Teithiau a gwyliau pecyn

In the guide

Arweiniad ary gofynion cyfreithiolsy'n berthnasol i drefnwyr a manwerthwyr gwyliau pecyn a chontractau trefniadau teithio perthynol a wneir gyda defnyddwyr

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae deddfwriaeth yn diffinio gwahanol fathau o deithiau pecyn a threfniadau tebyg, ac yn amlinellu cyfrifoldebau a rhwymedigaethau trefnwyr a manwerthwyr gwyliau o ran prisiau a threfniadau sicrwydd ariannol. Mae hefyd yn berthnasol i agweddau eraill ar y diwydiant gwyliau pecyn yn ymwneud gofynion contractau, gordaliadau, iawndal ac ati.

Mae Rheoliadau Teithio Pecyn aThrefniadau Teithio Cysylltiedig 2018 yn gweithredu Cyfarwyddeb yr Undeb Ewropeaidd (EU) 2015/2302ynghylch teithio pecyn a threfniadau teithio cysylltiedig yn y Deyrnas Unedig. Daethant i rym ar 1 Gorffennaf 2018 ac maen nhw'n gysylltiedig threfniadau teithio pecyn sy'n 'gontractau pecyn teithio' neu'n 'drefniadau teithio cysylltiedig' a ddarperir gan drefnwyr gwyliau a manwerthwyr gwyliau i ddefnyddwyr sy'n teithio. Gweler'Contractau a wnaed cyn 1 Gorffennaf 2018'isod i weld y gofynion cyfreithiol ar gyfer contractau a wnaed cyn hyn.

Contractau pecynnau teithio

Mae contract pecyn teithio yn gyfuniad o ddau wahanol fath o wasanaeth teithio o leiaf ar gyfer yr un daith neu wyliau; rhaid iddyn nhw gael eu cynnig gan drefnydd neu fanwerthwr gwyliau, neu fod wedi'u dewis gan y defnyddiwr sy'n teithio, a rhaid iddyn nhw fodloni o leiaf un o'r meini prawf canlynol:

 • maent wedi'u cyfuno gan un masnachwr
 • fe'u prynir o un man gwerthu
 • maent wedi'u dewis cyn i'r teithiwr gytuno i dalu
 • cnt eu cynnig,eu gwerthuneu eu prisio am gyfanswm pris neu bris cynhwysol
 • cnt eu hysbysebu neu eu gwerthu dan yr enw 'pecyn' neu rywbeth tebyg
 • cnt eu cyfuno ar l ffurfio'r contract, lle mae masnachwr yn caniatu i'r teithiwr ddewis o ddetholiad o wahanol fathau o wasanaethau teithio

Neu, gellir prynu contract pecyn teithio gan fasnachwyr ar wahn trwy brosesau archebu cysylltiedig ar-lein, os bodlonir yr amodau canlynol:

 • caiff enw'r teithiwr, ei fanylion talu a'i gyfeiriad e-bost eu trosglwyddo gan y masnachwr y lluniwyd y contract cyntaf ag ef i fasnachwr neu fasnachwyr eraill
 • ffurfir y contract gyda'r masnachwr neu'r masnachwyr eraill ddim mwy na 24 awrar lcadarnhau archebu'r gwasanaeth teithio cyntaf

Nid yw hyn yn ystyried p'un a yw'r teithiwr wedi llunio contractau ar wahn gydag un neu fwy o ddarparwyr gwasanaeth teithio mewn perthynas 'r gwasanaethau.

Trefniadau teithio cysylltiedig

Mae 'trefniad teithio cysylltiedig' yn gyfuniad o ddau wahanol fath o wasanaeth teithio o leiaf, ar gyfer yr un gwyliau neu daith; nid ydynt yn creu pecyn ond maen nhw'n arwain at lunio contractau ar wahn gyda darparwyr gwasanaeth unigol.

Er mwyn i hyn gael ei gynnwys yn niffiniad trefniad teithio cysylltiedig, rhaid i'r masnachwr hwyluso naill ai:

 • y teithwyr yn dewis pob gwasanaeth teithio ar wahn a thalu amdanynt ar wahn; rhaid i hyn ddigwydd yn ystod un ymweliad man gwerthu'r masnachwr, neu gysylltiad 'r lle hwn

neu

 • brynu o leiaf un gwasanaeth teithio ychwanegol gyda masnachwr arall lle llunnir contract gyda'r masnachwr arall hwnnw ddim mwy na 24 awr ar l cadarnhau archebu'r gwasanaeth teithio cyntaf; rhaid i'r masnachwr wneud hyn mewn modd wedi'i dargedu

Fodd bynnag, os nad yw'r gwasanaethau teithio a ddewisir yn cyfrif am gyfran sylweddol o werth cyfun y gwasanaethau ac nid ydynt yn cael eu hysbysebu fel nodwedd hanfodol o'r daith neu wyliau, nac yn cynrychioli nodwedd hanfodol fel arall, nid yw'r gwasanaethau hynny'n cael eu hystyried yn drefniant teithio cysylltiedig.

Mae gwasanaethau teithio sy'n berthnasol wrth greu contractau pecynnau teithio neu drefniadau teithio cysylltiedig yn cynnwys:

 • cludo teithwyr
 • darparullety
 • rhentu ceir, beiciau modur ac ati
 • unrhyw wasanaeth twristiaeth arall

Nid yw'r Rheoliadau'n berthnasol i:

 • becynnau a threfniadau teithio cysylltiedig sy'n para am gyfnod o lai na 24 awr, oni bai bod llety dros nos yn gynwysedig
 • pecynnau a gynigir, a threfniadau teithio cysylltiedig a hwylusir, weithiau ar sail ddielw, i grwp cyfyngedig o deithwyr
 • pecynnau a threfniadau teithio cysylltiedig sy'n cael eu prynu ar sail cytundeb cyffredinol a lunnir rhwng masnachwr ac unigolyn arall sy'n gweithredu ar ran masnach, busnes, crefft neu broffesiwn at ddibenion archebu trefniadau teithio mewn cysylltiad 'r cyfryw fasnach, busnes, crefft neu broffesiwn.

Y wybodaeth y dylid ei darparu i deithwyr

CONTRACTAU PECYNNAU TEITHIO

Os gwerthir contract pecyn teithio trwy fanwerthwr, rhaid i'r trefnydd a'r manwerthwr sicrhau bod y wybodaeth a restrir yn Atodlen 1 yn cael ei darparu i'r teithiwr cyn llunio contract y pecyn teithio.

Os yw defnyddio hyperddolenni'n bosibl, rhaid i'r teithiwr gael y wybodaeth a restrir yn Atodlen 2, gan ddefnyddio'r ffurf a'r geiriad a roddir yn yr Atodlen honno.

Os nad yw defnyddio hyperddolenni'n bosibl, neu os llunnir contract y pecyn teithio dros y ffn, rhaid i'r teithiwr gael y wybodaeth a restrir yn Atodlen 3, gan ddefnyddio'r ffurf a'r geiriad a roddir yn yr Atodlen honno.

Gall y trefnydd a'r manwerthwr gytuno pa un ohonynt fydd yn darparu'r wybodaeth ofynnol.

Os na chaiff contract pecyn teithio ei werthu trwy fasnachwr, rhaid i'r trefnydd ddarparu'r wybodaeth ofynnol.

Pan fydd teithiwr yn prynu pecyn gan fasnachwyr ar wahn trwy brosesau archebu cysylltiedig ar-lein ac mae'r ddau beth canlynol yn digwydd:

 • caiff enw'r teithiwr, ei fanylion talu a'i gyfeiriad e-bost eu trosglwyddo gan y masnachwr y lluniwyd y contract cyntaf ag ef i fasnachwr neu fasnachwyr eraill
 • llunnir y contract gyda'r masnachwr neu'r masnachwyr eraill ddim mwy na 24 awr ar l cadarnhau archebu'r gwasanaeth teithio cyntaf

rhaid i'r trefnydd neu'r masnachwr, a'r masnachwr y trosglwyddir y data iddo, sicrhau bod y wybodaeth a restrir yn Atodlen 1 yn cael ei darparu i'r teithiwr cyn llunio'r contract pecyn teithio.

Hefyd, rhaid i'r trefnydd neu'r masnachwr ddarparu'r wybodaeth a restrir yn Atodlen 4 ar yr un pryd, gan ddefnyddio'r ffurf a'r geiriad a roddir yn yr Atodlen honno. Rhaid i'r wybodaeth gael ei darparu i'r teithiwr cyn iddo gael ei rwymo gan y contract.

Nid yw'r gofyniad i ddarparu'r wybodaeth hon yn ystyried p'un a yw'r teithiwr yn llunio contractau ar wahn ag un neu fwy o ddarparwyr gwasanaethau teithio mewn perthynas 'r gwasanaethau.

Mae peidio darparu'r wybodaeth ofynnol yn drosedd.

TREFNIADAU TEITHIO CYSYLLTIEDIG

Rhaid i'r masnachwr sy'n hwyluso trefniadau teithio cysylltiedig nodi'r canlynol am y teithiwr, mewn modd clir, dealladwy ac amlwg:

 • ni fydd yn elwa ar unrhyw un o'r hawliau sy'n berthnasol i becynnau dan Reoliadau Teithio Pecyn a Threfniadau Teithio Cysylltiedig 2018 yn unig, a bydd pob darparwr gwasanaeth yn gwbl gyfrifol am gyflawni'r gwasanaeth yn iawn yn unol 'r contract
 • bydd yn elwa ar ddiogelwch ansolfedd

Lle bydd un ymweliad neu gyswllt man gwerthu masnachwr, sy'n arwain at ddewis ar wahn a thalu ar wahn am bob gwasanaeth teithio gan y teithwyr, rhaid i'r wybodaeth gael ei darparu gan ddefnyddio'r ffurf a'r geiriad a amlinellir yn:

 • Atodlen 6, os yw'r masnachwr yn hwyluso trefniant teithio cysylltiedig, ac mae'n gludwr sy'n gwerthu tocyn dychwelyd
 • Atodlen 7, os yw'r masnachwr yn hwyluso trefniant teithio cysylltiedig ac nid yw'n gludwr sy'n gwerthu tocyn dychwelyd
 • Atodlen 8, os yw'r masnachwr yn hwyluso trefniant teithio cysylltiedig, a chaiff y contract ei lunio ym mhresenoldeb corfforol y masnachwr (ar wahn i gludwr sy'n gwerthu tocyn dychwelyd) a'r teithiwr ar yr un pryd

Lle prynir o leiaf un gwasanaeth teithio ychwanegol gan fasnachwr arall (wedi'i hwyluso mewn modd wedi'i dargedu gan y masnachwr) a llunnir contract 'r masnachwr arall dim mwy na 24 awr ar l cadarnhau archeb y gwasanaeth teithio cyntaf, rhaid darparu'r wybodaeth gan ddefnyddio'r ffurf a'r geiriad a amlinellir yn:

 • Atodlen 9, os yw'r masnachwr yn hwyluso trefniant teithio cysylltiedig ar-lein, ac mae'n gludwr sy'n gwerthu tocyn dychwelyd
 • Atodlen 10, os yw'r masnachwr yn hwyluso trefniant teithio cysylltiedig ar-lein ac nid yw'n gludwr sy'n gwerthu tocyn dychwelyd

Hefyd, rhaid i'r masnachwr ddarparu copi o Reoliadau Teithio Pecyn a Threfniadau Teithio Cysylltiedig 2018 i'r teithiwr.

Os bydd y trefniadau teithio cysylltiedig yn wahanol i'r rhai a restrir uchod, rhaid i'r masnachwr ddarparu'r wybodaeth ar unrhyw un o'r ffurfiau a amlinellir yn Atodlenni 6, 7, 8, 9 a 10 y mae'r masnachwr yn ei ystyried yn fwyaf priodol, a gall wneud addasiadau i'r ffurfiau sydd eu hangen yn rhesymol i ddarparu'r wybodaeth yn glir.

Rhaid i'r wybodaeth gael ei darparu i'r teithiwr cyn iddo gael ei rwymo i'r contract.

Mae peidio chydymffurfio 'r gofynion hyn yn drosedd.

Os nad yw'r masnachwr sy'n hwyluso trefniant teithio cysylltiedig yn cydymffurfio 'r gofynion hyn, bydd y gofynion a amlinellir yn yr adran 'Newidiadau i'r contract pecyn teithio cyn dechrau'r pecyn' isod yn berthnasol o ran gwasanaethau teithio sy'n gynwysedig yn y trefniad teithio cysylltiedig.

Os bydd trefniad teithio cysylltiedig yn digwydd o ganlyniad i lunio contract rhwng teithiwr a masnachwr nad yw'n hwyluso'r trefniad teithio cysylltiedig, rhaid i'r masnachwr hwnnw roi gwybod i'r masnachwr sy'n hwyluso'r trefniad teithio cysylltiedig bod y contract perthnasol wedi cael ei lunio.

Gwybodaeth sy'n rhan o'r contract teithio

Mae'r wybodaeth y mae'n rhaid ei rhoi i'r teithiwr dan baragraffau 1 i 10, 12 i 14 ac 16 yn Atodlen 1 yn cael ei hystyried yn rhan greiddiol o gontract y pecyn teithio, ac ni ddylid ei haddasu oni bai bod y teithiwr yn cael gwybod cyn llunio'r contract ac yn cytuno i'r newidiadau.

Yng Nghymru a Lloegr, mae'n amod ymhlyg yn y contract pecyn teithio os nad yw'r teithiwr yn cael gwybod am newidiadau o ran ffioedd, taliadau neu gostau ychwanegol eraill y cyfeirir atynt ym mharagraff 12 Atodlen 1, ni fydd angen i'r teithiwr fod yn gyfrifol am y ffioedd, taliadau neu gostau eraill hynny.

Yn yr Alban, ystyrir bod unrhyw doriad o'r fath yn doriad sylweddol sy'n cyfiawnhau dirymu'r contract (o ran y defnyddiwr, mae hyn yn ei hanfod yn golygu y gallai benderfynu peidio chael ei rwymo gan y contract mwyach, a derbyn ad-daliad llawn).

CYNNWYS CONTRACT Y PECYN TEITHIO A DOGFENNAU ERAILL

Rhaid i gontract y pecynteithio gael ei ddarparu i deithwyr mewn iaith glir, syml a dealladwy ac os caiff ei ddarparu'n ysgrifenedig, rhaid iddo fod ar ffurf ddarllenadwy.

Rhaid i'r trefnydd neu'r manwerthwr sicrhau bod contract y pecyn teithio'n nodi cynnwys llawn y pecyn, ac yn cynnwys yr holl wybodaeth a nodir yn Atodlen 1acAtodlen 5.

Newidiadau i gontract y pecyn teithio cyn dechrau'r pecyn

Mae'r gofynion hyn yn cael eu hawgrymu fel amod ym mhob contract pecyn teithio.

Trosglwyddo contract y pecyn teithio i deithiwr arall

Gall y teithiwr drosglwyddo contract pecyn teithio i unigolyn arall sy'n bodloni'r holl amodau sy'n berthnasol i'r contract hwnnw.

Rhaid i'r teithiwr gwreiddiol roi gwybod i'r trefnydd am y trosglwyddo, ar ffurf barhaol (er enghraifft, copi wedi'i argraffu neu neges e-bost), o leiaf saith diwrnod cyn i'r pecyn gwyliau ddechrau.

Yna, rhaid i'r trefnydd roi gwybod i'r teithiwr newydd am unrhyw ffioedd, taliadau neu gostau ychwanegol eraill sy'n codi yn sgil y trosglwyddo, a rhaid iddo ddarparu tystiolaeth o'r costau hyn. Ni ddylai'r costau trosglwyddo fod yn afresymol ac ni ddylent fynd y tu hwnt i'r costau a godwyd ar y trefnydd o ganlyniad i'r trosglwyddo.

Mae'r teithwyr gwreiddiol a newydd yn atebol ar y cyd am y costau trosglwyddo.

Addasu pris a thelerau eraill contract pecyn teithio

Ni ellir codi unrhyw un o'r prisiau sy'n gynwysedig mewn contract pecyn teithio ar l i'r contract gael ei lunio, oni bai bod y contract yn:

 • nodi y gellir gwneud cynnydd o'r fath
 • nodi y gellir cynyddu'r pris am y rhesymau canlynol yn unig:
  • cynnydd yng nghost tanwydd neu ffynonellau pwer eraill
  • cynnydd mewn trethi neu ffioedd, fel trethi twristiaid, trethi glanio neu ffioedd byrddio neu lanio mewn porthladdoedd a meysydd awyr
  • cynnydd mewn cyfraddau cyfnewid
 • rhoi hawl i'r teithiwr gael gostyngiad cyfatebol yn y pris os bydd unrhyw ostyngiad yn y costau uchod
 • darparu gwybodaeth am sut caiff unrhyw addasiadau i'r pris eu cyfrifo

Ni ddylid cynyddu'r pris heblaw bod y trefnydd wedi rhoi gwybod i'r teithiwr yn glir ac yn ddealladwy am hyn, ar ffurf barhaol, 20 diwrnod cyn dechrau'r pecyn ar yr hwyraf; rhaid iddo gynnwys cyfiawnhad am y cynnydd a chyfrifiad ohono.

Os oes gan y teithiwr hawl i ostyngiad yn y pris oherwydd gostyngiad yn y costau uchod, gall y trefnydd dynnu treuliau gweinyddol oddi ar unrhyw ad-daliad sy'n ddyledus i'r teithiwr oherwydd y gostyngiad yn y pris. Hefyd, rhaid i'r trefnydd ddangos tystiolaeth o unrhyw dreuliau a dynnwyd, ar gais y teithiwr.

Ni chaiff y trefnydd newid unrhyw delerau eraill mewn contract pecyn teithio cyn dechrau'r pecyn oni bai:

 • bod y contract yn caniatu i'r trefnydd wneud newidiadau o'r fath
 • nid yw'r newid yn un arwyddocaol
 • mae'r trefnydd yn rhoi gwybod i'r teithiwr am y newid mewn ffordd glir, ddealladwy ac amlwg ar ffurf barhaol

Os bydd un neu fwy o'r canlynol yn digwydd cyn dechrau'r pecyn:

 • mae angen gwneud addasiadau sylweddol i unrhyw un o brif nodweddion y gwasanaethau teithio a nodir ym mharagraffau 1 i 10 Atodiad 1, yn sgil amgylchiadau sydd y tu hwnt i reolaeth y trefnydd
 • ni all y trefnydd gyflawni'r gofynion arbennig a nodir ym mharagraff 1 Atodlen 5
 • mae'r trefnydd yn bwriadu cynyddu pris y pecyn fwy nag 8%

rhaid i'r trefnydd roi gwybod i'r teithiwr am y canlynol, heb oedi diangen, mewn ffordd glir, ddealladwy ac amlwg, ar ddull parhaol:

 • y newidiadau a gynigir a, lle bo'n briodol, eu heffaith ar bris y pecyn
 • cyfnod rhesymol lle mae'n rhaid i'r teithiwr roi gwybod i'r trefnydd am ei benderfyniad ynghylch p'un a fydd yn derbyn y newidiadau a gynigir neu'n terfynu'r contract heb dalu ffi derfynu, yn ogystal chanlyniadau methiant y teithiwr i ymateb o fewn y cyfnod hwnnw
 • unrhyw becyn arall a gynigir i'r teithiwr a'i bris, sydd o'r un ansawdd neu ansawdd uwch, os yw'n bosibl, a phris y pecyn hwnnw

Os bydd y teithiwr yn terfynu'r contract, gall dderbyn pecyn arall os cynigir un gan y trefnydd.

Os bydd y newidiadau i'r contract pecyn teithio neu becyn newydd yn arwain at becyn o safon is neu gost is, mae gan y teithiwr hawl i ostyngiad priodol yn y pris.

Os bydd y teithiwr yn terfynu'r contract ac nid yw'n derbyn pecyn newydd, rhaid i'r trefnydd roi ad-daliad iddo am yr holl daliadau a wneir, a rhaid i hyn gael ei wneud ddim mwy na 14 diwrnod ar l terfynu'r contract. Dan yr amgylchiadau hyn, bydd y gofynion a amlinellir isod ynghylch gostyngiad yn y pris ac iawndal yn berthnasol.

Os nad yw'r teithiwr yn cadarnhau o fewn y cyfnod a nodir a yw'n dymuno derbyn y newid a gynigir neu derfynu'r contract, rhaid i'r trefnydd roi gwybod i'r teithiwr am yr ail waith. Os nad yw'r teithiwr yn ymateb yr eildro, gall y trefnydd derfynu'r contract ac ad-dalu'r holl daliadau a wnaed, a rhaid gwneud hynny ddim mwy na 14 diwrnod ar l terfynu'r contract.

Y teithiwr yn terfynu'r contract pecyn teithio

Gall y teithiwr derfynu'r contract pecyn teithio ar unrhyw adeg cyn dechrau'r pecyn, ond efallai y bydd angen i'r teithiwr dalu ffi terfynu gyfiawnadwy a phriodol i'r trefnydd.

Gall y contract pecyn teithio nodi ffioedd terfynu sylfaenol rhesymol sy'n seiliedig ar:

 • pryd y terfynwyd y contract cyn dechrau'r pecyn
 • yr arbedion cost disgwyliedig a'r incwm o ddefnydd arall ar y gwasanaethau teithio

Yn absenoldeb ffioedd terfynu safonedig, rhaid i swm y ffi derfynu gyfateb phris y pecyn minws yr arbedion cost a'r incwm o ddefnydd arall ar y gwasanaethau teithio.

Rhaid i'r trefnydd roi cyfiawnhad ar gyfer swm y ffi derfynu os bydd y teithiwr yn gwneud cais am hynny.

Os bydd amgylchiadau anorfod ac eithriadol yn codi yn y gyrchfan neu'n gyfagos, sy'n effeithio'n sylweddol ar berfformiad y pecyn neu gludo'r teithwyr i'r gyrchfan, gall y teithiwr derfynu contract y pecyn teithio cyn dechrau'r pecyn heb dalu unrhyw ffioedd terfynu.

O dan amgylchiadau o'r fath, mae gan y teithiwr hawl i gael ad-daliad llawn am unrhyw daliadau a wnaed am y pecyn, ond nid oes ganddo hawl i dderbyn iawndal ychwanegol.

Y trefnydd yn terfynu contract y pecyn teithio

Gall y trefnydd derfynu contract y pecyn teithio yn yr achosion canlynol:

 • mae nifer y bobl sydd wedi archebu'r gwyliau yn is na'r isafswm a nodwyd yn y contract ac mae'r trefnydd yn rhoi gwybod i'r teithiwr ei fod yn terfynu'r contract o fewn y cyfnod a nodir yn y contract, ond yn ddim hwyrach na:
  • 20 diwrnod cyn dechrau'r pecyn, os yw'r daith yn para mwy na chwe diwrnod
  • saith diwrnod cyn dechrau'r pecyn, os yw'r daith yn para rhwng dau a chwe diwrnod
  • 48 awr cyn dechrau'r pecyn, os yw'r daith yn para llai na dau ddiwrnod
 • caiff y trefnydd ei atal rhag gweithredu'r contract yn sgil amgylchiadau anorfod ac eithriadol ac mae'n rhoi gwybod i'r teithiwr am derfynu'r contract heb oedi diangen cyn dechrau'r pecyn

Dan amgylchiadau o'r fath, rhaid i'r trefnydd ddarparu ad-daliad llawn i'r teithiwr am unrhyw daliadau a wnaed am y pecyn, ond nid yw'n atebol am iawndal ychwanegol.

Ad-daliadau mewn achosion o derfynu

Pan fydd contract pecyn teithio'n cael ei derfynu gan y teithiwr, rhaid i'r trefnydd ad-dalu unrhyw daliadau a wnaed, ar l tynnu unrhyw ffi terfynu, ddim mwy na 14 diwrnod ar l i gontract y pecyn teithio gael ei derfynu.

Perfformiad y pecyn

Mae'r gofynion hyn ymhlyg fel amod ym mhob contract pecyn teithio.

CYFRIFOLDEB DROS BERFFORMIAD Y PECYN

Mae'r trefnydd yn gyfrifol am yr holl wasanaethau teithio a gynhwysir mewn contract pecyn teithio, ni waeth a fydd y gwasanaethau hynny'n cael eu cyflawni gan y trefnydd neu gan ddarparwyr gwasanaethau teithio eraill.

Os oes unrhyw ddiffyg cydymffurfio mewn perthynas gwasanaeth teithio a gynhwysir yng nghontract y pecyn teithio, rhaid i'r teithiwr roi gwybod i'r trefnydd am hyn heb oedi diangen.

Rhaid i'r trefnydd unioni unrhyw ddiffyg cydymffurfio o fewn cyfnod rhesymol a osodwyd gan y teithiwr, heblaw:

 • bod hyn yn amhosibl
 • ei fod yn codi costau sy'n anghymesur i raddfa'r diffyg cydymffurfio a gwerth y gwasanaethau teithio a effeithir

Os nad yw'r trefnydd yn unioni'r diffyg cydymffurfio o fewn cyfnod rhesymol a osodwyd gan y teithiwr, mae'r gofynion a nodir isod ynghylch gostyngiad mewn pris ac iawndal yn berthnasol.

Os bydd y trefnydd yn gwrthod unioni'r diffyg cydymffurfio neu os oes angen unioni'r mater yn syth, gall y teithiwr unioni'r diffyg cydymffurfio ei hun, a chaiff hawlio ad-daliad am y gwariant angenrheidiol.

Mewn achosion o'r fath, nid oes angen i'r teithiwr osod cyfnod rhesymol, ond os oes cyfnod o'r fath wedi cael ei osod, nid oes rhaid i'r teithiwr aros tan ddiwedd y cyfnod cyn unioni'r diffyg cydymffurfio.

Os nad yw'r trefnydd yn gallu darparu cyfran sylweddol o'r gwasanaethau teithio yn unol 'r hyn a gytunwyd yng nghontract y pecyn teithio, rhaid i'r trefnydd gynnig, heb godi costau ychwanegol ar y teithiwr,drefniadau amgen addas sydd o'r un safon neu safon uwch na'r hyn a nodwyd yn y contract, os yw'n bosibl, er mwyn parhau 'r pecyn, gan gynnwys lle y cytunir ar gludo'r teithiwr yn l i'r man ymadael.

Os bydd y trefnydd yn cynnig trefniadau amgen sy'n arwain at becyn o ansawdd is na'r hyn a nodwyd yng nghontract y pecyn teithio, rhaid i'r trefnydd roi gostyngiad priodol i'r teithiwr yn y pris.

Mae gan y teithiwr hawl i wrthod unrhyw drefniadau amgen a gynigir, ond dim ond os nad ydyn nhw'n gymaradwy 'r trefniadau y cytunwyd arnynt yng nghontract y pecyn teithio, neu os yw'r gostyngiad yn y pris yn annigonol.

Os bydd unrhyw achos o ddiffyg cydymffurfio'n effeithio ar gyflawniad y pecyn yn sylweddol, ac nid yw'r trefnydd yn unioni'r diffyg cydymffurfio o fewn y cyfnod rhesymol, gall y teithiwr derfynu contract y pecyn teithio heb dalu ffi terfynu a, lle bo'n briodol, mae ganddo hawl i ostyngiad yn y pris a/neu iawndal.

Os nad yw'r trefnydd yn gallu gwneud trefniadau eraill, neu os bydd y teithiwr yn gwrthod y trefniadau amgen a gynigir, mae gan y teithiwr hawl, lle bo'n briodol, i gael gostyngiad yn y pris a/neu iawndal.

Yn y ddau achos hyn, mae'r gofynion a nodir isod yn yr adran 'Gostyngiad pris ac iawndal' yn berthnasol.

Os yw'r pecyn yn cynnwys cludo teithwyr, rhaid i'r trefnydd ddarparu trafnidiaeth gyfwerth heb oedi diangen a heb godi costau ychwanegol ar y teithiwr.

Os nad yw'r trefnydd yn gallu sicrhau bod y teithiwr yn dychwelyd fel y cytunir yng nghontract y pecyn teithio yn sgil amgylchiadau anorfod ac eithriadol, rhaid i'r trefnydd dalu am gostau llety angenrheidiol mewn categori cyfwerth os yw'n bosibl, am gyfnod o ddim mwy na thair noson fesul teithiwr. Neu, os nodir cyfnod gwahanol yn neddfwriaeth hawliau teithwyr yr UE sy'n berthnasol i ddull cludo perthnasol ar gyfer dychweliad y teithiwr, rhaid i'r trefnydd dalu am y gost ar gyfer y cyfnod a nodir yn y ddeddfwriaeth honno.

Nid yw'r cyfyngiadau hyn ar gostau yn berthnasol i unigolion phroblemau symudedd ac unrhyw un sy'n cyd-deithio gyda nhw, menywod beichiog a phlant ar eu pennau eu hunain, yn ogystal ag unigolion y mae angen cymorth meddygol penodol arnynt, cyhyd bod y trefnydd wedi cael gwybod am eu hanghenion penodol o leiaf 48 awr cyn dechrau'r pecyn.

Efallai na fydd atebolrwydd y trefnydd wedi'i gyfyngu oherwydd amgylchiadau anorfod ac eithriadol os nad yw'r darparwr trafnidiaeth perthnasol yn gallu dibynnu ar amgylchiadau o'r fath dan ddeddfwriaeth hawliau teithwyr perthnasol yn yr UE.

Gostyngiad mewn pris ac iawndal

Rhaid i'r trefnydd gynnig gostyngiad priodol mewn pris i'r teithiwr ar gyfer unrhyw gyfnod lle ceir diffyg cydymffurfio, oni bai y bydd y trefnydd yn profi mai'r teithiwr sy'n gyfrifol am ddiffyg cydymffurfio.

Rhaid i'r trefnydd gynnig iawndal priodol i'r teithiwr heb oedi diangen, ar gyfer yr hyn a effeithiodd ar y teithiwr o ganlyniad i ddiffyg cydymffurfio.

Nid oes gan y teithiwr hawl i iawndal os gall y trefnydd brofi bod y diffyg cydymffurfio:

 • wedi'i gyflawni gan y teithiwr
 • wedi'i gyflawni gan drydydd parti nad yw'n gysylltiedig darparu'r gwasanaethau teithio sy'n gynwysedig yng nghontract y pecyn teithio ac nid oes modd ei ragweld na'i osgoi
 • wedi digwydd yn sgil amgylchiadau anorfod ac eithriadol

Cyhyd bod confensiynau rhyngwladol* yn cyfyngu ar hyd a lled neu amodau'r iawndal a delir gan ddarparwr sy'n cynnal gwasanaeth teithio sy'n rhan o becyn, mae'r un cyfyngiadau'n berthnasol i'r trefnydd.

[*Y confensiynau rhyngwladol yw:

 • Confensiynau Cludiant Awyr, o fewn yr ystyr a roddir yn adran 1(5) Deddf Cludiant Awyr 1961
 • Confensiwn Athen 1974 ar Gludo Teithwyr a'u Bagiau ar y Mr
 • Confensiwn 1980 ynghylch Cludiant Rhyngwladol ar Drn (COTIF)]

Mewn achosion eraill, gall contract pecyn teithio gyfyngu ar yr iawndal a delir gan y trefnydd, ar yr amod nad yw'r cyfyngiad hwnnw:

yn berthnasol i anaf personol neu ddifrod a achoswyd yn fwriadol neu thrwy esgeulustod neu nid yw'n cyfyngu unrhyw atebolrwydd na ellir ei gyfyngu yn l y gyfraith

yn llai na thair gwaith cyfanswm pris y pecyn

Nid yw unrhyw hawl i iawndal neu ostyngiad mewn pris yn effeithio ar hawliau teithwyr dan ddeddfwriaeth hawliau teithwyr yr UE a'r confensiynau rhyngwladol, ond rhaid i'r trefnydd dynnu gwerth iawndal o'r fath ac ati o'r hyn y mae angen ei dalu dan y Rheoliadau hyn.

Posibilrwydd o gysylltu 'r trefnydd trwy'r manwerthwr

Mae gan y teithiwr hawl i anfon negeseuon, ceisiadau neu gwynion ynghylch cyflawniad y pecyn yn uniongyrchol i'r manwerthwr lle prynwyd y pecyn, a rhaid i'r manwerthwr anfon y negeseuon, ceisiadau neu gwynion hyn ymlaen at y trefnydd heb oedi diangen.

O ran cydymffurfio chyfyngiadau amser gofynnol neu gyfnodau cyfyngu, pan fydd y manwerthwr yn derbyn y negeseuon, ceisiadau neu gwynion, ystyrir hyn yn dderbyn gan y trefnydd.

Rhwymedigaeth i ddarparu cymorth

Os bydd y teithiwr mewn trafferthion, yn enwedig os na fydd y trefnydd yn gallu dychwelyd y teithiwr fel y cytunwyd yn y pecyn, rhaid i'r trefnydd ddarparu cymorth priodol heb oedi diangen trwy:

 • ddarparugwybodaeth briodol am wasanaethau iechyd, awdurdodau lleol a chymorth consylaidd
 • cynorthwyo'r teithiwr i gyfathrebu o bell a helpu'r teithiwr i ddod o hyd i drefniadau teithio amgen

Gall y trefnydd godi tl ar gyfer cymorth o'r fath os yw'r anhawster wedi cael ei achosi'n fwriadol gan y teithiwr neu drwy esgeulustod y teithiwr, ond rhaid i'r ffi honno fod yn rhesymol ac ni ddylai fod yn uwch na'r costau gwirioneddol a godir gan y trefnydd.

Diogelu rhag ansolfedd

DIOGELU PECYNNAU RHAG ANSOLFEDD

Rhaid i drefnydd pecyn ddarparu sicrwydd effeithiol a fydd, pe bai'n mynd yn fethdalwr, yn gallu talu'r costau y gellir eu rhagweld yn rhesymol er mwyn ad-dalu, heb oedi diangen, yr holl daliadau a wnaed gan neu ar ran teithwyr am unrhyw wasanaeth teithio nas cyflawnwyd o ganlyniad i'r ansolfedd, gan ystyried hyd y cyfnod rhwng blaendaliadau a thaliadau terfynol, a chyflawni'r pecynnau.

Os yw cludo teithwyr yn rhan o'r pecynnau, ac mae'r ansolfedd yn effeithio ar gyflawniad unrhyw becyn, rhaid i'r trefnydd hefyd ddarparu sicrwydd effeithiol er mwyn sicrhau bod y teithiwr yn dychwelyd adref ac, os oes angen, talu am lety'r teithiwr cyn iddo ddychwelyd adref, yn rhad ac am ddim iddo.

Rhaid i'r trefnydd ddarparu sicrwydd o'r fath er budd y teithwyr:

 • ni waeth ble maen nhw'n byw, beth yw eu man ymadael neu ble gwerthwyd y pecyn
 • ni waeth ym mha Aelod-Wladwriaeth o'r Undeb Ewropeaidd (UE) y mae'r endid sy'n gyfrifol am y diogelwch rhag ansolfedd wedi'i leoli

Rhaid i'r math o sicrwydd a ddarperir gan y trefnydd gydymffurfio 'r gofynion a roddir isod ynghylch bondio, cronfeydd wrth gefn, polisau yswiriant ac arian a gedwir mewn ymddiriedolaeth.

Nid yw'r gofynion hyn yn berthnasol i becyn sydd naill ai:

 • wedi'i gwmpasu gan fesurau a fabwysiadir neu a gedwir gan Aelod-Wladwriaeth yr UE lle mae'r trefnydd wedi'i leoli ynghylch effeithlonrwydd a chwmpas y diogelwch rhag ansolfedd

neu

 • os oes angen i'r trefnydd feddu ar drwydded, neu mae'r trefnydd wedi dechrau trefniadau, dan Reoliadau Hedfan Sifil (Trwyddedau Trefnwyr Teithio Awyr)2012

Bydd trefnydd nad yw'n cydymffurfio 'r gofynion hyn yn cyflawni trosedd.

Os bydd y trefnydd yn mynd yn fethdalwr, gall y teithwyr gytuno i barhau 'r pecyn os yw'n bosibl gwneud hynny ac mae unigolyn, ar wahn i'r trefnydd hwnnw, yn cytuno i ymgymryd chyfrifoldebau'r trefnydd dan gontract y pecyn teithio.

Diogelwch rhag ansolfedd ar gyfer trefniadau teithio cysylltiedig

Rhaid i unrhyw drefnydd sy'n hwyluso trefniant teithio cysylltiedig ddarparu sicrwydd effeithiol a fydd, pe bai'r masnachwr yn mynd yn fethdalwr, yn gallu talu'r costau y gellir eu rhagweld yn rhesymol er mwyn ad-dalu'r holl daliadau y mae'r masnachwr yn eu derbyn gan deithwyr am unrhyw wasanaeth teithio sy'n rhan o'r trefniant cysylltiedig ac nas cyflawnwyd o ganlyniad i ansolfedd y masnachwr, gan ystyried hyd y cyfnod rhwng blaendaliadau a thaliadau terfynol, a chyflawni'r trefniadau teithio cysylltiedig.

Os yw'r masnachwr yn gyfrifol am gludo teithwyr, ac mae'r ansolfedd yn effeithio ar gyflawniad y trefniant teithio cysylltiedig, rhaid i'r trefnydd hefyd ddarparu sicrwydd effeithiol er mwyn sicrhau bod y teithiwr yn dychwelyd adref ac, os oes angen, talu am lety'r teithiwr cyn iddo ddychwelyd adref.

Rhaid i'r trefnydd ddarparu sicrwydd o'r fath er budd y teithwyr:

ni waeth ble maen nhw'n byw, beth yw eu man ymadael neu ble gwerthwyd y trefniadau teithio cysylltiedig

ni waeth ym mha Aelod-Wladwriaeth o'r Undeb Ewropeaidd (UE) y mae'r endid sy'n gyfrifol am y diogelwch rhag ansolfedd wedi'i leoli

Rhaid i'r sicrwydd gael ei ddarparu lle bo'n briodol heb oedi diangen ac yn rhad ac am ddim.

Rhaid i'r math o sicrwydd a ddarperir gan y trefnydd gydymffurfio 'r gofynion a roddir isod ynghylch bondio, cronfeydd wrth gefn, polisau yswiriant ac arian a gedwir mewn ymddiriedolaeth.

Bondio

Gall trefnydd ddarparu diogelwch rhag ansolfedd trwy ddechrau bond gyda sefydliad awdurdodedig, lle mae'r sefydliad, os bydd y trefnydd yn mynd yn fethdalwr, yn ymrwymo i dalu un o'r canlynol i gorff cymeradwy y mae'r trefnydd yn aelod ohono:

 • swm y gellir disgwyl yn rhesymol y bydd yn galluogi'r holl arian a dalwyd gan y teithwyr, neu ar eu rhan, ar gyfer contractau pecynnau teithio nad ydynt wedi cael eu cyflawni'n llawn, i gael ei ad-dalu; ni ddylai'r swm fod yn llai na 25% o'r holl daliadau y mae'r trefnydd yn amcangyfrif y bydd yn eu derbyn ar gyfer contractau pecynnau teithio yn y cyfnod 12 mis y daw'r bond i rym

neu

 • uchafswm yr holl daliadau y mae'r trefnydd yn disgwyl eu dal ar unrhyw adeg benodol, yn gysylltiedig chontractau nad ydynt wedi cael eu cyflawni'n llawn

p'un bynnag yw'r swm lleiaf.

Os yw cludo teithwyr yn gynwysedig yn y pecynnau, ac mae'r ansolfedd yn effeithio ar gyflawniad y pecynnau, mae'r sefydliad awdurdodedig yn ymrwymo i dalu'r swm uchod yn ogystal swm ychwanegol y mae'r trefnydd yn disgwyl yn rhesymol ei fod yn angenrheidiol i dalu am gostau rhagweladwy rhesymol cludo'r teithwyr gartref ac, os bydd angen, ariannu llety'r teithwyr cyn eu dychwelyd.

Ni ddylai unrhyw fond a ddechreuir fod mewn grym am gyfnod o fwy na 18 mis.

Cyn llunio bond:

 • rhaid i'r trefnydd roi gwybod i'r corff cymeradwy y mae'n aelod ohono beth yw'r swm isaf y mae'r trefnydd yn ei gynnig ar gyfer y bond
 • rhaid i'r corff cymeradwy ystyried p'un a yw'r swm hwnnw'n ddigonol at y dibenion hynny; os nad yw'r corff cymeradwy'n ystyried bod y swm yn ddigonol at y dibenion hynny, rhaid iddo:
  • roi gwybod i'r trefnydd am hyn
  • nodi'r swm sy'n ddigonol at y dibenion hyn, ym marn y corff cymeradwy

Mae corff cymeradwy'n un sydd wedi cael ei gymeradwyo gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

Mae sefydliad awdurdodedig yn un sydd wedi cael ei awdurdodi dan gyfraith y Deyrnas Unedig neu Aelod-Wladwriaeth yr UE, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw i gynnal y busnes o greu bondiau o'r fath sy'n ofynnol dan y gofynion hyn.

Bondiau lle mae gan y corff cymeradwy gronfa wrth gefn neu yswiriant

Gall trefnydd ddarparu diogelwch rhag ansolfedd trwy fond a ddechreuwyd gan sefydliad awdurdodedig, lle mae'r sefydliad, os bydd y trefnydd yn mynd yn fethdalwr, yn cytuno i dalu swm i gorff cymeradwy y mae'r trefnydd yn aelod ohono, sef naill ai:

 • uchafswm yr holl daliadau y mae'r trefnydd yn disgwyl eu dal ar unrhyw adeg, o ran y contractau nad ydynt wedi cael eu cyflawni'n llawn

neu

 • swm sy'n gyfwerth dim llai na 10% o'r holl daliadau y mae'r trefnydd yn amcangyfrif y bydd yn eu derbyn dan gontractau pecynnau teithio yn y cyfnod 12 mis o'r dyddiad y daw'r bond i rym

p'un swm bynnag sydd isaf (fel y pennwyd gan y corff cymeradwy).

Os yw cludo teithwyr yn gynwysedig yn y pecynnau, ac mae'r ansolfedd yn effeithio ar gyflawniad y pecynnau, mae'r sefydliad awdurdodedig yn ymrwymo i dalu'r swm isaf fel y'i cyfrifir uchod ynghyd swm ychwanegol a nodir gan y corff cymeradwy sy'n gyfwerth 'r swm sydd ei angen i dalu am gludo'r teithwyr gartref ac, os bydd angen, ariannu llety'r teithwyr cyn eu dychwelyd.

Ni ddylai unrhyw fond o'r fath fod mewn grym am gyfnod o fwy na 18 mis.

Mae corff cymeradwy'n un sydd wedi cael ei gymeradwyo gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

Mae sefydliad awdurdodedig yn un sydd wedi cael ei awdurdodi dan gyfraith y Deyrnas Unedig neu Aelod-Wladwriaeth yr UE, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw i gynnal y busnes o greu bondiau o'r fath sy'n ofynnol dan y gofynion hyn.

Yswiriant

Gall trefnydd ddarparu diogelwch rhag ansolfedd trwy bolisi yswiriant priodol – lle mae'r yswiriwr yn cytuno i indemnio teithwyr os bydd ansolfedd – sy'n sicrhau bod teithwyr yn unigolion sydd wedi'u hyswirio dan y polisi. Mae'n amod ym mhob contract pecyn teithio bod y teithiwr yn gallu elwa ar bolisi o'r fath.

Mae polisi yswiriant priodol yn un nad yw'n cynnwys amod sy'n datgan nad oes atebolrwydd yn codi dan y polisi, neu fod unrhyw atebolrwydd sy'n codi'n dod i ben:

os bydd rhywbeth penodol yn cael ei wneud neu ddim yn cael ei wneud ar l i'r digwyddiad godi sy'n arwain at hawlio dan y polisi

os na fydd deiliad y polisi'n gwneud taliadau dan bolisau eraill neu mewn cysylltiad pholisau eraill

oni bai bod deiliad y polisi'n cadw cofnodion penodedig neu'n darparu gwybodaeth o'r cofnodion hynny i'r yswiriwr

Rhaid i bolisi yswiriant priodol gynnwys costau ad-dalu'r holl daliadau a wnaed gan deithwyr, neu ar eu rhan, ar gyfer unrhyw wasanaeth teithio nas cyflawnwyd yn llawn o ganlyniad i'r ansolfedd, gan ystyried hyd y cyfnod rhwng y blaendaliadau a'r taliadau terfynol a chyflawni'r pecynnau.

Os yw cludo teithwyr yn gynwysedig yn y pecyn, ac mae'r ansolfedd yn effeithio ar gyflawniad y pecynnau, rhaid i bolisi yswiriant priodol hefyd dalu am gostau cludo'r teithwyr gartref ac, os bydd angen, ariannu llety'r teithwyr cyn eu dychwelyd.

Arian mewn ymddiriedolaeth

Gall trefnydd ddarparu diogelwch rhag ansolfedd trwy osod arian mewn ymddiriedolaeth. Dan yr amgylchiadau hyn, rhaid i'r arian a delir gan y teithiwr, neu ar ei ran, dan gontract pecyn teithio, gael ei gadw yn y Deyrnas Unedig neu Aelod-Wladwriaeth yr UE gan unigolyn annibynnol fel ymddiriedolwr ar ran y teithiwr.

Dylid cadw arian o'r fath naill ai:

 • nes i'r contract gael ei gyflawni'n llawn

neu

 • nes y bydd unrhyw swm o arian a dalwyd gan y teithiwr, neu ar ei ran, mewn perthynas 'r contract wedi cael ei ad-dalu i'r teithiwr, neu wedi cael ei fforffedu pan fydd y teithiwr wedi canslo

Os bydd y trefnydd yn cynnig pecynnau sy'n cynnwys cludo teithwyr, rhaid i'r trefnydd feddu ar yswiriant dan un neu fwy o bolisau priodol gydag yswiriwr awdurdodedig lle, os bydd y trefnydd yn mynd yn fethdalwr, bydd yr yswiriwr yn cytuno i dalu costau dychwelyd y teithiwr sydd wedi prynu pecyn perthnasol gartref ac, os bydd angen, ariannu llety'r teithiwr cyn iddo ddychwelyd gartref.

Gellir lleihau'r swm y mae angen ei gadw mewn ymddiriedolaeth os bydd y trefnydd hefyd yn meddu ar bolisi yswiriant priodol lle mae'r yswiriwr yn cytuno i dalu'r swm perthnasol, os bydd y trefnydd yn mynd yn fethdalwr, yn unol 'r gofynion ar gyfer polisau yswiriant a roddir uchod.

Mae'r swm o arian a gedwir mewn ymddiriedolaeth, ac a gwmpesir gan bolisi yswiriant fel y bo'n briodol, yn swm sydd ei angen ar gyfer talu am gostau ad-dalu'r teithiwr am unrhyw wasanaeth teithio nas cyflawnwyd yn llawn o ganlyniad i'r ansolfedd, gan ystyried hyd y cyfnod rhwng blaendaliadau a thaliadau terfynol a chyflawni'r pecyn.

Os bydd y trefnydd yn gwneud datganiad ffug i'r ymddiriedolwr ynghylch taliad a wneir i'r teithiwr, bydd yn cyflawni trosedd.

Nid yw'r gofynion hyn yn berthnasol i becyn sydd naill ai:

yn cael ei gwmpasu gan fesurau a fabwysiadir neu a gedwir gan Aelod-Wladwriaeth yn yr UE lle lleolir y trefnydd, ynghylch effeithiolrwydd a chwmpas y diogelwch rhag ansolfedd
neu

yn un lle mae angen i'r trefnydd feddu ar drwydded, neu mae'r trefnydd wedi dechrau trefniadau dan Reoliadau Hedfan Sifil (Trwyddedau Trefnwyr Teithio Awyr) 2012

Gofynion cyffredinol

RHWYMEDIGAETHAU PENODOL Y MANWERTHWR PAN FYDD Y TREFNYDD WEDI'I LEOLI Y TU ALLAN I'R AEE

Os bydd gwerthwr gwyliau'n gwerthu neu'n cynnig gwerthu pecynnau gwyliau a gyfunwyd gan drefnydd y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE), mae'r gwerthwr yn ddarostyngedig i'r rhwymedigaethau gofynnol ar gyfer trefnwyr oni bai bod y gwerthwr yn darparu tystiolaeth bod y trefnydd yn cydymffurfio 'r rhwymedigaethau hynny.

ATEBOLRWYDD DROS GAMGYMERIADAU ARCHEBU

Mae'r gofynion hyn ymhlyg fel amod ym mhob contract pecyn teithio.

Mae'r masnachwr yn atebol am unrhyw wallau yn sgil diffygion technegol yn ei systemau archebu, ond nid os yw'r gwallau'n briodoladwy i'r teithiwr neu wedi'u hachosi gan amgylchiadau anochel ac eithriadol.

HAWLIAU CAMAU UNIONI

Os bydd angen i drefnydd neu fanwerthwr dalu iawndal, rhoi gostyngiad yn y pris, neu fodloni rhwymedigaethau eraill dan y Rheoliadau hyn, gall y trefnydd neu fanwerthwr geisio iawn gan unrhyw drydydd parti a gyfrannodd at y digwyddiad, gan arwain at iawndal, gostyngiad yn y pris neu rwymedigaethau eraill.

HAWLIAU A RHWYMEDIGAETHAU DAN Y RHEOLIADAU HYN

Os ceir datganiad gan drefnydd pecyn neu fasnachwr sy'n hwyluso trefniadau teithio cysylltiedig sy'n dweud eu bod yn gweithredu fel darparwr gwasanaeth teithio, fel cyfryngwr neu mewn unrhyw fodd arall yn unig, nid yw hyn yn rhyddhau'r trefnydd neu'r masnachwr hwnnw o'r rhwymedigaethau a osodir arnynt dan y Rheoliadau hyn. Mae'r un peth yn wir am ddatganiad sy'n dweud nad yw pecyn neu drefniant teithio cysylltiedig yn cyfrif fel pecyn neu drefniant teithio cysylltiedig.

Ni all teithiwr ildio unrhyw hawl a roddir i'r teithiwr dan y Rheoliadau hyn. Nid yw unrhyw drefniant contractiol neu unrhyw ddatganiad gan y teithiwr sy'n ildio neu'n cyfyngu ar yr hawliau a roddir i deithwyr gan y Rheoliadau hyn, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, neu sydd 'r nod o osgoi cymhwyso'r Rheoliadau hyn, yn rhwymo'r teithiwr.

Deddfwriaeth berthnasol arall

CYFYNGIADAU AR DALIADAU YCHWANEGOL

Ni all busnesau osod unrhyw ordal am ddefnyddio'r dulliau talu canlynol:

 • cardiau credyd, cardiau debyd neu gardiau talu defnyddwyr
 • dulliau talu tebyg nad ydynt yn defnyddio cardiau – er enghraifft, dulliau talu ar ffn symudol
 • gwasanaethau taliadau electronig – er enghraifft, PayPal

Caniateir i fusnesau godi tl am dderbyn taliad trwy unrhyw ddull arall – er enghraifft, arian parod, siec, archeb sefydlog a debyd uniongyrchol. Fodd bynnag, os oes angen i'r cwsmer dalu gordal am ddefnyddio dull penodol o dalu, ni ddylai'r gordal hwnnw fod yn fwy na chost prosesu'r dull talu hwnnw i'r busnes. Nid yw'r Rheoliadau'n nodi unrhyw uchafsymiau gan y dylai'r costau adlewyrchu cost wirioneddol prosesu'r taliad i'r busnes unigol.

Gweler'Gordaliadau talu'am wybodaeth fanwl.

DEDDF HAWLIAU DEFNYDDWYR 2015

Caiff contractau a wneir rhwng masnachwyr a defnyddwyr, gan gynnwys contractau pecynnau teithio, eu rheoli gan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015; gweler'Cyflenwi gwasanaethau'am ragor o wybodaeth.

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn mynnu y dylai gwasanaethau a ddarperir gan fasnachwyr i ddefnyddwyr gael eu cyflawni yn unol 'r contract, gyda gofal a sgl rhesymol, am bris rhesymol, ac ati. Mae'n darparu rhwymedau i ddefnyddwyr y gallant eu mynnu gan y masnachwr os nad yw'r gwasanaeth a ddarperir yn bodloni telerau'r contract – er enghraifft, gostyngiad yn y pris a dalwyd.

Fel rheol gyffredinol, os bydd rhywbeth yn mynd o'i le wrth gyflenwi nwyddau a gwasanaethau, gall defnyddwyr hawlio eu colledion uniongyrchol ond ni allant hawlio iawndal am ofid ac anghyfleustra. Fodd bynnag, mae'r gyfraith yn eithrio rhai mathau o gontract, gan gynnwys contractau ar gyfer pecynnau teithio. Felly, gan mai pwrpas gwyliau yw rhoi mwynhad ac ymlacio fel arfer, efallai y gall defnyddiwr hawlio iawndal am anghyfleustra a gofid, ar ben iawndal ac unrhyw golledion eraill os aiff rhywbeth o'i le.

Fodd bynnag, os bydd gofynion cyfreithiol penodol, fel y rhai a nodir yn y canllaw hwn, yn gosod dyletswyddau a gofynion mwy llym ar fasnachwyr, y rhain fydd yn cael y flaenoriaeth, a rhaid cydymffurfio nhw.

RHEOLIADAU DIOGELU DEFNYDDWYR RHAG MASNACHU ANNHEG 2008

Mae'r Rheoliadau hyn yn gosod gwaharddiad cyffredinol ar arferion masnachol annheg rhwng masnachwyr a defnyddwyr. Ystyrir bod arferion masnachol yn annheg os byddant yn torri gofynion diwydrwydd proffesiynol (safon y sgl a'r gofal arbennig y gellir disgwyl yn rhesymol i fasnachwr ei arfer tuag at ddefnyddwyr) ac yn dylanwadu ar ymddygiad economaidd defnyddwyr, neu'n debygol o ddylanwadu arno, neu os byddant yn gamarweiniol, yn ymosodol neu'n cael eu cynnwys ar restr o arferion a waherddir yn benodol.

Mae'r Rheoliadau'n gwahardd rhoi gwybodaeth ffug i ddefnyddwyr neu eu twyllo. Gelwir hyn yn 'weithred gamarweiniol' a byddai'n cwmpasu, er enghraifft, sefyllfaoedd lle bydd y masnachwr yn datgan bod golygfa o'r mr o'r llety gwyliau pan nad yw hynny'n wir.

Hefyd, byddai peidio rhoi'r wybodaeth angenrheidiol i ddefnyddwyr i wneud dewis gwybodus yn torri'r Rheoliadau; mae hyn yn cael ei alw'n 'hepgor camarweiniol'. Enghraifft o hyn fyddai peidio rhoi gwybod i ddefnyddiwr bod y llety gwyliau yn agos at ffordd swnllyd a phrysur.

Am ragor o wybodaeth, gweler'Diogelu defnyddwyr rhag masnachu annheg'.

Contractau a wnaed cyn 1 Gorffennaf 2018

Ar gyfer pecynnau gwyliau a chontractau eraill a wnaed cyn 1 Gorffennaf 2018, efallai y bydd deddfwriaeth wahanol a rheolau gwahanol yn berthnasol.

Am ragor o wybodaeth, gweler'Teithiau a gwyliau pecyn (cyn 1 Gorffennaf 2018)'.

Darllen pellach

Mae'r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol wedi creu cyfarwyddyd manylach i fusnesau am y Rheoliadau, sydd ar gael ar wefan GOV.UK.

Cosbau

Y gosb uchaf ar gyfer trosedd dan Reoliadau Teithio Pecyn aThrefniadau Teithio Cysylltiedig 2018 yw dirwy.

Mae Deddf Menter 2002 yn galluogi cyrff gorfodi, fel gwasanaethau safonau masnach, i geisio gorchymyn llys sy'n atal peidio chydymffurfio darpariaethau sifil a throseddol darnau amrywiol o ddeddfwriaeth diogelu defnyddwyr, gan gynnwys Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015. Gall peidio chydymffurfio gorchymyn llys o'r fath arwain at gosb uchaf o ddirwy a dwy flynedd o garchar.

Deddfwriaeth Allweddol:

Deddf Menter 2002

Rheoliad yr UE (CE) Rhif 261/2004yn sefydlu rheolau cyffredin ynghylch iawndal a chymorth i deithwyr mewn achosion o wrthod byrddio a chanslo teithiau awyren neu oedi hir

Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Hedfan Sifil (Trwyddedau Trefnwyr Teithio Awyr) 2012

Rheoliadau Hawliau Defnyddwyr (Gordaliadau Talu) 2012

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Rheoliadau Teithio Pecyn a Threfniadau Teithio Cysylltiedig 2018

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf:Gorffennaf2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen; fel arfer, caiff diwygiadau i ddeddfwriaeth yr UE eu hymgorffori yn y testun.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2019 itsa Ltd.

TSI: 260366, ID: 528, updated 21/05/2019