Parc Eco Sir Benfro

Diweddariad 1

Diweddariad 1 – Ionawr 2023

Oherwydd yr amserlenni sy’n gysylltiedig â’r prosiect hwn, ac oherwydd cyfyngiadau’r cyfleuster dros dro ym Mhorthladd Penfro, mae gwaith sylweddol wedi’i wneud dros yr ychydig fisoedd diwethaf, fel y nodir isod:

  • Mae ceisiadau cynllunio llawn ar gyfer cam 1 i 3 a cheisiadau cynllunio amlinellol ar gyfer cam 4 wedi'u cymeradwyo ar 5 Hydref.
  • Mae cais y corff cymeradwyo draenio cynaliadwy a cheisiadau rheoli adeiladu wedi cael cymeradwyaeth amodol.
  • Cytunwyd ar waith galluogi o amgylch y dargyfeirio gofynnol gyda Dŵr Cymru.
  • Mae prynu tir bellach wedi'i gyflawni.
  • Ymgymerwyd ag ymarfer caffael trwy fframwaith rhanbarthol yn ymwneud ag adeiladu gwaith ochr gyfan a chamau 1 i 3 i ddechrau.
  • Mae gwaith sy’n ymwneud â rhyddhau amodau cynllunio wedi dechrau ac mae ceisiadau perthnasol sy’n ymwneud ag amodau cyn cychwyn wedi'u cyflwyno i'w hadolygu gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol.

Y camau nesaf

Bydd y camau nesaf o amgylch y prosiect yn canolbwyntio ar y gwaith galluogi sydd ei angen cyn dechrau ar y gwaith adeiladu a gymeradwywyd.

Bydd Dŵr Cymru, trwy gontractwyr cymeradwy, yn dechrau ar y gwaith dargyfeirio y cytunwyd arno dros yr wythnosau nesaf, bydd yr holl waith yn digwydd o fewn ffiniau’r safle ac ni ragwelir y bydd yn effeithio ar y cyfleusterau i'r gymuned leol. Gwneir y gwaith hwn gan Dŵr Cymru fel ymgymerwr statudol (datblygiad a ganiateir) ac mae y tu allan i’r caniatâd cynllunio a roddwyd ym mis Hydref.

Bydd y gwaith galluogi yn dechrau gyda chreu ac amgáu'r safle, gwaith diogelwch gan gynnwys ffensio, cludo offer a pheiriannau, a phyllau prawf dros yr ychydig wythnosau nesaf - a bydd yn arwain at waith i ddargyfeirio’r prif gyflenwad dŵr crai.

Darperir diweddariadau pellach unwaith y bydd y contract adeiladu wedi'i ddyfarnu i'r tîm llwyddiannus - a bydd yn amlinellu cynlluniau cyfathrebu a rheoli adeiladu gan gynnwys cysylltiadau allweddol yn ystod y cyfnod adeiladu.

ID: 10117, adolygwyd 19/06/2023