Meddwl am ddechrau busnes gofal plant

Dod yn warchodwr plant cofrestredig

Mae gwarchod plant yn gallu bod yn werth chweil iawn; byddwch yn fos arnoch chi eich hun ac yn rhedeg eich busnes o'ch cartref.

 A chithau'n warchodwr plant cofrestredig byddwch yn:
 

 • Gallu gofalu am eich plant eich hun ar yr un amser os oes gennych deulu
 • Cynnig amgylchedd ysgogol a hapus i'r plant yr ydych yn gofalu amdanynt
 • Cynnig cyfleoedd dysgu a dylanwadu ar y modd y mae'r plant yn eich gofal yn datblygu
 • Gweithio yn eich cartref, gan ddewis yr oriau yr ydych yn eu gweithio a'r gwasanaethau yr ydych yn eu darparu
 • Cyfarfod â gwarchodwyr plant eraill yn eich ardal a dod i adnabod eich cymuned leol. 

Beth mae gwarchodwr plant cofrestredig yn ei wneud?

A chithau'n warchodwr plant cofrestredig byddwch yn gofalu am un neu ragor o blant dan 8 oed am fwy na dwy awr y dydd, fel arfer yn eich cartref eich hun, am dâl. A chithau'n warchodwr plant cofrestredig byddwch yn dilyn y Safonau Gofynnol Cenedlaethol, ac yn cael eich arolygu gan Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGC) i sicrhau eich bod yn darparu amgylchedd diogel ac ysgogol i'r plant yr ydych yn gofalu amdanynt. Byddwch fel arfer yn hunangyflogedig ac yn rhedeg eich busnes eich hun.

Rhaid i warchodwr plant fodloni Safonau Gofynnol Cenedlaethol AGC (wedi'u hatodi wrth waelod yr e-bost hwn) cyn y gellir caniatáu cofrestru.

Er y bydd pob diwrnod yn wahanol, gallai diwrnod arferol gynnwys:

 • Ymweld â pharc, llyfrgell neu grŵp chwarae
 • Trefnu gweithgareddau dysgu hwyliog ac ysgogol, megis gwisgo i fyny neu chwarae creadigol
 • Darparu prydau bwyd a byrbrydau i'r plant, a'u cynnwys yn y broses o baratoi bwyd
 • Mynd â phlant i'r ysgol neu i glybiau a'u casglu
 • Gweithio gyda gwarchodwyr plant lleol eraill i drefnu gweithgareddau grŵp

Cyn y gallwch ddechrau gweithio yn warchodwr plant yn gofalu am blant dan 8 oed yn eich cartref, bydd angen i chi gofrestru gydag AGC gan ei bod yn anghyfreithlon i ofalu am blant dan 8 oed yn eich cartref am fwy na dwy awr y dydd am dâl heb fod yn gofrestredig (oni bai eich bod yn berthynas waed i'r plentyn)


Yn effeithiol o 01 Hydref 2012 mae'r broses gofrestru ar gyfer gwarchod plant yn Sir Benfro fel a ganlyn:

 • Mynychu sesiwn wybodaeth a drefnwyd gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
 • Cofrestru ar y cwrs CYPOP 5 : Deall sut i sefydlu gwasanaeth gofal plant yn y cartref gyda Choleg Sir Benfro
 • Mynychu pob sesiwn o'r cwrs CYPOP 5
 • Llunio a chwblhau eich portffolio tystiolaeth gan ddilyn y meini prawf asesu ar gyfer CYPOP 5
 • Mynychu gweithdy cyn-cofrestru i gael cymorth ac arweiniad ar: Creu eich prosbectws gofal plant, Llunio polisïau a gweithdrefnau, Cofnodi tystiolaeth ar gyfer cofrestru
 • Mynychu cwrs 12 awr ar Gymorth Cyntaf Pediatrig
 • Cyflwyno eich cais i AGGCC
 • Cael gwiriad CRB manwl, gwiriad iechyd a darparu geirdaon.
 • Arolygwr AGGCC yn ymweld â'ch cartref
 • Ymgeisio am Grant Cychwyn Busnes gan yr Awdurdod Lleol
 • Cysylltu â'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i'w hysbysu eich bod ar fin cychwyn gwarchod plant

Cwestiynau Cyffredin

A yw'n gostus i gychwyn arni?

A chithau'n warchodwr plant newydd yng Nghymru, efallai y bydd modd i chi gael cymorth gan y Bartneriaeth Gofal Plant yn yr Awdurdod Lleol, sydd ar hyn o bryd yn rhoi cymorth tuag at gost ‘Tools of the Trade' y Gymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a'r Blynyddoedd Cynnar (PACEY) sy'n cynnwys nifer o fanteision gan gynnwys atebolrwydd cyhoeddus ac aelodaeth o'r gymdeithas am 12 mis.


Faint o blant y gallaf ofalu amdanynt?


Y nifer fwyaf o blant y gall gwarchodwr plant ofalu amdanynt yw:

 • Chwech o blant dan wyth mlwydd oed.
 • O'r chwech o blant hynny, ni all mwy na thri bod o dan bum mlwydd oed.
 • O'r tri o blant hynny, fel arfer ni all mwy na dau fod o dan 18 mis oed, er y gall brodyr a chwiorydd fod yn eithriad. 

Nodiau: Mae eich plant eich hun yn cael cynnwys yn y cymarebau

A oes rhaid i mi fyw mewn tŷ mawr?

Nid oes rhaid i chi gael tŷ mawr a gardd i ddod yn warchodwr plant. Nid oes rhaid i chi hyd yn oed berchen ar eich cartref eich hun.

Faint o dâl y gallaf ei godi?

Chi fydd gosod eich ffioedd.

Beth yw'r dyfodol?

Mae gwarchod plant yn yrfa ddynamig sy'n esblygu felly pan fydd eich busnes wedi'i sefydlu, mae llawer o gyrsiau a chyfleoedd hyfforddi ar gael a fydd o gymorth i chi ddatblygu eich gwybodaeth a'ch hyder.

Ceir nifer o gymwysterau gofal plant y gallwch weithio tuag atynt, o hyfforddiant rhagarweiniol sylfaenol hyd at lefel gradd!

Pan fyddwch yn cychwyn, bydd angen i chi fynychu'r cwrs hyfforddi cyn-cofrestru cydnabyddedig ar gyfer gwarchodwyr plant newydd: Deall sut i sefydlu gwasanaethau gwarchod plant yn y cartref (cyfeirir ato yn y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau fel Uned 5 Dewisol Plant a Phobl Ifanc CYPOP 5) mewn cydweithrediad â Choleg Sir Benfro a gall dysgwyr fynd ymlaen i gael diploma Lefel 3 mewn Dysgu a Datblygu Gofal Plant. Yn ogystal â dysgu agweddau perthnasol ar ofal plant, mae'r uned hon sy'n seiliedig ar wybodaeth yn cefnogi datblygiad polisïau a gweithdrefnau sy'n berthnasol i gofrestru a'r sgiliau busnes sylfaenol i sefydlu gwasanaeth gofal plant yn y cartref.

Beth sy'n cael ei gynnwys yn y Grant Cychwyn Busnes?

Gallwch ymgeisio trwy gyfrwng y Bartneriaeth Gofal Plant am Grant Cychwyn Busnes sy'n cynnwys:

 • ‘Tools of the trade' y Gymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a'r Blynyddoedd Cynnar (PACEY)
 • Yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ac aelodaeth o PACEY am 12 mis
 • Llyfr arian a chofrestr bresenoldeb
 • Llyfr damweiniau / digwyddiadau / meddyginiaethau
 • Contractau gofal plant
 • Ffurflenni Cofnod Plant
 • Blanced dân. 

A allaf astudio'r cwrs CYPOP 5 ar-lein?

Gallwch, mae PACEY yn cynnig CYPOP5 fel cwrs e-ddysgu, lle gall dysgwyr ddilyn y cwrs ar eu cyflymder eu hunain ac ar amser sy'n addas iddyn nhw. Mae'r cwrs e-ddysgu yn costio tua £190. Mae'r pris yn cynnwys TAW a'r holl gostau cofrestru ac asesu.

Ceir rhagor o wybodaeth am y cwrs e-ddysgu CYPOP 5 trwy anfon e-bost i: training@pacey.org.uk 

ID: 1773, adolygwyd 14/03/2023