Newidiadaug Wastraff

Newidiadau i Ganolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

Oeddech chi’n gwybod…

Rydym yn newid enw ein Safleoedd Amwynder Dinesig i Ganolfannau Gwastraff ac Ailgylchu. 

Yn ogystal, rydym yn cyflwyno rhai newidiadau i’r ffordd mae ein safleoedd yn gweithredu.

Taflen Newidiadau i Ganolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

Cwestiynau Cyffredin - Didoli Bagiau Gwastraff Cyffredinol mewn Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

Pa newid i’r drefn didoli bagiau gwastraff ydych chi’n cyflwyno mewn Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu?

Rydym ni’n gofyn i chi wahanu deunyddiau y gellir eu hailgylchu oddi wrth ddeunyddiau nad oes modd eu hailgylchu cyn i chi ymweld ag un o’n Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu (CGA). O ganlyniad, byddwch yn gallu rhoi eich gwastraff yn y cynhwysyddion cywir yn haws. 

Yn ogystal, byddwn yn darparu Ardal Ddidoli arbennig yn y CGA, er mwyn sicrhau bod unrhyw ddeunydd y gellir ei ailgylchu yn cael ei waredu cyn rhoi yn y cynhwysydd gwastraff cyffredinol.

Beth fydd didoli bagiau gwastraff cyffredinol yn ei gynnwys?

Pan fyddwch yn cyrraedd y Ganolfan Gwastraff ac Ailgylchu (CGA), byddwn yn gwirio eich bagiau gwastraff cyffredinol er mwyn gweld a ydynt yn cynnwys unrhyw beth y gellir ei ailgylchu ar y safle. Byddwn yn gofyn i chi osod yr eitemau y gellir eu hailgylchu yn y cynhwysyddion cywir, tra bydd gweddill eich gwastraff yn cael ei osod yn y cynhwysydd gwastraff cyffredinol.

Pam ydych chi’n cyflwyno’r camau didoli bagiau gwastraff cyffredinol yn y Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu?

Dyma’r gwelliant cyntaf i’n gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu yn 2019. Caiff llawer o wastraff mewn bagiau ei daflu yn y cynhwysydd gwastraff cyffredinol yn ein CGA, er y dylai gael ei ailgylchu.

Mae gan bob cyngor yng Nghymru dargedau i’w diwallu a bydd y targedau hyn yn cynyddu dros y blynyddoedd nesaf. Bydd Llywodraeth Cymru’n rhoi dirwyon i awdurdodau os nad ydynt yn llwyddo i fodloni targedau - bydd Cyngor Sir Benfro’n cael dirwy o £140,000 am bob canran o’i darged y bydd yn ei methu. Gallai dros 40% o’r gwastraff sy’n cael ei waredu mewn bagiau gwastraff cyffredinol mewn CGA gael ei ailgylchu neu ei ailddefnyddio ar y safle.

Pwy fydd yn didoli’r gwastraff?

Bydd ein swyddogion yn gwirio bagiau gwastraff cyffredinol ar y safle i weld a ydynt yn cynnwys eitemau y gellir eu hailgylchu. Yna, byddant yn eich cyfeirio at yr Ardal Ddidoli er mwyn i chi osod y gwastraff yn y cynhwysyddion cywir. 

Pa fath o bethau yn fy mag gwastraff cyffredinol y gellir eu hailgylchu?

Gellir ailgylchu neu ailddefnyddio llawer iawn o ddeunyddiau a gesglir gan ein CGA. Bydd angen gwaredu’r deunyddiau isod o fagiau gwastraff cyffredinol a’u gosod yn y cynhwysyddion perthnasol.  

Waste Icons English

Beth os nad ydw i’n siŵr ynghylch a oes modd ailgylchu eitem ai peidio?

Bydd aelod o’r tîm yn bresennol yn yr Ardal Ddidoli, neu gerllaw, trwy gydol y dydd, a byddant ar gael i ateb unrhyw gwestiynau.

Beth os nad ydw i eisiau cael fy magiau i diodoli ar y safle?

Os nad ydych eisiau cael eich ailgylchu i diodoli oddi wrth eich gwastraff cyffredinol ar y safle, byddwn yn gofyn i chi fynd â’ch bagiau adref gyda chi i’w didoli. Y peth hawsaf i’w wneud yw didoli eich gwastraff cyn ymweld â’r safle. Ni fydd unrhyw un yn cael caniatâd i daflu bagiau mewn i’r cynhwysydd gwastraff cyffredinol. 

Pam na alla i fynd â'm bagiau oren i'r Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu?

Mae ein Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu yn derbyn yr holl eitemau y gallwch eu hailgylchu ar hyn o bryd yn eich bagiau oren wrth ymyl y ffordd. Yr unig wahaniaeth yw y bydd angen gwahanu unrhyw un o'r deunyddiau ailgylchu hyn a'u rhoi yn y cynhwysydd ailgylchu cywir yn hytrach na dim ond gwaredu'r bag oren yn ei gyfanrwydd ar y safle, gan mai prif ddiben y canolfannau yw gallu gwahanu eich gwastraff ac ailgylchu

A fydd y newidiadau’n arwain at fagiau’n cael eu taflu a’u gwaredu yn agos at Ganolfannau Gwastraff ac Ailgylchu?

Mae gennym dîm gorfodi sy’n gweithio’n amser llawn i fynd ar drywydd digwyddiadau o gŵn yn baeddu, taflu ysbwriel a thipio anghyfreithlon. Os bydd bagiau’n cael eu gwaredu ar safleoedd (nid mewn cynhwysyddion gwastraff aelwydydd) neu’r tu allan i safleoedd, ystyrir hynny’n dipio anghyfreithlon. 

Mewn achosion o’r fath, bydd ein tîm gorfodi’n ymchwili i’r sefyllfa ac yn erlyn unrhyw un sydd wedi tipio’n anghyfreithlon. Mae pob safle’n cynnwys teledu cylch cyfyng (camerâu corff) a byddwn yn erlyn unrhyw un sy’n tipio’n anghyfreithlon a/neu’n taflu ysbwriel yn y sir.

Rydym ni’n falch o’n hamgylchedd yn Sir Benfro a byddwn yn gweithredu yn y ffordd briodol er mwyn ei gynnal.

Gwiriadau Preswyl

Nid oes gennym unrhyw gynlluniau byrdymor i gyflwyno gwiriadau preswyl / hunaniaeth yn ein CGA ar hyn o bryd. Rydym yn ymwybodol bod cynghorau eraill yng Nghymru wedi cyflwyno systemau o’r fath, ond ni fydd Sir Benfro’n ystyried gwneud hynny yn y dyfodol agos.

Gwastraff Sensitif

Os ydych yn gwaredu gwastraff sensitif, gofynnwn i chi roi’r gwastraff mewn bag ar wahân yn eich bag gwastraff cyffredinol. Ni fydd ein swyddogion yn gofyn i chi agor y bag sydd ar wahân a byddwch yn gallu ei waredu yn y cynhwysydd gwastraff cyffredinol. 

 

 

 

 

 

 

ID: 5116, revised 22/05/2019