Tuniau adlenwi tanwyr sigarts a thoddyddion

In the guide

Os ydych yn gwerthu nwyddau wedi'u seilio ar doddyddion, rhaid i chi fod yn siwr nad yw eich cwsmeriaid dan oed

Mae'r cyfarwyddyd hwn ar gyfer Cymru a Lloegr

Mae cynwysyddion adlenwi sigarts yn cael eu camddefnyddio gan rai pobl sy'n mewnanadlu'r bwtan sydd ynddynt.

Mae Rheoliadau Adlenwi Tanwyr Sigarts (Diogelwch) 1999 yn gwneud cyflenwi cynhwysydd adlenwi tanwyr sigarts sy'n cynnwys bwtan, neu sylwedd sydd bwtan yn un o'i gyfansoddion, i unrhyw un dan 18 oed yn drosedd.

Gall masnachwyr gymryd camau penodol, gan gynnwys gofyn am dystiolaeth o oedran, gwrthod gwerthu i bobl dan 18 oed, cofnodi achosion o wrthod gwerthu a hyfforddi staff.

Amddiffyniadau

Os cewch eich cyhuddo o drosedd dan Reoliadau Adlenwi Tanwyr Sigarts (Diogelwch) 1999, mae gennych amddiffyniad, sef y cymeroch yr holl ragofalon rhesymol ac yr arferoch yr holl ddiwydrwydd dyladwy i osgoi cyflawni'r drosedd. Beth mae hyn yn ei olygu? Mae'n golygu eich bod yn gyfrifol am sicrhau nad ydych chi a'ch staff yn cyflenwi adlenwadau tanwyr sigarts na chynhyrchion sy'n cynnwys bwtan i unrhyw un dan 18 oed.

Cadw o fewn y gyfraith

Er mwyn cadw o fewn y gyfraith ac felly bodloni'r amddiffyniadau cyfreithiol, dylech gyflwyno polisi dilysu oedran a meddu ar systemau effeithiol i atal gwerthu i bobl dan oed. Dylai'r systemau hyn gael eu monitro'n rheolaidd a'u diweddaru yn l yr angen i amlygu ac unioni unrhyw broblemau neu wendidau, neu i gadw i fyny ag unrhyw ddatblygiadau technolegol.

Mae nodweddion arfer gorau allweddol system effeithiol yn cynnwys:

Gwiriadau dilysu oedran

Dylech ofyn i bobl ifanc ddangos tystiolaeth o'u hoedran bob tro. Mae'r Sefydliad Siartredig Safonau Masnach, y Swyddfa Gartref a Chyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu'n cefnogi Cynllun Safonau Profi Oedran (PASS) cenedlaethol y DU, sy'n cynnwys nifer o ddosbarthwyr cardiau. Gallwch fod yn hyderus bod cerdyn a gyhoeddwyd dan y cynllun ac sy'n cynnwys yr hologram PASS yn dystiolaeth dderbyniol o oedran.

Gellir derbyn pasbort neu drwydded yrru ffotograff hefyd ond dylech sicrhau bod y cerdyn yn cyfateb i'r unigolyn sy'n ei ddefnyddio a bod y dyddiad geni'n dangos ei fod yn 18 oed neu'n hyn. Gellir defnyddio cardiau adnabod y lluoedd arfog fel prawf o oedran ond, yn yr un modd dulliau adnabod eraill, dylech sicrhau bod y ffotograff yn cyd-fynd 'r person sy'n cyflwyno'r cerdyn, a gwiriwch y dyddiad geni. Dylech fod yn ymwybodol bod pobl 16 a 17 oed sy'n aelodau'r lluoedd arfog yn gallu meddu ar y cardiau adnabod hyn.

Efallai y bydd rhai pobl ifanc yn cyflwyno cardiau adnabod ffug, felly dylech wirio golwg a theimlad y cerdyn hefyd. Er enghraifft, dylai hologram PASS fod yn rhan greiddiol o gerdyn PASS ac nid wedi'i ychwanegu arno.

Os na all yr unigolyn brofi ei fod yn 18 oed neu'n hyn, neu os oes gennych chi unrhyw amheuon, dylid gwrthod y gwerthiant.

Gweler Canllawiau ar Wybodaeth Adnabod Ffug y Swyddfa Gartref am ragor o wybodaeth.

Gweithredu polisi 'Herio 21' neu 'Herio 25'

Mae hyn yn golygu os yw'r unigolyn yn edrych yn iau nag 21 neu 25 oed, gofynnir iddo gadarnhau ei fod yn 18 oed neu'n hyn trwy ddangos prawf oedran dilys.

Hyfforddi staff

Gwnewch yn siwr fod eich staff wedi'u hyfforddi'n briodol. Dylent wybod pa gynhyrchion y mae cyfyngiad oedran yn berthnasol iddynt, beth yw'r cyfyngiad oedran a'r camau y mae'n rhaid iddynt eu cymryd os ydynt yn credu bod unigolyn o dan 18 yn ceisio prynu. Mae'n bwysig eich bod yn gallu profi bod eich staff wedi deall yr hyn sy'n ofynnol ganddynt o dan y ddeddfwriaeth. Gellir gwneud hyn trwy gadw cofnod o'r hyfforddiant a gofyn i'ch staff lofnodi i ddangos eu bod wedi'i ddeall. Yna, dylai'r cofnodion hyn gael eu gwirio a'u llofnodi'n rheolaidd gan reolwyr neu'r perchennog.

Cynnal cofnod gwrthodiadau

Dylai pob achos o wrthod gael ei gofnodi (dyddiad, amser, digwyddiad, disgrifiad o'r prynwr posibl). Bydd cynnal cofnod gwrthodiadau'n helpu i ddangos eich bod yn gwrthod gwerthu a bod gennych system effeithiol ar waith. Dylai'r cofnodion gael eu gwirio gan y rheolwr / perchennog i sicrhau bod pob aelod o staff yn eu defnyddio.

Atodir cofnod gwrthodiadauenghreifftiol.

Mae system wrthod wedi'i chynnwys mewn rhai tiliau. Os ydych chi'n defnyddio system sydd wedi'i chynnwys mewn tiliau, dylech sicrhau bod modd adalw gwrthodiadau yn ddiweddarach. Dylech hefyd fod yn ymwybodol bod rhai gwrthodiadau'n cael eu gwneud cyn i gynnyrch gael ei sganio.

Cynllun y siop a'r cynnyrch

Nodwch pa gynhyrchion yn eich siop sydd chyfyngiad oedran ac ystyriwch eu symud yn nes at y cownter, neu'r tu l i'r cownter hyd yn oed. Gallwch ystyried dangos pecynnau ffug fel bod rhaid i bobl ofyn am y cynhyrchion os byddant eisiau eu prynu.

Negeseuon atgoffa trwy'r til

Os oes gennych chi system EPoS, fe allai fod yn bosibl ei defnyddio i roi neges atgoffa i'r staff ynglyn chyfyngiadau oedran. Neu, gellir defnyddio sticeri dros godau bar rhai cynhyrchion.

Arwyddion

Dylech arddangos posteri yn dangos cyfyngiadau oedran a datganiad ynglyn gwrthod gwerthiannau o'r fath. Gallai hyn atal darpar brynwyr a gweithredu fel nodyn atgoffa i staff.

Teledu cylch cyfyng(CCTV)

Gall system CCTV weithredu fel ffordd o atal a lleihau nifer yr achosion o werthu i'r rhai dan oed. Hefyd, gallai helpu i fonitro 'dallbwyntiau' yn eich siop os nad yw'n bosibl newid cynllun y siop neu symud y cynhyrchion y tu l i'r cownter, neu'n nes at y cownter.

Cosbau

Os byddwch yn cyflawni trosedd dan Reoliadau Adlenwi Tanwyr Sigarts (Diogelwch) 1999, y gosb uchaf yw dirwy a chwe mis o garchar.

Deddfwriaeth Allweddol:

Rheoliadau Adlenwi Tanwyr Sigarts (Diogelwch) 1999

Adolygwyd / diweddarwyd ddiwethaf: Hydref 2018

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahn i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y DU ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen; fel arfer, caiff diwygiadau i ddeddfwriaeth yr UE eu hymgorffori yn y testun.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch 'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2019 itsa Ltd.

TSI: 260422, ID: 528, updated 25/04/2019