawiau manylach ar gyfer busnesau ar y Rheoliadau, sydd ar gael ar wefan gov.uk.

Cosbau

Gall methu chydymffurfio chyfraith safonau masnach arwain at gamau gorfodi ac at gosbau, a allai gynnwys dirwy a/neu garchar. I gael rhagor o wybodaeth gweler ' safonau masnachu: pwerau, gorfodi a chosbau '.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Deddf Menter 2002

Rheoliad yr UE (EC) Rhif 261/2004 yn sefydlu rheolau cyffredin ar iawndal a chymorth i deithwyr os na wrthodir preswylio iddynt ac am ganslo neu oedi hir wrth hedfan

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Hedfan Sifil (Trwyddedu Trefnwyr Teithiau Awyr) 2012

Rheoliadau Hawliau Defnyddwyr (Gordaliadau Talu) 2012

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Rheoliadau Teithio Pecyn a Threfniadau Teithio Cysylltiedig 2018

Adolygwyd/Diweddarwyd ddiwethaf: Mehefin 2019

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 260366, ID: 528, updated 29/01/2020