COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Nod Cynnyrch Sir Benfro

Lle mae Marchnad Ffermwyr Hwlffordd?

Mae afon Cleddau yn gefndir perffaith ar gyfer Marchnad Ffermwyr Hwlffordd, sy’n cael ei gynnal ar hyd ardal siopa Glanrafon yn Hwlffordd, tref sirol fywiog Sir Benfro, bob dydd Gwener o 9yb hyd at 2yp.

Mae gan Farchnad Ffermwyr Hwlffordd ffermwyr, tyfwyr a busnesau bwyd yn gwerthu eu cynnyrch eu hunain yn uniongyrchol i’r prynwr. Mae cynhyrchwyr yn cynnig amrywiaeth eang o fwyd o safon uchel, ynghyd â gwasanaeth cwsmer da mewn amgylchedd siopa agored a chroesawgar. Cynhelir amrywiaeth eang o stondinau yn y farchnad wobrwyedig hon, gyda chymysgedd o gynhyrchwyr cynradd ac eilradd, confensiynol ac organig.

“Mae cwsmeriaid yn mwynhau profiad siopa cofiadwy mewn awyrgylch egnïol a chyfeillgar, ac â hyder yn y cynhyrchwyr, y cynnyrch ac o dderbyn dewis cyson o gynnyrch o safon uchel ym mhob marchnad.” Meddai Joanne Welch, Rheolwr y Farchnad.

“Mae prynu’n lleol yn gwneud synnwyr, nid dim ond am resymau economaidd a moesol, ond am eich bod yn sicr o’r cynnyrch mwyaf ffres, o safon uchel sy’n cynnig gwerth da am arian – ac yn blasu’n wych hefyd.”

 

Holi ac Ateb

Beth yw pwrpas marchnad ffermwyr?

Mae marchnad ffermwyr yn lle rydych yn sicr o ddod ar draws bwyd lleol ffres, a thrwy gefnogi eich cynhyrchwyr a’ch ffermwyr lleol rydych yn cynorthwyo i sicrhau eu dyfodol, yn cefnogi’r economi leol a hefyd yn lleihau’r milltiroedd bwyd.

Pam prynu mewn marchnad ffermwyr?

Mae’r bwyd mewn marchnad ffermwyr yn ffres ac wedi’i werthu gan y cynhyrchwr sydd wedi tyfu, magu, pigo neu gynhyrchu’r cynnyrch, felly gallwch holi cwestiynau ynglŷn â’r cynnyrch yr ydych yn ei brynu.

Ydi bwyd yn rhatach mewn marchnad ffermwyr?

Efallai nad yw’n rhatach o reidrwydd, ond rydych yn sicr o dderbyn cynnyrch da, o safon uchel sy’n werth pob ceiniog.

Beth am y safonau hylendid bwyd mewn marchnad ffermwyr?

Mae stondinwyr wedi cofrestru gyda’u Cyngor lleol a chaiff marchnadoedd eu harchwilio’n gyson gan fod yn rhaid iddynt gydymffurfio gyda’r un safon uchel o hylendid ag unrhyw werthwr bwyd arall.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Joanne Welch, Swyddog Datblygu Bwyd
Ffôn: ( 01437 ) 776169
E-bost : joanne.welch@sir-benfro.gov.uk

 

Marchnad Ffermwyr Abergwaun

Sadyrnau 9am tan 1pm

Lleoliad: Neuadd y Dref - Abergwaun

Wyau, bara, caws, mêl, menyn, dofednod, cig, brithyll, perlysiau, llysiau, planhigion, ffrwythau meddal, cyffeithiau, nwyddau pob, teisenni, siytni, cynnyrch organig, sebonau llysieuol a chrwyn defaid.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Dave Annis

E-bost: annis397@btinternet.com

www.pembroke21c.org (mae’n agor ffenestr newydd)

ID: 1402, adolygwyd 08/11/2017