Meddwl am ddechrau busnes gofal plant

Meddwl am ddechrau busnes gofal plant?

Mae dechrau busnes gofal plant yn ymrwymiad sylweddol a chyn i chi ddechrau bydd rhaid i chi ystyried y gofal plant a gynigir eisoes yn eich ardal ddewisedig a'r ‘galw' am y gofal plant yr ydych yn dymuno ei ddarparu.

Yna bydd angen i chi benderfynu pa fath o ofal plant yr ydych am ei ddarparu:

  • Meithrinfa ddydd
  • Cylch Chwarae
  • Clwb y tu allan i oriau ysgol (clwb ar ôl ysgol neu glwb gwyliau)
  • Gwasanaeth gwarchod plant cofrestredig 
  • Grŵp rhiant a phlentyn bach

Er mwyn pennu a oes galw am y gwasanaeth yr ydych yn bwriadu ei gynnig, bydd angen i chi gyflawni ychydig o ymchwil i'r farchnad.

Dylai gynnwys holl agweddau eich syniad arfaethedig - oedrannau'r plant, oriau agor, ffioedd, rhaglen weithgareddau etc. Bydd hyn yn helpu i nodi maint a math yr adeilad y bydd arnoch ei angen.

Mae'n ofynnol i bob awdurdod yng Nghymru gyflawni Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant (CSA) bob tair blynedd, pan asesir y cyflenwad gofal plant a'r galw gan nodi'r bylchau yn y ddarpariaeth. Gallai'r CSA fod yn ddefnyddiol wrth ymchwilio anghenion ‘gofal plant' o fewn ardal benodol.

 

 

ID: 1769, adolygwyd 22/02/2023