COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Telerau contract annheg

In the guide

Nid yw telerau contract yn rhwymo defnyddwyr oni bai eu bod yn delerau teg

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Lloegr, yr Alban a Chymru

Os ydych am ddibynnu ar delerau'r contractau sydd gennych defnyddwyr, mae'n hanfodol bod y termau hynny'n ' deg '. Nid yw term annheg yn rhwymo defnyddwyr yn gyfreithiol, a gall gorfodwyr hefyd weithredu i'ch atal chi rhag ei ddefnyddio.

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn ymdrin 'r defnydd o delerau annheg mewn contractau defnyddwyr. Contractau defnyddwyr yw'r rheini rhwng masnachwyr a defnyddwyr (er nad yw hyn yn cynnwys contractau cyflogaeth). Yn ogystal thelerau mewn contractau defnyddwyr, mae'r Ddeddf yn berthnasol i hysbysiadau defnyddwyr penodol, p'un a maent yn ysgrifenedig.

Mae'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) wedi cynhyrchu gwahanol fathau o ganllawiau ar y pwnc.

Telerau contract annheg

Mae'r CMA wedi cynhyrchudogfennau canllawiau ar ddiogelu defnyddwyr a thelerau contract annheg ar gyfer busnesau, sydd i'w gweld ar wefan GOV.UK.

Yn ogystal 'r canllawiau llawn uchod, mae'r CMA wedi cynhyrchu cyfres fyrrach oganllawiau ar ysgrifennu contractau tegi helpu busnesau i ddefnyddio termau teg a chlir yn eu contractau a'u hysbysiadau defnyddwyr. Mae'r rhain yn cynnwys y canllawiau dwy dudalen ganlynol ar yr olwg gyntaf:

  • Blaendaliadau, Taliadau Ymlaen Llaw a Thaliadau Canslo
  • Canslo contract: Pryd a Sut
  • Taliadau Gormodol a Chosbau Anghymesur
  • Cyfrifoldeb os yw pethau'n Mynd o Chwith (Cyfyngu neu Eithrio Atebolrwydd)
  • Newid Telerau Contract (Cymalau Amrywio)
  • Tanysgrifiadau a Rholio Drosodd Awtomatig
  • Termau Eraill a all fod yn Annheg

Mae'r CMA hefyd wedi cynhyrchu cyfres ofideos animeiddiedigbyr i helpu busnesau i ddeall mwy am y gyfraith ar ddefnyddio telerau ac amodau annheg gyda defnyddwyr.

Cartrefi gofal

Mae'r CMA wedi cyhoeddiCartrefi Gofal: Cyngor Cyfraith Defnyddwyr i Ddarparwyr, sy'n rhoi cyngor i gartrefi gofal ar faterion megis pa wybodaeth y dylent ei rhoi i ddarpar breswylwyr, sut i sicrhau nad yw telerau eu contract yn annheg, a sut i ymdrin chwynion yn deg.

Lleoliadau priodas a digwyddiadau

Mae'r CMA, ar ran y bartneriaeth diogelu defnyddwyr, wedi cyhoeddillythyr cynghorii dros 100 o ddarparwyr a lleoliadau priodasau a digwyddiadau mawr ledled y DU. Mae'r llythyr yn codi ymwybyddiaeth busnesau o'r potensial i delerau contractau defnyddwyr fod yn annheg ac mae'n argymell eu bod yn sicrhau bod eu telerau, yn enwedig eu telerau talu a chanslo ymlaen llaw, yn cydymffurfio chyfraith diogelu defnyddwyr.

Cosbau

Mae Deddf Menter 2002 yn creu'r gallu i gyrff gorfodi megis gwasanaethau safonau masnach i geisio gael gorchymyn llys i atal y methiant i gydymffurfio darpariaethau sifil a throseddol gwahanol ddarnau o ddeddfwriaethau diogelu defnyddwyr, gan gynnwys Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015. Os methwch chydymffurfio gorchymyn llys o'r fath y gosb uchaf yw dirwy a dwy flynedd o garchar.

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Adolygwyd/Diweddarwyd diwethaf: Tachwedd 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2020 itsa Ltd.

TSI: 314570, ID: 528, updated 29/01/2020