Mynwentydd

Siarter Cwsmer - Mynwentydd

Mae'r Awdurdod yn gyfrifol am reolaeth o'r mynwentydd canlynol, gan gynnwys claddedigaethau, cynnal a chadw cyffredinol, cofrestru claddedigaethau a chadw cofnodion:

 • City Road, Hwlffordd;
 • Deerland Road, Llangwm;
 • Freystrop;
 • Rhosfarced;
 • Parc Llanion, Doc Penfro;
 • San Mihangel, Penfro;
 • Cil-maen, Penfro;
 • Llanwnda, Abergwaun (Wdig);
 • Lanisan-yn-Rhos;
 • Nolton;
 • Llanfair-Nant-y-Gof, Trecŵn

Am fwy o wybodaeth: Mynwentydd

Gallwch ddisgwyl:

 • y byddwn yn ymateb i unrhyw gwynion ynglŷn â chynnal a chadw’r tiroedd, agor beddi neu faterion cyffredinol sy’n ymwneud â mynwentydd, ac y byddwn yn ymchwilio ac/neu archwilio’r pryderon o fewn 1 diwrnod gwaith i’r cais; 
 • yn union cyn torri glaswellt, bydd sbwriel (fel blodau marw a chwythwyd yno ar y gwynt ac ati) yn cael eu clirio mas oddi ar y mannau glaswelltog; 
  rhwng y 1 Ebrill a’r 31 Hydref, bydd yr holl fannau glaswelltog, yn cynnwys beddau lawnt, yn cael eu torri pob pythefnos.  Felly, byddant yn cael eu torri 17 o weithiau'r flwyddyn, oni bai fod y tywydd yn newid y drefn; 
 • bydd mannau a ddifrodwyd, fel coed, celfi, gwyndwn ac ati, yn cael eu trwsio cyn gynted ag y bydd y tywydd yn caniatáu; 
 • ar gyfer pamau llwyni, pamau blodau a chwistrellu chwyn, bydd safonau cynnal a chadw tiroedd yn berthnasol (gweler yr adrannau cynnal a chadw tiroedd; pamau llwyni; pamau blodau; chwistrellu chwyn); 
  bydd beddau’n cael eu hagor yn union cyn cynnal angladd gan aflonyddu cyn lleied ag sydd bosibl ar feddau cyfagos.  Bydd beddau a cherrig beddau cyfagos yn cael eu diogelu a bydd y cyn lleied ag sydd bosibl o aflonyddu ar y tir o amgylch a fydd yn cael ei adfer i’w gyflwr blaenorol cyn gynted ag y bydd y bedd wedi ei lenwi;  
 • bydd y gweithwyr wedi eu gwisgo’n briodol ac y sefyll wrth law yn ddigon pell i fod yn ddisylw yn ystod y gwasanaethau, rhag ofn i broblemau annisgwyl ddigwydd; 
 • bydd beddau’n cael eu llenwi cyn gynted ag y bydd y galarwyr wedi ymadael â’r fynwent; 
 • bydd unrhyw bridd sy’n weddill yn cael ei symud o’r safle a bydd blodau’n cael eu dodi ar y bedd; 
 • wedi pythefnos, byddwn yn bwrw golwg ar y blodau ac yn eu symud a’u dodi mewn biniau os bydd hynny’n briodol; 
 • gadewir i bob bedd sadio am hyd at chwe mis cyn gosod tywarchen arno neu ei hadu, os yw yn adran lawnt y fynwent.  Yn ystod y cyfnod sadio hwn, caniateir blodau ac ati ar y bedd.  Fodd bynnag, unwaith y bydd glaswellt drosto, ni chaniateir unrhyw fath o addurn ar y bedd ei hun.  Mae sylfaen goncrit ar gael i osod blodau, carreg fedd neu debyg;  
 • mae biniau ar gael ym mhob mynwent ac maent yn cael eu gwagio’n rheolaidd.  Mae seddau ar gael hefyd yn y rhan fwyaf o fynwentydd a gwneir gwaith cynnal a chadw arnynt ddwywaith y flwyddyn;  
 • bydd archwiliadau rheolaidd yn digwydd er mwyn sicrhau y cedwir y safonau uchod. 

A wyddoch chi?

Mae yna raglen barhaus o brofi cadernid cofebion ar y gweill. Y gobaith yw archwilio'r holl gofebion yn ein mynwentydd dros gyfnod o bum mlynedd. Gall y prawf gynnwys defnyddio grym cymedrol yn ogystal â bwrw golwg weledol dros y cofebion. Lle bynnag y gwelir problem, cymerir camau dros dro i ddiogelu’r gofeb gan amharu cyn lleied ag sydd bosibl ar gyfanrwydd y gofeb.  Yn dibynnu ar oed a chyflwr y gofeb, byddwn yn ceisio cysylltu â’r perchennog cyn gweithredu ymhellach. 

Sut y gallwch chi ein helpu ni

Os ydych chi’n berchen ar fedd, neu’n meddwl y gallech chi fod, ac rydych chi wedi symud ers y cafodd y bedd ei brynu neu y bu claddu ynddo, cysylltwch â ni er mwyn i ni gael manylion eich cyfeiriad presennol.  Bydd hyn yn fodd i ni roi gwybod i chi am unrhyw broblemau ynglŷn â’r bedd. 
Os oes arnoch chi eisiau cysylltu â  ni i roi gwybod am broblem neu wneud ymholiad, rhowch wybodaeth lawn i ni os gwelwch yn dda.  Mae braslun brys bob amser yn gymorth i ddangos lleoliad ac mae’n gallu arbed amser a chamddealltwriaeth.  Rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda am unrhyw beth a allai fod yn beryglus fel cofebion ansefydlog, caeadau draeniau sydd wedi torri neu ar goll ar lwybrau, neu unrhyw rwystrau a welwch.  

Gyda phwy ddylwn i gysylltu?

Cofrestri beddau, gweithredoedd grant, trwyddedau cofeb a chynnal a chadw tir mynwentydd:

Yr Arolygwr a Chofrestrydd, 
Amlosgfa Parc Gwyn, 
Arberth, 
Sir Benfro. 
SA73 2RR

Ffôn: 01834 860622
Ffacs: 01834 861309
E-bost: cemeteries@pembrokeshire.gov.uk 

 

ID: 144, adolygwyd 09/09/2022