Nod Cynnyrch Sir Benfro

Nod Cynnyrch Sir Benfro

Pa un a ydych yn mynd mas i fwyta neu’n siopa yn lleol, cadwch eich llygaid ar agor am Nod Cynnyrch Sir Benfro.

Logo y byddwch yn ei adnabod ar unwaith yw’r Nod Cynnyrch, sy’n dangos bod y cynnyrch yr ydych yn ei brynu wedi’i wneud yn Sir Benfro.

Os yw’n cael ei ddangos mewn sefydliad lletygarwch, mae’n dangos bod cynnyrch lleol yn cael ei ddefnyddio ar y fwydlen.  Bydd mannau manwerthu sy’n arddangos y Nod Cynnyrch yn gwerthu cynhyrchion yn eu siopau.

Ar hyn o bryd mae gyda chynllun Nod Cynnyrch Sir Benfro fwy na 280 o aelodau.  Cyn gallu arddangos y logo, caiff yr holl aelodau eu cadarnhau er mwyn sicrhau eu bod yn gymwys.

Beth yw 'Nod Cynnyrch Sir Benfro?' 
Beth mae eich cwsmeriaid yn ei ofyn? 
Beth yw manteision aelodaeth?
Beth yw'r costau aelodaeth? 
Sut fydd y cynllun yn cael ei reoli? 
Sut i wneud cais?


Beth yw 'Nod Cynnyrch Sir Benfro'?

Mae Nod Cynnyrch Sir Benfro yn nod y gellir ei adnabod ar unwaith a fydd yn rhoi gwybod i'ch cwsmeriaid bod eich cynhyrchion wedi eu gwneud yn Sir Benfro, eich bod yn defnyddio cynhwysion lleol yn eich bwydlenni neu eich bod yn gwerthu cynhyrchion lleol yn eich siop neu le gwerthu.

Mae ymchwil i'r cwsmeriaid yn dangos bod ar bobl eisiau prynu Cynnyrch Sir Benfro, ond nad yw'n ddewis hawdd oherwydd nad oes nod neilltuol i ddangos o ble mae pethau'n dod.

Bydd Nod Cynnyrch Sir Benfro yn cynnig hunaniaeth glir, yn rhoi sicrwydd i gwsmeriaid eu bod yn prynu cynhyrchion lleol neu bod busnesau croeso a manwerthu yn defnyddio cynhyrchion lleol


Beth mae eich cwsmeriaid yn ei ofyn?

 • 'Fe fyddwn i'n hapus iawn i brynu cynnyrch lleol ond sut fedra'i fod yn siŵr ei fod e'n wir wedi ei gynhyrchu yn Sir Benfro?'
 • ''Pa brydau ar eich bwydlen sydd wedi eu gwneud gyda chynhwysion lleol?'
 • 'Fe hoffwn i fynd â rhywbeth adre' o Sir Benfro, ond ble'r ydw i'n prynu cynhyrchion lleol?'

Bydd ymuno â'r cynllun Nod Cynnyrch Sir Benfro yn gymorth i ateb y cwestiynau hyn.

Beth yw manteision aelodaeth?

 • Modd i chi ddenu rhagor o gwsmeriaid i'ch busnes 
 • Y cyfle i fod yn rhan o fentrau marchnata cydweithredol sy'n ceisio cynyddu'r   defnydd a wneir o gynhyrchion Sir Benfro  
 • Y cyfle i gymryd rhan mewn arddangosfeydd a digwyddiadau yn Sir Benfro a thu fas iddi 
 • Cyfleoedd busnes newydd trwy rwydweithio a marchnata rhwng busnesau 
 • Gwaith celf Nod Cynnyrch Sir Benfro yn rhad ac am ddim 
 • Finyl ffenestri, deunydd man gwerthu a siarter cwsmer i'w dangos ar eich safle, yn egluro pwrpas Nod Cynnyrch Sir Benfro, yn rhad ac am ddim
 • Y cyfle i brynu nwyddau arbenigol gyda'r brand arnynt.

Beth yw'r costau aelodaeth?

Mae aelodaeth yn rhad ac am ddim ar hyn o bryd.


Sut fydd y cynllun yn cael ei reoliged?

Datblygwyd Nod Cynnyrch Sir Benfro yn rhan o Fentrau Cyngor Sir Penfro.  Corff llywodraethol y cynllun felly fydd Cyngor Sir Penfro a fydd yn gyfrifol am brosesu ceisiadau, rheoli'r cynllun a gweithio gydag aelodau i hyrwyddo Nod Cynnyrch Sir Benfro.

Sut i wneud cais?

1. A wnewch chi lawrlwytho a llenwi'r ffurflen gais a datganiad isod os gwelwch yn dda?

Cynnyrch Sir Benfro Ffurflen Gais

A'i dychwelyd hi i:

 

Cynllun NCSB
Adfywio
Cyngor Sir Penfro
Parth OA,
Neuadd y Sir,
Hwlffordd,
Sir Benfro SA61 1TP

Ffôn: 01437 776169 

2. Mae'n amod bod pob busnes sy'n dymuno defnyddio'r nod yn cydymffurfio â Rheoliadau Nod Cynnyrch Sir Benfro a'u bod yn llenwi a llofnodi'r ffurflenni datganiad.

3. Pan fydd wedi derbyn eich ffurflenni cais a datganiad wedi eu llenwi bydd y Swyddog Bwyd Cynorthwyol yn ymweld â'ch busnes i drafod eich cais a gweld eich bod yn cydymffurfio â'r rheoliadau.

4. Bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn siarter cwsmer i'w harddangos yn eu mangre.

5. Er mwyn sicrhau uniondeb Nod Cynnyrch Sir Benfro bydd y Swyddog Bwyd Cynorthwyol neu'r sawl y mae hi'n ei enwebu yn cadw golwg ar aelodau'r cynllun i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r rheoliadau.

ID: 1347, adolygwyd 15/11/2017

Marchnad Ffermwyr Hwlffordd

Bob dydd Gwener o 9am tan 2pm

Siopau Riverside, Hwlffordd

Mae stondinwyr Marchnad Ffermwyr Hwlffordd yn cynnig y dewis gorau oll o gynnyrch cartref ffres i’w cwsmeriaid bob dydd Gwener yng nghanolfan siopa Glan yr Afon rhwng 9am a 2pm.

Gallwch siopa’n gysurus a chysgodi rhag y tywydd yn nhwnnel Argos, o’r dyddiad marchnad cyntaf ar 12 Ionawr hyd at y dyddiad marchnad olaf ym mis Chwefror.

Dewch i fwynhau diwrnod llawn hwyl i’r teulu i gyd yn y farchnad Gwener y Groglith ar 30 Mawrth. Bydd cyfoeth o nwyddau ac anrhegion Pasg ar gael, ynghyd â chyfle i bawb i gymryd rhan yn yr Helfa Wyau Pasg poblogaidd dros ben – bydd pawb ar eu hennill! Cymerwch ran yn ein Cwis Pasg hwyliog a gêm gosod y gynffon ar y gwningen, yn ogystal â chreu modelau balŵn a pheintio wynebau.

Rydym yn dathlu cyffro marchnad y cynhaeaf ar 14 Medi, gydag adloniant cerddorol, gweithgareddau ymarferol i blant a chynnyrch blasus tymhorol yr hydref. Gallwch wylio arddangosfeydd coginio sy’n defnyddio cynnyrch y farchnad a chael rhywfaint o awgrymiadau ar sut i fanteisio’n llawn ar arlwy’r farchnad. Diwrnod gwych i’r teulu cyfan.

Mae ein holl farchnadoedd ym mis Rhagfyr yn farchnadoedd Nadolig. Dathlwch hwyl yr ŵyl gyda dewis mawr o gynnyrch cartref tymhorol blasus ac anrhegion Nadolig.

Dewiswch o blith twrci ffres o’r fferm, gamwn addurnedig, cig selsig, moch mewn blancedi a chipolatas ar gyfer cinio Nadolig traddodiadol, ynghyd ag amrywiaeth eang o lysiau tymhorol ffres.

Mwynhewch raciau cig oen, ‘rib-eye’ ar yr asgwrn, hwyaden a chig eidion a chig oen organig Cymreig – mae digonedd o ddewis ar gael i chi!

Bydd pysgod a bwyd môr ffres ar gael, gan gynnwys cimychiaid, crancod, gorgimychiaid a chregyn gleision, yn ogystal â detholiad o bysgod gwlyb.

Gallwch greu bwffe blasus gydag amrywiaeth o fara ffres a chaws, pate twrci, picl a tsiytni, yn ogystal â danteithion melys fel cacennau a phwdinau Nadolig, Stollen a mins peis cartref.

Mae gennym anrhegion Nadolig yn cynnwys basgedi rhodd mêl, bocsys cyffeithiau Nadolig, sebon a chanhwyllau, addurniadau bwrdd celyn a phinwydd Nadoligaidd a detholiad o nwyddau gwlân alpaca meddal a moethus.

CHWILIWCH AM GYNIGION BWYD PAROD POETH YM MARCHNAD FFERMWYR HWLFFORDD

Fe welwn ni chi yno gobeithio. 

Ewch at dudalen Weplyfr Marchnad Ffermwyr Hwlffordd i gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am y stondinwyr, cynhyrchion a digwyddiadau a hyrwyddiadau ychwanegol.

 

Y DYDDIADAU AR GYFER MARCHNAD FFERMWYR HWLFFORDD 2018

Ionawr

12        

19       

26       

        

 

Bydd Marchnad Ffermwyr Hwlffordd yn cael ei chynnal yn Rhodfa Argos  yn ystod mis Ionawr a Chwefror 2018

Chwefror

9

16

23

 

Bydd Marchnad Ffermwyr Hwlffordd yn cael ei chynnal yn Rhodfa Argos  yn ystod mis Ionawr a Chwefror 2018

Mawrth

2

9

16

23

30

 Marchnad Gwener y Groglith, 30 Mawrth

Ebrill

6

13

20

27

        

 6 Ebrill Ffiesta Fwyd Marchned Ffermwyr Hwlffordd

Mai

4

11

18

25 

 

 

Mehefin

1

8

15

22

29

 

Gorffennaf

6

13

20

27

 

 

Awst

3

10

17

24

 31

 

Medi

7

14

21

28

 

Marchnad Ffair y Cynhaeaf, Dydd Gwener 14 Medi

Hydref

5

12

19

26

 
 

Tachwedd

2

9

16

26

 
 

Rhagfyr

7

14

21

 

  Marchnadoedd y Nadolig dydd Gwener 7, 14, 21 Rhagfyr

Nid yw holl stondinwyr yn dod ar bob diwrnod marchnad

Bydd Marchnad Ffermwyr Hwlffordd yn cael ei chynnal yn Rhodfa Argos  yn ystod mis Ionawr a Chwefror 2018
Bydd Marchnad Ffermwyr Hwlffordd Yn Ailddechrau Ar Ddydd Gwener 12 Ionawr 18

2017-18 Taflen Marchnad Ffermwyr Hwlffordd

 Cylchlythyr Nadolig Marchnad Ffermwyr Hwlffordd

 Ffiesta Fwyd Marchnad Ffermwyr Hwlffordd

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â :
Joanne Welch (Swyddog Bwyd Cynorthwyol) ar ( 01437 ) 776169
E-bost : joanne.welch@sir-benfro.gov.uk

 

 

 

ID: 1348, adolygwyd 14/02/2018

Marchnad Ffermwyr Hwlffordd - Rhestr Masnachwyr

CIG A DOFEDNOD

CIG LODOR MEAT (BENNI THOMAS)
Ffôn: 01437 532277
E-bost: lodormeat@aol.co.uk / g.thomas22@sky.com
Lodor Fach, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro, SA66 7RD
Cig oen a chig eidion cartref, cig mochyn, bacwn a gamwn wedi'i halltu gartref. Selsig, eidionod a ffagots cartref. Cig eidion a chig llo Dexter ar gael trwy archeb. Rydym hefyd yn arbenigo mewn torri a phecynnu cig yn ôl gofynion pob cwsmer, h.y. cig mân, steciau, darnau - dim darn yn rhy fawr neu'n rhy fach! Cynigion bwyd poeth sy'n tynnu'r dŵr o'ch dannedd bob wythnos, gan ddefnyddio ein cynnyrch blasus ein hunain.
www.lodormeat.co.uk

COLAND RISE FARM MEATS (ANDREW, TRICIA a NATHAN ROGERS)
Ffôn:  01437 710295
E-bost:  cleddausalers@gmail.com
Cas-lai, Sir Benfro, SA62 5PS
Darnau, steciau, cig mân a byrgyrs blasus o ein buches sugno ein hunain.

CUCKOO MILL FARM (MARTIN a JULIE DAVIES)
Ffôn: 01437 762139
E-bost:  juliecuckoo@aol.com
Pelcomb Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6EA
Tyrcwn a fagwyd gartref ac amrywiaeth o gynhyrchion tyrcwn, gan gynnwys pate twrci a ffowls a fagwyd mewn ysgubor.
www.welshturkey.co.uk

HAZELWELL ORGANIC FARM (PAUL OEPPEN)
Ffôn: 01994 241099
E-bost: pauloeppen@hotmail.com
Hazelwell Farm, Ciffig, Whitland, Carmarthenshire, SA34 0LU
Cig eidion ac oen organig sydd wedi ennill gwobrau.  Cig eidion a chig oen o fridiau brodorol Prydeinig.

THE HAND MADE SAUSAGE COMPANY (TONY YOUNG)
Ffôn: 01267 253672      
Symudol: 07765 887785
E-bost: butcherboytony@gmail.com
Hafan Deg, Llanpumsaint, Caerfyrddin, SA33 6JP
Mae gan y Cwmni Selsig a wneir â Llaw haid o faeddod gwyllt ac maent yn creu selsig ffres, blasus, heb glwten gyda dros 30 o flasau gwahanol a wnaed gyda chymysgedd o'u sbeisys eu hunain. Maent hefyd yn gwneud bacwn, gamwn, darnau cig, ffagots a pheli cig.

PYSGOD

PYSGOD BAE CEREDIGION (MANDY a LEN WALTERS)
Ffôn: 01239 621043
E-bost: mandyandlen@btinternet.com
Y Stryd Fawr, Llandudoch, Penfro, SA43 3EF
Mae gan Pysgod Bae Ceredigion ystod eang o fwyd môr o ansawdd uchel sy'n cael eu prosesu cyn gynted ag y maent yn cael eu dal, gan ddarparu'r cynnyrch mwyaf ffres o ansawdd uchel i gwsmeriaid.  Cynigir dewisiadau o bysgod a chregynbysgod ffres, gan gynnwys cig brown a chig gwyn crancod; cranc mewn potiau; Cimychiaid Bae Ceredigion; draenogiaid y môr a mecryll, eog a sewin gwyllt a chorgimychiaid Bae Ceredigion. Gwerthir rhywogaethau eraill sy'n cael eu dal yn achlysurol hefyd ar y stondin.
www.cardiganbayfish.co.uk

PEMBROKESHIRE SCALLOPS (NEIL WALTERS)
Ffôn: 07725 033238
E-bost: pembrokeshirescallops@outlook.com
Tymor y Sgolopiau: 1 Mai - 1 Hydref
Sgalopiau Sir Benfro wedi eu dal gan blymiwr heb ddifrodi gwely'r môr - gwybodaeth am dynnu'r cregyn ac ymdrin ar gael wrth y stondin.

BWYDYDD DELI

CWMNI BWYDYDD DELI CWRTAU BACH (PAM GRESTY)
Ffôn: 01994 419086
E-bost:  info@cwrtaubach.co.uk
Cefnypant, Hendy-gwyn ar Daf, Sir Caerfyrddin, SA34 0TR
Bwydydd ffres a chyffeithiau sydd wedi ennill gwobrau, wedi'u hysbrydoli gan flasau'r byd, gan gynnwys tapenadau, pestos, salsas, piclau a chyffeithiau, saladau parod llysieuol, fegan a heb glwten, cawliau, dipiau, crempogau wedi'u rholio, tortillas wedi'u llenwi, caserols, a phrydau parod eraill, wedi'u gwneud gyda chynhwysion cartref neu leol ble'n bosib. Basgedi Nadolig gyda chaws a chyffeithiau cartref lleol.
www.cwrtaubach.co.uk

CYFFEITHIAU

FARMERS FOOD AT HOME (ANNE-MARIE HARRIES)
Ffôn:  07960 093 716
E-bost:  farmersfoodathome@gmail.com
The Paddock, Llanreithan, Mathri, Sir Benfro, SA62 5LG
Mae Anne Marie Harries yn creu ystod eang o jamiau, catwadau, jelïau a marmalêd cartref, a gwneir llawer o'r rhain gan ddefnyddio cynnyrch a dyfir ar ei fferm neu a gesglir o wrychoedd yn Sir Benfro ac mae wedi perffeithio ei ryseitiau gan gynnwys ei chatwad afal a betys a'i chatwad ffa, jam tsili poeth, jeli mint a jeli mieri a marmalêd oren Seville.
www.farmersfoodathome.co.uk

ALPACAS

ALPACAS TYNEWYDD (STEPHEN AC EMMA COOPER)
Ffôn:  01994 241593     
Symudol:  0780 663580
E-bost:  stevecooper805@gmail.com
Tynewydd, Cwmfelin Boeth, Hendy-gwyn ar daf, Sir Benfro, SA34 0RR
Mae Steve ac Emma'n cynhyrchu ystod eang o gynnyrch gwlân alpaca meddal o'u haid o alpacas, gan gynnwys bŵtîs, sgarffiau, sanau, hetiau beanie a leg warmers, gan enwi ond rhai - wedi eu gwneud 100% â gwlân alpaca naturiol.

PLANHIGION & MEITHRINFEYDD

CANOLFAN BLANHIGION A MEITHRINFA NEWBRIDGE (PHIL a JANE DAVIES)
Ffôn/Ffacs: 01437 731678
E-bost: newbridgenursery@btinternet.com
Crundale, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 4EJ Amrywiaeth fawr o blanhigion wedi eu tyfu gartref, yn cynnwys llwyni, blodau parhaol, dringwyr, planhigion i'w plannu mas a phlanhigion llysiau.
www.newbridgenursery.co.uk

RHOSHILL HERBS AND GARDEN PLANTS (ANDY a LIZ COOK) NCH ac OND gardd
Ffôn/Ffacs: 01239 841827
E-bost: andy.herb@btinternet.com
Ffermdy Tripp, Rhoshill, Aberteifi, Sir Benfro, SA43 2TX
Tyfwyr mwy nag 150 o amrywiaethau o  BERLYSIAU a 80 o amrywiaethau o lwyni, wedi eu tyfu o doriadau a hadau ar ein safle ein hunain.  Pob un wedi ei dyfu mewn modd cydnaws â'r amgylchedd.  

FFRWYTHAU A LLYSIAU

FFERM BLAENCAMEL (ANNE EVANS a PETER SEGGER)
Ffôn: 01570 470529
E-bost:  anne@blaencamel.competer@blaencamel.com 
Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8DB
Amrywiaeth eang o lysiau organig, saladau gydol y flwyddyn, rhai ffrwythau a blodau. Hefyd, jamiau a siytni a wnaed o gynhwysion organaidd ac o'n cynnyrch ein hunain.

F J HATHWAY & SONS (BARRY HATHWAY)

Ffôn/Ffacs: 07977097539
Broomhill Farm, Angle, Pembroke, Pembrokeshire, SA71 5AH
Llysiau cymysg cartref tymhorol gan gynnwys moron, pannas, rwdins, tatws, betys cochion, ffa, brocoli, cennin a bresych gwynion, ynghyd â garlleg, winwns, cucumer ac eirin Mair yn eu tymor.                                                 

SPRINGFIELDS FRESH PRODUCE (MAENORBŶR) CYF (PAT a NICK BEAN)
Ffôn/Ffacs: 01834 871746
E-bost: nickpatbean@yahoo.co.uk
Maenorbŷr, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7SL
Amrywiaeth o ffwythau meddal, tatws, merllys, llysiau maes, cennin Pedr a phlanhigion i'w plannu mas, i gyd wedi eu cynhyrchu gartref yn uniongyrchol ar y fferm.                              

POBI

HWLFFORDD COUNTRY MARKETS (HELEN CECIL)
Ffôn: 01437 890032
E-bost: h.cicil8@btinternet.com
(J ANNIS) 07773 464696
Popehill Villa, Popehill, Johnston, Hwlffordd, Sir Benfro SA62 3NX
Dewis mawr o nwyddau wedi eu pobi gartref, melys a sawrus, llysiau ffres yn eu tymor, jamiau ac ati, nwyddau wedi eu gwau ac amrywiaeth o grefftau, nwyddau wedi'u gwau ac eitemau crefft amrywiol, ac amrywiaeth o anghenion dietegol yn ogystal ar gais.
www.country-markets.co.uk


WELSH BAKERY (BRIAN a ROB DAVIES)
Ffon: 01437 762981
45 Yr Hen Bont, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 2EZ
Popty a Chaffi yn 129 Robert Street, Aberdaugleddau,
Sir Benfro, SA73 2DP
Ffôn: 01646 695183
E-bost: welshbakery@btinternet.com

Amrywiaeth fawr o fara a rholiau newydd eu pobi, yn cynnwys bara arbenigol fel surdoes. Dewis hefyd o grystiau melys, picau ar y maen, toesenni a phastenni a phasteiod sawrus.
www.welshbakery.net

 

LLAETHDY

PENNSYLVANIA FARM FREE RANGE EGGS (MR & MRS HAVARD-EVANS)
Ffôn:01437 762176
E-bost: penn_farm@yahoo.co.uk
Pennsylvania Farm, Cryndal, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 4DF
Wyau sydd wedi ennill gwobrau o ieir a hwyaid sy'n cael crwydro'n rhydd - ‘Mae Ieir Hapus yn Ieir Buarth' - ‘Blaswch yr Ansawdd'.
www.pennsylvaniafarmfreerange-eggs.co.uk

TEIFI FARMHOUSE CHEESES (JOHN SAVAGE)
Ffôn: 01239 851528
E-bost: john@teificheese.com
Glynhynod Ffostrasol, Llandysul, Ceredigion, SA44 5JY
Amrywiaeth eang o gawsiau caled a meddal gwobrwyol o ansawdd danteithiol, hufennog ac amrywiaeth eang o sawrau, gan gynnwys Addewid Celtaidd, enillydd deg medal aur, sy'n ei wneud yn gaws mwyaf gwobrwyol Prydain. Ynghyd â Gin Gwymon Organig; Gin Ffermdy Llysieuol Organig; Gwirod Oren Organig; a Chwisgi Scotch Grawn Sengl.  Hefyd, Saws Tsili rhyfeddol Danny, o ‘boeth' i ‘boeth iawn'!  Archebwch eich sawsiau tsili yn chillisensation@hotmail.co.uk
www.teificheese.co.uk

MÊL

CARDIGAN BAY HONEY (CERI MORGAN)
Ffôn:  01239 612078
E-bost:  ceri@cardiganbayhoney.co.uk
Bro-Arth, Cnwce, Cilgerran, Sir Benfro, SA43 2SR
Amrywiaeth dymhorol o fêl blodau gwyllt bendigedig, yn ogystal â chrwybr toredig, canhwyllau, cwyr celfi, elïau i'r gwefusau a mêl-ddysglau a wnaed o bren.
www.cardiganbayhoney.co.uk

GEORGE DURHAM HONEY  (GEORGE DURHAM)
Ffôn:  01437 710056
E-bost:  gwdurham13@btinternet.com
Old Park, Chapel Road, Keyston, Hwlffordd,  Sir Benfro, SA62 6HL
Mêl, darnau dil mêl a chanhwyllau cwyr, ynghyd â balm gwefus mêl a chyffug mêl. Basgedi mêl rhodd Nadolig ar gael.

 

ID: 1349, adolygwyd 15/11/2017

Gwneud Cais am Drwydded Marchnad Ffermwyr Hwlffordd

 • Yn unol â rheolau’r Farchnad Ffermwyr, rhaid i’r holl gynnyrch fod wedi’i dyfu, ei brosesu, ei ddal, ei fragu neu ei wneud gan y cynhyrchwr. Dylai’r holl gynnyrch sy’n ychwanegu gwerth neu wedi’u prosesu gynnwys o leiaf 25% o gynhwysion o darddiad lleol, ble fo’n bosib. Ni chaniateir gwerthu unrhyw fwydydd sy’n cynnwys cynnyrch GM. Ni ellir gwerthu unrhyw gynnyrch sydd wedi’i brynu mewn - mae’n rhaid i’r gwerthwr werthu’r cynnyrch sydd wedi’i nodi ar ei g/chais trwydded grŵp yn unig.
 • Rhaid i’r holl gynnyrch fod wedi’i gynhyrchu o fewn 50 milltir i Hwlffordd.
 • Gellir ond gwerthu cynnyrch organig ardystiedig dan label organig.
 • Mae trefnydd y farchnad, Cyngor Sir Penfro, yn cadw’r hawl i wrthod cais, yn seiliedig ar gynnal cydbwysedd o werthwyr o fewn y farchnad ffermwyr. Rhoddir blaenoriaeth i’r cynhyrchwyr sydd fwyaf lleol i’r Farchnad.
 • Dim ond y cynhyrchwr, ei d/theulu, gweithiwr neu gynrychiolydd o’r busnes/grŵp sy’n gysylltiedig yn uniongyrchol â thyfu/cynhyrchu'r cynnyrch sydd ar werth, sydd â’r hawl i werthu’r cynnyrch.
 • Efallai y bydd sefydliadau tyfwyr lleol, cydweithfeydd, neu sefydliadau ymbarél (e.e. Marchnadoedd y Wlad) yn apwyntio cynrychiolydd i werthu cynnyrch cymysg ar stondin. Yn yr achosion hyn, rhaid i’r holl gynnyrch fod wedi’i labelu ag enw a chyfeiriad y cynhyrchwr. Mewn achos unrhyw gwmni cydweithredol, bydd angen i bob aelod o’r cwmni sydd â chynnyrch ar werth yn y farchnad ddarparu ceisiadau unigol. Bydd angen i bob aelod o’r cwmni cydweithredol weithio ar y stondin, yn eu tro.
 • Rhaid i’r holl werthwyr sy’n mynychu Marchnad Ffermwyr Hwlffordd, fod â gradd o safon cydymffurfiol, sef meddu ar sgôr o 3 neu uwch yn unol â’r Cynllun Graddio Hylendid Bwyd (FHRS)
 • Rhaid i’r holl werthwyr gynnal sicrwydd yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ac atebolrwydd cynnyrch, ar gyfer lleiafswm o £2miliwn
 • Rhaid i’r stondinau a’r cynnyrch gydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth hylendid bwyd, labelu, olrhain a chyfansoddiadol perthnasol 

 Marchnad Ffermwyr Hwlffordd - ffurflen gais ar gyfer trwydded

 2017-18 Taflen Marchnad Ffermwyr Hwlffordd

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Joanne Welch, Swyddog Datblygu Bwyd
Ffôn: (01437) 776169
E-bost: joanne.welch@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1353, adolygwyd 08/11/2017

Edrychwch allan am y Nod Cynnyrch Sir Benfro

Gwyliwch am y Nod Cynnyrch 

Dyma’r logo sy’n dynodi profiad gwirioneddol o Sir Benfro.

Mae Nod Cynnyrch Sir Benfro’n darparu stamp hunaniaeth sy’n adnabyddadwy ar unwaith ac yn dynodi bod: -

 • y gwnaed y cynnyrch a brynwch yn Sir Benfro neu 
 • bod y sefydliadau croeso sy’n dangos y logo’n defnyddio cynnyrch lleol yn eu bwydlenni neu 
 • bod siopau sy’n dangos y logo’n gwerthu cynnyrch lleol yn y siop

Cyn gallu dangos y Nod Cynnyrch, caiff holl aelodau’r cynllun eu dilysu i sicrhau eu bod yn gymwys.

Dywedodd Joanne Welch, swyddog bwyd Cyngor Sir Penfro, ei bod wedi cael ymateb llawer o ymwelwyr oedd yn dweud faint yr oedd y Nod Cynnyrch wedi cyfrannu at eu gwyliau yn y Sir.

“Roeddent wedi bwyta cynnyrch lleol drwy gydol eu harhosiad trwy dargedu tai bwyta a siopau oedd yn dangos y Nod a phrynu cynhyrchion oedd yn dangos y logo” eglurodd.

“Wrth gwrs, mae agwedd ffyddlondeb hefyd ar brynu cynnyrch lleol. Mae wedi creu brand i bobl yn y sir sy’n ffafrio cefnogi cynhyrchwyr lleol.”

Mae 280 o Aelodau Nod Cynnyrch Sir Benfro.

Os teimlwch y dylai eich busnes fod yn rhan o gynllun delwedd Nod Cynnyrch Sir Benfro, neu os hoffech enwebu rhywun allai fod yn aelod, Cysylltwch â Joanne Welch ar (01437) 776169.

ID: 1356, adolygwyd 15/11/2017

Rhestr Aelodau Nod Cynnyrch Sir Benfro

Crefftau
Manwerthwyr
Gwneuthurwyr
Lletygarwch


CREFFTAU

Ms Lindy Dennis 
Caerwen Arts Studio 
Glandwr 
Hebron 
Sir Benfro 
SA34 0UA 
Ffôn:  01994 419537 
Oriel yn gwerthu paentiadau gan arlunwyr lleol, cerfluniau, nodweddion dwr, tirluniau a morluniau porslen ac ati.

Mrs Shirley Norman 
Calligraphic Cards 
2 Holbrook Close 
Aberllydan 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA62 3JE 
Ffôn/Ffacs:  01437 781775 
E-bost: Scribe@CalligraphicCards.co.uk
Gwefan: www.calligraphiccards.co.uk
Cardiau cyfarchion, comisiynau caligraffig, dyfrlliwiau.

Ann Stubbs a Gary Roberts 
Celtic Images Gallery and Crafts 
Hilton Court Gardens 
Y Garn
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA62 6AE 
Ffôn:  01437 711110 
E-bost:  annandgary@celticimages.co.uk
Gwefan:  www.celticimages.co.uk 
Tirluniau mewn ffotograffau a phaentiadau. Anrhegion ar gael - crefftau, cardiau a llyfrau. Fframio lluniau ar y safle.

Mr Robert Jakes 
1 Home Farm Cottage 
Ystagbwll 
Sir Benfro 
SA71 5DQ 
Ffôn:  01646 661485 
Ffacs:  01252 793726 
Cerflunio.

Mr John Fish 
John Fish B.Sc. Cyhoeddwyr 'Tenby in Wales' 
Garthowen 
Serpentine Road 
Dinbych-y-pysgod 
Sir Benfro 
SA70 8DD 
Ffôn:  01834 843533 
Llenyddiaeth Gymraeg gyfoes.

Mr David Ellis 
Kadkinsky Charcoals Cyfyngedig 
Fresh Fields 
Tanners Lane 
Tredeml
Arberth 
Sir Benfro 
SA67 8SG 
Ffôn/Ffacs:  01834 860405 
E-bost:  art@kadinsky 
Gwaith celf gan Chris Burns. Siarcol gan Saderup. Lluniau llonydd o ffilmiau celfyddyd Kadinsky.

Ms Philippa Lewis 
Little Haven Pottery 
Grove Place 
Yr Aber Bach 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA62 3UG 
Ffôn:  01437 781015
E-bost:  littlehavenpottery@supanet.com 
Crochenwaith caled o gynllun gwreiddiol gydag addurniadau deniadol, o waith llaw, wedi eu haddurno, eu sgleinio a'u tanio ar y safle.

Ms Jackie Maddocks 
Melin Trefin 
37 Ffordd y Felin 
Trefin 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA62 5AX 
Ffôn:  01348 837235 
Canolfan wehydda, siop grefftau ac ystafelloedd te.

Margaret Jones 
Oriel Glan-y-Môr Gallery 
Y Wesh 
Abergwaun 
Sir Benfro 
SA65 5AE 
Ffôn:  01348 874787 
Oriel dan ofal yr arlunwyr, yn arbenigo mewn paentiadau fforddiadwy a gwreiddiol o ogledd Sir Benfro. Cyfuniad diddorol o arddulliau gweithio gan rai o arlunwyr a chrefftwyr Sir Benfro.

Angela Samuel a Pauline Beynon 
Oriel-y-Felin Gallery and Tea Room 
Ffordd y Felin 
Trefin 
Sir Benfro 
SA62 5AX 
Ffôn/Ffacs:  01348 837500 
E-bost:  gallery@oriel-y-felin.com
Gwefan:  www.oriel-y-felin.com 
Casgliad sy'n newid yn gyson o baentiadau, printiau, cardiau a chrochenwaith gan artistiaid Cymreig a rhai a wahoddwyd. Hefyd, te, coffi, cinio ysgafn a chawl cartref.

Mr Roger Sztencel 
Pembrokeshire Boxes 
Ty Dan Coed 
Trecelyn 
Casmorys 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA62 5DW 
Ffôn:  01348 840929 
E-bost:  roger.sztencel@ntlworld.com 
Saer blychau/saer celfi - blychau ar gyfer tlysau, gemau ac ati. Celfi a chypyrddau bach.

Mrs Vivienne Lockton
Preseli Mohair Centre 
Dolau Isaf Farm 
Mynachlog-ddu 
Clunderwen 
Sir Benfro 
SA66 7SB 
Ffôn/Ffacs:  01994 419327
E-bost:  info@preselimohaircentre.com
Gwefan:  www.preselimohaircentre.co.uk 
Dillad o waith llaw ac edafedd o'n diadell ein hunain o eifr Angora. Ystafell arddangos gyda sanau, hetiau, menig, sgarffiau a chapiau tebot, blancedi ac ati o Angora, rygiau croen gafr Angora a chrochenwaith gafr unigryw.

Mrs Fran Boultbee 
The Slate Workshop 
Pont Hywel Mill 
Llangolman 
Clunderwen 
Sir Benfro 
SA66 7XJ 
Tel/Fax:  01994 419543
E-bost:  biz@slate-workshop.co.uk
Gwefan:  www.slate-workshop.co.uk
Dylunio a chynhyrchu eitemau o'r radd flaenaf o lechen Gymreig, yn arbenigo mewn llythrennau cain a dyluniadau ar gyfer placiau, cofebion, deialau haul ac ati.

Mr Neil Croucher
The Saundersfoot Glass Gallery 
Y Strand
Saundersfoot
Sir Benfro
SA69 9ES
Ffôn:  01834 849351
E-bost:  neil@the-glass-gallery.co.uk
Gwefan:  www.the-glass-gallery.co.uk
Stiwdio waith/oriel yw Oriel Wydr Saundersfoot. Mae'r holl waith sy'n cael ei arddangos wedi ei ddylunio a'i wneud yn y stiwdio - gwydr lliw traddodiadol a chyfoes, gwydr ymdoddedig a gwydr wedi ei wneud â lamp, drychau, gemwaith gwydr, dysglau a llestri, cerfluniau ac anrhegion bach.

Mrs Diane Croucher
The Soap Slab
Y Strand
Saundersfoot
Sir Benfro
SA69 9ES
Ffôn:  01834 849351
Gwefan:  www.thesoapslab.co.uk
Gwneuthurwr sebon a chanhwyllau - mae pob sebon  Soap Slab yn addas i bobl fegan ac wedi ei wneud o gynhwysion naturiol sydd heb gynnwys cemegau, lliwiau na chadwolion artiffisial.

Jake Humphries a Stephanie Smith
Uniqueworks Handmade Furniture
London House
62A Saint James Street
Arberth
Sir Benfro     SA67 7DB
Ffôn: 01834 218397
E-bost: info@uniqueworks.co.uk
Gwefan: www.uniqueworks.co.uk
Ystafell arddangos ar gyfer ein dodrefn unigryw o waith llaw. Byrddau bwyd, coffi ac achlysurol, dodrefn cain ac eitemau eraill i'r cartref, oll wedi'u gwneud o goed Cymreig cadarn. Arbenigo mewn comisiynau pwrpasol.

Yn ôl i'r brig 

 


MANWERTHWYR

Mr Andrew Rees 
A J Rees a'i Meibion Cyf. (Cigydd)
Manwerthu: 29 Stryd Fawr
Arberth
Sir Benfro
SA67 7AR
Arlwyo: Unedau 3 & 4 Parc Busnes Gorllewin Cymru
Arberth
Sir Benfro
Ffon:  01834 861892
Ffacs:  01834 860470
E-bost:  admin@andrewreesbutchers.co.uk
Gwefan: www.andrewreesbutchers.co.uk
Dewis llawn o gig a ffowls ffres ac wedi rhewi.  Hefyd, pysgod mor, cregyn Aberffro, cimychiaid ac ati, ffres ac wedi eu dal yn lleol, dewis o bysgod mwg, eog, hadog, macrell ac ati.

Mr Hugh Scale
A Taste of the County (Four Seasons)
New Park
Bethesda
Saundersfoot
Sir Benfro
SA69 9DS
Ffon:  01834 812911
Siop fferm yn gwerthu amrywiaeth gyflawn o gynhyrchion lleol ac organig, a geir yn lleol yn Sir Benfro lle bynnag y bo modd.

Mr H G Braun
Braun's Butcher
Marchnad Dan Do Dinbych-y-pysgod
Stryd Fawr
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 8EU
Ffôn:  01834 845661 / 07074 735665
Cigyddion.

Mr Phil Smith
Capital Roasters Cyf
Uned 8 Ystâd Ddiwydiannol Kingswood
Heol Llundain
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6SH
Ffôn:  01646 621096
Ffacs: 01646 687023
E-bost:  capitalroasters@btconnect.com
Gwefan:  www.capitalroasters.co.uk
Rhostio coffi a'i ddodi mewn pecynnau ar gyfer y fasnach arlwyo.

Mrs Elizabeth Chantler
Chantler Teas
21 Garn Fawr
Abergwaun
Sir Benfro
SA65 9JU
Ffôn: 01348 218508
E-bost: chantlerteas@gmail.com
Gwefan: www.chantlerteas.co.uk
Yn gwerthu te dail rhydd wedi'u ffynonellu'n foesegol yn cynnwys 15 o'n blasau ein hunain.

Ms Debra Horrell
Country View Farm Produce
Rafael Fach
Abergwaun
Sir benfro
SA56 9QG
Ffôn:  07769 961776
Wyau organig

Mr Danny Curtis
Dash Shellfish
Walton West
Yr Aber Bach
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 3UA
E-bost:  dcurt13@hotmail.com
Gwefan:  www.dashshellfish.co.uk
Cyflenwyr crancod a chimychiaid cochion byw, wedi’u coginio neu wedi’u prosesu.

Mr Fred Hughes 
Fred Hughes a'i Fab 
37 Heol Dewi 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA61 1ST 
Ffôn:  01437 763101 
Cig lleol, eidion, oen a phorc. Arbenigwyr mewn ffagots, byrgyrs a selsig cartref. Prydau parod wedi eu gwneud gartref - ciefau, cyrris a chebabs ac ati.

Mrs Anna Llewellin
Gate 2 Plate Farm Shop
Canolfan Golff Mayfield 
Lower Freystrop
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 4ET
Ffôn:  01437 779451
E-bost:  vickj@tiscali.co.uk
Siop fferm. 

Mr Gianni Di Lorenzo
Gianni's Ice Cream/Hufen lâ Gianni
11 High Street
Tyddewi
Hwlffordd
Sir Benfro
SA62 6SB
Ffôn: 01437 720403
E-bost: simejoanna8@gmail.com
Hufen iâ wedi'i gynhyrchu'n draddodiadol gan ddefnyddio llaeth organig lleol.

Mr a Mrs Evans
Gwaun Valley Meats/Siop Cigydd Cwm
3 Ffordd Tyddewi
Treletert
Sir Benfro
SA62 5SF
Ffôn:  01348 840838
Gwefan:  www.gwaunvalleymeats.co.uk
Siop – cigydd a phobydd.

Mr Paul Heywood 
Heywood's of Saundersfoot Cyf. 
1 & 2 Milford Street 
Saundersfoot 
Sir Benfro 
SA69 9ER 
Ffôn:  01834 811168 
Cigyddion manwerthu ac arlwyo, gyda'r holl gig o Orllewin Cymru. Selsig, ffagots a byrgyrs cartref ac ati.

Mrs Alison Hernandes-Hall
Mexican Coffee Co Cyf.
72 Heol Non
Tyddewi
Sir Benfro
SA62 6NU
E-bost:  enquiries@mexicancoffeeco.com
Gwefan:  www.mexicancoffeeco.com
Mewnforwyr ffa coffi gwyrdd – yn eu rhostio a’u gwerthu wedi’u rhostio a’u malu.

Mr John Thomas 
Milton Farm Shop 
Milton
Dinbych-y-pysgod 
Sir Benfro 
SA70 8PE 
Ffôn:  01646 651373 
Llaeth, bara, hufen ia, cyffeithiau, mêl a llysiau lleol, wyau buarth a fferm.

Mr a Mrs Elston
Milton Fish Shop
Old Mill House
Milton
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 8PH
Ffôn:  01646 650221
E-bost:  info@miltonfishshop.co.uk
Gwefan:  www.miltonfishshop.co.uk
Siop bysgod.

 

Mrs Janette Morgan-Foley
Morgan-Foley's Deli
22 Stryd Fawr
Dinbych-y-pysgod
Sir Benfro
SA70 7HD
Ffôn:  01834 843996
E-bost:  janette.morgan-foley@btconnect.com
Delicatessen.

Kate Kenniford-Allen
Nash Farm Shop
Lower Nash
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 4SU
Ffôn:  07812 021185  /  01646 682445
E-bost:  kate@lowernashfarm.co.uk
Gwefan:  www.nashfarm.co.uk
Maent yn cynhyrchu porc eu hunain, cig eidion, oen, selsig, byrgyrs, ffagots - pobi gartref cyhyd â’n caffi, yn ogystal â llysiau/salad.  Rydym yn defnyddio cynhyrchion eu hunain yn bennaf, gyda rhyw faint gan gyflenwyr lleol eraill.

Tracey Bucknell ac Andrew Humble 
Number 20 
20 Stryd y Farchnad 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA61 1NH 
Ffôn/Ffacs:  01437 763794 
E-bost:  number20@tiscali.co.uk 
Bwydydd tramor ac atodion ciniawa, arbenigo mewn cawsiau lleol a bwydydd eraill. Gwin, coffi, brechdanau ffres. Basgedi bwyd i'w rhoi yn anrheg ac anrhegion bwyd eraill.

Mr Matthew Parker 
Parker's of Tenby 
Crackwell Street 
Dinbych-y-pysgod 
Sir Benfro 
SA70 7HD 
Ffôn:  01834 845019 
Ffacs:  01834 843055 
E-bost:  matthewmgjp@aol.com 
Siop bwydydd tramor yn arbenigo mewn cynhyrchion o Sir Benfro, bwydydd arbenigol hefyd fel bwydydd heb glwten a diabetig.

Mr Matthew Burgess
Pembroke Sea 
Uned 7/10
Parc Busnes Gorllewin Cymru
Aberth
Sir Benfro 
SA62 7ES
Ffôn:  01437 769292 
E-bost:  matt.burgess@welshcakes.com
Gwefan:  www.pembrokesea.co.uk
Dosbarthu (cyfanwerthu) i fwytai, caffis a siopau lleol.

Neil Walters / Ceri Jones
Pembrokeshire Scallops
1 + 2 Colby Cottage
Llanhuadain
Arberth
Sir Benfro
SA67 8DZ
Ffôn:  07939981635
E-bost: pembrokeshirescallops@outlook.com
Cyflenwr sgolopiau a ddaliwyd gan ddeifwyr.

Mr A J Lawrence 
Premier Welsh Hampers Ltd 
42 Pembroke Road
Pont Fadlen
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1JT
Tel:  0800 9168835 
Email:  hampers@boxesofdelight.co.uk
Basgedi bwyd o ddanteithion Cymreig a rhoddion gyda chynhyrchion lleol a phecynnau ysbrydoledig. Gellir llunio basgedi a rhoddion yn unigol a'u danfon i unrhyw le ym Mhrydain.

Mr Derick Matthews
Preseli Coffee Roasters
2 Lettards Court
Treletert
Sir Benfro
SA62 5SR
Ffôn:  01348 840011
E-bost:  preseli.coffee@googlemail.com
Rhostio, prosesu a malu ffa coffi gwyrdd.

Meg Brace 
Priory Farm Shop 
Llan-Fair 
Dinbych-y-pysgod 
Sir Benfro 
SA70 8TN 
Ffôn/Ffacs:  01834 844662
Ffrwythau lleol a llysiau wedi eu tyfu gartref. Cacennau, teisennau, jam, cyffeithiau ac ati - o waith cartref. Wyau clos fferm, bara o'r becws lleol.

Mrs Cindy Rees 
Puffin Produce Cyf. 
Ystad Ddiwydiannol y Llwyn Helyg 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA62 4BS 
Ffôn:  01437 766716 
Ffacs:  01437 767319 
E-bost:  cindy@puffinproduce.com 
Tatws a blodfresych gan ffermwyr lleol yn Sir Benfro. Cynhyrchion ffres lleol gan oddeutu 40 o dyfwyr, cyfranddalwyr, wedi eu graddio a'u pecynnu ar y safle.

Mr John Hughes
Redbridge Produce and Flowers (Abergwaun) 
Wern Road 
Wdig 
Sir Benfro 
SA64 0AA 
Ffôn:  01348 872287 
Ffacs:  01348 873872 
Cyfanwerthu a dosbarthu ffrwythau a llysiau, tatws, planhigion mewn potiau a blodau wedi eu torri, popeth yn gynnyrch lleol yn ei dymor.

Mr Rhodri Maiden
Rhodri's Homemade Fudge
54 Charles Thomas Avenue
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6UR
Ffôn:  01646 622543  / 07975 567231
E-bost:  rmaiden@hotmail.co.uk
Cyffug gartref, cyflenwi busnesau eraill a’r cyhoedd.

Mr David Roch James 
Roch James a'i Fab Cigyddion 
5 Stryd y Farchnad 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA61 1NF 
Ffôn:  01437 763676 
Cigyddion manwerthu, yn gwerthu cigoedd a ffowls wedi eu magu'n lleol, cigoedd a chynhyrchio cig moch wedi eu coginio gartref. Hefyd, siop bwydydd ffansi yn gwerthu cawsiau, menyn, mêl, cyffeithiau, wyau.

Dr Alastair Kocho-Williams
Seren Brewing Company
Syfnau House
Rosebush
Clunderwen
SA66 7QY
Ffôn:  01437 532098
E-bost:  ali@serenbrewing.co.uk
Gwefan:  www.serenbrewing.com 
Bragdy sy’n cynhyrchu cyrfau.

Mr David Kempster
St Davids Food and Wine
Stryd Fawr
Tyddewi
Sir Benfro
SA62 6SB
Ffôn/Ffacs:  01437 721948
E-bost:  stdavidsfoodandwine@gmail.com
Gwefan
:  www.stdavidsfoodandwine.co.uk   
Delicatessen.

Mr Paul James
m/f T G Davies
Waltham House
Stryd y Farchnad
Trefdraeth
Sir Benfro
SA42 0PH
Ffon/Ffacs:  01239 820246
Cig, ffowls a helgig lleol yn eu tymor.  Bara lawr hefyd.  Ffagots, selsig, cigoedd wedi eu coginio a byrgyrs, oll wedi eu gwneud gartref.  Llysiau, mel a chaws lleol.

Mr Chris Draper 
The Fresh Produce Centre (Mark Hunter Cyf. gynt)
Ystad y Dwyrain
Ystad Busnes y Llwyn Helyg
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA62 4BW
Ffôn:  01437 760166 
Ffacs:  01437 764539 
Llysiau a saladau wedi eu paratoi gyda chynhyrchion lleol os oes modd. Hefyd, cyfanwerthu ffrwythau a llysiau.

Mrs Julia Horton-Powdrill
The Really Wild Farm Shop
Melin Nant Y Coy
Trefgarn
Cas-blaidd
Sir Benfro
SA62 5LR
Ffôn:  01437 741520
E-bost:  julia@reallywildfestival.co.uk
Gwefan:  www.reallywildfarmshop.co.uk
Siop yn gwerthu cig, llysiau a chawsiau lleol ac ati.

Miss Elaine Owen
The Veg Patch
5 Bryn Teg
Tyddewi
Sir Benfro
SA62 6SQ
Ffôn: 07812 034397
E-bost: thevegpatch16@gmail.com
Gwerthwyr llysiau, yn gwerthu gwahanol gynnyrch o Sir Benfro.

Mr Richard Francis
Upton Farm Frozen Foods Cyf.
Uned 5 Warrior Way
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6UB
Ffôn:  01646 685777 
Ffacs:  01646 621152 
Gwefan:  trwy yell.com 
Cyfanwerthwyr amrywiaeth fawr o fwydydd wedi’u rhewi a chynhyrchion hufen iâ. Nifer o gynnyrch Cymreig ac o Sir Benfro.

Mr Chris Davies
Walter Davies a’i Feibion 
Y Dociau 
Aberdaugleddau 
Sir Benfro 
Ffôn:  01646 692331 
Ffacs:  01646 690810 
E-bost:  acdavies1@hotmail.co.uk 
Masnachwr pysgod.

Welsh Hook Meat Centre Cyf. 
Woodfield 
Ffordd y Llwyn Helyg 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA62 4BW 
Ffôn:  01437 768876 
Ffacs:  01437 768877 
E-bost:  welshhookmeat@talk21.com
Gwefan:  www.welshhookmeat.co.uk
Cigyddion cyfanwerthu ac arlwyo yn arbenigo mewn cigoedd organig o Sir Benfro, yn cynnwys porc, cig eidion a chig oen, cig llo, cig moch a selsig cartref.

Mr David Coy 
Welsh Quality Meats Cyf. 
Ty Sir Benfro 
Cei Brunel 
Neyland 
Sir Benfro 
SA73 1PY 
Ffôn:  01646 601816 
Ffacs:  01646 602578
E-bost:  wqm@btinternet.com
Gwefan:  www.welshqualitymeats.co.uk
Dewis llawn o gigoedd, ffowls, helgig a chynhyrchion parod i'r gegin wedi eu gwneud ar y safle. Cig eidion, oen a phorc wedi eu cynhyrchu yng Nghymru ac yn lleol. Cigyddion cyfanwerthu ac arlwyo.

Lorna ac Ian Hipkins 
Wholefoods of Newport (Cyfyngedig)
Yr Hen Bopty 
East Street 
Trefdraeth 
Sir Benfro 
SA42 OSY 
Ffôn:  01239 820773
Ffacs:  01239 820330
E-bost:  alinor@dial.pipex.co.uk 
Manwerthwyr bwydydd a meddyginiaethau naturiol, dewis mawr o gynhyrchion organig a lleol yn cynnwys bara, cacennau, cawsiau, llysiau, saladau a ffrwythau. Amrywiaeth ragorol o winoedd a chwrw organig a llysieuol ac ati.

Mr Anthony Ryan 
Wisebuys
18 Stryd Fawr
Arberth
Sir Benfro
SA67 7AR
Ffôn:  01834 861880
E-bost:  Anthony@wisebuys.freeserve.co.uk
Gwefan:  www.wisebuys-wales.co.uk
Delicatessen o'r radd flaenaf yn gwerthu ffrwythau a llysiau. Cyflenwyr i'r fasnach gyfanwerthu a manwerthu. Dewis mawr o gynhyrchion lleol yn cynnwys bara a chacennau, cyffeithiau, cynhyrchion llaethdy, ffrwythau a llysiau. Modd archebu basgedi bwyd bob amser o'r flwyddyn.

Hefyd, siopa yn:
19 Main Street 
Penfro 
Sir Benfro 
SA71 4JS 
Ffôn:  01646 687046 
Ffacs:  01646 621547
E-bost:  Anthony@wisebuys.freeserve.co.uk
Gwefan:  www.wisebuys-wales.co.uk
Fel o dan Wisebuys yn Arberth uchod.

8 Ffordd Arberth
Llan-Fair
Saundersfoot
Sir Benfro
Ffôn:  01834 814709
E-bost:  Anthony@wisebuys.freeserve.co.uk
Gwefan:  www.wisebuys-wales.co.uk
Fel o dan Wisebuys yn Arberth uchod. 

Jake Humphries a Stephanie Smith
Uniqueworks Dodrefn o Waith Llaw
London House
62A Saint James Street
Arberth
Sir Benfro     SA67 7DB
Ffôn: 01834 218397
E-bost: info@uniqueworks.co.uk
Gwefan: www.uniqueworks.co.uk
Ystafell arddangos ar gyfer ein dodrefn unigryw o waith llaw. Byrddau bwyd, coffi ac achlysurol, dodrefn cain ac eitemau eraill i'r cartref, oll wedi'u gwneud o goed Cymreig cadarn. Arbenigo mewn comisiynau pwrpasol.

Mr a Mrs Eastwood 
Yerbeston Gate Farm 
Yerbeston 
Cilgeti 
Sir Benfro 
SA68 ONS 
Ffôn/Ffacs:  01834 891637
Gwefan:  www.farmshopfood.co.uk 
Enillydd y Fedal Aur yng Ngwobrau Gwir Flas 2005 am gig eidion sych a hen o Wartheg Duon Cymreig. Cyflenwadau hefyd o gwrw go iawn, gwinoedd, bara, cawsiau, cynhyrchion llaethdy a ffrwythau a llysiau.

Yn ôl i'r brig 

 


GWNEUTHURWYR

Mr Derek Lewis
1st Leaf Produce
Blaenafon
Brynberian
Crymych
Sir Benfro
SA41 3TN
07748613444
E-bost:  derek@firstleaf.co.uk 
Gwefan:  www.firstleaf.co.uk
Tyfwyr microddail, egin berlysiau ac egin bys ar gyfer salad a blodau bwytadwy.

Susan O'Dare a Bill Fransham
Alderwicks Cyfyngedig 
Priory Mill 
Haroldstone Lane 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA61 1UH 
Ffôn:  01437 762298 
Ffacs:  01437 765159 
E-bost: alderwicks@hotmail.co.uk
Gwefan: www.alderwicks.co.uk
Dwr Ffynnon Higgons (llonydd a phefriol) wedi ei botelu ger y ffynnon. Dwr gyda blasau naturiol 'aqua fruit'. Diod Ysgawen a diodydd ysgafn Alderwicks. Dewis newydd o ddiodydd ysgafn FX.

Krista James
A Little Cottage Kitchen
Lackerlee
Penycwm
Hwlffordd
Sir Benfro     
SA62 6JZ
Ffôn: 01437 720125  /  07702 482918
E-bost: kno421@hotmail.com 
Facebook: facebook.com/alittlecottagekitchen
Coginio cartref a gwneud jam a jeli.

Mrs Georgina Al-Kanaan
AMINA
Bustani Ya Siri
49 Kensington Road
Neyland
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 1RN
Ffôn:  01646 601598 
E-bost:  georgie@aminaonline.co.uk
Gwefan:  www.aminaonline.co.uk
Cacennau, bisgedi a siocled cartref,  gan ddefnyddio cynhwysion lleol, Prydeinig a Masnach Deg yn unig.

Mrs Janet Mathias 
Bakeaway 
Horse Park Farm 
Cresselly 
Cilgeti 
Sir Benfro 
SA68 0TY 
Ffôn:  01646 651319 
Cacennau a bisgedi cartref, yn cynnwys teisen sbwnj, sgons, picau ar y maen, bara brith, cacennau dathlu. Hefyd, arlwyo allanol.

 

 

 

Mrs Megan McNamara
Moat Goats
Moat Village Farm
Y Mot
Ffordd Treglarbes
Sir Benfro
SA63 4RH
Ffôn: 07979 901135
E-bost: moatgoats@outlook.com
Gwefan: www.moatgoats.co.uk
Disgrifiad: Cig myn gafr ffres ac wedi’i rewi. Wedi’i fagu a’i werthu ar ein safle.

 

 

Mr Owen Rosser
Pembrokeshire Chilli Farm
16 Oliver’s View
Golden Hill
Penfro
Sir Benfro
SA71 4QF
Ffôn: 07917 422793
E-bost: pembrokeshirechillifarm@aol.com
Gwefan: www.pembrokeshirechillifarm.com
Disgrifiad: Sawsiau chilli, jamiau chilli a sbeisiau wedi’u gwneud o chilli’s sydd wedi eu tyfu’n lleol yma yn Sir Benfro.

 

Enw Rachel Anne Whitehall
Penrallt Goch Poultry
The Old Farmhouse
Penrallt Goch
Capel Newydd
Sir Benfro
SA37 0HH
Ffôn: 01239 842270
E-bost: rachel@penralltgoch.com
Cig Hwyaden a Chyw Iâr – wedi’u magu a’u cynhyrchu (Twrci a Gwydd tymhorol).

 

Mr Owen Rhys Griffiths
Welsh Jerky Company
23 Stryd Fawr
Arberth
Sir Benfro
SA67 7AR
Ffôn: 07870 533330 / 01834 861045
E-bost: sales@welshjerky.com
Gwefan: www.welshjerky.com
Cig eidion Cymreig 100% wedi'i sychu gan aer a'i farinadu, gan ddefnyddio'r cynhwysion naturiol mwyaf ffres yn unig, gan gynnwys garlleg, moron, seleri a sinsir ffres, ynghyd â stribedi o gig eidion coch.  Mae hyn yn creu Jerky tyner, sydd byth yn wydn ac sydd wedi'i sychu'n berffaith yn y dull traddodiadol.

 

Yn ôl i'r brig

 

LLETYGARWCH

 

Miss Hannah Clode
Watermans Arms
2 The Green
Penfro
Sir Benfro
SA71 4NU
Ffôn: 01646 682718
E-bost: Hannah@watermansarmspembroke.co.uk
Wefan: www.watermansarmspembroke.co.uk
Tŷ Tafarn a Bwyty.

 

 

ID: 1401, adolygwyd 19/01/2018

Lle mae Marchnad Ffermwyr Hwlffordd?

Mae afon Cleddau yn gefndir perffaith ar gyfer Marchnad Ffermwyr Hwlffordd, sy’n cael ei gynnal ar hyd ardal siopa Glanrafon yn Hwlffordd, tref sirol fywiog Sir Benfro, bob dydd Gwener o 9yb hyd at 2yp.

Mae gan Farchnad Ffermwyr Hwlffordd ffermwyr, tyfwyr a busnesau bwyd yn gwerthu eu cynnyrch eu hunain yn uniongyrchol i’r prynwr. Mae cynhyrchwyr yn cynnig amrywiaeth eang o fwyd o safon uchel, ynghyd â gwasanaeth cwsmer da mewn amgylchedd siopa agored a chroesawgar. Cynhelir amrywiaeth eang o stondinau yn y farchnad wobrwyedig hon, gyda chymysgedd o gynhyrchwyr cynradd ac eilradd, confensiynol ac organig.

“Mae cwsmeriaid yn mwynhau profiad siopa cofiadwy mewn awyrgylch egnïol a chyfeillgar, ac â hyder yn y cynhyrchwyr, y cynnyrch ac o dderbyn dewis cyson o gynnyrch o safon uchel ym mhob marchnad.” Meddai Joanne Welch, Rheolwr y Farchnad.

“Mae prynu’n lleol yn gwneud synnwyr, nid dim ond am resymau economaidd a moesol, ond am eich bod yn sicr o’r cynnyrch mwyaf ffres, o safon uchel sy’n cynnig gwerth da am arian – ac yn blasu’n wych hefyd.”

 

Holi ac Ateb

Beth yw pwrpas marchnad ffermwyr?

Mae marchnad ffermwyr yn lle rydych yn sicr o ddod ar draws bwyd lleol ffres, a thrwy gefnogi eich cynhyrchwyr a’ch ffermwyr lleol rydych yn cynorthwyo i sicrhau eu dyfodol, yn cefnogi’r economi leol a hefyd yn lleihau’r milltiroedd bwyd.

Pam prynu mewn marchnad ffermwyr?

Mae’r bwyd mewn marchnad ffermwyr yn ffres ac wedi’i werthu gan y cynhyrchwr sydd wedi tyfu, magu, pigo neu gynhyrchu’r cynnyrch, felly gallwch holi cwestiynau ynglŷn â’r cynnyrch yr ydych yn ei brynu.

Ydi bwyd yn rhatach mewn marchnad ffermwyr?

Efallai nad yw’n rhatach o reidrwydd, ond rydych yn sicr o dderbyn cynnyrch da, o safon uchel sy’n werth pob ceiniog.

Beth am y safonau hylendid bwyd mewn marchnad ffermwyr?

Mae stondinwyr wedi cofrestru gyda’u Cyngor lleol a chaiff marchnadoedd eu harchwilio’n gyson gan fod yn rhaid iddynt gydymffurfio gyda’r un safon uchel o hylendid ag unrhyw werthwr bwyd arall.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Joanne Welch, Swyddog Datblygu Bwyd
Ffôn: ( 01437 ) 776169
E-bost : joanne.welch@sir-benfro.gov.uk

 

Marchnad Ffermwyr Abergwaun

Sadyrnau 9am tan 1pm

Lleoliad: Neuadd y Dref - Abergwaun

Wyau, bara, caws, mêl, menyn, dofednod, cig, brithyll, perlysiau, llysiau, planhigion, ffrwythau meddal, cyffeithiau, nwyddau pob, teisenni, siytni, cynnyrch organig, sebonau llysieuol a chrwyn defaid.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Dave Annis

E-bost: annis397@btinternet.com

www.pembroke21c.org (mae’n agor ffenestr newydd)

ID: 1402, adolygwyd 08/11/2017

Busnesau Bwyd Sir Benfro

Mae Sir Benfro yn baradwys i’r rheiny sy’n caru bwyd, gyda digonedd o gynhyrchwyr a marchnadoedd bwyd yn cynnig bwyd ffres, blasus, wedi’i baratoi’n dda.

Mae gan ein ffermwyr, pysgotwyr a chynhyrchwyr lleol enw nodedig am eu cynnyrch lleol o safon uchel. Gyda hinsawdd fwyn a phridd ffrwythlon, mae’r sir yn cynhyrchu amrywiaeth eang o gynnyrch.

Ymlwybrwch trwy drefi a phentrefi arfordirol, lonydd gwledig a dyffrynnoedd i ymweld â’n cynhyrchwyr cyfeillgar, siopau fferm a marchnadoedd ffermwyr. Galwch heibio un o’r nifer o gaffis, bwytai a thafarndai - gallwch fwynhau ychydig o’r bwyd gwych sydd ar gynnig.

Gallwch flasu bwydlenni tymhorol mewn tafarndai, caffis a bwytai, prynu cynnyrch wedi’i bigo’n ffres mewn siopau fferm, a dewis cynnyrch blasus wedi’i baratoi’n ffres yn y delicatessens.

Ewch i ymweld ag arbenigwyr cwrw crefft a’u gwylio’n bragu, mwynhewch brofiad taith fferm, archebwch le mewn arddangosiad gwneud selsig neu ewch i weld y gwenyn wrth eu gwaith yn y cychod gwenyn a gwylio camerâu’r cychod a phrynu mêl i fynd adre gyda chi.

Gallwch ddod o hyd i gelatos a sorbets gwobrwyedig, trwich amrywiaeth o winoedd, gwirodydd a dioddydd dialcohol wedi’u creu o gynnyrch gwin, coetrych a choed, neu brofi ymweliad i’r traeth i werthwr bwyd stryd symudol sydd wedi ennill amryw o wobrau am ei fwydlen bwyd mor orau, o roliau cimwch i fyrgyrs y môr a brechdanau bacwn gyda menyn Cymreig du'r môr, ynghyd â chasglu bwyd ar lan y môr a digwyddiadau picnic - mae’r dewis yn eich dwylo chi.

Pa un ai eich bod am brynu cynhwysion lleol i greu picnic neu farbeciw blasus ar lan yr afon, neu fwynhau cinio arfordirol neu bryd bwyd arbennig – mae darganfod bwyd Sir Benfro yn fodd gwych o anturio trwy’r ardal.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Joanne Welch
Swyddog Datblygu Bwyd
Ffôn: 01437 776169
E-bost: joanne.welch@sir-benfro.gov.uk

ID: 1411, adolygwyd 08/11/2017

Rhestri Busnesau Bwyd

Bydd rhestriadau’r Canllaw Bwyd ar gael yn barhaol ar wefan Cyngor Sir Penfro, ac wedi’i gysylltu â’r gwefannau twristiaeth gan gynnwys gwefan Visit Pembrokeshire, gan ei gwneud yn hawdd diweddaru/golygu cofnodion pan fo angen.

Bydd y rhestriad hefyd AM DDIM.

Mae gwahoddiad i dderbyn rhestriad yn y canllaw ond ar gael i Aelodau Cynnyrch Sir Benfro, er mwyn sicrhau y cynhelir safon y canllaw.

 

Beth fydd hysbysebu yng Nghanllaw Bwyd Sir Benfro yn ei gynnig i’ch busnes?

 • Rhestriad sy’n parhau ar-lein yn barhaol, y gellir ei addasu neu ei newid yn syth.
 • Hyrwyddo’r rhestriad mewn gwyliau bwyd, digwyddiadau, marchnadoedd ac arddangosiadau a fynychir yn genedlaethol neu’n lleol.
 • Hysbysebion yn amlygu’r rhestriadau Bwyd ar wefannau twristiaeth ac mewn cyhoeddiadau twristiaeth lleol.
 • Brandio gwell trwy’r Cynllun Marchnata Cynnyrch Sir Benfro, a fydd yn cysylltu eich busnes gyda bwyd a diod ffres sydd wedi’u cynhyrchu’n lleol. Gan fod diddordeb cwsmeriaid mewn bwyd wedi cynyddu’n fawr, mae hyn yn fudd marchnata o werth ychwanegol i chi, ynghyd â gwella profiad yr ymwelwyr.
 • Bydd rhestriad terfynol ar gael ar wefan Cyngor Sir Penfro gyda chysylltiadau gwych i safleoedd megis Visit Pembrokeshire.

 

Rhestri Busnesau Bwyd

ID: 1414, adolygwyd 21/02/2018

Cyfarwyddiadur Bwyd a Diod Sir Benfro

Mae Sir Benfro yn bantri naturiol o ystyried amrywiaeth, ansawdd a blas y cynnyrch sydd ganddi.

Yng Nghyfeiriadur Bwyd a Diod Sir Benfro ceir arweiniad cynhwysfawr, hawdd i’w ddilyn, ynglŷn â’r cynhyrchwyr bwyd a diod yn y sir, yn amrywio o gynhyrchwyr crai hyd at y rhai hynny sy’n cynnig dewisiadau cyffrous â gwerth ychwanegol iddynt. Ar ben hynny mae’r Cyfeiriadur yn cynnwys gwybodaeth am fanwerthwyr, cyfanwerthwyr a dosbarthwyr y cynnyrch.

Mae bwyd a diod a gynhyrchir yn lleol yn gallu chwarae rhan hanfodol bwysig, o ran rhoi rhagor o amlygrwydd i’ch busnes a’r sir yn ei chyfanrwydd. Erbyn hyn, mae ceisio ffynhonnell y cynnyrch hwn yn haws nag erioed o’r blaen.

Mae holl aelodau Nod Cynnyrch Sir Benfro (y Cynllun sy’n galluogi trigolion lleol ac ymwelwyr â’r ardal ill dau i fedru adnabod cynnyrch lleol nodedig) wedi’u hadnabod yn y Cyfeirlyfr. 

Rydym yn gobeithio y bydd y cyfeiriadur hwn yn gallu ysbrydoli eich dull coginio, yn cynyddu eich dewis rhanbarthol, yn rhoi gwerth ychwanegol ar eich bwydlen, ac yn rhyngu bodd eich cwsmeriaid.

 

Cyfarwyddiadur Bwyd a Diod: Clawr

Cyfarwyddiadur Bwyd a Diod: Cyflwyniad

Cyfarwyddiadur Bwyd a Diod: Popty

Cyfarwyddiadur Bwyd a Diod: Diodydd a Danteithion

Cyfarwyddiadur Bwyd a Diod: Llaethdy

Cyfarwyddiadur Bwyd a Diod: Pysgod

Cyfarwyddiadur Bwyd a Diod: Frwythau, Llysiau a Pherlysiau

Cyfarwyddiadur Bwyd a Diod: Cig

Cyfarwyddiadur Bwyd a Diod: Organig

Cyfarwyddiadur Bwyd a Diod: Dofednod

Cyfarwyddiadur Bwyd a Diod: Prydau Bwyd Parod a Basgedi

Cyfarwyddiadur Bwyd a Diod: Cyffeithiau a Sawsiau

Cyfarwyddiadur Bwyd a Diod: Cyfanwerthwyr a Dosbarthwyr

Cyfarwyddiadur Bwyd a Diod: Clawr

 

Cyfeiriadur Bwyd a diod Sir Benfro

ID: 1416, adolygwyd 22/11/2017